Úplné znenie č. 42/1970 Zb.Zákonník práce (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 12/1970
Platnosť od 06.05.1970 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené