Vyhláška č. 161/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 47/1970
Platnosť od 30.12.1970 do15.01.2005
Účinnosť od 14.01.1971 do15.01.2005
Uzavretie zmluvy 27.06.1969
Zrušený 4/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 20. októbrom 1969.

161

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 1. decembra 1970

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Dňa 27. júna 1969 bola v Stockholme podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave.

Podľa svojho článku 16 ods. 1 nadobudla Dohoda platnosť 20. októbrom 1969.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Marko v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Švédskeho kráľovstva,

vedené snahou podporiť medzinárodnú cestnú dopravu medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom ich územím,

sa dohodli takto:

I.

Preprava cestujúcich

Článok 1

1. Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu vykonávať pravidelné prepravy cestujúcich autobusmi na územie druhej zmluvnej strany len za podmienky vydania povolenia príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

2. Príslušné orgány zmluvných strán určia po vzájomnej dohode podmienky pre vydávanie povolení spomenutých v odseku 1.

Článok 2

Pre príležitostné prepravy cestujúcich autobusmi, s výnimkou prepráv uvedených v článku 3, sa vyžaduje povolenie príslušných orgánov druhej zmluvnej strany. Tieto povolenia vydávajú príslušné orgány zmluvnej strany, na ktorej území je vozidlo evidované. Opatrenia potrebné na vykonávanie povoľovacieho konania dohodnú príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 3

Príležitostné prepravy cestujúcich autobusmi nepodliehajú povoľovaciemu konaniu vo všetkých prípadoch, keď tie isté osoby sú prepravované tým istým vozidlom:

a) pri okružnej ceste, ktorej východiskový i konečný bod sú na území štátu, kde je vozidlo evidované, alebo v treťom štáte;

b) pri ceste, ktorej východiskový bod je na území štátu, kde je vozidlo evidované, a konečný bod na území druhej zmluvnej strany, a to s podmienkou, že sa vozidlo - s výnimkou osobitného povolenia - vráti prázdne na územie štátu, kde je evidované.

II.

Preprava nákladov

Článok 4

1. Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu vykonávať prepravy medzi oboma štátmi alebo tranzitom územím druhej zmluvnej strany len za podmienky vydania povolenia príslušným orgánom druhej zmluvnej strany s výnimkou prípadov vymenovaných v článku 6.

2. Povolenia sa vydávajú v rámci kontingentu dohodnutého ročne v Zmiešanej komisii predvídanej v článku 15.

3. Príslušné orgány oboch zmluvných strán si vzájomne odovzdajú takto dohodnutý počet nevyplnených povolení.

Článok 5

Povolenia predvídané v článku 4 vydávajú príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej je vozidlo evidované. Opatrenia potrebné na vykonávanie povoľovacieho konania dohodnú príslušné orgány zmluvných strán.

Článok 6

Povoľovaciemu konaniu nepodliehajú:

a) prepravy sťahovaných zvrškov vykonávané vozidlami osobitne na to upravenými;

b) prepravy predmetov určených na veľtrhy, výstavy alebo predvádzania;

c) prepravy pretekárskych koní, pretekárskych automobilov a iných športových potrieb určených na športové podujatia;

d) prepravy divadelných dekorácií a rekvizít;

e) prepravy hudobných nástrojov a potrieb na rozhlasové, filmové alebo televízne nakrúcania;

f) prepravy nákladov motorovými vozidlami, ktorých užitočný náklad včítane užitočného nákladu prívesu neprevyšuje 1000 kg; g) príležitostné prepravy nákladov na letisko a z letiska v prípade odklonenia služieb;

g) príležitostné prepravy nákladov na letisko a z letiska v prípade odklonenia služieb;

h) prepravy batožín prívesmi za vozidlami určenými na prepravu cestujúcich a prepravy batožín vozidlami každého druhu na letisko a z letiska;

i) prepravy poštových zásielok;

j) prepravy poškodených vozidiel;

k) prepravy včiel a rybieho plôdika;

l) pohrebné prepravy.

Prepravy nákladov uvedené pod písmenami b) až e) sú však oslobodené od povoľovacieho konania len vtedy, ak predmety alebo zvieratá sú dovezené dočasne.

III.

Všeobecné ustanovenia

Článok 7

Príslušné orgány zmluvných strán vydajú povolenia na prepravy cestujúcich a na prepravy nákladov podľa tejto Dohody len dopravcom, ktorí podľa vnútroštátnych predpisov svojho štátu sú oprávnení vykonávať medzinárodnú cestnú dopravu.

Článok 8

Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody alebo ustanoveniami medzinárodných zmlúv, ktorými sú obe zmluvné strany viazané, sa budú používať vnútroštátne predpisy každej zo zmluvných strán.

Článok 9

Bez osobitného povolenia príslušného orgánu zúčastnenej zmluvnej strany dopravcovia jednej zo zmluvných strán nesmú uskutočniť prepravy cestujúcich alebo nákladov z územia druhej zmluvnej strany na územie tretieho štátu.

Článok 10

Dopravcom jednej zmluvnej strany nie je dovolené uskutočniť prepravy cestujúcich alebo nákladov medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhej zmluvnej strany.

Článok 11

Príslušné orgány zmluvných strán určujú po vzájomnej dohode spôsob výmeny požadovanej dokumentácie a štatistických údajov.

Článok 12

V prípade porušenia ustanovení tejto Dohody, ku ktorému došlo na území jednej zo zmluvných strán, urobia príslušné orgány štátu, kde je vozidlo evidované, opatrenia podľa vnútroštátnych predpisov svojho štátu.

Článok 13

1. Za povolenia vydané na prepravu cestujúcich podľa tejto Dohody sa nevyberajú žiadne poplatky alebo dane.

2. Od všetkých poplatkov a daní sú rovnako oslobodené povolenia vymenené medzi oboma zmluvnými stranami v rámci kontingentu predvídaného článkom 4.

3. V prípade, keď jedna zo zmluvných strán dala súhlas na vydanie povolenia na prepravu nákladov nad rámec kontingentu, sú tieto povolenia podrobené poplatkom a daniam podľa príslušných vnútroštátnych predpisov.

Článok 14

Zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré orgány sú príslušné upravovať otázky týkajúce sa používania tejto Dohody.

Článok 15

1. Zmluvné strany budú riešiť konzultáciou všetky otázky, ktoré by sa mohli vyskytnúť v súvislosti s výkladom a vykonávaním tejto Dohody.

2. Na vykonávanie tejto Dohody zriaďujú zmluvné strany Zmiešanú komisiu.

3. Zmiešaná komisia sa zíde v prípade potreby na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany.

Článok 16

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď obe zmluvné strany si vzájomne oznámia, že ústavná procedúra vyžadovaná vo veci schválenia bola splnená.

2. Zostane v platnosti jeden rok a bude sa mlčky predlžovať z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie tri mesiace pred uplynutím doby jej platnosti.

Dané v Stockholme 27. júna 1969 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. A. Voltr v. r.

Za vládu Švédskeho kráľovstva:

T. Nilsson v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.