Vyhláška č. 172/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej individuálnej bytovej výstavbe

Čiastka 43/1980
Platnosť od 22.12.1980 do14.01.1982
Účinnosť od 01.01.1981 do14.01.1982
Zrušený 1/1982 Zb. (nepriamo)

172

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej

z 28. novembra 1980

ktorou sa mení a vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. a § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a predseda Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 5 písm. a), b) a d) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe sa mení takto:

1. § 11, 12 a 13 včítane nadpisu znejú:

㤠11

Jednorazový príspevok socialistických organizácií stavebným bytovým družstvám

(1) Socialistické organizácie1) poskytnú pri výstavbe družstevných bytov určených štátnym plánom na stabilizáciu a nábor pracovných síl (ďalej len „stabilizačná výstavba") stavebnému bytovému družstvu (ďalej len „družstvo") na úhradu nákladov vznikajúcich mu v súvislosti s výstavbou týchto bytov a pri hospodárení s nimi jednorázový príspevok vo výške 3000 Kčs na každý byt určený ich pracovníkom. Povinnosť uhradiť tento príspevok vzniká dňom uzavretia zmluvy o spolupráci pri prideľovaní družstevných bytov určených na stabilizáciu a nábor pracovných síl2) medzi organizáciou a družstvom.

(2) Jednorazové príspevky uhrádzajú štátne hospodárske organizácie a organizácie zahraničného obchodu v rámci ostatného použitia zisku, rozpočtové organizácie v rámci schváleného rozpočtu,3) príspevkové organizácie z príspevku na prevádzku poskytnutého im z príslušného rozpočtu.4)

(3) Jednorázové príspevky podľa odseku 1, ako aj stabilizačné príspevky podľa § 12 ods. 1 sa vzťahujú na stabilizačnú výstavbu začínanú po 1. januári 1981.

§ 12

Stabilizačné príspevky na zloženie členských podielov do družstiev pracovníkom socialistických organizácií

(1) Na zloženie členských podielov do družstiev môžu poskytovať vybrané socialistické organizácie (ďalej len „vybraná organizácia") svojim pracovníkom na počet bytov určený v rámci stabilizačnej výstavby (ďalej len „prioritný byt") stabilizačné príspevky (ďalej len „príspevok"). Príspevky možno poskytnúť buď do výšky plného (100%) minimálneho členského podielu (§ 7 ods. 1), alebo do výšky 75 % alebo 50 % minimálneho členského podielu podľa stupňa priority organizácie alebo skupiny pracovníkov tejto organizácie v jej rámci.

(2) Výber organizácií a plánovaný počet prioritných bytov pre tieto organizácie určia v rámci rozpisu štátneho plánu ich nadriadené ústredné orgány. Tieto ústredné orgány určia takisto prioritné skupiny pracovníkov, ktorým možno príspevky poskytovať. Výber organizácií aj prioritných skupín pracovníkov urobia ústredné orgány po dohode s príslušnými odborovými orgánmi.

(3) Do výšky plného minimálneho členského podielu môžu príspevky prioritným skupinám pracovníkov poskytovať vybrané organizácie na ťažbu palív, rúd a nerudných surovín pod zemou (včítane výstavby, rekonštrukcie a geologického prieskumu).

(4) Do výšky 75 % minimálneho členského podielu môžu príspevky prioritným skupinám pracovníkom poskytovať vybrané organizácie na povrchovú ťažbu uhlia (včítane výstavy, rekonštrukcie a geologického prieskumu), na výstavbu a prevádzku jadrových elektrárni, na výstavbu a rekonštrukcie diaľkových sietí,5) nebezpečné výroby,6) základné prevádzkové činnosti v železničnej doprave,7) organizácie zabezpečujúce výstavbu vládou Československej socialistickej republiky menovite určených stavieb (so záväzne určených),8) ako aj ostatných stavieb v Prahe, Bratislave a v okresoch Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a Česká Lípa (ďalej len „severočeská priemyselná aglomerácia).

(5) Do výšky 50 % minimálneho členského podielu môžu príspevky prioritným skupinám pracovníkov poskytovať

a) vybrané organizácie na ťažbu živíc a zemného plynu (včítane výstavby a geologického prieskumu), na výstavbu podzemných zásobníkov plynu, na úpravu uhlia, na výrobu cementu a vápna, vybrané organizácie s horúcimi prevádzkami v koksárňach, plynárňach, výrobe karbidu vápnika a v hutníctve včítane strojárskej metalurgie a sklárskeho hutníctva (pece, válcovne za tepla, zlievárne, kováčne ťažkých výkovkov s ohrevom), ako aj vybrané organizácie zabezpečujúce výroby určené štátnymi cieľovými programami, a to za podmienky, že sa dosahuje smennosť robotníkov aspoň 1,5 alebo sa konkrétnym záväzným programom preukáže jej dosiahnutie najneskoršie do konca roka 1985,

b) vybrané organizácie s vysoko efektívnou vývoznou produkciou9) strojárskeho, drevospracujúcho, ľahkého, zdravotníckeho a farmaceutického priemyslu a organizácie, zabezpečujúce výstavbu ďalších dôležitých, vládou Československej socialistickej republiky menovite určených stavieb (zo záväzne určených),

c) poľnohospodárske organizácie iba ošetrovateľom hovädzieho dobytka,

d) v Prahe, Bratislave, severočeskej priemyselnej aglomerácií a v miestach s výrazne sťaženými pracovnými a životnými podmienkami ustanovenými vládami republík

-organizácie verejnej automobilovej a mestskej hromadnej dopravy a vodnej prepravy uhlia,

-ďalšie vybrané organizácie s dlhodobo mimoriadne ťažkými podmienkami zabezpečovania pracovných síl.10)

(6) Pokiaľ sa prioritný byt pridelí pracovníkovi nezaradenému do prioritnej skupiny pracovníkov, môže mu vybraná organizácia poskytnúť príspevok iba do výšky 50 % hornej hranice určenej pre prioritnú skupinu.

(7) Príspevky môžu vybrané organizácie poskytovať po predchádzajúcom súhlase závodného výboru Revolučného odborového hnutia11) iba pracovníkom, ktorí dosiaľ nedostali nenávratnú finančnú pomoc na zloženie členského podielu na byt v družstevnej výstavbe alebo na obstaranie, prípadne modernizáciu rodinného domčeka (bytu v osobnom vlastníctve) alebo túto pomoc vrátili.

(8) Príspevky poskytujú vybrané organizácie s podmienkou, že pracovník sa zaviaže nepretržite u nich zotrvať v pracovnom pomere a ako člen družstva bude užívať družstevný byt

a) 15 rokov, ak sa príspevok poskytol podľa odseku 3,

b) 12 rokov, ak sa príspevok poskytol podľa odseku 4,

c) 10 rokov, ak sa príspevok poskytol podľa odseku 5 alebo odseku 6, ako aj podľa odseku 3 alebo odseku 4, ale len pracovníkovi, ktorý zo zdravotných dôvodov nemôže v určenej profesii pracovať dlhšie ako 10 rokov.

Obdobie stabilizačného záväzku sa počíta odo dňa, keď bola uzavretá zmluva o poskytnutí stabilizačného príspevku.

(9)Ak pracovník vybranej organizácie, ktorému sa poskytol príspevok, uvoľní prioritný byt zo stabilizačnej výstavby a jeho právo užívať tento byt zanikne, môže táto organizácia ďalšiemu pracovníkovi prioritnej skupiny, ktorému družstvo na jej návrh tento byt pridelí, poskytnúť príspevok do plnej výšky, prípadne do výšky 75 % alebo 50 % zostatkovej hodnoty minimálneho členského podielu. Obdobne môžu vybrané organizácie postupovať aj v prípade, keď ich pracovník (prípadne bývalý pracovník) uvoľní družstevný byt, ktorého výstavba sa začala pred 1. januárom 1981, pokiaľ podľa predpisov platných v čase začatia výstavby12) bolo možné na zloženie členského podielu poskytnúť stabilizačnú pôžičku. V tomto prípade možno poskytnúť pracovníkovi prioritnej skupiny príspevok do sumy zodpovedajúcej zostatkovej hodnote (prípadne jej percentom určenej sumy) minimálneho členského podielu vypočítaného podľa predpisov platných v čase začatia výstavby družstevných bytov.

(10) Príspevok poskytuje vybraná organizácia za podmienky, že sa pracovník v zmluve zaviaže vrátiť ho v prípade, že nedodrží niektorú z podmienok, za ktorých sa príspevok poskytol. Organizácia je povinná sledovať plnenie podmienok zmluvy a v prípade ich porušenia požadovať vrátenie príspevku. Vrátený príspevok odvedie organizácia na osobitný účet ministerstva financií [odsek 13 písm.a)].

(11) Pred uplynutím dojednaného obdobia stabilizačného záväzku sa vrátenie príspevku nepožaduje v prípade, že pracovník v dôsledku ním nezavineného pracovného úrazu alebo v dôsledku choroby z povolania zomrel alebo sa stal plne invalidným. V iných, zreteľa hodných sociálnych prípadoch môže organizácia od vrátenia príspevku upustiť po dohode so závodným výborom Revolučného odborového hnutia a len so súhlasom bezprostredne nadriadeného orgánu.

(12) V prípade, že pracovník prejde v dôsledku organizačných zmien do inej organizácie, vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak sa pracovník v organizácií, do ktorej prešiel, dodatkom k zmluve zaviaže, nesplnené obdobie stabilizačného záväzku splniť v nej a tento záväzok splní; ak pracovník prejde do inej organizácie z dôvodov verejného záujmu, možno so súhlasom príslušného ústredného orgánu nadriadeného organizácií. ktorá príspevok poskytla, postupovať obdobne.

(13) Pri úhrade príspevkov postupujú vybrané organizácie takto:

a) hospodárske a príspevkové organizácie poukážu príkazom na úhradu zo svojho obratového účtu stabilizačný príspevok na zloženie členského podielu za svojich pracovníkov v určenej výške v prospech účtu družstva. Súčasne s poukazom si odčerpajú príkazom na inkaso rovnakú sumu z osobitného účtu príslušného ministerstva financií;13)

b) rozpočtové organizácie si stabilizačný príspevok na zloženie členského podielu za svojich pracovníkov v určenej výške odčerpajú príkazom na inkaso z osobitného účtu príslušného ministerstva financií uvedeného v písmene a) v prospech svojho účtu cudzích prostriedkov (depozitného) a súčasne rovnakú sumu príkazom na úhradu poukážu z účtu cudzích prostriedkov v prospech účtu družstva.

§ 13

Preddavkovanie členských podielov

(1) Pri stabilizačnej výstavbe určenej pre pracovníkov z náboru, ktorí pred začatím výstavby bytového domu nie sú ešte známi, zložia za týchto pracovníkov preddavkove do družstva členské podiely

a) organizácie, ktoré vytvárajú fond výstavby, z prostriedkov tohoto fondu

b) organizácie, ktoré fond výstavby nevytvárajú, z neinvestičných prostriedkov , a to

najneskoršie do 30 dní pred plánovaným začatím výstavby.

(2) V prípade nedostatku prostriedkov určených na financovanie investícií môže banka organizácií, ktorá vytvára fond výstavby, poskytnúť preklenovací investičný úver.

(3) Družstvo je povinné preddavkovo zložené členské podiely vrátiť organizácií najneskoršie do jedného mesiaca odo dňa, keď touto organizáciou určení pracovníci splatili členské podiely.“

2. § 26 ods. 2 znie:

(2) Výnimky, prípadne odchýlky z § 12 ods. 3 až 5 môže pre organizácie riadené orgánmi federácie na návrh ich nadriadeného ústredného orgánu povoliť Federálne ministerstvo financií. Pre organizácie riadené orgánmi republík môže na návrh ich nadriadeného ústredného orgánu (krajského národného výboru, Národného výboru hl. mesta Prahy, Národného výboru hl. mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy) povoliť výnimku z týchto ustanovení ministerstvo financií príslušnej republiky; pokiaľ nejde o organizácie riadené národnými výbormi, postupuje pritom po dohode s Federálnym ministerstvom financií.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Minister financií ČSSR:

Ing. Lér v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Predseda Štátnej banky československej

Ing. Potáč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Organizácie uvedené v § 14 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.

2) Smernice Českého zväzu bytových družstiev č. 17/1977 Spravodajcu ČZBD a Smernice Slovenského zväzu bytových družstiev č. 1/1976 Vestníka SZBD.

3) Príspevok sa poskytne z neinvestičných prostriedkov zahrnutých do odd. 45 § 09 - Ostatné výdavky na bytovú výstavbu, položka 5909 rozpočtové skladby.

4) Družstevným, spoločenským a iným organizáciám určia zdroj úhrady jednorázových príspevkov príslušné ústredné orgány splnomocnené upraviť ich finančné hospodárenie.

5) Prenosové sústavy elektriny, diaľkových napájačov vody a tepla, magistrálových plynovodov a produktovodov a diaľkových káblových sietí spojov.

6) Výroba a hromadné spracovanie výbušnín, rádioaktívnych surovín, preukázaných chemických karcinogénov a mimoriadne nebezpečných jedov.

7) Zostavenie a pohyb vlaku, včítane postavenia vlakovej cesty, údržba o obnova tratí.

8) Stavby sa určia v rámci 7. päťročného plánu.

9) Rozumie sa tým organizácia spĺňajúca tieto podmienky:
-podstatná časť jej produkcie je určená na vývoz za voľné meny, event. za ekvivalentné dovozy surovín, pričom vývoz do nesocialistických krajín tvorí najmenej 20 % (alebo najmenej 15 %, ak celkový vývoz dosahuje najmenej 30 %) z celkového odbytu,
-relácia fco/VC při vývoze do nesocialistických krajín a v podmienkach roka 1980 je vyššia ako 150 % v strojárstve a v priemysle spracovania dreva a vyššia ako 130 % v ľahkom priemysle, zdravotníctve a farmaceutickej výrobe,
-smennosť robotníkov dosahuje aspoň 1,5 alebo sa konkrétnym záväzným programom preukáže jej dosiahnutie najneskoršie do roka 1985.

10) Vybrané najmä z organizácií určených na základe uznesenia vlády Československej socialistickej republiky č. 241/1976 o opatrení na podporu migrácie pracovníkov do Prahy, prípadne č. 273/1978 o súbore opatrení na zlepšenie realizácie výstavby v Severočeskom kraji a uznesenia Predsedníctva vlády Československej socialistickej republiky č. 184/1979 o súbore opatrení na podporu migrácie do hlavného mesta SSR Bratislavy.

11) Príloha zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia.

12) Najmä vyhláška č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavby a výstavbe rodinných domčekov a neskoršie predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva vydané na základe § 17 vyhlášky č. 137/1988 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a vyhláška č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe (v znení doterajšieho § 12).

13) Prostriedky na úhradu poukázaných stabilizačných prostriedkov čerpajú:
a) organizácie riadené ústrednými orgánmi Československej federácie z účtu Federálneho ministerstva financií číslo 1935-35 020-001 „Príspevky na členské podiely v družstevnej stabilizačnej bytovej výstavbe", vedeného v ústredí Štátnej banky československej v Prahe,
b) organizácie riadené ústrednými orgánmi Českej socialistickej republiky a národnými výbormi na území Českej socialistickej republiky z účtu Ministerstva financií Českej socialistickej republiky číslo 1935-31 820-001 „Príspevky na členské podiely v družstevnej stabilizačnej bytovej výstavbe", vedeného v ústredí Štátnej banky československej v Prahe,
c) organizácie riadené ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi na území Slovenskej socialistickej republiky z účtu Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky číslo 1935-5327-002 „Príspevky na členské podiely v družstevnej stabilizačnej výstavbe", vedeného v Hlavnom ústave Štátnej banky československej v Bratislave.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené