Vyhláška č. 107/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o ekonomickej, vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky

Čiastka 27/1980
Platnosť od 25.08.1980
Účinnosť od 09.09.1980
Uzavretie zmluvy 12.03.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XII dňom 14. decembra 1979.

107

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. júna 1980

o Dohode o ekonomickej, vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky


Dňa 12. marca 1979 bola v Lagose podpísaná Dohoda o ekonomickej, vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XII dňom 14. decembra 1979.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o ekonomickej, vedeckej a technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a federálnou vojenskou vládou Nigérijskej federatívnej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a federálna vojenská vláda Nigérijskej federatívnej republiky, ďalej nazývané „zmluvné strany“,

prajúc si posilniť putá priateľstva, podporiť a rozšíriť hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi oboma krajinami v čo najširšej možnej miere,

majúc vo vedomí výhody vyplývajúce pre obe zmluvné strany z tejto spolupráce,

dohodli sa takto:

Článok I

Zmluvné strany budú spolupracovať a v rámci svojich možností, schopností a zdrojov podporovať jedna druhú pri riešení problémov hospodárskeho, vedeckého a technického rázu na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti, pri využívaní najnovších poznatkov vedy a techniky s cieľom podporiť ďalší hospodársky rozvoj svojich krajín.

Článok II

Oblasti spolupráce spomínané v článku I budú zahŕňať najmä:

a) Zriaďovanie a rozvoj rôznych priemyselných odborov, ako napríklad metalurgia, energetika, textilný, chemický a potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo a kooperácia vo vybraných strojárskych odvetviach, atď.

b) Zriaďovanie a prevádzku zmiešaných československo-nigérijských priemyselných spoločností, obchodných, technických služieb a konzultačných kancelárií.

c) Vytváranie podmienok pre prieskumy, geologické štúdie, úvodné štúdie, prieskum a uskutočňovanie základných projektov.

d) Poskytovanie konzultačných služieb.

e) Výmenu expertov a poradcov, školenie miestnych pracovníkov.

f) Výmenu a nákup licencií, vedeckého a technického know-how.

g) Organizovanie študijných kurzov a seminárov týkajúcich sa oblastí spolupráce spomenutých v odsekoch a) až d).

h) Organizovanie výstav.

i) Nadviazanie úzkej spolupráce medzi príslušnými bankovými inštitúciami oboch krajín.

j) Akúkoľvek ďalšiu formu spolupráce, na ktorej sa môžu dohodnúť obe zmluvné strany.

Článok III

1. Hospodárska a technická spolupráca pri hlavných projektoch tak, ako sa predpokladá v článku II, sa bude uskutočňovať v zmysle dohôd a kontraktov uzavieraných v súlade s ustanoveniami platných dohôd, existujúcich medzi oboma zmluvnými stranami.

2. Podniky oboch zmluvných strán majú možnosť zúčastňovať sa na tendrových konaniach s cieľom uskutočňovať projekty dohodnuté v rámci tejto Dohody.

Článok IV

S odvolaním na článok II odseky a), b), c) a d) každá zmluvná strana:

1. Vytvorí nevyhnutné podmienky pre repatriáciu investovaného kapitálu, ziskov, úrokov a ďalších platieb v súlade s devízovými zákonmi platnými v každej príslušnej krajine.

2. Poskytne dočasné colné úľavy na predmety a zariadenia dovezené do jednej z oboch krajín s cieľom realizovať projekty v rámci tejto Dohody, pokiaľ sa uvedené predmety a zariadenia nestanú súčasťou týchto projektov.

3. Oslobodí expertov a ich rodiny od platenia daní z príjmov a od platenia dávok, pokiaľ ide o platy vyplácané im ich vládou.

Článok V

1. Vláda Československej socialistickej republiky týmto poveruje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu a federálna vojenská vláda Nigérijskej federatívnej republiky týmto poveruje Federálne ministerstvo ekonomického rozvoja, ako zodpovedné orgány, ktoré budú dbať na plnenie tejto Dohody, ako aj na riešenie ďalších otázok s touto Dohodou súvisiacich.

2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená kedykoľvek písomne určiť akýkoľvek iný príslušný subjekt, organizáciu alebo ministerstvo namiesto tých, ktoré sú vymenované v predchádzajúcom odseku.

Poskytovanie expertov, poradcov a ďalších osôb vládou Československej socialistickej republiky na žiadosť federálnej vojenskej vlády Nigérijskej federatívnej republiky s cieľom pomôcť pri zabezpečovaní chodu jednotlivých oblastí nigérijskej ekonomiky, ako aj do vládnych inštitúcií, sa bude uskutočňovať v súlade s platnou dohodou o vedecko-technickej spolupráci medzi oboma krajinami.

Článok VI

Akákoľvek osoba pôsobiaca z poverenia jednej zo zmluvných strán pri plnení záväzkov na území druhej zmluvnej strany v rámci tejto Dohody alebo v rámci akéhokoľvek samostatného protokolu, dojednania, kontraktu alebo zmluvy obmedzí svoju činnosť na území druhej zmluvnej strany len na otázky súvisiace s touto Dohodou, protokolom, dojednaním, kontraktom alebo zmluvou a bude rešpektovať platné zákony a nariadenia prijímajúcej krajiny.

Článok VII

Každá zmluvná strana sa zaväzuje pokladať za dôverné akékoľvek dokumenty, informácie alebo údaje, ktoré získa alebo akýmkoľvek iným spôsobom nadobudne počas vykonávania tejto Dohody a neposkytne tieto dokumenty alebo ich kópie, informácie a údaje ďalšej tretej strane bez výslovného písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

Článok VIII

1. Na zabezpečenie vykonávania tejto Dohody sa zriadi spoločná komisia zložená zo zástupcov oboch zmluvných strán. Komisia sa bude schádzať na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany striedavo v hlavných mestách oboch krajín.

2. Komisia bude mať za povinnosť najmä:

a) podporovať a koordinovať hospodársku, obchodnú a priemyselnú spoluprácu medzi oboma zmluvnými stranami;

b) posudzovať námety zamerané na efektívnejšie plnenie tejto Dohody;

c) pripravovať návrhy na odstránenie prekážok, ktoré môžu vzniknúť počas realizácie akéhokoľvek projektu v rámci tejto Dohody.

Článok IX

Táto Dohoda sa nedotýka platnosti žiadnych záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných dohôd, dohovorov, zmlúv alebo protokolov dojednaných ktoroukoľvek zo zmluvných strán pred uzavretím tejto Dohody.

Článok X

Zmluvné strany sa budú usilovať vyriešiť vzájomnou dohodou všetky problémy, rozpory a rozdielnosti vzniknuté v súvislosti s naplňovaním tejto Dohody.

Článok XI

Dodatky alebo zmeny tejto Dohody sa môžu vykonávať písomne a nadobudnú platnosť po schválení oboma zmluvnými stranami.

Článok XII

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že bola schválená v súlade s ústavnými predpismi oboch zmluvných strán, a bude platiť 5 rokov.

2. Táto Dohoda sa automaticky predĺži vždy o ďalší rok, pokiaľ jedna zo zmluvných strán neprejaví 90 dní pred skončením platnosti Dohody prianie Dohodu vypovedať.

3. Po skončení platnosti alebo vypovedaní tejto Dohody zostanú jej ustanovenia platné pre všetky existujúce záväzky z projektov prerokúvaných alebo začatých v čase platnosti Dohody.

Vyhotovené a podpísané v Lagose 12. marca 1979 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

A. Barčák v. r.

Za federálnu vojenskú vládu Nigérijskej federatívnej republiky:

O. Adewoye v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené