Zákon č. 178/1980 Zb.Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1981

Čiastka 45/1980
Platnosť od 31.12.1980 do31.12.1981
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1981

OBSAH

178

ZÁKON

zo 16. decembra 1980

o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1981

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Základným cieľom štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1981 (ďalej len „štátny plán“) je zabezpečiť ďalší plynulý a proporcionálny rozvoj národného hospodárstva, predovšetkým zvyšovaním efektívnosti a kvality všetkej práce a na tomto základe dosiahnuť skvalitnenie uspokojovania hmotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva a upevnenie jeho sociálnych istôt.

§ 2

(1) Hlavné úlohy štátneho plánu sú:

a) dosiahnuť rast národného dôchodku o 2,8 % a prevažnú časť jeho prírastku (zhruba 93 %) kryť rastom spoločenskej produktivity práce;

b) plánovaný rast národného dôchodku zabezpečiť zodpovedajúcim rozvojom jednotlivých odvetví; pritom zvýšiť priemyselnú výrobu o 2,7 %, stavebné práce vykonávané stavebnými organizáciami o 2,8 % a poľnohospodársku výrobu o 2,6 %;

c) zabezpečiť ďalšie posilňovanie úlohy vedy a výskumu a koncentráciu výskumnej a vývojovej základne na riešenie rozhodujúcich úloh rozvoja národného hospodárstva a na zvýšenie technicko-ekonomickej úrovne výroby a kvality výrobkov;

d) zabezpečiť dodávky do trhových fondov tak, aby sa postupne zlepšovala ich sortimentová skladba vo vzťahu k požiadavkám obyvateľstva;

e) dosiahnuť predstih rastu vývozu pred dovozom; pokračovať v prehlbovaní socialistickej ekonomickej integrácie s členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci;

f) zabezpečiť maximálnu hospodárnosť v spotrebe surovín a materiálov, palív, energie a pohonných látok, čo najvyššie ich zhodnocovanie vo výrobe a všestranné podmienky pre zníženie energetickej a materiálovej náročnosti výroby;

g) vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality, technickej úrovne a prevádzkovej spoľahlivosti vyrábanej produkcie, pre dôslednejšie zavádzanie inovácií výrobkov a zavádzanie nových žiadaných výrobkov;

h) zdroje investícií v rozsahu zhruba 150 mld Kčs zamerať na dokončovanie stavieb a uvádzanie kapacít do prevádzky, sústrediť ich na modernizáciu a rekonštrukciu vybraných základných prostriedkov a na zabezpečovanie spoločenských priorít;

i) dôslednejšie pokračovať v odmieňaní podľa výsledkov práce.

(2) Na realizáciu všetkých úloh štátneho plánu je nevyhnutné využívať opatrenia prijaté na zdokonalenie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva po roku 1980.

§ 3

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia podpredseda vlády Československej socialistickej republiky a predseda Štátnej plánovacej komisie

a) môže v súvislosti s prípravou štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1981 až 1985 upraviť štátny plán, aj keď sa tým odchýli od ukazovateľov uvedených v ustanovení § 2 ods. 1 písm. a) a b),

b) zabezpečí vyjadrenie hodnotových údajov štátneho plánu vo veľkoobchodných cenách platných od 1. januára 1981.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.