116

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 23. júla 1980

o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky sa po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 98 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

Táto vyhláška sa vzťahuje na študentov, ktorí študujú na vysokých školách v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) v riadnom dennom štúdiu.

PRVÁ ČASŤ

ŠTIPENDIÁ POSKYTOVANÉ Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

§ 2

Druhy štipendií

Vysoké školy poskytujú sociálne, prospechové, výnimočné, preferenčné štipendium a štipendium Jozefa Hakena.

§ 3

Sociálne štipendium

(1) Sociálne štipendium sa poskytuje študentom na ich žiadosť podľa ich sociálnych pomerov.

(2) Žiadosť o sociálne štipendium podáva študent na predpísanom tlačive vydanom ministerstvom školstva, a to od začiatku školského roku dekanátu. K žiadosti o sociálne štipendium prikladá študent doklady potrebné na preukázanie údajov uvedených v žiadosti.

(3) Sociálne štipendium sa poskytuje od začiatku školského roku. Ak žiada študent sociálne štipendium počas školského roku, poskytuje sa mu od prvého dňa mesiaca, v ktorom žiadosť podal.

(4) Pre zisťovanie sociálnych pomerov je rozhodujúce

a) u bezdetných študentov, ktorí sú slobodní, ovdovení, rozvedení alebo z iných vážnych dôvodov osamelí a u bezdetných ženatých študentov, ktorých manžel nie je zárobkovo činný, výška priemerného čistého mesačného príjmu pripadajúceho na jedného člena domácnosti rodičov študenta alebo na jedného člena domácnosti jedného z rodičov študenta a jeho manžela (ďalej len „rodičia“). Ak študent nie je členom domácnosti ani jedného z rodičov, vychádza sa z výživného určeného súdom obidvom rodičom,

b) u študentov, ktorých manžel je zárobkovo činný, výška priemerného čistého mesačného príjmu pripadajúceho na jedného člena ich domácnosti; ak manžel študentky vykonáva základnú (náhradnú) vojenská službu, výška zaopatrovacieho príspevku,

c) u študentov, ktorí sa starajú o nezaopatrené dieťa a ktorých manžel nie je zárobkovo činný, u študentov slobodných, rozvedených, ovdovených alebo z iných vážnych dôvodov osamelých s nezaopatrenými deťmi a u študentov obojstranne osirelých alebo u študentov, ktorí poberajú príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti, len vlastný príjem študenta, ak v súhrne presahuje sumu 800 Kč mesačne,

(5) Študentom, vrátane študentov, ktorí študujú podľa individuálnych študijných plánov, sa poskytuje sociálne štipendium 11 mesiacov v školskom roku. Študentkám-matkám a osamelým študentom, ktorí sa starajú o vlastné alebo osvojené nezaopatrené dieťa, sa poskytuje sociálne štipendium 12 mesiacov v školskom roku a po celý čas ich štúdia.

(6) V opakovanom ročníku sa sociálne štipendium poskytuje len študentkám-matkám a osamelým študentom, ktorí sa starajú o vlastné alebo osvojené nezaopatrené dieťa.

§ 4

Skutočnosti rozhodujúce pre určenie výšky sociálneho štipendia

(1) Priemerným čistým mesačným príjmom sa rozumie mesačný priemer peňažných alebo peniazmi oceniteľných príjmov znížených o daň zo mzdy, prípadne o inú daň, ktorej tieto príjmy podliehajú, ktoré dosiahli

a) obaja rodičia študenta a študent, alebo

b) jeden z rodičov študenta, jeho manžel a študent, alebo

c) manžel študenta a študent.

(2) Priemerný čistý mesačný príjem sa vypočítava z príjmov osôb uvedených v odseku 1 za predchádzajúci kalendárny rok za podmienky, že od toho času nedošlo k trvalej zmene základnej mzdy, alebo základnej pracovnej odmeny, alebo nevznikol pracovný, členský, služobný pomer alebo iný pracovnoprávny vzťah (ďalej len „pracovný pomer“) niektorého z rodičov alebo manžela študenta alebo študenta.

(3) Ak došlo k trvalej zmenne základnej mzdy, alebo základnej pracovnej odmeny u osôb uvedených v odseku 1 v priebehu predchádzajúceho alebo bežného kalendárneho roku, berie sa za základ priemerná čistá mesačná základná mzda (odmena) odo dňa zmeny základnej mzdy (odmeny), ku ktorej sa pripočíta čistý mesačný priemerný príjem dosiahnutý z ostatných zložiek mzdy (odmeny) v predchádzajúcom kalendárnom roku. Podobne sa posudzujú príjmy z pracovnej činnosti u dôchodcov a zmena ostatných príjmov uvedených v odseku 5 písm. c) až f)

(4) Ak v priebehu predchádzajúceho alebo bežného kalendárneho roku uzavrel niektorý z rodičov alebo manžel študenta alebo študent pracovný pomer, vypočítava sa priemerný čistý mesačný príjem odo dňa jeho uzavretia ; ak v uvedenom období došlo ku skončeniu pracovného pomeru, vypočítava sa priemerný čistý mesačný príjem od skončenia pracovného pomeru. Podobne sa posudzujú príjmy z pracovnej činnosti u dôchodcov a zmena ostatných príjmov uvedených v odseku 5 písm. c) až f).

(5) Do príjmov, ktoré sú základom pre zistenie priemerného čistého mesačného príjmu, sa zahŕňajú

a) príjmy z pracovného pomeru alebo iné príjmy, ktorými sú

1 mzda,

2 odmena za vedľajšiu činnosť,

3 stabilizačné odmeny za odpracované roky a stabilizačné náborové odmeny a príspevky,

4. podiely na hospodárskych výsledkoch,

5. ročné odmeny vedúcim pracovníkom,

6. naturálne požitky a iné podobné plnenia, ktoré pracovníkovi patria aj počas neprítomnosti v práci,

7. doplnkové odmeny členov výrobných družstiev,

8. náhrada mzdy poskytovaná pracovníkovi za čas, v ktorom nepracoval, a náhrada za nevyčerpanú dovolenku,

9. štipendiá vedeckých ašpirantov;

b) príjmy z pracovnej činnosti člena jednotného roľníckeho družstva, ktorými sú

1. základná pracovná odmena vrátane príplatkov a doplatkov k tejto základnej odmene,

2. prémie,

3. výkonnostné a mimoriadne odmeny vyplácané za výsledky pracovnej činnosti členovi družstva a zahŕňané do nákladov družstva

4. prémie a odmeny, na ktoré bola družstvu poskytnutá účelová dotácia,

5. naturálne požitky a iné plnenia, ak uvedené príjmy patria členovi družstva aj v čase pracovnej neschopnosti,

6. podiely na hospodárskych výsledkoch,

7. ročné odmeny vedúcim pracovníkom,

8. stabilizačné odmeny za odpracované roky a stabilizačné náborové odmeny,

9. náhrada pracovnej odmeny poskytovaná členom družstva za čas, v ktorom nepracovali, a náhradu za nevyčerpanú dovolenku;

c) príjmy z činnosti vykonávaných podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorými sú

1. odmeny za prácu vyplácané organizáciou osobám, ktoré s ňou nie sú v pracovnom pomere, ale vykonávajú pre ňu prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer (dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce),

2. príjmy za účinkovania v súboroch ľudových hudobníkov,

3. odmeny za znalecké a tlmočnícke výkony vyplácané znalcom a tlmočníkom, ktoré určil v konaní príslušný orgán,

4. odmeny vyplácané osobám v súvislosti s riešením úloh rozvoja vedy a techniky, tematických úloh, odmeny za vynálezy, objavy, zlepšovacie návrhy, priemyselné vzory, za návrhy na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a za nové spôsoby ochrany rastlín proti škodcom,

5. mimoriadne jednorázové odmeny vyplatené pracovníkom pri príležitosti udelenia vyznamenania v sume, ktorá podlieha zdaneniu,

6. mimoriadne jednorázové odmeny vyplatené pracovníkom za konkrétne výsledky pri vyhodnotení socialistickej súťaže v organizovanej a vyhodnocovanej podľa vnútropodnikových zásad vydaných v súlade so smernicami vlády Československej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov, Ústrednej rady družstiev a Ústredného výboru Zväzu družstevných roľníkov, prípadne iných ústredných orgánov na rovnakej úrovni, na rozvoj iniciatívy pracujúcich,

7. odmeny za prácu vykonávanú v súvislosti s členstvom v organizáciách alebo kolektívnych orgánoch, a to bez ohľadu na to, či sú vyplatené v hotovosti alebo pripisované v prospech členských podielov;

d) príjmy podliehajúce dani z príjmov obyvateľstva;1)

e) príjmy podliehajúce dani z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby ;2)

f) príjmy podliehajúce dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti;3)

g) nemocenské, podpora pri ošetrovaní člena rodiny,4) vyrovnávací príspevok v ťarchavosti a materstve, peňažná pomoc v materstve;5), 6)

h) dávky dôchodkového zabezpečenia5) s výnimkou dávok uvedených v odseku 6;

i) zaopatrovací príspevok;5)

j) výživné (príspevok na výživu) od iných osôb určené rozhodnutím súdu alebo poskytované na základe dohody schválenej súdom;

k) zrážky na úhradu výživného v prospech detí vykonávané z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe;7)

l) príjmy študenta z pracovného pomeru a invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok, ak v súhrne presahuje sumu presahujú sumu 800 Kč mesačne.

(6) Do príjmov, ktoré sú základom pre zisťovanie priemerného čistého príjmu, sa nezahŕňajú

a) prídavky na deti a príplatok k nim,

b) výchovné a príplatok k výchovnému,

c) zvýšenie dôchodku a výchovného pre bezvládnosť,

d) sirotský dôchodok,

e) suma, o ktorú sa zvýšil dôchodok podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 76/1979 Zb. o zvýšení dôchodkov a suma, o ktorú sa zvýšil dôchodok podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení,

f) peňažné príspevky a vecná pomoc sociálnej starostlivosti,

g) odmena pestúnovi a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti,8)

h) podpora pri narodení dieťaťa,

i) materský príspevok,

j) pohrebné,

k) peňažná odmena dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby,

l) peňažné odmeny poskytované pri životných a pracovných výročiach,9)

m) peňažné plnenie zo zmluvného poistenia,

n) odmeny študenta za práce podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odmeny vyplývajúce z pracovného pomeru na základe rámcovej pracovnej zmluvy alebo z dohôd o občianskej výpomoci,

o) štipendiá poskytované študujúcim v riadnom dennom štúdiu na stredných a vysokých školách,

p) príjmy študenta z pracovného pomeru a dávky dôchodkového zabezpečenia podľa odseku 5 písm. h) do úhrnnej výšky 800 Kčs mesačne.

(7) Od priemerného čistého mesačného príjmu sa odpočíta suma výživného určená súdom niektorému z rodičov študenta alebo študentovi, prípadne jeho manželovi, alebo poskytovaná na základe dohody schválenej súdom, prípadne poskytovaná dobrovoľne.

(8) Čistý mesačný príjem pripadajúci na jedného člena domácnosti sa zistí tak, že sa priemerný čistý mesačný príjem rodičov a študenta alebo manžela študenta a študenta delí počtom členov domácnosti.

(9) Pri výpočte priemerného čistého mesačného príjmu jedného člena domácnosti sa za členov domácnosti pokladajú

a) rodičia podľa § 3 ods. 4 písm. a) a ich vlastné alebo osvojené nezaopatrené deti6) (ďalej len „nezaopatrené deti“), ak sa čistý mesačný príjem zisťuje u rodičov študenta,

b) študent, jeho manžel a ich nezaopatrené deti, ak sa čistý mesačný príjem zisťuje u manžela študenta.

(10) Žiadateľ o štipendium sa započítava za dvoch členov domácnosti, ak

a) sa stará o rodinu slobodný, rozvedený, ovdovený alebo z iných vážnych dôvodov osamelý rodič,

b) sú obaja rodičia dôchodcovia a okrem dôchodku nemajú pravidelný príjem s výnimkou príjmov z krátkodobého zamestnania, ktoré nepresahuje 180 pracovných dní, alebo z pracovného úväzku nepresahujúceho v kalendárnom roku 1200 hodín,

c) je žiadateľ o štipendium ženatý.

(11) Študent je povinný ohlásiť dekanátu ihneď všetky zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie alebo výšku sociálneho štipendia. Ak nastane zmena skutočností rozhodujúcich pre poskytovanie alebo výšku sociálneho štipendia, uskutoční sa zmena sociálneho štipendia od prvého dňa mesiaca, v ktorom zmena nastala. Ak je zmena v neprospech študenta, uskutoční sa od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.

(12) Ak sa poskytne sociálne štipendium v dôsledku nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených študentom, alebo ak študent neoznámi zmenu skutočností rozhodujúcich pre jeho priznanie, čas poskytovania alebo výšku, je povinný neoprávnene prijaté sumy vrátiť.

§ 5

Výška sociálneho štipendia

Sociálne štipendium sa poskytuje študentom uvedeným v § 3 vo výške

a) v preferovaných študijných odboroch10)

pri priemernom čistom mesačnom príjme na jedného člena domácnostištipendium mesačne
do 650 Kčs450 Kčs
nad 650 Kčs do 750 Kčs350 Kčs
nad 750 Kčs do 850 Kčs150 Kčs

b) v ostatných študijných odboroch

pri priemernom čistom mesačnom príjme na jedného člena domácnostištipendium mesačne
do 550 Kčs450 Kčs
nad 550 Kčs do 650 Kčs350 Kčs
nad 650 Kčs do 750 Kčs150 Kčs

§ 6

Sociálne štipendium poskytované u študentkám-matkám a osamelým študentom s nezaopatrenými deťmi

(1) Sociálne štipendium poskytované podľa § 5 sa zvýši študentkám, ktoré sa starajú o vlastné alebo osvojené nezaopatrené dieťa , o sumu 350 Kčs mesačne na jedno dieťa a o sumu 200 Kčs mesačne na každé ďalšie dieťa. Podobne sa postupuje u slobodných, ovdovených, rozvedených alebo iných vážnych dôvodov osamelých študentov, ak majú vlastné alebo osvojené nezaopatrené dieťa v osobnej starostlivosti, ktoré je výživou na nich odkázané.

(2) Ak nevznikne študentkám-matkám nárok na sociálne štipendium podľa § 5, poskytne sa im sociálne štipendium v sume 350 Kčs mesačne na jedno dieťa a táto suma sa im zvýši o 200 Kčs mesačne na každé ďalšie dieťa. Podobne sa postupuje u slobodných, ovdovených, rozvedených alebo iných vážnych dôvodov osamelých študentov, ak majú vlastné alebo osvojené nezaopatrené dieťa v osobnej starostlivosti, ktoré je výživou na nich odkázané.

(3) Sociálne štipendium podľa odsekoch 1 a 2 sa poskytuje so spätnou platnosťou, ak študentka, ktorej sa narodí dieťa, uplatní nárok na sociálne štipendium do troch mesiacov odo dňa pôrodu, s výnimkou študentiek prvých ročníkov, ktorým sa sociálne štipendium poskytuje najskôr od začiatku školského roku; ak študentka nedodrží túto lehotu, poskytne sa jej sociálne štipendium od prvého dňa mesiaca, v ktorom nárok uplatnila.

(4) Študentke, ktorej sa narodí dieťa v čase jej štúdia na vysokej škole, sa poskytuje sociálne štipendium vo výške, na ktorú má nárok po narodení dieťaťa podľa odsekov 1 a 2 spätne, počnúc prvým dňom kalendárneho mesiaca, do ktorého patrí začiatok štvrtého týždňa pred pôrodom; takto priznané štipendium sa poskytuje pri splnení podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 po celý čas štúdia.

(5) ) Študentke, ktorej sa narodí dieťa do štyroch týždňov po skončení jej štúdia na vysokej škole, sa poskytuje sociálne štipendium ústavnej starostlivosti vo výške, na ktorú by mala po narodení dieťaťa nárok podľa odsekov 1 a 2 spätne, počnúc prvým dňom kalendárneho mesiaca do ktorého spadá začiatok štvrtého týždňa pred pôrodom; takto priznané štipendium sa poskytne ešte za mesiac, v ktorom skončila štúdium.

(6) Študentke, ktorej sa narodí mŕtve dieťa alebo ktorej dieťa zomrie do šiestich týždňov po pôrode, sa sociálne štipendium poskytne podľa odsekov 1 a 2 ešte za kalendárny mesiac, do ktorého patrí koniec šiesteho týždňa odo dňa pôrodu.

(7) Študentke, ktorá sa prestala starať o narodené dieťa a toto dieťa bolo preto zverené rozhodnutím príslušného orgánu (súdu, národného výboru) do rodinnej alebo ústavnej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ako aj študentka, ktorej dieťa je v ústavnej starostlivosti z iných ako zdravotných dôvodov, sa výplata sociálneho štipendia podľa odsekov 1 a 2 zastavuje od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť; pre priznanie sociálneho štipendia podľa § 3 a 5 sa na študentku pozerá , akoby toto dieťa nemala.

§ 7

Prospechové štipendium

(1) Prospechové štipendium sa poskytuje počas 11 mesiacov od začiatku školského roku druhého ročníka štúdia na vysokej škole študentom, ktorí v predchádzajúcom ročníku študovali v riadnom dennom štúdiu alebo v štúdiu popri zamestnaní ten istý alebo príbuzný študijný odbor; predchádzajúci ročník štúdia neopakovali, mali priemerný prospech do 2,0 a splnili študijné povinnosti určené učebným plánom predchádzajúceho ročníka do konca školského roku. Študentom, ktorí splnili študijné povinnosti predchádzajúceho ročníka po jeho skončení, sa poskytne prospechové štipendium až od 1.januára; výnimočne poskytovanie prospechového štipendia pred 1.januárom povoľuje dekan.

(2) Študentom, ktorí študujú podľa individuálneho študijného plánu v čase nepresahujúcom dĺžku riadneho denného štúdia určenú vládou Československej socialistickej republiky,11) poskytuje sa prospechové štipendium, ak splnia podmienky uvedené v odseku 1 a študijné povinnosti určené individuálnym študijným plánom predchádzajúceho ročníka do konca školského roka. Do priemerného prospechu sa započítavajú konečné výsledky skúšok a klasifikovaných zápočtov zo študijných predmetov zapísaných v individuálnom študijnom pláne. Ak študentom podľa individuálneho študijného plánu dekan predĺženie štúdia oproti určenej dĺžke štúdia,11) môže sa poskytnúť prospechové štipendium po čas štúdia určený individuálnym študijným plánom.

(3) Študentom, ktorí prestúpia z vysokých škôl v zahraničí na vysoké školy v Slovenskej socialistickej republike, poskytne sa prospechové štipendium podľa nostrifikovaných skúšok12) vykonaných na vysokých školách v zahraničí.

(4) O prospechové štipendium študent nepodáva žiadosť.

(5) Prospechové štipendium sa poskytuje bez ohľadu na to, či študent poberá ešte aj iné štipendium.

§ 8

Výška prospechového štipendia

(1) Prospechové štipendium sa poskytuje vo výške

a) v preferovaných študijných odboroch10)

pri priemernom prospechuštipendium mesačne
od 1,0 do 1,3400 Kčs
nad 1,3 do 1,7300 Kčs
nad 1,7 do 2,0200 Kčs

b) v ostatných študijných odboroch

pri priemernom prospechuštipendium mesačne
od 1,0 do 1,3350 Kčs
nad 1,3 do 1,7250 Kčs
nad 1,7 do 2,0150 Kčs

(2) Študentom, ktorým sa štúdium individuálnym študijným plánom skrátilo oproti dĺžke riadneho denného štúdia určenej vládou Československej socialistickej repibliky,11) sa poskytuje jednorazové prospechové štipendium v sume 300 Kčs za každý mesiac školského roku, o ktorý sa štúdium skrátilo.

(3) Študentom, ktorí absolvovali štúdium s vyznamenaním, angažovali sa vo verejnej činnosti, zúčastňovali sa na spoločensky užitočnej práci a zapájali sa do vedeckej, výskumnej, odbornej (umeleckej) činnosti na vysokej škole, sa poskytuje odmena, ktorá má povahu jednorazového prospechového štipendia.

a) 2000 Kč študentom, ktorým bola udelená cena ministra školstva,

b) 1500 Kč študentom, ktorým bola udelená cena rektora,

c) 100 Kč študentom, ktorým vysoká škola vydala diplom s vyznamenaním.

(4) Študentom sa môže poskytnúť len jedna z odmien uvedených v odseku 3.

§ 9

Priemerný prospech študenta

Do priemerného prospechu sa započítavajú konečné výsledky

a) skúšok a klasifikovaných zápočtov,13)

b) skúšok a klasifikovaných zápočtov započítaných z predchádzajúceho štúdia,13)

c) rozdielových skúšok a klasifikovaných zápočtov určených dekanom v prípadoch, keď študent do predchádzajúceho ročníka prestúpil alebo pokračoval v štúdiu po ukončení prerušenia štúdia,13)

d) rozdielových skúšok a klasifikovaných zápočtov určených dekanom v prípadoch, ak bol študent znova prijatý na štúdium po zanechaní štúdia alebo po vylúčení zo štúdia,13)

e) nostrifikovaných skúšok vykonaných na zahraničnej vysokej škole.12)

§ 10

Výnimočné štipendium

(1) Výnimočné štipendium14) môže poskytnúť študentom dekan na ich žiadosť alebo z vlastného podnetu a to

a) zo sociálnych dôvodov,

b) z prospechových dôvodov.

(2) Zo sociálnych dôvodov sa môže poskytnúť výnimočné štipendium študentom, u ktorých je pomoc štátu odôvodnená ich sociálnymi pomermi; pôjde najmä o študentov, u ktorých podmienky na priznanie sociálneho štipendia podľa § 5 a sociálna situácia ďalších osôb, ktoré majú voči študentovi vyživovaciu povinnosť, plne odôvodňujú priznanie tohoto štipendia, o študentov zdravotne postihnutých a o študentov, voči ktorým si rodičia alebo manžel zo závažných dôvodov preukázateľne neplnia vyživovaciu povinnosť. Toto štipendium sa môže poskytnúť aj študentom, ktorí opakujú ročník z vážnych zdravotných alebo rodinných dôvodov alebo v iných prípadoch hodných osobitného zreteľa.

(3) Z prospechových dôvodov sa môže výnimočné štipendium poskytnúť najmä študentom v druhej polovici štúdia, ak spĺňajú podmienky pre priznanie najvyššieho prospechového štipendia podľa § 8 a aj v predchádzajúcich ročníkoch spĺňali podmienky pre priznanie prospechového štipendia. Při poskytovaní výnimočného prospechového štipendia z prospechových dôvodov sa prihliada na účasť študenta na spoločensky užitočnej práci.

(4) Výnimočné štipendium zo sociálnych a prospechových dôvodov sa môže poskytnúť súbežne so sociálnym a prospechovým štipendiom; čas poskytovania štipendia určí dekan.

(5) Výška výnimočného štipendia sociálnych dôvodov nesmie presiahnuť hornú hranicu mesačného sociálneho štipendia uvedenú v § 5, z dôvodov prospechových hornú hranicu mesačného prospechového štipendia uvedenú v § 8.

(6) Študentom, ktorí úspešne študujú, angažujú sa vo verejnej činnosti, zúčastňujú sa spoločensky užitočnej práci a zapájajú sa do vedeckej, výskumnej, a odbornej (umeleckej) činnosti na vysokej škole, môže dekan pri udelení pochvaly poskytnúť odmenu, ktorá má povahu jednorázového výnimočného štipendia vo výške 500 Kč, ak im nebola udelená vecná odmena.

§ 11

Preferenčné štipendium

(1) Preferenčné štipendium v sume 1000 Kč sa poskytuje za úspešné ukončenie každého ročníka riadneho denného štúdia v preferovanom študijnom odbore1) študentom, ktorí

a) v ukončenom ročníku dosiahli priemerný prospech do 2,5,

b) študijné povinnosti určené učebným plánom splnili do konca školského roku; ak študent splnil študijné povinnosti za predchádzajúci ročník po začiatku školského roku, môže dekan priznať poskytnutie preferenčného štipendia len so súhlasom rektora, na samostatných fakultách a vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, dekan samostatnej fakulty alebo rektor so súhlasom ministra školstva.

c) sú zapísaní v nasledujúcom ročníku preferovaného študijného odboru, alebo úspešne skončili štúdium na vysokej škole vykonaním štátnej záverečnej skúšky v prvom alebo druhom termíne určenom na vykonanie štátnej záverečnej skúšky ale štátnej rigoróznej skúšky.

(2) Do priemerného prospechu sa započítavajú konečné výsledky skúšok a klasifikovaných zápočtov ako v § 9 a výsledok obhajoby diplomovej práce a výsledky skúšok z jednotlivých študijných predmetov štátnej záverečnej skúšky ale štátnej rigoróznej skúšky.

(3) Študentom študujúcim podľa individuálneho študijného plánu sa poskytne preferenčné štipendium na čas nepresahujúci dĺžku riadneho denného štúdia určenú vládou Československej socialistickej republiky11) za podmienok uvedených v odseku 1. Do priemerného prospechu sa započítavajú konečné výsledky skúšok a klasifikovaných zápočtov zo študijných predmetov zapísaných v individuálnom študijnom pláne. Ak sa študentom študujúcim podľa individuálneho študijného plánu určí predĺženie štúdia oproti určenej dĺžke štúdia,11) možno im poskytnúť preferenčné štipendium na čas štúdia určený individuálnym študijným plánom.

(4) Preferenčné štipendium sa poskytuje při splnení podmienok uvedených v odseku 1 bez ohľadu na to, či sa poskytuje študentovi ešte iné štipendium.

(5) O preferenčné štipendium študent nepodáva žiadosť.

§ 12

Štipendium Jozefa Hakena

(1) Vysoké školy poskytujú každoročne na trvalé uctenie pamiatky bývalého predsedu komunistickej strany Československa, bojovníka za víťazstvo robotníckej triedy a za pokrokovú československú školu, Jozefa Hakena, v deň výročia jeho úmrtia, 3. mája, jednorazové štipendium Jozefa Hakena vo výške 1000 Kčs.

(2) Štipendium Jozefa Hakena sa poskytne najlepším študentom posledného ročníka študijného odboru učiteľstvo, ak dosahujú v tomto ročníku študijný prospech 1,0, angažujú sa vo verejnej činnosti a sústavne sa zapájajú do spoločensky užitočnej práce.

(3) O štipendium Jozefa Hakena študent nepodáva žiadosť.

§ 13

Vyplácanie štipendií

Štipendiá vypláca dekanát v termínoch, ktoré určí dekan po vyjadrení fakultnej organizácie Socialistického zväzu mládeže.

DRUHÁ ČASŤ

ŠTIPENDIÁ A PRÍSPEVKY POSKYTOVANÉ Z PROSTRIEDKOV ÚSTREDNÝCH ORGÁNOV, KRAJSKÝCH NÁRODNÝCH VÝBOROV, ŠTÁTNYCH HOSPODÁRSKYCH, DRUŽSTEVNÝCH A SPOLOČENSKÝCG ORGANIZÁCIÍ

§ 14

Rezortné, krajské a podnikové štipendiá a príspevky

(1) Ústredné orgány, krajské národné výbory, štátne hospodárske, družstevné a spoločenské organizácie (ďalej len „organizácie“) môžu v záujme získania kvalifikovaných pracovníkov na miesta do oblastí, kde je ich nedostatok, a v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva poskytovať štipendiá a príspevky. Ústredné orgány poskytujú rezortné štipendiá, krajské národné výbory krajské štipendiá, štátne hospodárske, družstevné a spoločenské organizácie podnikové štipendiá.

(2) Štipendiá a príspevky podľa odseku 1 sa poskytujú študentom, ktorí sa písomnou dohodou zaviažu, že po skončení štúdia nastúpia a najmenej päť rokov zotrvajú v pracovnom pomere s organizáciou, ktorú im určí poskytovateľ štipendia, a že štipendium, alebo jeho zodpovedajúcu časť vrátia, ak svoj záväzok celkom alebo čiastočne nesplnia. Do odpracovaného času sa nezapočitáva vykonanie základnej (náhradnej) vojenskej služby a ďalšia materská dovolenka.

(3) Rezortné, krajské a podnikové štipendium sa poskytuje predovšetkým študentom posledných dvoch ročníkoch štúdia.

(4) Študent je povinný neodkladne predložiť dohodu alebo jej odpis na vedomie dekanátu fakulty.

§ 15

Výška štipendií a príspevkov

(1) Rezortné, krajské a podnikové štipendium sa u preferovaných študijných odborov10) poskytuje vo výške 1000 Kč mesačne, u ostatných študijných odborov vo výške 800 Kčs mesačne; tieto štipendiá sa poskytujú 12 mesiacov v školskom roku. Študentom študujúcich podľa individuálnych študijných plánov sa poskytuje štipendium na čas štúdia určený individuálnym študijným plánom.

(2) Organizácie uvedené v § 14 ods. 1 môžu poskytovať študentovi tieto príspevky

a) príspevok na učebné pomôcky a kultúrne potreby vo výške 400 Kčs ročne,

b) náhradu preukázaného cestovného za prepravu verejným dopravným prostriedkom pri nástupe do školy a pri ukončení školského roku, ako i náhradu preukázaného cestovného na návštevu rodiny počas školského roku; ženatým študentom sa uhrádza cestovné najviac raz za mesiac a slobodným študentom uhrádza cestovné najviac raz za tri mesiace. Pri ceste vlakom sa cestovné za druhú triedu osobného vlaku a pri vzdialenosti nad 100 km aj príplatok za rýchlik. Študenti sú povinní uplatniť zľavu na cestovnom, na ktorú majú nárok; náhrada cestovného sa poskytuje len do výšky cestovného so zľavou. Výdavky za miestne dopravné prostriedky organizácia neuhrádza,

c) príspevok na manžela, ktorý nemôže byť zárobkovo činný, vo výške 500 Kč mesačne; ak poberá manžel nemocenské, peňažnú pomoc v materstve, podporu pri ošetrovaní člena rodiny, invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok, zaopatrovací príspevok alebo štipendium zo sociálnych dôvodov, príspevok sa zníži o takto vyplácané sumy,

d) príspevok na každé nezaopatrené dieťa vo výške 100 Kčs mesačne; ak študujú obidvaja manželia, poskytne sa príspevok na nezaopatrené dieťa len jednému z nich,

e) jednorazovú sociálnu pomoc do výšky 1000 Kčs za školský rok v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

(3) Štipendium a príspevky možno poskytnúť aj študentom, ktorí opakujú ročník z vážnych zdravotných alebo rodinných dôvodov alebo v iných prípadoch hodných osobitného zreteľa.

§ 16

Zánik záväzku študenta vrátiť štipendium a príspevky alebo ich časti

Povinnosť nahradiť štipendium a príspevky podľa dohody uzavretej so študentom zaniká, ak organizácia odmietla uzavrieť s ním pracovný pomer alebo ak sa pracovný pomer skončil.

a) výpoveďou danou organizáciou, ak nejde o výpoveď pre obzvlášť hrubé porušenie pracovnej disciplíny, alebo z dôvodov, pre ktoré možno okamžite zrušiť pracovný pomer,

b) výpoveďou danou pracovníkom, ak nemôže podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotnej správy vykonávať doterajšiu prácu, alebo mu vznikol nárok na invalidný dôchodok, alebo ak organizácia porušuje podstatnú povinnosť, ktorú má voči nemu podľa pracovnej alebo kolektívnej zmluvy alebo právnych predpisov, alebo nemôže túto povinnosť plniť pre organizačné zmeny, alebo ak sa v posledných 12 mesiacoch nevyužíva jeho odborná kvalifikácia počas najmenej šiestich mesiacov,

c) okamžitým zrušením pracovného pomeru pracovníkom,

d) z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa, ak to vyžaduje spoločenský záujem, podľa podmienok určených príslušným odvetvovým ústredným orgánom.

TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 17

(1) Štipendiá podľa § 3 až 6, § 10 a 12 sa nepriznávajú študentom, ktorým sa poskytne rezortné, krajské, podnikové štipendium alebo štipendium pre absolventov internátnych stredných škôl pre pracujúcich.15)

(2) Štipendiá a príspevky sa neposkytujú v čase prerušenia štúdia, ďalej ak študent prestúpi na príbuzný študijný odbor tej istej fakulty alebo vysokej školy, alebo na rovnaký alebo príbuzný študijný odbor inej fakulty alebo vysokej školy, alebo ak pokračuje v štúdiu, ktoré prerušil, zanechal alebo z ktorého bol vylúčený, a to za čas, ktorý sa v novom štúdiu kryje s časom, za ktorý v predchádzajúcom štúdiu štipendium dostal s výnimkou sociálneho štipendia poskytovaného podľa § 6; štipendiá a príspevky podľa § 14 a 15 sa poskytujú, ak organizácia s prestupom alebo pokračovaním v štúdiu súhlasí.

(3) Študentom vyslaným na štúdium na vysokú školu v zahraničí sa štipendiá podľa tejto vyhlášky neposkytujú.

(4) Posledné sociálne, prospechové, rezortné, krajské alebo podnikové štipendium sa poskytuje študentovi za mesiac, v ktorom skončil prvý termín určený na vykonanie štátnej záverečnej skúšky alebo štátnej rigoróznej skúšky; ak študent neukončil štúdium v termíne určenom na vykonanie štátnej záverečnej skúšky a povolí sa mu jej opakovanie, poskytuje sa mu štipendium do konca školského roku, v ktorom mal štúdium ukončiť.

(5) Študentom, ktorí po absolvovaní vysokej školy boli znovu prijatí na štúdium na vysokej škole, sa neposkytujú nijaké štipendiá podľa tejto vyhlášky.

(6) Právomoc, ktorá patrí dekanovi, patrí na vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, rektorovi; pôsobnosť dekanátu vykonáva rektorát.

(7) Ak sa stal študent pre chorobu alebo úraz práceneschopným alebo mu bola nariadená karanténa, poskytuje sa mu sociálne, prospechové, výnimočné štipendium ešte dva mesiace od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po začatí pracovnej neschopnosti; rovnako sa postupuje pri poskytovaní rezortného, krajského a podnikového štipendia, príspevku na manželku a príspevku na každé nezaopatrené dieťa. Ak choroba trvá dlhšie, vypláca sa študentovi len prospechové štipendium, ak pre jeho poskytnutie spĺňa podmienky; študentovi, ktorému sa poskytuje výnimočné štipendium z prospechových dôvodov, sa poskytne aj toto štipendium. Študent je povinný bezodkladne ohlásiť dekanátu začiatok a ukončenie práceneschopnosti, študentka aj nástup a ukončenie materskej dovolenky; ak ide o študenta, ktorý poberá rezortné, krajské alebo podnikové štipendium, je povinný ihneď hlásiť začiatok a ukončenie práceneschopnosti aj organizácií, ktorá poskytuje štipendium; študentka aj nástup a ukončenie materskej dovolenky.

(8) Štipendiá a príspevky poskytované podľa tejto vyhlášky nepodliehajú dani zo mzdy.16)

(9) Táto vyhláška sa vzťahuje len na československých štátnych občanov.


§ 18

Zrušuje sa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 15. septembra 1978 č. 6300/1978, ktorou sa vydáva štipendijný poriadok pre poskytovanie štipendií študentom, ktorí v dennej forme štúdia študujú na vysokých školách v Slovenskej socialistickej republike, v znení úpravy Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 22. septembra 1979 č. 14 091/1979.17)

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva.

2) Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej činnosti a umeleckej činnosti v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.

5) Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.

7) Vyhláška č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktorú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení.

8) Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti.

9) Vyhláška č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach.

10) Preferované študijne odbory ako spoločensky najvýznamnejšie študijne odbory z hľadiska potrieb národného hospodárstva určuje minister školstva SSR po dohode s ministrom práce a sociálnych vecí SSR a ministrom práce a sociálnych vecí ČSSR.

11) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 89/1980 Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách.

12) Vyhláška č. 72/1959 Ú. v. o nostrifikácií štúdií vykonaných na zahraničných vysokých školách a vedeckých (umeleckých) ústavoch.
Vyhláška č. 84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydaných v ZSSR v znení vyhlášky č. 145/1976 Zb.
Vyhláška č. 144/1976 Zb. o uznávaní ekvivalentnosti dokladov a o absolvovaní stredných, stredných odborných a vysokých škôl a dokladov o udelení titulov.

13) Vyhláška č. 105/1980 Zb. o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy).

14) Výšku prostriedkov na výnimočné štipendiá pre príslušný kalendárny rok určuje ministerstvo školstva

15) Vyhláška č. 117/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách.

16) § 4 ods. 4 písm. i) vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy.

17) Uverejnené vo Zvestiach MŠ a MK SSR 1978 str. 154 a 1979 str. 171; registrovaní v čiastke 31/1978 Zb. a 24/1979 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené