Vyhláška č. 154/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa mení vyhláška č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy, v znení vyhlášky č. 34/1968 Zb.

Čiastka 38/1980
Platnosť od 27.11.1980 do30.12.1992
Účinnosť od 01.01.1981 do30.12.1992
Zrušený 539/1992 Zb.

OBSAH

154

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva

z 29. októbra 1980

ktorou sa mení vyhláška č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy, v znení vyhlášky č. 34/1968 Zb.

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva podľa § 35 ods. 2 zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve a podľa § 64 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti Federálnych ministerstiev v znení zákona č. 158/1973 ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy v znení vyhlášky č. 34/1968 Zb. sa mení takto:

1. V § 5 sa vypúšťa ustanovenie písmena h.

2. V § 27 sa vypúšťa odsek 2.

3. V § 28 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Minister:

Ing. Gerle v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené