Vyhláška č. 63/1974 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou

Čiastka 10/1974
Platnosť od 21.06.1974
Účinnosť od 06.07.1974
Uzavretie zmluvy 16.03.1972
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 42 ods. 1 dohovor a Protokol nadobudol platnosť 23. marcom 1974.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené