Vyhláška č. 62/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určujú náležitosti poskytované pracovníkom získaným pre cukrovarskú kampaň a niektoré iné kampaňové práce

Čiastka 11/1979
Platnosť od 19.06.1979 do31.01.1991
Účinnosť od 01.07.1979 do31.01.1991
Zrušený 1/1991 Zb.

62

VYHLÁŠKA

Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

z 2. mája 1979,

ktorou sa určujú náležitosti poskytované pracovníkom získaným pre cukrovarskú kampaň a niektoré iné kampaňové práce

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov potravinárskeho priemyslu:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na pracovníkov získaných do odborov potravinárskeho priemyslu

a) okresnými národnými výbormi náborom vykonávaným pre cukrovarskú kampaň,1)

b) spracovateľskými organizáciami pre kampaňové práce pri sušení čakanky a cukrovej repy, spracovaní ovocia a zeleniny rýchlo podliehajúcich skaze a spracovaní zemiakov na škrob (ďalej len „pracovníci“).

(2) Pracovníkom sa poskytujú v rozsahu a za podmienok ďalej uvedených tieto náležitosti:

a) cestovné,

b) stravné,

c) rodinná podpora,

d) ubytovanie a

e) stravovanie.

§ 2

Cestovné

(1) Pracovníkom patrí náhrada cestovného pri ceste na nástup do práce z miesta ich trvalého pobytu.

(2) Po skončení pracovného pomeru a po splnení pracovnej zmluvy patrí pracovníkom náhrada cestovného do miesta ich trvalého pobytu. Náhrada cestovného prislúcha aj vtedy, ak sa pracovný pomer skončil z dôvodov, pre ktoré sa môže pracovný pomer dohodnutý na určitý čas rozviazať výpoveďou zo strany pracovníka pred uplynutím tohto času.

(3) Cestovné sa uhrádza za druhú vozňovú triedu osobného vlaku alebo, ak je to úspornejšie alebo nevyhnutné, za autobus; pri ceste vlakom do vzdialenosti vyše 100 km sa uhrádza cestovné za druhú vozňovú triedu rýchlika. Ak pracovníkovi vznikli pri použití iného dopravného prostriedku vyššie výdavky, patrí mu náhrada len vo výške cestovného za dopravný prostriedok podľa predchádzajúcej vety. Pracovník je povinný využiť možnosti zliav cestovného, s výnimkou cestovných výhod, ktoré mu patria ako rodinnému príslušníkovi pracovníka dopravy.

§ 3

Stravné

Pracovníkom, ktorým prislúcha náhrada cestovného podľa § 3, sa poskytuje stravné zahŕňajúce i náhradu zárobku, ktorý by pracovník dosiahol počas uskutočňovania cesty, a to, ak trvá cesta podľa cestovného poriadku dlhšie ako dve hodiny, vo výške 30 Kčs, a ak trvá dlhšie ako 10 hodín, vo výške 60 Kčs.

§ 4

Rodinná podpora

(1) Rodinná podpora patrí pracovníkom, ktorí v súvislosti s výkonom kampaňových prác nemôžu denne dochádzať do miesta trvalého pobytu.

(2) Rodinná podpora prislúcha

a) ženatým (vydatým) a iným pracovníkom, ktorí poskytujú svojim rodinným príslušníkom zaopatrenie, vo výške 12 Kčs za kalendárny deň. Rodinnými príslušníkmi sa rozumejú na účely tejto vyhlášky manžel (manželka), druh (družka), vlastné alebo nevlastné deti, vlastní alebo nevlastní rodičia, osvojenci a osvojitelia, deti v pestúnskej starostlivosti a pestúni žijúci s pracovníkom v spoločnej domácnosti,

b) ostatným pracovníkom vo výške 8 Kčs za kalendárny deň.

(3) Rodinná podpora nepatrí za kalendárne dni, v ktorých pracovník nepracuje pre dôležité prekážky v práci, pri ktorých mu neprislúcha náhrada mzdy; ak je však pracovník v tomto čase hmotne zabezpečený podľa predpisov o nemocenskom poistení, nepatrí mu rodinná podpora len vtedy, ak sa zdržiava v mieste svojho trvalého pobytu, alebo ak je v ústavnom ošetrovaní.

(4) Rodinná podpora nepatrí za dni neospravedlnenej neprítomnosti v práci.

§ 5

Spoločné ustanovenia o cestovnom, stravnom a rodinnej podpore

(1) Plnenie podľa § 2 až 4 poskytne organizácia, s ktorou bola uzavretá pracovná zmluva.2)

(2) Ak pracovnú zmluvu3) s pracovníkom uzavrie v mene organizácie okresný národný výbor, vyplatí mu pri nástupe do práce cestovné a stravné. Organizácia uhradí vyplatenú sumu okresnému národnému výboru po nástupe pracovníka do práce, a to prípadne v dohodnutej paušálnej sume.

§ 6

Ubytovanie

(1) Pracovník, na ktorom nemožno žiadať, aby sa denne vracal do miesta trvalého pobytu, má nárok na bezplatné ubytovanie v ubytovni organizácie.

(2) Organizácia zodpovedá za to, že ubytovňa sa udržiava v riadnom stave a že pracovníci majú zaručený primeraný a nerušený odpočinok a možnosť účelne využiť voľný čas.

§ 7

Stravovanie

Organizácia zabezpečí všetkým pracovníkom vo všetkých smenách celodenné stravovanie, a to predovšetkým formou závodného stravovania v zmysle platných predpisov.4)

§ 8

Zaškolenie

Organizácia zaškolí pracovníkov teoreticky i prakticky pri ich nástupe do práce.


Záverečné ustanovenia

§ 9

(1) Ustanoveniami tejto vyhlášky nie sú dotknuté iné predpisy o povinnostiach organizácií voči pracovníkom (napríklad predpisy o poskytovaní pracovného a ochranného odevu, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pod.).

(2) Organizácia včas upovedomí získaných pracovníkov o začatí kampane a o dni nástupu do práce.

(3) Organizácia sama, prípadne prostredníctvom okresného národného výboru vykonávajúceho nábor podľa § 1 písm. a), oboznámi pracovníkov pred uzavretím pracovnej zmluvy s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy a s pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktorých sa má práca vykonávať; pri nástupe do práce oboznámi organizácia pracovníkov s pracovným poriadkom, s predpismi na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poučí ich o všetkých bezpečnostných zariadeniach závodu.

§ 10

Zrušuje sa:

vyhláška Ministerstva potravinárskeho priemyslu a výkupu poľnohospodárskych výrobkov č. 58/1959 Ú. v., ktorou sa určujú náležitosti pracovníkov získaných pre cukrovarskú kampaň náborom vykonávaným odbormi pracovných síl, zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia rád okresných národných výborov.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.


Minister:

Ing. Janovic CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 zákona č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily a § 10 a nasl. vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa tento zákon vykonáva.

2) § 19 vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb.

3) § 15 ods. 1 vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb.

4) Nariadenie vlády ČSSR č. 25/1974 Zb. o závodnom stravovaní.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.