Vyhláška č. 1/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vydávajú základné podmienky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve

(v znení č. 37/1990 Zb., 103/1990 Zb.)

Čiastka 1/1980
Platnosť od 18.01.1980 do31.12.1991
Účinnosť od 01.05.1990 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb.

1

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 3. decembra 1979,

ktorou sa vydávajú základné podmienky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ministerstvami ustanovuje podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb.:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje dodávky leteckých prác v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve (ďalej len „letecké práce“), ktoré uskutočňuje organizácia vykonávajúca letecké práce (ďalej len „dodávateľ“).1)

(2) Leteckými prácami sa rozumejú najmä letecké siatie, aplikácia priemyselných hnojív, prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „prípravok“)2) včítane leteckých hygienicko-epidemiologických zásahov, nie však stavebnomontážne práce.

§ 9

Zodpovednosť za vady a reklamácie

(1) Odberateľ je povinný u dodávateľa písomne reklamovať vady akosti leteckých prác bez zbytočného odkladu, najneskoršie však

a) pri vadách, ktoré sú zrejmé ihneď po vykonaní prác, do 15 dní od ich vykonania,

b) pri ostatných vadách do skončenia vegetačného obdobia, ktoré sa týka ošetrovaného predmetu.

(2) Dodávateľ je povinný najneskoršie do 15 dní po tom, čo dostane reklamáciu, oznámiť odberateľovi, či reklamáciu uznáva, aké opatrenie alebo čas navrhuje na odstránenie vád, alebo z akých dôvodov odmieta reklamáciu uznať.

(3) Vadami leteckých prác nie sú závady spôsobené odberateľom, najmä

a) dodaním nevhodného prípravku, prípadne prípravku nezodpovedajúcej kvality,

b) nevhodným určením dávok prípravkov pre letecké práce;

c) nevhodným určením agrotechnického termínu leteckých prác, najmä so zreteľom na vývojovú fázu rastlín, škodcov, chorôb rastlín a vývojovú fázu burín.


§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1980.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) (úplne znenie č. 127/1976 Zb.) - v súčasnosti je dodávateľom týchto prác podnik pre letecké práce SLOV-AIR so sídlom v Bratislave.

2) Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín, ktorý vydáva Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy, a Metodická príručka na ochranu lesa, ktorú vydáva Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva ČSR a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva SSR.

6) Predpis L 6 - Prevádzka lietadiel, I. a II. časť, vydaný Federálnym ministerstvom dopravy (registrovaný v čiastke 4/1973 Zb.).
Predpis L 2 - Pravidlá lietania, vydaný Federálnym ministerstvom dopravy (registrovaný v čiastke 4/1973 Zb.).

7) Typy týchto strojov, zariadení a mechanizmov schvaľuje Štátna skúšobňa poľnohospodárskych, potravinárskych a lesníckych strojov.

8) § 11 ods. 3 vyhlášky č. 142/1976 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

9) Najmä: - zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody,
- zákon č. 40/1956 Zb. o štátnej ochrane prírody,
- zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu,
- zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon),
- zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch,- vyhláška č. 37/1963 Zb. o ochrane včiel, vôd a rýb pri ničení škodcov rastlín chemickými prostriedkami v znení vyhlášky č. 35/1978 Zb.,
- vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a liečivých prírodných zdrojov,- vyhláška Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 26/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a liečivých prírodných zdrojov,- vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 28/1975 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov,- vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 6/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd,- vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 10/1977 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohodpodársky významných vodných tokov,- vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd,- smernice Ministerstva zdravotníctva ČSR č. 51/1979 zbierky Hyg. pr. o základných hygienických zásadách pre určenie, vymedzenie a využívanie ochranných pásem vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou a pre zriaďovanie vodárenských nádrží (registrované v čiastke 20/1979 Zb.)- úprava Ministerstva zdravotníctva SSR č. 17/1979 Vestníka MZ SSR o základných hygienických zásadách pre určenie, vymedzenie a využívanie ochranných pásem vodných zdrojov určených na hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou a pre zriaďovanie vodárenských nádrží (registrované v čiastke 25/1979 Zb.)

10) Vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu a § 12 ods. 5 a § 21 vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.

11) § 14 vyhlášky č. 57/1967 Zb.

12) Pozri pozn. 9 k § 7 písm. e).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené