Nariadenie vlády č. 57/1974 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov

Čiastka 9/1974
Platnosť od 10.06.1974 do31.12.1982
Účinnosť od 01.07.1974 do31.12.1982
Zrušený 155/1982 Zb. (nepriamo)

OBSAH

57

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 21. mája 1974,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 61 ods. 4 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národných výborov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 ods. 2 znie:

(2) Okresný národný výbor môže so súhlasom krajského národného výboru zriadiť namiesto odboru výstavby a územného plánovania odbor výstavby a odbor územného plánovania, namiesto odboru miestneho hospodárstva, obchodu a cestovného ruchu odbor miestneho hospodárstva a odbor obchodu a cestovného ruchu a namiesto odboru sociálnych vecí a zdravotníctva odbor sociálnych vecí a odbor zdravotníctva.“

2. § 4 ods. 2 znie:

(2) Mestský národný výbor v Košiciach môže so súhlasom krajského národného výboru zriadiť namiesto odboru miestneho hospodárstva, obchodu a cestovného ruchu odbor miestneho hospodárstva a odbor obchodu a cestovného ruchu a namiesto odboru sociálnych vecí a zdravotníctva odbor sociálnych vecí a odbor zdravotníctva.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1974.


Dr. Colotka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené