Vyhláška č. 166/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch

Čiastka 42/1980
Platnosť od 18.12.1980 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1988
Zrušený 231/1988 Zb. (nepriamo)

166

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 18. decembra 1980,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb. (ďalej len „zákon“):


Čl. I.

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1976 Zb. o správnych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:

V sadzobníkoch I a II sa robia zmeny a doplnky uvedené v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky.


Čl. II.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Minister financií Československej socialistickej republiky:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií Slovenskej socialistickej republiky:

Ing. Mišeje v. r.

Minister financií Českej socialistickej republiky:

Ing. Tlapák v. r.


Príloha vyhlášky č. 166/1980 Zb.

Zmeny a doplnky sadzobníka I

Oddiel A

Všeobecná správa

1. V položke 1 písmeno c) sa dopĺňa odrážka, ktorej text znie:

„- orgány colnej správy pre organizácie zahraničného obchodu Kčs 20,-".

2. Oslobodenie bod 1 k položke 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) Československý Červený kríž.".

3. Poznámky k položke 8 sa dopĺňajú bodom 3, ktorý znie:

„3. Poplatok podľa tejto položky vyberajú aj orgány colnej správy za colné konanie vykonávané mimo colného priestoru.".

4. Položka 9 znie:

„Podanie žiadosti:
- o zrušení práva užívať byt alebo časť bytu (v zmysle § 37 zákona č. 41/1964 Zb.) v prospech vlastníka rodinného domčeka alebo užívateľa bytu
(Ustanovenie sa použije obdobne pri žiadostiach o uvoľnenie nebytových priestorov v prospech vlastníka alebo užívateľa rodinného domčeka.)
Kčs 60,-
- o súhlas na užívanie bytu alebo jeho časti na iné účely než bytovéKčs 50,-
- na Úrade pre vynálezy a objavyKčs 50,-
- o vydanie cestovného dokladuKčs 10,- až 50,-
- o urýchlené vydanie cestovného dokladu (do 96 hodín) za účelom služobnej cestyKčs 10,- až 400,-
- cudzinky, ktorá uzavrela manželstvo s československým štátnym občanom, o vyslovenie súhlasu s nadobudnutím československého štátneho občianstvaKčs 50,-
- o vykonanie registrácie na výcvik vodičov cestných motorových vozidielKčs 50,-
Oslobodenie:
Oslobodenie uvedené pri položke 1 sadzobníka I pod č. 3 platí tu obdobne.
Poznámka:
Úrad pre vynálezy a objavy nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak sa žiadaný úkon spoplatňuje podľa položiek sadzobníka II oddielu B alebo položky 1 a položky 3 sadzobníka I.".

5. Položka 11 znie:

„Povolenie na vycestovanie do cudziny Kčs 20,- až 400,-".

6. V bode 1 a v bode 2 oslobodenie k položke 11 sa slová „vydanie povolenia" nahrádzajú slovom „povolenie".

7. V bode 2 oslobodenie k položke 11 sa vypúšťajú slová:

„s výnimkou prípadov uvedených v položke 9 písmena b) sadzobníka I."

8. Položka 12 znie:

„Predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného dokladu a zmeny v cestovnom doklade Kčs 5,- až 50,-".

9. V oslobodení k položke 12 sa vypúšťajú slová „alebo vycestovacej doložky".

10. Splnomocnenie k položke 12 znie:

„Správny orgán môže od vybrania poplatku upustiť najmä v prípadoch, keď poplatník nemohol cestu nastúpiť v určenej lehote bez svojho zavinenia."

11. V položke 14 a v oslobodení k tejto položke sa slovo „hraničnej" nahrádza slovom „pohraničnej".

12. Poznámky k položke 14 včítane názvu „Poznámky" sa zrušujú.

13. Názov „Poznámka" k položke 17 sa mení na „Poznámky" a doterajšie znenie poznámky sa označuje ako bod 1 a vkladá sa bod 2, ktorý znie:

„2. Ak poplatok podľa položky 11 za povolenie na vycestovanie za účelom vysťahovania bol už vybraný, vyrubí správny orgán poplatok podľa tejto položky len vo výške rozdielu medzi sadzbami určenými podľa položky 17 a položky 11.".

14. Oslobodenie k položke 24 znie:

„Od poplatku vyberaného podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení príslušníci ozbrojených zborov v činnej službe, Ľudových milícií, členovia pomocnej stráže VB a pomocníci Pohraničnej stráže.".

15. Oslobodenie k položke 25 znie:

„Od poplatku vyberaného za vydanie povolenia na nákup krátkej zbrane sú oslobodení príslušníci ozbrojených zborov v činnej službe, Ľudových milícií, členovia pomocnej stráže VB a pracovníci Pohraničnej stráže.".

Oddiel C

Výstavba

16. Položka 27 znie:

„Vydanie stavebného povolenia:
a) pri bytovej výstavbe včítane rodinných domčekov, nadstavieb, prístavieb a stavebných úprav týchto objektovKčs 100,-
b) pri bytovej jednotke plniacej doplnkovú funkciu nebytového objektuKčs 200,-
c) pri objektoch individuálnej rekreácie (rekreačné domčeky, záhradné domčeky, chaty) včítane ich prístavieb a nadstavieb a stavebných úprav týchto objektov
1. ktorých zastavaná plocha nepresahuje 16 m2Kčs 200,-
2. ktorých zastavaná plocha presahuje 16 m2 Kčs 400,-
3. ktorých zastavaná plocha nepresahuje 16 m2 a sú umiestnené (sú súčasťou) v záhradkárskej osadeKčs 100,-
d) pri garážach (za každú garáž bez ohľadu na počet stavebníkov, a to aj v prípade, ak ide o súvislú stavbu garáží)Kčs 200,-
e) pri drobných stavbách (pokiaľ sa vydáva stavebné povolenie), ak sú stavebníkmi občaniaKčs 200,-
f) pri nebytovej výstavbe včítane nadstavieb, prístavieb a stavebných úprav, drobných stavieb majúcich doplnkovú funkciu pre hlavný objekt, ak sú stavebníkmi organizácie, pri rozpočtovom náklade
do 1,5 mil. Kčs včítaneKčs 500,-
nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. včítaneKčs 1000,-
nad 3 mil. Kčs do 10 mil. Kčs včítaneKčs 2000,-
nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs včítaneKčs 3000,-
nad 100 mil. KčsKčs 5000,-
g) pri stavbách dočasných objektov zariadení staveniska, ak je vydané samostatné stavebné povolenie, za každé vydané stavebné povolenie Kčs 200,- až 400,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku sú oslobodené bytové družstvá, ak ide o stavby uvedené pod písmenom a) a dráhové podniky, pokiaľ ide o stavby uvedené pod písmenami f) a g), ktorých povoľovanie je upravené predpismi o dráhach.
2. Od poplatkov sú oslobodené:
- stavby, ktorých povoľovanie upravujú osobitné predpisy vodného hospodárstva, pozemných komunikácií, elektrizačné, plynárenské (a o iných produktovodoch), ďalej predpisy o civilnom letectve a predpisy o telekomunikáciách,
- vydania povolení stavebných úradov týkajúcich sa sadových úprav,
- vydania stavebných povolení týkajúcich sa výstavby ihrísk a športovísk.
Splnomocnenie:
1. Ak je stavebné povolenie vystavené na menšie stavebné úpravy (napr. zriadenie priečok, dverných otvorov a pod.), môže správny orgán znížiť poplatok až na jednu štvrtinu sadzby.
2. Ak je stavebné povolenie vydané na podklade výnimky zo stavebného obmedzenia z chráneného územia a zo stavebnej uzávery alebo výnimky z ochranného pásma, môže správny orgán zvýšiť poplatok až na štvornásobok sadzby.
3. Pri drobných stavbách (s výnimkou garáží), ak sú stavebníkmi občania, môže správny orgán s prihliadnutím na rozsah alebo účel stavby zvýšiť poplatok až na dvojnásobok sadzby.
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za vydanie stavebného povolenia podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (zákon č. 50/1976 Zb.) a predpisov, ktoré ho vykonávajú, a podľa zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb. a predpisov, ktoré ho vykonávajú.
2. Za miestne zisťovanie a kolaudačné konanie vo veci výstavby budov sa poplatok nevyberá, s výnimkou:
- výstavby, pri ktorej je kolaudačné rozhodnutie vydané po lehote určenej v stavebnom povolení,
- stavieb užívaných bez stavebného povolenia, pri ktorých sa kolaudačné konanie vykonáva dodatočne,
- opakovaného miestneho zisťovania, ktoré bolo vinou stavebníka prerušené,
- kolaudačných rozhodnutí vydávaných postupne na dokončené objekty rozsiahlej stavby (sídliská, závody), na ktoré sa vydalo jedno stavebné povolenie,
- objektov individuálnej rekreácie,
- rodinných domčekov postavených mimo sústredenej výstavby.
3. Za vydanie stavebného povolenia na stavbu garáže sa vyberie poplatok vždy podľa písmena d) bez ohľadu na to, či sú stavebníkmi občania alebo organizácie.
4. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa len jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
5. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
6. Ak sa po vydaní stavebného povolenia zistí, že základ poplatku nezodpovedá rozpočtovému nákladu, upraví stavebný úrad sadzbu poplatku dodatočne pri podaní žiadosti o kolaudáciu stavby.
7. Drobnou stavbou v zmysle ustanovenia položky 27 písmena e) sa rozumie každý stavebný objekt neuvedený pod ostatnými ustanoveniami tejto položky, pokiaľ sa stavebné povolenie vydáva.".

17. Položka 28 sa dopĺňa poznámkou, ktorá znie:

„Pri vydaní povolenia na zmenu užívania stavby spojeného s vydaním stavebného povolenia na prestavbu alebo stavebnú úpravu tejto stavby sa vyberie poplatok podľa položky 27 aj podľa položky 28.".

18. V položke 30 písmene d) sa v prvej odrážke slová „bytové družstvá" nahrádzajú slovami „socialistické organizácie".

19. V položke 30 písmene d) v druhej odrážke a v oslobodení k tejto položke sa vypúšťajú slová „Akcia Z".

20. Oslobodenie k položke 30 sa označuje ako bod 1 a pripája sa bod 2, ktorý znie:

„2. Poplatok za vydanie povolenia občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii ich stavby, prípadne stavby ich príbuzných v priamom rade (manžel, rodičia, deti a vnuci) sa vyberie vo výške 50 % určenej sadzby. V rovnakej výške sa vyberie poplatok v prípade použitia opakovaného projektu.".

21. Poznámka k položke 30 sa označuje ako bod 1 a pripája sa bod 2, ktorý znie:

„2. Ak povolenie občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii stavby zahŕňa projekciu viacerých samostatných objektov, vyberie sa len jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v povolení.".

Oddiel D

Prevádzka a doprava

22. Položka 37 znie:

„Za vydanie povolenia na prevádzku:
a) cestnej dopravy osôb alebo nákladov1) pre československého alebo zahraničného prevádzateľa cestnej dopravy:
1. na jednu prepravuKčs 50,- až 2 000,-
2. na viacej prepráv alebo na určité časové obdobieKčs 200,- až 10 000,-
3. na hraničných priechodoch na jednu prepravuKčs 100,- až 4 000,-
b) vnútroštátneho zasielateľstva2)Kčs 200,- až 2 000,-".

23. Oslobodenie k položke 37 znie:

„1. Od poplatku vyberaného podľa písmena a) tejto položky je oslobodená preprava osôb na pracovisko pri lesných a poľnohospodárskych prácach, a to včítane prepravy viacerých než 6 osôb v ložnom priestore motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu, nepravidelná preprava osôb pri zabezpečovaní brigádnických prác a nepravidelná preprava osôb a telovýchovného inventára, ak sa tým zabezpečuje plnenie plánu rozvoja telovýchovy a športu.

2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené povolenia na vykonávanie mestskej hromadnej dopravy a povoelnia na vykonávanie taxislužby organizáciami riadenými národnými výbormi.".

24. V splnomocnení pod bodom 1 k položke 37 sa text „§ 95 vyhlášky č. 55/1967 Zb." nahrádza textom „§ 136 až 151 vyhlášky č. 123/1976 Zb.".

25. Splnomocnenie pod bodom 2 k položke 37 znie:

„2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybrania poplatku upustiť alebo poplatok znížiť. V odôvodnených prípadoch, najmä z hľadiska zabezpečenia zásad prepravnej politiky, dodržania zásad vzájomnosti a pod., možno hornú hranicu poplatkov uvedených v tejto položke pod písmenom a) bodom 1 a bodom 3 zvýšiť až na dvojnásobok.".

26. V položke 37 sa za „Splnomocnenie" vkladajú „Poznámky", ktoré znejú:

„1. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok aj za vydanie povolenia na prepravu viacerých ako 6 osôb v ložnom priestore motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu.

2. Za preskúmanie technickej spôsobilosti nákladného automobilu na prepravu viacerých ako 6 osôb v ložnom priestore s vyhotovením záznamu do dokladov sa vyberie poplatok podľa položky 35 písmena b).".

27. Položka 38 sa zrušuje.

28. Splnomocnenie pod bodom 1 k položke 39 znie:

„1. Správny orgán môže poplatok vyberaný podľa písmena c) tejto položky znížiť alebo od jeho vyberania upustiť na základe vzájomnosti.".

29. Položka 45 sa dopĺňa odsekom „Oslobodenie", ktorý znie:

„Od poplatku podľa položky 45-50 je oslobodená Československá plavba labsko-oderská, n. p., Děčín a Československá plavba dunajská, n. p., Bratislava.".

30. Za položku 50 sa vkladá položka 50A, ktorá znie:

„Za vydanie alebo predĺženie medzinárodného osvedčenia pre rekreačné plavidlá alebo medzinárodného preukazu spôsobilosti na vedenie rekreačných plavidiel Kčs 20,-".

Oddiel E

Civilné letectvo

31. V úvodnej vete položky 51 sa slovo „Povolenie" nahrádza slovami „Za vydanie alebo predĺženie povolenia".

32. Splnomocnenie k položke 51 znie:

„Správny orgán môže poplatok vyberaný podľa tejto položky znížiť alebo od jeho vybrania upustiť na základe vzájomnosti.".

33. Položka 52 sa dopĺňa odsekom „Oslobodenie", ktorý znie:

„Od poplatku podľa položiek 52-57 sú oslobodené Československé aerolínie a Slovair.".

34. Položka 57 znie:

„Za vydanie, uznanie alebo za žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o letovej spôsobilosti (nostrifikácia) vydané zahraničným leteckým úradomKčs 400,-
- pri sériových lietadlách so vzletovou hmotnosťou
a) nad 1000 kgsadzba Kčs 400,- sa zvyšuje za každých ďalších 1000 kg o Kčs 150,-
b) nad 5700 kgza každých ďalších 1000 kg o Kčs 80,-".

Oddiel F

Poľnohospodárstvo

35. Položka 58 znie:

„Za vydanie alebo predĺženie platnosti poľovníckeho lístku:
a) ročnéhoKčs 50,-
b) trojročnéhoKčs 120,
c) ročného pre cudzincovKčs 400,-
d) mesačného pre cudzincovKčs 200,-".

36. Oslobodenie pod písmenom b) k položke 58 znie:

„b) pre lesníkov a poľovníkov z povolania, ktorí sú v čase vydania poľovníckeho lístku v pracovnom pomere s organizáciou, ktorej úlohou je riadenie, výskum, prevádzka alebo dozor nad poľovníctvom alebo výchova poľovníkov za podmienky, že majú v náplni svojej pracovnej činnosti aktívne poľovníctvo, kontrolu poľovníctva alebo výučbu poľovníctva. Žiadateľ musí predložiť potvrdenie organizácie o úlohách organizácie a o právach a povinnostiach, ktorými je na úseku poľovníctva poverený. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na vydanie poľovníckeho lístku žiadateľom-dôchodcom;".

Oddiel H

Finančná správa, obchodná činnosť

37. V názve oddielu H sa vkladajú za slovo „Finančná" slová „a colná".

38. Položka 63 písmeno a) znie:

„Vydanie povolenia na neobchodný vývoz vecí 3 % až 500 %, najmenej však Kčs 20,-".

39. V položke 63 sa za písmeno c) vkladajú písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) Predĺženie platnosti colného dokladu Kčs 10,- až 100,-

e) Overenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány Kčs 10,- až 100,-".

40. Oslobodenie k položke 63 sa označuje ako bod 1 a pripája sa bod 2, ktorý znie:

„2. Od poplatku vyberaného podľa písmena a) a písmena b) tejto položky je oslobodený Československý Červený kríž, ak ide o neobchodný vývoz vecí v rámci jeho činnosti.".

41. Splnomocnenie k položke 63 znie:

„Správny orgán môže poplatok vyberaný podľa tejto položky znížiť alebo od jeho vybrania upustiť na základe vzájomnosti. Z dôvodu všeobecného záujmu môže správny orgán poplatok určiť až vo výške dvojnásobku hornej hranice sadzby, prípadne poplatok znížiť alebo od jeho vybrania upustiť.".

42. Bod 1 poznámok k položke 63 znie:

„1. V ktorých prípadoch je potrebné povolenie na neobchodný vývoz, ustanovuje vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí.".

43. Za položku 63 sa vkladá položka 63A, ktorá znie:

„Vydanie oprávnenia na dovoz, vývoz a tranzit rádiových stanícKčs 120,-
Poznámka:
Za vydanie oprávnenia československým zastupiteľským úradom sa poplatok vyberie vo výške 40 % určenej sadzby.".

44. Položka 67 znie:

„Za podanie žiadosti o vydanie alebo predĺženie povolenia
- na zriadenie obchodného zastupiteľstva zahraničným osobám3)Kčs 1000,- až 10 0000,-
- na zahraničnoobchodnú činnosťKčs 1000,- až 10 000,-
- na poskytovanie zahranično-hospodárskych služiebKčs 1000,- až 10 000,-".

Zmeny a doplnky sadzobníka II

Oddiel A

Konzulárne poplatky

45. Splnomocnenie pre celý oddiel znie:

„Federálne ministerstvo zahraničných vecí a československé zastupiteľské úrady môžu poplatky nimi vyberané znížiť alebo od vybrania upustiť z dôvodu vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu.".

46. V položke 3 sa slová „bez ohľadu na počet zbraní" nahrádzajú slovami „za každú dovážanú alebo prevážanú zbraň.".

47. V oslobodení k položke 3 sa na konci pripája táto veta:

„Od poplatku sú ďalej oslobodení cudzí štátni príslušníci, ktorí sa zúčastnia na medzinárodných podujatiach plánovaných ÚV ČSTV v športovej streľbe.".

48. V položke 9 písmene a) sa sadzba „Kčs 20,-" nahrádza sadzbou „Kčs 30,-".

49. Za položku 10 sa vkladá položka 10A, ktorá znie:

Za vystavenie a doručenie matričného dokladu Kčs 20,- až 500,-".

50. Za položku 11 sa vkladá položka 11A, ktorá znie:

„Za vystavenie a doručenie archívnej rešerše Kčs 20,- až 2000,-".

51. Oddiel C znie:

„Oddiel C

ŠTÁTNA MIEROVÁ SLUŽBA

Splnomocnenie k celému oddielu

1. Orgán štátnej mierovej služby (štátnej metrológie) môže zvýšiť poplatok až na dvojnásobok základnej sadzby v prípadoch, keď sa o úradné overenie žiadalo oneskorene alebo doba platnosti úradného overenia predkladaného meradla uplynula a meradlo sa používalo v prevádzke alebo meradlo nebolo spôsobilé na úradné overenie z dôvodu zanedbania povinnej starostlivosti používateľom meradla.

2. Orgán štátnej mierovej služby môže poplatok zvýšiť podľa náročnosti skúšky až na dvojnásobok základnej sadzby, pokiaľ požadovaný rozsah skúšky presahuje rozsah ustanovený príslušným metrologickým predpisom.

Overovanie vybraných prevádzkových meradiel

Dĺžka

Položka 23:

Overenie:
a) dĺžkových meradiel na strižný tovarKčs 5,-
b) meračských pásem určených na presné meranie
- na meraciu dĺžku do 30 mKčs 200,-
- nad 30 msadzba Kčs 200,- sa zvyšuje o Kčs 50,- za každých i začatých 10 m
c) odvaľovacích a skladacích meracích zariadení na metrové a plošné textílieKčs 250,-
- prídavných zariadeníKčs 100,-
d) taxametrov pri osobných a nákladných vozidlách taxislužbyKčs 100,-
e) počítadiel kilometrov pri nájomných vozidlách požičovní automobilovKčs 100,-
Splnomocnenie:
Ak orgán štátnej mierovej služby overuje na jednom vozidle taxameter aj počítadlo kilometrov, zvýši sadzbu poplatku určenú podľa písmena e) tejto položky o 50 %.

Plošný obsah

Položka 24:

Overenie stroja na meranie plochy usní Kčs 240,-

Hmotnosť

Položka 25:

Overenie:
a) obchodných závaží a špeciálnych závažíKčs 2, až 10,-
b) mostových váh pre cestné vozidláKčs 200,- až 1000,-
c) mostových váh pre koľajové vozidláKčs 400,- až 1000,-
d) váh na zisťovanie hmotnosti na os pri koľajových vozidláchKčs 600,-
e) bežných váh (3. triedy) používaných v obchodnom styku, dojčenských a zdravotníckych váhKčs 10,- až 300,-
f) presných váh (2. triedy)Kčs 30,-
g) jemných váh (1. triedy)Kčs 300,-
h) váh určených na kontrolu dávkovacích, baliacich a triediacich zariadeníKčs 10,- až 300,-
ch) obilných skúšačovKčs 50,- až 80,-
i) váh na počítanie kusov a zisťovanie vlastností látokKčs 40,-
j) váh s automatickou činnosťou na váženie obilnín v obchodnom stykuKčs 100,- až 300,-

Mechanický pohyb

Položka 26:

Overenie cestného radarového rýchlomeru Kčs 400,-

Sila, mechanické skúšky materiálu

Položka 27:

Overenie:
a) skúšobných trhacích strojov a lisovKčs 250 až 600,-
b) skúšobných kyvadlových kladív na skúšky vrubovej a nárazovej húževnatosti materiálovKčs 500,-
c) skúšobných strojov na dlhodobé skúšky tečenia materiáluKčs 300,-
Splnomocnenie:
Ak orgán štátnej mierovej služby overuje univerzálny stroj v ťahu aj v tlaku, môže zvýšiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % hornej hranice sadzby.

Objem, prietok

Položka 28:

Overenie:
a) odmerných nádob na kvapalinyKčs 5,-
b) sklenených nádob určených na výčap hotových nápojov
- jednotlivoKčs 5,-
- hromadne Kčs 0,50
c) odmerného laboratórneho sklaKčs 20,- až 50,-
d) prepravných sudov používaných ako meradlá objemu
- do 220 lKčs 5,- až 8,-
- nad 220 lsadzba sa zvyšuje za každých aj začatých 100 l o Kčs 5,-
e) prepravných tankov na kvapaliny používaných ako meradlá objemu
- do 3000 lKčs 300,-
- nad 3000 lsadzba Kčs 300,- sa zvyšuje o Kčs 30,- za každých aj začatých 1000 l
f) nádrží na ropu používaných ako meradlá objemu pre medzinárodný stykKčs 3000,-
g) objemových dávkovacích meradiel na kvapalinyKčs 30,- až 60,-
h) butyrometrovKčs 20,-
ch) kontrolných objemových liehových meradielKčs 500,-
i) prietokových meradiel na kvapaliny, pohonné látky a požívatiny používaných v obchodnom stykuKčs 40,- až 100,-
j) vodomerov
- na studenú voduKčs 5,- až 50,-
- na teplú voduKčs 10,- až 60,-
- bubnovýchKčs 40,-
k) plynomerovKčs 20,- až 300,-
l) plynomerov s otáčavými priestmi a rýchlostných plynomerovKčs 100,- až 300,-
m) laboratórnych plynomerovKčs 80,-
n) prístrojov určených na prepočet stavových veličín plynu na meranie v obchodnom stykuKčs 300,-

Teplota, teplo

Položka 29:

Overenie:
a) lekárskych a zverolekárskych teplomerov
- jednotlivoKčs 3,-
- hromadneKčs 0,50
b) mechanických meračov teplaKčs 10,- až 500,-

Elektrické a magnetické veličiny

Položka 30:

Overenie:
a) elektromerov na striedavý prúd na priame meranie spotreby elektrickej energie v maloodbereKčs 40,- až 150,-
b) elektromerov na striedavý prúd na priame a nepriame meranie spotreby elektrickej energie vo veľkoodbere a elektromerov s grafickým záznamom alebo meračom maximaKčs 300,-
c) meracích transformátorov prúdu a napätia v spojení s elektromermi
- s primárnym obsahom do 500 A alebo do 25 000 V, triedy presnosti 0,5 l a 1Kčs 100,-
- nad 500 Asadzba Kčs 100,- sa zvyšuje o Kčs 15,- za každých aj začatých 100 A
- nad 25 000 Vsadzba Kčs 100,- sa zvyšuje o Kčs 10,- za každých aj začatých 1000 V
d) Epsteinových prístrojov na meranie magnetických vlastností plechov pre elektrotechniku určených na preukazné skúškyKčs 800,-
e) meracích zostáv na meranie magnetov určených na preukazné skúškyKčs 1000,-

Hustota

Položka 31:

Overenie laboratórnych hustomerov, liehomerov, cukromerov a muštomerov Kčs 150,-

Overovanie hlavných podnikových etalónov

Dĺžka

Položka 32:

Overenie:
a) etalónových čiarkových meradielKčs 50,- až 2000,-
b) etalónových metrov na kontrolu dĺžkových meradiel na strižný tovarKčs 200,-
c) dĺžkových meradiel na kontrolu dĺžky skladania pri skladacích meracích prístrojoch na textílieKčs 150,-
d) etalónových metrov pre geodéziuKčs 200,-
e) etalónových meračských pásem
- do 30 mKčs 300,-
- nad 30 msadzba Kčs 300,- sa zvyšuje za každých aj začatých 10 m o 70,- Kčs
f) etalónových koncových mierokKčs 20,- až 1200,-
g) tŕňov na kontrolu obilných sítKčs 25,-

Plošný obsah

Položka 33:

Overenie etalónových hárkov plošného obsahu Kčs 150,-

Rovinný uhol

Položka 34:

Overenie optických polygónov, goniometrov, autoklimátorov používaných s optickými polygónmi, prístrojov na skúšanie uhlových delení, optických deliacich hláv a skúšačov libielKčs 100,- až 2000,-

Hmotnosť

Položka 35:

Overenie:
a) etalónových závaží a etalónových váh všetkých tried presnostiKčs 20,- až 200,-
b) zaťažovacích závažíKčs 20,- až 150,-
c) závažových železničných vozňovKčs 500,-
d) rohových vozíkovKčs 100,-

Čas, frekvencia

Položka 36:

Overenie:
a) etalónových zariadení na kontrolu stopiekKčs 100,- až 1000,-
b) etalónov otáčokKčs 100,-
c) etalonážneho zariadenia na kontrolu otáčkomerovKčs 400,-

Mechanický pohyb

Mechanický pohyb

Položka 37:

Overenie etalónových
- snímačov mechanického kmitaniaKčs 250,-
- vibrometrovKčs 350,-
- vibrátorovKčs 400,-

Sila, mechanické skúšky materiálu

Položka 38:

a) Overenie etalónových
- silomerovKčs 120,- až 1000,-
- tvrdomerných doštičiek Rockwell A, B, C, N, T, Vickers a BrinellKčs 50,-
- vnikacích telies Rockwell C, N a VickersKčs 170,-
b) Overenie mierok VIckers a BrinellKčs 100,- až 400,-

Objem, prietok

Položka 39:

a) Overenie etalónových odmerných kovových nádob a etalónových odmerných sklenených baniekKčs 150,-
- byriet a pipietKčs 100,-
- plynomerovKčs 300,- až 600,-
- prietokomerovKčs 50,- až 500,-
b) Overenie kubíkovacích strojov alebo staníc na overovanie vodomerov a objemových prietokových meradielKčs 500,-
c) Vymeriavanie stupniceKčs 50,- až 500,-
Splnomocnenie:
Orgán štátnej mierovej služby zvýši sadzbu určenú pod písmenom b) tejto položky o 10,- Kčs za overovanie každých aj začatých 100 l.

Tlak

Položka 40:

a) Overenie etalónových tlakomerov
- piestovýchKčs 500,-
- deformačnýchKčs 50,- až 150,-
- kvapalinovýchKčs 200,-
b) Overenie etalónových
- kvapalinových a zvonových mikromanometrovKčs 200,-
- barometrovKčs 300,-
- kompresných vákuometrovKčs 200,-

Teplota, teplo

Položka 41:

Overenie:
a) etalónových sklenených teplomerovKčs 200,- až 300,-
b) etalónových platinových odporových teplomerovKčs 1000,-
c) etalónových termočlánkovKčs 700,-
d) etalónových jasových pyrometrovKčs 300,-
e) teplotných žiaroviekKčs 1000,-

Elektrické a magnetické veličiny

Položka 42:

a) Overenie
- etalónových elektromerovKčs 400,-
- meracieho zariadenia na overovanie elektromerovKčs 350,-
b) Overenie meracieho zariadenia na overovanie meracích transformátorovKčs 200,- až 1500,-
c) Overenie meracích transformátorovKčs 200,- až 5000,-
d) Overenie etalónových výchylkových a číslicových voltmetrov, ampérmetrov a wattmetrovKčs 100,- až 1500,-
e) Overenie Westonových článkovKčs 300,-

Položka 43:

Overenie:
a) etalónových laboratórnych kompenzátorovKčs 1000,-
b) etalónových laboratórnych odporových mostíkovKčs 800,- až 1200,-
c) etalónového odporuKčs 150,- až 400,-
d) etalónu
- kapacityKčs 70,- až 1000,-
- indukčnostiKčs 75,- až 170,-
- magnetického indukčného toku na rovnomerné magnetické meraniaKčs 550,-
- magnetických indukcií na rovnomerné magnetické meraniaKčs 600,-
e) etalónových vzoriek
- na kontrolu Epsteinových prístrojovKčs 550,-
- magneticky tvrdých materiálovKčs 800,-
f) etalónových napäťových a prúdových zdrojovKčs 2000,-
g) etalónových komparátorov elektrického napätia, prúdu a výkonuKčs 2000,-

Hustota

Položka 44:

Overenie etalónových hustomerov a hustomerov všetkých technických princípov s hodnotou dielika menšou ako 0,2 kg.m-3Kčs 450,-

Viskozita

Položka 45:

Overenie:
- etalónových kapilárnych viskozimetrov UbbelohdeKčs 1500,-
- referenčného materiálu pre viskozituKčs 100,- až 500,-

Svetelné veličiny

Položka 46:

Overenie etalónovej žiarovky
- na svetelný tokKčs 600,-
- na svietivosťKčs 600,-
- na farebnú teplotuKčs 600,-

Veličiny ionizujúceho žiarenia

Položka 47:

Overenie sekundárnych
- etalónových žiaričov rádionuklidovKčs 100,- až 5000,-
- etalónov žiarenia X s prenosťou väčšou ako ± 0,7 %Kčs 100,- až 5000,-

OSTATNÉ SPRÁVNE ÚKONY MIEROVEJ SLUŽBY

Položka 48:

Úradné skúšky a overenie typu (prípadne schválenie vzorky) meradla alebo povolenia dovozu meradlaKčs 200,- až 5000,-

Položka 49:

Povolenie úradného overenia merardla v cudzine Kčs 200,-

Položka 50:

Úradné skúšky a overenie meradla nepodliehajúceho povinnému úradnému overovaniu Kčs 50,- až 5000,-

Položka 51:

Úradné overovanie československého analytického normálu Kčs 50,- až 200,-

Položka 52:

Vydanie metrologických posudkov a expertíz Kčs 400,- až 10 000,-".

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.

2) Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.

3) § 3 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.