Zákon č. 167/1973 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej

Čiastka 41/1973
Platnosť od 27.12.1973 do06.06.1991
Najbližšie účinné znenie 01.01.1974
Zrušený 196/1991 Zb.

167

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. decembra 1973

o Matici slovenskej

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Matica slovenská je národná kultúrno-osvetová organizácia, ktorá plní funkciu ústrednej knižnice jednotnej sústavy knižníc v Slovenskej socialistickej republike a základne pre výskum života Slovákov v zahraničí; združuje záujemcov o kultúrnu činnosť Matice slovenskej v súlade so svojím poslaním a úlohami.

(2) Matica slovenská svojou zberateľskou, bádateľskou, dokumentačnou, informačnou a kultúrno-osvetovou činnosťou prispieva k rozvoju socialistickej kultúry; spravuje sa zásadami socialistickej kultúrnej politiky a všestranne ju uplatňuje vo svojej teoretickej i praktickej činnosti.

§ 2

(1) Matica slovenská je štátna socialistická organizácia, ktorú priamo riadi Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Sídlom Matice slovenskej je Martin.

§ 3

Matica slovenská plní svoje poslanie najmä tým, že

a) získava, spracúva, ochraňuje a sprístupňuje knižničné, rukopisné a obdobné špeciálne fondy;

b) poskytuje odbornú a metodickú pomoc knižniciam, literárnym múzeám, literárnym archívom a ďalším kultúrno-osvetovým zariadeniam;

c) pôsobí ako národná knižnica; na ten účel prednostne získava materiály kultúrno-dokumentárnej povahy dôležité pre poznanie národnej kultúry, Slovákov a Slovenska;

d) rozvíja teoretickú a vedeckovýskumnú činnosť v oblasti knihovníctva, bibliografie, vedeckých informácií, literárneho múzejníctva, literárneho archívnictva, biografie a života Slovákov v zahraničí;

e) zúčastňuje sa na rozvíjaní kultúrno-osvetovej činnosti;

f) organizuje a usmerňuje činnosť svojej členskej základne;

g) udržiava a rozvíja kultúrne styky so Slovákmi v zahraničí;

h) vydáva periodické a neperiodické publikácie v rozsahu svojich úloh.

§ 4

(1) Maticu slovenskú riadi výbor Matice slovenskej. Členov výboru Matice slovenskej vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „minister“) z radov zaslúžilých dejateľov kultúry.

(2) Výkonným orgánom výboru Matice slovenskej je jeho predsedníctvo.

(3) Predsedu, podpredsedov a ostatných členov predsedníctva výboru Matice slovenskej vymenúva a odvoláva minister na návrh výboru Matice slovenskej.

§ 5

(1) Predseda výboru Matice slovenskej zastupuje Maticu slovenskú navonok; zodpovedá ministrovi za dodržiavanie zásad štátnej kultúrnej politiky v celej činnosti Matice slovenskej.

(2) Činnosť Matice slovenskej zabezpečuje a uznesenia jej výboru vykonáva správca Matice slovenskej. Správcu Matice slovenskej na návrh výboru Matice slovenskej vymenúva a odvoláva minister, ktorému zodpovedá za svoju činnosť.

§ 6

Podrobnosti o úlohách, organizačnej štruktúre Matice slovenskej, o vzájomných vzťahoch jej zložiek a o hospodárení upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo.

§ 7

(1) Členská základňa Matice slovenskej (ďalej len „členská základňa“) združuje na základe dobrovoľnosti občanov Československej socialistickej republiky, ktorí sa chcú zúčastňovať na plnení úloh Matice slovenskej ako jej členovia.

(2) Matica slovenská spolupôsobí s orgánmi štátnej správy pri vedení svojich členov k aktívnej účasti na úseku kultúrno-osvetovej činnosti, ako aj spoločensko-politickej výchovy v záujme upevňovania ich národného povedomia a vzťahov voči občanom iných národností v duchu československého socialistického vlastenectva a proletárskeho internacionalizmu.

§ 8

Organizačnými zložkami členskej základne sú miestne odbory Matice slovenskej (ďalej len „miestne odbory“); pôsobia ako aktívy pri osvetových zariadeniach klubového typu miestnych (mestských) národných výborov najmä v oblastiach, kde si to uspokojovanie kultúrnych potrieb slovenského obyvateľstva osobitne vyžaduje. Kde miestny (mestský) národný výbor nemá osvetové zariadenie klubového typu s právnou subjektivitou, pôsobí miestny odbor ako aktív miestneho (mestského) národného výboru. Smernice pre činnosť miestnych odborov vydá ministerstvo.

§ 9

(1) Na utvorenie miestneho odboru dáva súhlas príslušný okresný národný výbor po prerokovaní s výborom Matice slovenskej.

(2) Miestny odbor vedie výbor na čele s predsedom, volia ich členovia miestneho odboru zo svojich radov na plenárnej schôdzi na dobu jedného roku. Ustavujúcu plenárnu schôdzu zvolá príslušný okresný národný výbor. Predsedu a výbor miestneho odboru potvrdzuje príslušný okresný národný výbor.

(3) Miestny odbor má právnu subjektivitu; môže nadobúdať práva, zaväzovať sa a hospodáriť s vlastným majetkom. V prípade zániku miestneho odboru prechádza jeho majetok, práva a záväzky na osvetové zariadenie príslušného národného výboru; ak také nie je, na národný výbor.

§ 10

Podrobnosti o vzniku a zániku miestnych odborov, o členstve, o pôsobnosti a spôsob rokovania orgánov členskej základne upraví výbor Matice slovenskej so súhlasom ministerstva.

§ 11

Matica slovenská je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet ministerstva.

§ 12

O ďalšom pôsobení a organizačnom začlenení miestnych odborov utvorených podľa zákona SNR č. 97/1968 Zb. o Matici slovenskej rozhodne príslušný okresný národný výbor po prerokovaní s výborom Matice slovenskej do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zákona.


§ 13

Zrušuje sa zákon SNR č. 97/1968 Zb. o Matici slovenskej.

§ 14

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1974.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.