Vyhláška č. 153/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o pokutách za oneskorené uvedenie strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a investičných celkov dovezených zo zahraničia do prevádzky

Čiastka 38/1980
Platnosť od 27.11.1980 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1989
Zrušený 194/1989 Zb.

153

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 21. novembra 1980

o pokutách za oneskorené uvedenie strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a investičných celkov dovezených zo zahraničia do prevádzky

Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. ustanovuje:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje pokuty za oneskorené uvedenie do prevádzky, prípadne za oneskorené využitie (ďalej len „uvedenie do prevádzky“) strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a investičných celkov1) (ďalej len „stroje“) štátnymi socialistickými organizáciami (ďalej len „organizácia“) zo zahraničia. Vyhláška sa vzťahuje na stroje zahrnuté i nezahrnuté do súhrnného rozpočtu stavby2) (ďalej len „stroje“) bez ohľadu na spôsob ich financovania.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na stroje, ktoré sú v žiadosti o uvoľnenie devízového krytia alebo v ročnom pláne nákupu v rámci devízovej regulácie označené ako:

a) základné prostriedky v rezerve,

b) havarijná zásoba, do ktorej na účely tejto vyhlášky patria stroje, k použitiu ktorých nedochádza plánovito, ale sú pripravené pre prípad okamžitého použitia pri poruche technologického zariadenia (havária) alebo sú určené na opravu dôležitých agregátov, prípadne takého výrobného zariadenia, od prevádzky ktorého závisí značná časť národohospodársky dôležitej výroby.

§ 2

Podmienky pre vznik povinnosti platiť pokuty za neuvedenie stroja do prevádzky

(1) Organizácie sú povinné zaplatiť pokuty, pokiaľ neuviedli do prevádzky

a) stroje dovezené z nesocialistických štátov v lehote plánovaného uvedenia stroja do prevádzky, ktorá je určená v žiadosti organizácie o uvoľnenie devízového krytia predloženej Štátnej banke československej,

b) stroje dovezené zo socialistických štátov v lehote, ktorá je uvedená v pláne organizácie výstavby,3) prípadne v režime stavby;4) pri stavbách nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladov však najneskoršie v konečnom termíne odovzdania kapacity do skúšobnej prevádzky uvedenom v registračnom liste5) stavby.

(2) Organizácia zaplatí pokuty v prípadoch, keď nie je určená lehota uvedenia stroja do prevádzky, do jedného mesiaca

a) od jeho prevzatia od dovážajúcej organizácie, vyššieho dodávateľa6) alebo dovozného gestora,7)

b) po určenom termíne úpravy alebo kompletizácie uvedenom v hospodárskej zmluve, ak ide o stroje, ktoré sa musia v Československej socialistickej republike kompletizovať alebo upraviť.

§ 3

Pokuty

(1) Organizácia je povinná jednorázovo zaplatiť pokutu vo výške 5 % kúpnej ceny8) stroja, ak neuviedla stroj do prevádzky v lehote ustanovenej v § 2. Pokuta je splatná najneskoršie do 15 dní od konca mesiaca určenej lehoty uvedenia stroja do prevádzky.

(2) Za každý ďalší dokončený mesiac neuvedenia stroja do prevádzky platí organizácia pokutu vo výške 1 % kúpnej ceny stroja. Pokuta je splatná najneskoršie do 15 dní nasledujúceho mesiaca.

(3) Pokuty platí organizácia, ktorá uvádza stroj do prevádzky, zo svojich prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov.

(4) Za každý deň omeškania v platení zaplatí organizácia penále 0,1 % zo sumy včas a v plnej výške nezaplatenej.

(5) Organizácia zaplatí pokuty aj penále na účet príslušného štátneho rozpočtu prostredníctvom finančnej správy.

(6) Ak finančná správa9) zistí, že organizácia nezaplatila pokuty, prípadne ani penále včas a v plnej výške, uloží organizácia ich zaplatenie.

(7) Pokuty a penále nemožno organizácii uložiť, ani ich od nej vymáhať po uplynutí 3 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom organizácia uviedla stroj do prevádzky.


§ 4

Prechodné ustanovenie

V prípadoch, keď stroje neboli uvedené do prevádzky do dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, je organizácia povinná zaplatiť pokuty podľa § 3 od 1. apríla 1981.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 98/1976 Zb. o dovoze investičných celkov a stavebných prác.

2) Jednotné metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie č. 70 200/80 a Federálneho ministerstva financií č. III/715/80 pre vypracovanie návrhu päťročného plánu na roky 1981 až 1985 a návrhu vykonávacieho plánu na príslušné roky, Plán reprodukcie základných prostriedkov.

3) § 30 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

4) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 157/1976 Zb. o režimoch stavieb.

5) § 16 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii.
Smernice č. 8/1979 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o konaní pri zvýšení rozpočtových nákladov rozostavaných stavieb a pri odsune termínov odovzdania kapacít do skúšobnej prevádzky a dokončenia stavieb.

6) Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva a Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva č. 44/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky strojárskych vyšších a niektorých ďalších dodávok pre tuzemskú investičnú výstavbu.

7) § 238 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

8) § 3 a 49 vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov.

9) § 1 zákona Českej národnej rady č. 33/1970 Zb. o finančných správach.
§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené