Zákon č. 50/1976 Zb.Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Čiastka 9/1976
Platnosť od 07.05.1976
Účinnosť od 01.01.2019 do30.04.2019
Komentáre 296
Literatúra 137
Rozhodnutia súdov 642
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené