Vyhláška č. 125/1971 Zb.Vyhláška ministra financií Československej socialistickej republiky o stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzorov 1958 a 1961

Čiastka 32/1971
Platnosť od 27.10.1971
Účinnosť od 27.10.1971

OBSAH

125

VYHLÁŠKA

ministra financií Československej socialistickej republiky

z 25. októbra 1971

o stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzorov 1958 a 1961

Minister financií Československej socialistickej republiky vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

(1) Bankovky po 25 Kčs vzoru 1958 (tvaru II - na lícnej strane s obrazom Jana Žižku z Trocnova hľadiaceho vľavo a niekdajším štátnym znakom Republiky československej)*) a vzoru 1961 (tvaru II - líšiaceho sa svojím vyhotovením od bankoviek vzoru 1958 - tvaru II - len štátnym znakom a letopočtom)**) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Československej socialistickej republiky uplynutím dňa 31. decembra 1971.

(2) Bankovky uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. januára 1972 do 30. júna 1972 včítane všetky poštové úrady, štátne sporiteľne a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1972 do 31. decembra 1972 včítane len pobočky Štátnej banky československej. Po 31. decembri 1972 je akákoľvek výmena týchto bankoviek vylúčená.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Doc. Ing. Rohlíček CSc v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministra financií č. 77/1958 Zb. o vydaní bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958.

**) Vyhláška ministra financií č. 43/1962 Zb. o vydaní bankoviek po 25 Kčs a mincí po 1 halieri nového vzoru a stiahnutí bankoviek po 25 Kčs vzoru 1953.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené