Vyhláška č. 147/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v rokoch 1981 a 1982

Čiastka 37/1980
Platnosť od 18.11.1980 do31.12.1982
Účinnosť od 18.11.1980 do31.12.1982

147

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 10. novembra 1980

o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v rokoch 1981 a 1982

Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov ustanovila uznesením z 23. októbra 1980 podľa § 83 ods. 3 a § 94 Zákonníka práce:


Úprava pracovného času

(1) Pracovný čas ustanovený podľa vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom alebo podľa ďalších predpisov vydaných ústrednými orgánmi na skrátenie týždenného pracovného času sa upravuje tak, že pracovnými dňami (ďalšími pracovnými smenami) sú v roku 1981 aj soboty pripadajúce na 25. apríl, 24. október a 28. november a v roku 1982 aj sobota pripadajúca na 17. apríl. Organizácie so sezónnou potrebou práce môžu po dohode s príslušným odborovým orgánom podľa pokynov príslušného ústredného orgánu určiť na miesto uvedených dní tri pracovné soboty v roku 1981 a jednu pracovnú sobotu v roku 1982 v iných termínoch vhodných na splnenie hospodárskych úloh, ak sa zabezpečí doprava pracujúcich do zamestnania a späť.

(2) Dĺžka ďalších pracovných smien v dňoch uvedených v predchádzajúcom odseku sa rovná dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok predchádzajúci tejto smene.

(3) Ak podľa rozvrhu pracovných smien pripadne pracovníkovi jeho pravidelná pracovná smena na niektorý z pracovných dní uvedených v odseku 1, určí organizácia po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (ďalej len „závodný výbor“) tomuto pracovníkovi ďalšiu pracovnú smenu na iný vhodný deň v tom istom alebo nasledujúcom mesiaci.

(4) Organizácie môžu so súhlasom závodného výboru a štátne orgány po prerokovaní s ním presunúť na pracoviskách s pretržitou prevádzkou druhé a tretie smeny pripadajúce na dni uvedené v odseku 1 na iné vhodné dni v tom istom alebo nasledujúcom mesiaci.

(5) Úprava pracovného času uvedená v odseku 1 sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí majú s organizáciou dohodnutý kratší pracovný čas (§ 86 a § 156 ods. 2 Zákonníka práce), s výnimkou pracovníkov, ktorým sa pracovný čas skrátil na základe lekárskeho posudku na určitý počet hodín týždenne a u ktorých by sa účasťou na ďalšej pracovnej smene tento kratší pracovný čas prekročil.

(6) Pracovný čas sa neupravuje mladistvým pracovníkom mladším ako 16 rokov, pracovníkom na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou, pracovníkom s pracovným časom trvale rozvrhnutým na 6 dní v týždni a pracovníkom v prevádzkach, v ktorých sa pracovný čas skrátil zo zdravotných dôvodov. Ak by však pracovníkovi s pracovným časom trvale rozvrhnutým na 6 dní v týždni pripadla podľa rozvrhu pracovných smien jeho pravidelná pracovná smena na niektorý z pracovných dní uvedených v odseku 1, upravuje sa mu pracovný čas v tento deň tak, aby sa rovnal dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok predchádzajúci tejto smeny; táto úprava sa neurobí, ak je jeho pravidelná pracovná smena pripadajúca na tento deň dlhšia.

(7) Ak by pracovník v dôsledku úpravy pracovného času podľa odseku 1 nemal v týždni ani jeden deň nepretržitého odpočinku, presunie mu organizácia po prerokovaní so závodným výborom jednu pracovnú smenu z tohto týždňa na niektorý deň jeho nepretržitého odpočinku v inom týždni toho istého alebo nasledujúceho mesiaca.

(8) Ak ďalšia pracovná smena podľa odsekov 1, 3, 4 alebo 7 pripadne pracovníkovi do dovolenky, ktorú čerpá súvisle v dĺžke najmenej jedného kalendárneho týždňa, nemá tento deň vplyv na počet pracovných dní, ktoré pracovník vyčerpá ako dovolenku. Náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie dostane tento pracovník za toľko pracovných dní dovolenky, koľko mu ich odpadlo podľa rozvrhu smien rozšíreného o ďalšiu pracovnú smenu.

Presun pracovného voľna a pracovného času a úprava niektorých pracovných a prevádzkových režimov

(9) V roku 1981 sa presúva pracovné voľno z nedele 4. januára na piatok 2. januára a pracovný čas z piatku 2. januára na nedeľu 4. januára.

(10) Presun pracovného voľna a pracovného času sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.

(11) Pracovný čas pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich predajne, pracovníkov spojov a verejnej dopravy určí organizácia v súlade so všeobecnými pokynmi na úpravu prevádzkových režimov. Tieto pokyny vydajú príslušné ústredné orgány po dohode s príslušnými odborovými orgánmi s ohľadom na potreby obyvateľstva a socialistických organizácií, ak vznikne súvislé trojdenné pracovné voľno.

Odmieňanie práce

(12) Za prácu v ďalších pracovných smenách (odseky 1, 3, 4 a 7) patrí pracovníkovi mzda vo výške ustanovenej mzdovými predpismi. Pracovníkovi odmieňanému mesačnou mzdou sa v súvislosti s odpracovaním ďalších pracovných smien jeho základná mzda nezvyšuje.

(13) Práca v ďalších pracovných smenách nie je prácou nad čas, a preto za ňu pracovníkovi nepatrí príplatok za prácu nad čas ani náhradné voľno podľa § 116 Zákonníka práce.

(14) Za prácu vykonávanú v dňoch uvedených v odseku 1 nepatrí pracovníkovi mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele,1) a to ani keď nejde o prácu v ďalších pracovných smenách.

(15) Pokiaľ sa pracovníkovi určí ďalšia pracovná smena na inú sobotu alebo nedeľu v súvislosti s ustanovením odsekov 3 alebo 7, patrí mu za prácu v týchto dňoch mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele.1)

(16) Za prácu v nedeľu 4. januára 1981 nepatrí mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele, ani keď ide o pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou. Na odmieňanie práce nad čas sa tento deň nepovažuje za deň nepretržitého odpočinku v týždni.

(17) Pracovníkovi, ktorému patrí mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele, patrí toto zvýhodnenie za prácu vykonávanú v piatok 2. januára 1981.

Úprava pracovného času 24. a 31. decembra

(18) Pracovný čas pripadajúci na 24. a 31. decembra v rokoch 1981 a 1982 môžu organizácie so súhlasom závodného výboru, štátne orgány po prerokovaní s ním, upraviť takto:

a) na pracoviskách s pretržitou prevádzkou sa môže odpoludňajšia a nočná smena presunúť na iný deň,

b) vo výrobných organizáciách sa môže končiť práca v správnych útvaroch súčasne s koncom rannej smeny výrobných útvarov,

c) v nevýrobných organizáciách sa môže končiť smena o 14. hodine.

Úprava sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.

(19) Opatrenia, pri ktorých sa podľa predchádzajúceho odseku presúva celá smena alebo odpadá jej časť, môže organizácia vykonať u pracovníkov odmieňaných hodinovou mzdou len po dohode s nimi; v týchto prípadoch nepatrí pracovníkom za odpadnutý pracovný čas náhrada mzdy. Ak nedôjde k dohode, je organizácia povinná umožniť pracovníkom odpracovať plný pracovný čas podľa svojich možností 24. alebo 31. decembra alebo v iných dňoch.

(20) Ak sa pracovný čas podľa predchádzajúceho odseku presunie na sobotu alebo nedeľu, nepatrí pracovníkom za prácu vykonávanú v týchto dňoch mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele.

(21) Dĺžku pracovného času 24. a 31. decembra pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich prevádzkárne obchodu, pracovníkov spojov a verejnej dopravy určí organizácia podľa pokynov príslušných ústredných orgánov vydaných po dohode s príslušnými odborovými orgánmi.


Záverečné ustanovenie

(22) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Mzdové predpisy vydané ústrednými orgánmi na vykonanie zásad racionalizácie mzdových sústav podľa uznesenia vlády Československej socialistickej republiky z 3. mája 1973 č. 128; ak sa neuplatňujú, vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.