145

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 15. septembra 1980

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave


Dňa 4. decembra 1978 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave. Podľa svojho článku 17 Dohoda nadobudla platnosť 26. októbrom 1979.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sýrskej arabskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Sýrskej arabskej republiky v snahe rozšíriť medzinárodnú spoluprácu v oblasti cestnej osobnej a nákladnej dopravy medzi oboma krajinami, ako aj tranzitom ich územím, sa dohodli takto:

Článok 1

Rozsah platnosti

Ustanovenia tejto Dohody platia pre prepravy osôb a nákladov po ceste uskutočňované vozidlami podľa článku 2.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1. Pojem „dopravca“ označuje československú alebo sýrsku fyzickú alebo právnickú osobu (podnik), ktorá má právo vykonávať prepravy osôb alebo nákladov po ceste podľa príslušných zákonov a predpisov platných v jeho krajine.

2. Pojem „vozidlo“ označuje:

A - Cestné vozidlo s mechanickým pohonom, ktoré je

a) konštruované alebo prispôsobené z hľadiska svojho použitia na prepravy osôb alebo nákladov po ceste a ktoré sa na tento účel používa;

b) evidované na území jednej zo zmluvných strán; a

c) dočasne dovezené na územie druhej zmluvnej strany za účelom uskutočnenia medzinárodnej prepravy osôb alebo nákladov, ktorej miestom určenia alebo pôvodu je ktorékoľvek miesto na tomto území alebo ktorá sa uskutočňuje v tranzite po tomto území.

B - Príves alebo náves spôsobilý na zapojenie na vozidlo uvedené pod písmenom A takým spôsobom, že toto vozidlo, ako aj príves alebo náves spĺňajú podmienky uvedené pod písmenami a) až c).

Článok 3

Prepravy cestujúcich

1. S výnimkou príležitostných turistických prepráv nepodliehajúcich povoľovaciemu konaniu organizovanie iných foriem prepravy osôb uskutočňovaných medzi oboma krajinami, ako aj tranzitom ich územiami vozidlami vybavenými najmenej 8 sedadlami bez sedadla vodiča, bude ustanovené Protokolom Zmiešanej komisie uvedenej v článku 16 tejto Dohody.

2. Príležitostná turistická preprava sa uskutočňuje, ak sa tá istá skupina osôb prepravuje tým istým vozidlom:

a) ak ide o okružnú jazdu, ktorá sa začína a končí v krajine, kde je vozidlo evidované;

b) ak ide o jazdu, ktorá sa začína v krajine, kde je vozidlo evidované, a končí sa v mieste príchodu nachádzajúcom sa na území druhej zmluvnej strany, pokiaľ - ak nie je iné povolenie - sa vozidlo vracia prázdne do krajiny, kde je evidované, a pokiaľ skupina osôb použije na svoj návrat iný dopravný prostriedok.

3. Vodič vozidla musí byť vybavený okrem dokumentov uvedených v Protokole zoznamom obsahujúcim mená osôb, ich štátnu príslušnosť a krajinu určenia.

Článok 4

Prepravy nákladov

1. Prepravy nákladov medzi územiami oboch zmluvných strán alebo tranzitom územím druhej zmluvnej strany podliehajú povoľovaciemu konaniu.

2. Prepravy vyňaté z povoľovacieho konania:

a) prepravy sťahovaných zvrškov,

b) prepravy predmetov pre veľtrhy a výstavy,

c) prepravy materiálu (včítane zvierat) pre umelecké vystúpenia artistov, zábavné vystúpenia, cirkusové skupiny a revue,

d) prepravy materiálu pre divadelné, hudobné a športové vystúpenia (včítane prepravy pretekárskych koní, pretekárskych vozidiel a člnov),

e) prepravy poškodených vozidiel,

f) pohrebné prepravy,

g) prepravy na poskytnutie pomoci pri katastrofách.

Článok 5

Vnútroštátne prepravy

Ustanovenia tejto Dohody neoprávňujú dopravcov jednej zmluvnej strany začínať bez osobitného povolenia prepravu osôb alebo nákladov na území druhej zmluvnej strany, ak sa preprava má ukončiť na tom istom území.

Článok 6

Prepravy do tretích krajín

Dopravcovia jednej zo zmluvných strán nie sú oprávnení vykonávať prepravy osôb a nákladov medzi územím druhej zmluvnej strany a územím tretej krajiny a späť, ledaže by príslušný orgán druhej zmluvnej strany udelil osobitné povolenie.

Článok 7

Prepravy na osobitné povolenie

1. Preprava nebezpečných nákladov a preprava, pri ktorej hmotnosť alebo rozmery prepravovaných nákladov alebo použitých vozidiel presahujú hmotnosť alebo rozmery prípustné na území zmluvných strán, vyžaduje osobitné povolenie.

2. Na podmienkach pre vydanie tohto povolenia sa dohodnú príslušné orgány zmluvných strán.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pokiaľ ide o najviac prípustné rozmery a hmotnosť, nepodrobia vozidlá pripustené druhou zmluvnou stranou k premávke na pozemných komunikáciách prísnejším podmienkam než vozidlá evidované na svojom území.

Článok 8

Pohonné látky a náhradné dielce

1. Palivá a pohonné látky nachádzajúce sa v nádržiach konštruovaných výrobcom a pevne zabudovaných vo vozidlách dovážaných do záznamového obehu v súlade s ustanoveniami tejto Dohody, ako aj tuky a mazacie oleje, nepodliehajú dovozným clám a poplatkom, dovozným zákazom a obmedzeniam.

2. Náhradné dielce, ktoré majú slúžiť opravám vozidla dovezeného do záznamového obehu v súlade s ustanoveniami tejto Dohody, budú prepustené do záznamového obehu bez vyberania dovozných ciel a poplatkov, dovozných zákazov a obmedzení. Príslušné orgány zmluvných strán môžu zaznamenať tieto náhradné dielce za účelom splnenia colných formalít. Vymenené dielce sa vyvezú späť, preclia sa alebo zničia pod colnou kontrolou.

Článok 9

Dane a poplatky

Dopravcovia jednej zmluvnej strany vykonávajúci na území druhej zmluvnej strany prepravy predvídané touto Dohodou platia dane a poplatky platné na tomto území.

Článok 10

Prevody platieb

Platby, ktoré sa budú uskutočňovať podľa ustanovení tejto Dohody, sa budú spravovať platobnými predpismi platnými na územiach zmluvných strán.

Článok 11

Vnútroštátny právny poriadok

Otázky, ktoré nie sú upravené touto Dohodou ani medzinárodnými dohovormi, ktorými sú obe zmluvné strany viazané, sa spravujú vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zmluvnej strany.

Článok 12

Priestupky

1. Ak sa dopravca jednej zmluvnej strany dopustí na území druhej zmluvnej strany priestupkov proti ustanoveniam tejto Dohody, príslušné orgány tejto zmluvnej strany, bez toho že by boli dotknuté právne predpisy použiteľné v krajine, kde došlo k priestupku, musia o nich informovať príslušné orgány prvej zmluvnej strany.

2. V prípade priestupkov uvedených v odseku 1 tohto článku príslušné orgány zmluvnej strany, kde došlo k priestupku, môžu požiadať príslušné orgány druhej zmluvnej strany:

a) aby dali dopravcovi výstrahu spolu s oznámením, ktorým ho informujú, že v prípade opakovania sa čiastočne alebo úplne zruší možnosť uskutočňovať prepravy vozidlami, ktoré má tento dopravca v držbe alebo ktoré používa na území zmluvnej strany, kde došlo k priestupku;

b) aby zrušili dočasne, čiastočne alebo úplne právo vykonávať prepravy na území zmluvnej strany, kde došlo k priestupku.

3. Orgán, ktorý urobil také opatrenie, informuje o ňom príslušný orgán druhej zmluvnej strany.

4. Ustanovenia tejto Dohody nevylučujú sankcie, ktoré možno uplatniť v medziach zákonov a predpisov platných v krajine, kde došlo k priestupku.

Článok 13

Kontingent povolení

1. Povolenie sa vydá pre každú cestu a každé vozidlo; povolenie poskytne právo uskutočniť cestu za účelom prepravy medzi oboma krajinami, ako aj tranzitom územiami oboch zmluvných strán.

2. Povolenia sa vydávajú na meno dopravcu; môže ich používať iba tento dopravca a nie sú prenosné.

3. Povolenie poskytuje dopravcovi právo naložiť pri spiatočnej ceste náklad za podmienky, že bude dodržiavať platné predpisy krajiny nakládky a že tento náklad je určený výlučne pre krajinu, kde je vozidlo evidované.

4. Povolenia budú vydávať príslušné orgány jednej zmluvnej strany príslušným orgánom druhej zmluvnej strany a naopak v limitoch kontingentov ustanovených každý rok spoločnou dohodou v Protokole Zmiešanej komisie uvedenej v článku 16 tejto Dohody.

Článok 14

Vzor povolenia

Vzor povolenia určí spomenutá Zmiešaná komisia.

Článok 15

Kontrola dokladov

Povolenia a ostatné nevyhnutné doklady podľa tejto Dohody musia byť v dotyčných vozidlách a na požiadanie sa musia predložiť ktorémukoľvek orgánu oboch zmluvných strán, ktorý je príslušný vyžiadať si ich predloženie.

Článok 16

Zmiešaná komisia

1. Za účelom riadneho vykonávania ustanovení tejto Dohody obe zmluvné strany zriadia Zmiešanú komisiu na riešenie všetkých otázok vyplývajúcich z používania alebo výkladu tejto Dohody.

2. Zmiešaná komisia sa zíde na žiadosť jednej zo zmluvných strán striedavo na území jednej alebo druhej zmluvnej strany.

3. V priebehu troch mesiacov nasledujúcich po nadobudnutí platnosti tejto Dohody Zmiešaná komisia spomínaná v odseku 1 sa zíde, aby uvážila nevyhnutné opatrenia, ktoré umožnia túto Dohodu vykonávať.

Článok 17

Platnosť Dohody

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót týkajúcich sa jej schválenia podľa vnútroštátnych predpisov každej zo zmluvných strán.

2. Táto Dohoda bude platiť jeden rok odo dňa nadobudnutia jej platnosti a bude sa mlčky predlžovať z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie tri mesiace pred uplynutím jej platnosti.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení svojou príslušnou vládou podpísali túto Dohodu.

Dané v Prahe 4. decembra 1978 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Ing. Vladimír Blažek v. r.

Za vládu Sýrskej arabskej republiky:

Dr. Salim Yassin v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené