133

ZÁKON

z 20. decembra 1970

o pôsobnosti federálnych ministerstiev

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Tento zákon upravuje pôsobnosť federálnych ministerstiev a niektorých ďalších federálnych ústredných orgánov (ďalej len „federálne ministerstvá“) pri výkone štátnej správy federácie. Ich prvoradou úlohou je zúčastňovať sa na tvorbe štátnej politiky federácie a organizovať vo svojej pôsobnosti jej uskutočňovanie.

§ 2

Federálne ministerstvá vykonávajú na svojom úseku štátnu správu v rozsahu pôsobnosti federácie. Na podklade sústavných analýz stavu vecí vypracúvajú návrhy riešenia rozhodujúcich otázok v príslušných oblastiach pôsobnosti federácie a predkladajú ich vláde Československej socialistickej republiky.

§ 3

(1) Federálne ministerstvá predkladajú na svojom úseku návrhy štátnej hospodárskej politiky a v okruhu svojej pôsobnosti plnia úlohy národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov; predkladajú najmä podklady a návrhy potrebné na prípravu návrhov štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky, štátnych rozpočtov federácie a iných opatrení širšieho dosahu. V rámci svojej pôsobnosti predkladajú návrhy na rozvíjanie sústavy plánovitého riadenia a preverujú jej účinnosť.

(2) Federálne ministerstvá vychádzajú vo svojej činnosti z cieľov a úloh štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a z jednotnej štátnej politiky; v súlade s nimi na svojom úseku štátnu politiku konkretizujú a realizujú.

(3) Federálne ministerstvá pri plnení svojich úloh vzájomne spolupracujú a zaujímajú stanoviská k návrhom, ktoré predkladajú vláde Československej socialistickej republiky iné orgány, pokiaľ sa dotýkajú ich pôsobnosti.

§ 4

Federálne ministerstvá sa starajú na svojom úseku o náležitú právnu úpravu patriacu do pôsobnosti federácie. Pripravujú návrhy zákonov Federálneho zhromaždenia a nariadení vlády Československej socialistickej republiky. Na základe zákonov Federálneho zhromaždenia a v ich medziach vydávajú všeobecne záväzné právne predpisy, ak sú na to zákonom splnomocnené. Sledujú, ako sa tieto predpisy uplatňujú.

§ 5

Federálne ministerstvá zabezpečujú vo svojej pôsobnosti úlohy rozvíjania medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce v hospodárskej, vedeckej a technickej oblasti aj v iných oblastiach. Pri príprave návrhov na dojednania medzinárodných zmlúv si môžu vyžadovať od príslušných ústredných orgánov štátnej správy republík potrebné podklady. Federálne ministerstvá zabezpečujú úlohy, ktoré vyplývajú z medzinárodných zmlúv a dohôd, ako aj z členstva Československej socialistickej republiky v medzinárodných organizáciách.

§ 6

Federálne ministerstvá robia na svojom úseku opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie obrannej schopnosti Československej socialistickej republiky a potrieb ozbrojených síl a na prípravu štátnych orgánov, hospodárskych a iných organizácií aj na brannú výchovu obyvateľstva a jeho ochranu v prípade vojny. Pripravujú potrebné návrhy a predkladajú ich vláde Československej socialistickej republiky, prípadne Rade obrany štátu.

§ 7

(1) V záujme jednotného zabezpečovania štátnej politiky federácie prihliadajú federálne ministerstvá na potreby tých oblastí, ktoré patria do pôsobnosti republík, a dbajú po dohode s orgánmi republík o ich súladný rozvoj. Federálne ministerstvá vytvárajú podmienky pre koordináciu riešení otázok spoločného záujmu, ktoré vyplývajú z potreby jednotného zabezpečovania štátnej politiky federácie na celom území Československej socialistickej republiky.

(2) V záujme efektívneho rozvoja jednotnej československej ekonomiky zabezpečujú federálne ministerstvá v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky aj potreby odvetví riadených orgánmi republík. Odvetvia jednotnej československej ekonomiky riadené orgánmi republík zabezpečujú aj potreby odvetví riadených federálnymi orgánmi.

§ 8

(1) Federálne ministerstvá sústavne spolupracujú s príslušnými orgánmi republík najmä pri príprave návrhov zákonov Federálneho zhromaždenia a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a pri príprave, tvorbe a realizácii národohospodárskych plánov, návrhov v oblasti jednotnej štátnej hospodárskej politiky a iných významných opatrení vlády Československej socialistickej republiky. Spoločne s nimi zabezpečujú jednotnosť postupu potrebnú na prípravu takýchto opatrení. Využívajú ich rozbory, koncepcie rozvoja jednotlivých odvetví a iných prác. Opierajú sa o ich skúsenosti a zaoberajú sa ich podnetmi.

(2) V záujme jednotného zabezpečovania štátnej politiky na celom území Československej socialistickej republiky zabezpečujú ministri Československej socialistickej republiky spolu s príslušnými ministrami republík vzájomnú súčinnosť a koordináciu. Federálne ministerstvá sledujú plnenie úloh vyplývajúcich z jednotného uplatňovania štátnej politiky federácie a dbajú v súčinnosti s príslušnými orgánmi republík o zovšeobecňovanie pozitívnych skúseností a o odstraňovanie vyskytnuvších sa nedostatkov. Prerokúvajú s nimi opatrenia, ktoré treba v tomto smere urobiť.

(3) Federálne ministerstvá môžu vyžadovať podklady a ďalšie údaje, ktoré potrebujú pre svoju činnosť, od príslušných orgánov republík a v rozsahu dohodnutom s týmito orgánmi i od hospodárskych a iných organizácií im podriadených.

(4) Ministri Československej socialistickej republiky prerokúvajú návrhy opatrení v oblasti spoločnej pôsobnosti Československej socialistickej republiky a oboch republík pred ich predložením vláde Československej socialistickej republiky s ministrami republík, pokiaľ sa ich navrhované opatrenia dotýkajú; pokiaľ sa nedosiahne dohoda, informujú vládu Československej socialistickej republiky, ktorá rozhodne.

§ 9

(1) Federálne ministerstvá plnia svoje úlohy v súčinnosti s odborovými a ďalšími dobrovoľnými spoločenskými organizáciami a s družstevnými organizáciami.

(2) Federálne ministerstvá využívajú vo svojej činnosti poznatky vedeckých inštitúcií a pracovísk a zapájajú ich najmä do prác na riešení problémov koncepčnej povahy.

DRUHÁ ČASŤ

Osobitné ustanovenia

Federálne ministerstvo zahraničných vecí

§ 10

Federálne ministerstvo zahraničných vecí je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky.

§ 11

Federálne ministerstvo zahraničných vecí zabezpečuje vzťahy Československej socialistickej republiky k ostatným štátom a k medzinárodným organizáciám. Riadi, koordinuje a zabezpečuje vykonávanie zahraničnej politiky Československej socialistickej republiky a dbá o uplatňovanie záujmov zahraničnej politiky Československej socialistickej republiky v činnosti všetkých orgánov federácie i republík.

§ 12

Federálne ministerstvo zahraničných vecí zabezpečuje zastupovanie práv a záujmov Československej socialistickej republiky v medzinárodných stykoch. Koordinuje a zabezpečuje prípravu dojednávania medzinárodných zmlúv. Pri príprave medzinárodných zmlúv a pri zastupovaní práv a záujmov Československej socialistickej republiky v medzinárodných stykoch vo veciach patriacich do výlučnej pôsobnosti republík postupuje v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy republík.

§ 13

Federálne ministerstvo zahraničných vecí

a) riadi československé zastupiteľské úrady v zahraničí;

b) vyhlasuje medzinárodné zmluvy;

c) plní úlohy pri zabezpečovaní stykov so zahraničím v oblasti školstva, kultúry, vedy a zdravotníctva na základe smerníc vlády Československej socialistickej republiky.

Federálne ministerstvo národnej obrany

§ 14

Federálne ministerstvo národnej obrany je federálnym ústredným orgánom štátnej správy na zabezpečovanie obrany Československej socialistickej republiky a orgánom na riadenie a velenie Československej ľudovej armády a na riadenie civilnej obrany. Zabezpečuje realizáciu vojenskej politiky Československej socialistickej republiky v Československej ľudovej armáde a navrhuje potrebné opatrenia vláde Československej socialistickej republiky, Rade obrany štátu a prezidentovi republiky ako hlavnému veliteľovi ozbrojených síl Československej socialistickej republiky.

§ 15

Pri zabezpečovaní obrany Československej socialistickej republiky Federálne ministerstvo národnej obrany najmä

a) spracúva návrhy na komplexnú výstavbu branného systému Československej socialistickej republiky a návrh plánu obrany Československej socialistickej republiky;

b) robí opatrenia na zabezpečenie výstavby branného systému Československej socialistickej republiky na svojom úseku a na použitie Československej ľudovej armády v prípade vojny;

c) spracúva návrh komplexného plánu výstavby Československej ľudovej armády z hľadiska väzieb na štátne plány rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a spravuje príslušné vojenské prostriedky;

d) rozpracúva základné otázky vojny a vojenskej vedy a rozvíja vedeckú činnosť pre potrebu branného systému Československej socialistickej republiky;

e) spracúva základné otázky brannej výchovy a prípravy obyvateľstva a navrhuje opatrenia na ich realizáciu;

f) pripravuje koncepciu, zameranie a hlavné úlohy civilnej obrany.

§ 16

Federálne ministerstvo národnej obrany ako orgán na riadenie a velenie Československej ľudovej armády najmä

a) riadi výstavbu Československej ľudovej armády a zabezpečuje jej všestrannú pripravenosť a nepretržité velenie vojskám;

b) rozpracúva operačné a bojové použitie Československej ľudovej armády a riadi vojenskú spravodajskú službu;

c) zabezpečuje Československú ľudovú armádu všetkými druhmi výzbroje, bojovej techniky a materiálu;

d) riadi dopĺňanie, prípravu, výchovu, výber a rozmiestňovanie kádrov Československej ľudovej armády a robí opatrenia na zabezpečenie životných, pracovných a sociálnych podmienok príslušníkov Československej ľudovej armády;

e) zabezpečuje nedotknuteľnosť vzdušného priestoru Československej socialistickej republiky a zúčastňuje sa na zabezpečovaní ochrany štátnych hraníc na určenom úseku.

§ 17

Federálne ministerstvo národnej obrany

a) organizuje a vykonáva opatrenia na mobilizáciu Československej ľudovej armády, na vedenie evidencie občanov podliehajúcich brannej povinnosti a na vedenie evidencie vecných prostriedkov, ktoré budú za brannej pohotovosti poskytnuté pre potrebu ozbrojených síl Československej socialistickej republiky;

b) povoláva občanov Československej socialistickej republiky na plnenie brannej povinnosti a v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovuje spôsob výkonu tejto povinnosti.

Federálne ministerstvo vnútra

§ 18

(1) Federálne ministerstvo vnútra je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť vnútorného poriadku a bezpečnosti.

(2) Federálne ministerstvo vnútra pripravuje koncepciu, zameranie a hlavné úlohy Zboru národnej bezpečnosti, vojsk ministerstva vnútra a zásady organizácie, jednotného výkonu služby a sústavy politickej a odbornej prípravy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra. Zabezpečuje rozvoj metód a prostriedkov bezpečnostnej práce a ich unifikáciu.

(3) Federálne ministerstvo vnútra riadi Štátnu bezpečnosť a vo vymedzenom rozsahu Verejnú bezpečnosť.

§ 19

Federálne ministerstvo vnútra je orgánom na riadenie a velenie vojsk ministerstva vnútra.

§ 20

Federálne ministerstvo vnútra zabezpečuje

a) prípravu medzinárodných zmlúv v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti a ich výkon, pokiaľ nie je zverený orgánom republík;

b) zamedzenie prepravy, dovozu a šírenia vecí zahraničného pôvodu, ktorých obsah je v rozpore s chránenými záujmami alebo porušuje medzinárodné zmluvy.

§ 21

Federálne ministerstvo vnútra vydáva na základe splnomocnení obsiahnutých v príslušných zákonoch všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú

a) práva a povinnosti príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra, útvarov Zboru národnej bezpečnosti, ako aj vojsk ministerstva vnútra voči iným orgánom štátnej správy, organizáciám a občanom;

b) služobný pomer a finančné, materiálne, sociálne a zdravotnícke zabezpečenie príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra;

c) rozvoj a pravidlá prevádzky telekomunikačných zariadení Zboru národnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra mimo jednotnej telekomunikačnej siete.

§ 22

Pokiaľ Federálne ministerstvo vnútra plní ďalšie úlohy štátnej správy, platia o tom osobitné predpisy.

§ 23

Federálne ministerstvo vnútra kontroluje v útvaroch Zboru národnej bezpečnosti a vo vojskách ministerstva vnútra plnenie úloh zverených do jeho pôsobnosti.

§ 24

Minister vnútra Československej socialistickej republiky

a) po prerokovaní s ministrami vnútra republík povoláva vybraných príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti na plnenie úloh Federálneho ministerstva vnútra;

b) ustanovuje na návrh ministrov vnútra republík náčelníkov krajských správ Zboru národnej bezpečnosti.

Štátna plánovacia komisia

§ 25

Štátna plánovacia komisia je federálnym ústredným orgánom štátnej správy na národohospodárske plánovanie a rozvíjanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva.

§ 26

Štátna plánovacia komisia podľa pokynov vlády Československej socialistickej republiky a v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi organizuje celkový proces vypracovania, zabezpečovania a kontroly plnenia štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky, včítane osobitnej časti štátnych plánov; táto pôsobnosť je ustanovená osobitnými predpismi.

§ 27

Štátna plánovacia komisia ďalej

a) predkladá vláde Československej socialistickej republiky súhrnné návrhy na rozvíjanie sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva a koordinuje opatrenia, ktoré na tomto úseku pripravujú vo svojej pôsobnosti ostatné orgány;

b) preveruje účinnosť sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva;

c) predkladá vláde Československej socialistickej republiky súhrnné návrhy na usmernenie systému materiálno-technického zásobovania a na rozvoj jeho základne a koordinuje na tomto úseku opatrenia pripravované ostatnými ústrednými orgánmi.

Federálne ministerstvo financií

§ 28

Federálne ministerstvo financií je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií.

§ 29

Federálne ministerstvo financií

a) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky na zabezpečenie jednotnej hospodárskej politiky koncepciu finančnej politiky Československej socialistickej republiky na ročné a viacročné obdobia a zabezpečuje jej jednotné vykonávanie;

b) vypracúva strednodobý rozpočtový výhľad;

c) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky rámcové zásady dotačnej a odpisovej politiky v Československej socialistickej republike;

d) vykonáva rozbory finančného hospodárenia za celú Československú socialistickú republiku podľa podkladov poskytovaných mu ostatnými federálnymi orgánmi a orgánmi republík v rozsahu dohodnutom s ministerstvami financií republík.

§ 30

Federálne ministerstvo financií

a) predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrh štátneho rozpočtu federácie a štátneho záverečného účtu federácie;

b) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky spôsob zabezpečenia príjmov štátneho rozpočtu federácie a úpravu vzťahov medzi štátnym rozpočtom federácie a štátnymi rozpočtami republík;

c) v súvislosti so štátnymi rozpočtami a štátnymi záverečnými účtami vykonáva ďalšiu pôsobnosť ustanovenú osobitnými predpismi.*)

§ 31

Federálne ministerstvo financií

a) navrhuje a v rozsahu splnomocnenia daného vládou Československej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Štátnou plánovacou komisiou, Federálnym cenovým úradom a Štátnou bankou československou finančno-ekonomické nástroje v zahraničnom obchode, pokiaľ majú vzťah k štátnym rozpočtom, okrem dodatkových nástrojov; rozpočtuje finančno-ekonomické nástroje, včítane dodatkových nástrojov, a zabezpečuje ich uplatňovanie vo vzťahu k organizáciám riadeným federálnymi orgánmi;**)

b) v spolupráci s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu navrhuje vláde Československej socialistickej republiky koncepcie a ekonomické podmienky v oblasti poskytovaných a prijímaných vládnych úverov vo vonkajších vzťahoch;

c) zostavuje na základe návrhov ministerstiev financií republík a potrieb federácie časť devízového plánu týkajúcu sa neobchodných platieb za celú Československú socialistickú republiku a ustanovuje pre ne ekonomické nástroje;

d) po prerokovaní s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Štátnou plánovacou komisiou a po dohode so Štátnou bankou československou predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy na tvorbu, použitie a rozsah devízových rezerv;

e) ustanovuje zásady financovania zahraničného obchodu;

f) zabezpečuje v spolupráci s ostatnými zúčastnenými orgánmi spracovanie finančnej, menovej a devízovej problematiky vyplývajúcej z účasti Československej socialistickej republiky v Rade vzájomnej hospodárskej pomoci a pripravuje návrhy na postup československých delegácií v orgánoch Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v týchto otázkach.

§ 32

Federálne ministerstvo financií

a) predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy zákonných úprav v odbore svojej pôsobnosti; ak ide o návrhy zákonných úprav devízového hospodárstva, robí tak v spolupráci s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu, Štátnou plánovacou komisiou a Štátnou bankou československou, a ak ide o návrhy zásadných zákonných úprav vo veciach sporiteľní a poisťovní, v spolupráci so Štátnou bankou československou;

b) vydáva na základe splnomocnení obsiahnutých v príslušných zákonoch všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú správu národného majetku, fakturovanie, platenie a finančné hospodárenie štátnych hospodárskych organizácií;

c) vydáva na základe tohto zákona predpisy o vykonávaní periodických revízií v Československej socialistickej republike a ustanovuje metodiku finančno-daňových revízií.

§ 33

Federálne ministerstvo financií

a) spolu so Štátnou bankou československou navrhuje vláde Československej socialistickej republiky úpravu československej meny a zásady obehu zákonných peňazí a dohliada na ochranu meny;

b) vyhlasuje vydanie jednotlivých druhov peňazí a ich opis, ako aj ich stiahnutie;

c) dozerá nad tlačou a razením peňazí.

§ 34

Federálne ministerstvo financií

a) vykonáva revízie hospodárenia federálnych orgánov, federálnych fondov a organizácií riadených federálnymi orgánmi;

b) vykonáva dozor nad federálnymi účelovými fondmi;

c) zabezpečuje jednotné vykonávanie a uplatňovanie zákonov Federálneho zhromaždenia o odvodoch a daniach, ako aj predpisov o poplatkoch, ktoré majú vzťah k zahraničiu; povoľuje výnimky a úľavy z odvodov daní, ktorých daňovníkmi sú organizácie riadené federálnymi orgánmi, a z poplatkov vo vzťahu k zahraničiu; výnimky a úľavy z podnikových odvodov a daní povoľuje na návrh príslušných ministerstiev;

d) zabezpečuje po dohode s ministerstvami financií republík jednotnú koncepciu vkladovej, úverovej, poisťovacej a úrokovej politiky sporiteľní vo vzťahu k obyvateľstvu a poisťovní;

e) vykonáva pôsobnosť vo veciach správy národného majetku, pokiaľ ide o národný majetok spravovaný federálnymi orgánmi a organizáciami nimi riadenými.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu

§ 35

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahranično-hospodárskych vzťahov.

§ 36

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu

a) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zásady jednotnej zahraničnej obchodnej politiky, riadi jej vykonávanie a podľa povahy veci ju priamo vykonáva; na tento účel vydáva na základe tohto zákona predpisy a robí potrebné opatrenia;

b) v spolupráci s príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi republík zabezpečuje prípravu dojednávania medzinárodných zmlúv v oblasti zahraničného obchodu;

c) v spolupráci s príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi republík zabezpečuje vnútroštátne vykonávanie medzinárodných zmlúv a dodržiavanie medzinárodných záväzkov Československej socialistickej republiky v oblasti zahraničného obchodu;

d) ustanovuje dodatkové ekonomické nástroje v zahraničnom obchode;

e) v súlade s ustanovenými zásadami štátnej cenovej politiky a so zahraničnoobchodnou politikou ustanovuje pravidlá na vykonávanie cenovej politiky v oblasti zahraničných obchodných vzťahov.

§ 37

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu

a) pripravuje v spolupráci s príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi republík návrhy plánu zahraničného obchodu a predkladá ich Štátnej plánovacej komisii;

b) vykonáva na úseku zahraničnoobchodných vzťahov rozpis plánu na organizácie zahraničného obchodu a organizácie oprávnené na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti.

§ 38

(1) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu

a) vydáva na základe splnomocnení obsiahnutých v príslušných zákonoch všeobecne záväzné právne predpisy o zahraničnoobchodnej činnosti a o jej organizovaní a riadi a kontroluje jej vykonávanie;

b) po prerokovaní s ústrednými orgánmi republík zriaďuje a zrušuje organizácie zahraničného obchodu a ustanovuje rozsah ich oprávnení, udeľuje a odníma oprávnenia na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti a na zastupovanie zahraničných podnikov v Československej socialistickej republike a po dohode s Federálnym ministerstvom financií rozhoduje vo veciach majetkových účastí v zahraničí;

c) riadi organizácie zahraničného obchodu, voči ktorým plní úlohy ústredného orgánu štátnej správy; ostatné organizácie oprávnené na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti riadi v spolupráci s ostatnými príslušnými orgánmi plánom a ekonomickými a obchodnopolitickými nástrojmi.

§ 39

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu zabezpečuje súlad zahraničnej obchodnej politiky s devízovou politikou a po dohode so Štátnou bankou československou rozhoduje vo veciach súvisiacich s časťou devízového plánu a platobnej bilancie, ktorá vychádza z činnosti v oblasti zahraničného obchodu.

§ 40

(1) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu vykonáva pôsobnosť vo veciach colníctva, colnej politiky a colných taríf.

(2) Ústredná colná správa je osobitnou zložkou Ministerstva zahraničného obchodu. Ako jej orgány pre územie republík pôsobí Colné riaditeľstvo pre Českú socialistickú republiku a Colné riaditeľstvo pre Slovenskú socialistickú republiku; týmto riaditeľstvám sú priamo podriadené colnice.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

§ 41

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť práce, miezd a sociálnej politiky.

§ 42

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

a) predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy jednotných zásad pracovnoprávnych vzťahov, najmä úprav pracovných podmienok a pracovného času, a návrhy systému regulácie rozmiestňovania pracovných síl, zásad politiky zamestnanosti, produktivity a racionalizácie práce, reprodukcie pracovných síl a ich kvalifikácie;

b) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zabezpečenie náboru pracovných síl pre organizácie, ktoré plnia úlohy ustanovené štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky ako prednostné;

c) v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky navrhuje vláde Československej socialistickej republiky po prerokovaní s ministerstvami práce a sociálnych vecí republík pohyb pracovných síl medzi republikami;

d) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky medzištátne dohody o pracovnej výpomoci a úpravu zásadných otázok zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov v Československej socialistickej republike a československých občanov v zahraničí;

e) vydáva vo veciach uvedených pod písm. a) až d) na základe splnomocnení obsiahnutých v príslušných zákonoch všeobecne záväzné právne predpisy.

§ 43

(1) Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

a) predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy a podľa ich smerníc ustanovuje jednotné zásady usmerňovania mzdového vývoja, mzdových sústav, poskytovania výhod naturálnej povahy a náhrad výdavkov spojených s výkonom práce, normovania spotreby práce a mzdovej kontroly;

b) v súlade s uvedenými smernicami vlády Československej socialistickej republiky vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú

- mzdové tarify, druhy a výšky príplatkov k mzdám a podmienky ich priznávania,

- spôsob regulácie miezd,

- náhrady výdavkov spojených s výkonom práce a

- príspevky pri nástupe do pracovného pomeru a pri jeho rozviazaní.

(2) Ostatné federálne ústredné orgány a ústredné orgány republík môžu vydávať predpisy uvedené v odseku 1 písm. b) v rozsahu a za podmienok dohodnutých s ministrom práce a sociálnych vecí Československej socialistickej republiky, a pokiaľ ide o ústredné orgány republík, tiež s príslušným ministrom práce a sociálnych vecí republiky.

§ 44

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí

a) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky opatrenia smerujúce k plneniu úloh federácie v oblasti sociálnej politiky, najmä v oblasti sociálneho a nemocenského zabezpečenia obyvateľstva, spoločenskej starostlivosti o rodinu a mládež a vytvárania priaznivých podmienok pre rozvoj populácie, a zásady štátnej bytovej politiky zo sociálnych hľadísk;

b) vydáva na základe splnomocnení obsiahnutých v zákonoch o sociálnom zabezpečení*) všeobecne záväzné právne predpisy, pokiaľ ide o dôchodkové zabezpečenie (poistenie), zabezpečenie matky a dieťaťa, zabezpečenie v chorobe a zaopatrovací príspevok členov rodín občanov konajúcich službu v ozbrojených silách.

Federálny cenový úrad

§ 45

Federálny cenový úrad je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť cien.

§ 46

Federálny cenový úrad

a) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zásady cenovej politiky a smernice pre úpravy cien;

b) navrhuje smernice na vypracovanie plánu vývoja cien;

c) navrhuje plán vývoja cien ako súčasť štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky.

§ 47

Federálny cenový úrad vydáva na základe tohto zákona

a) všeobecne záväzné právne predpisy na tvorbu a kontrolu cien;

b) podľa zásad ustanovených vládou Československej socialistickej republiky všeobecne záväzné právne predpisy o pôsobnosti pri tvorbe a kontrole cien.

§ 48

Federálny cenový úrad

a) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky ceny nových výrobkov, služieb, výkonov a prác (ďalej len „výrobky a služby“) a zmeny cien, ktorých určenie si vláda Československej socialistickej republiky vyhradila;

b) určuje ceny, ktoré musia byť jednotné vzhľadom na ich význam v ekonomike Československej socialistickej republiky; zoznam surovín, výrobkov a služieb, ktorých ceny sa budú takto určovať, ustanoví vláda Československej socialistickej republiky nariadením;

c) môže v rámci svojej pôsobnosti v tvorbe cien poveriť určením cien nových výrobkov a služieb a ich zmien iné orgány a po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi aj organizácie;

d) riadi a koordinuje prípravu a uskutočňovanie opatrení prijatých vládou Československej socialistickej republiky v oblasti cien.

§ 49

Federálny cenový úrad koordinuje plány a ustanovuje rozhodujúce úlohy v kontrole cien; má právo ukladať cenovým orgánom republík vykonanie osobitných cenových kontrol na overenie správnosti podkladov predkladaných organizáciami pre cenové opatrenia.

§ 50

Federálny cenový úrad ustanovuje, ktoré podklady sú povinné predkladať orgány a organizácie pri tvorbe cien.

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

§ 51

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj (ďalej len „Štátna komisia") je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť vedeckotechnického a investičného rozvoja.

§ 52

Štátna komisia

a) spracúva návrhy obsahu a zamerania jednotnej štátnej vedeckotechnickej politiky, jej hlavných smerov včítane zásad jej komplexného zabezpečenia i realizácie a predkladá ich vláde Československej socialistickej republiky; spolupracuje so Štátnou plánovacou komisiou pri príprave návrhu koncepcie jednotnej štátnej investičnej politiky a pripravuje pre ňu komplexné technicko-ekonomické podklady;

b) spolupracuje pri spracovaní štátnych programov a v prípadoch určených vládou Československej socialistickej republiky ich zostavuje, organizuje ich zabezpečovanie, sleduje a vyhodnocuje ich plnenie;

c) podľa zásad schválených vládou Československej socialistickej republiky sa zúčastňuje na prácach na súhrnných prognózach vedeckotechnického, ekonomického a sociálneho rozvoja Československej socialistickej republiky;

d) podľa zásad ustanovených pre prípravu štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky a podľa osobitných smerníc vlády Československej socialistickej republiky riadi prípravu, vypracúva a predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky*) a riadi prípravu a spracúva návrh štátneho plánu projektových a typizačných prác,*) pritom úzko spolupracuje so Štátnou plánovacou komisiou; prerokúva návrh plánu základného výskumu pred jeho predložením Československou akadémiou vied vláde Československej socialistickej republiky;**)

e) navrhuje na zaradenie do plánu investičnej výstavby po prerokovaní s príslušnými orgánmi štátnej správy úlohy zabezpečujúce realizáciu štátneho plánu rozvoja vedy a techniky;

f) určuje na základe jednotnej štátnej vedecko-technickej politiky a jej hlavných smerov schválených vládou Československej socialistickej republiky použitie finančných, devízových a ostatných prostriedkov súhrnne vyčlenených v štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky, v štátnom rozpočte federácie a menovom pláne Československej socialistickej republiky na zabezpečenie úloh plánu rozvoja vedy a techniky a na zabezpečenie činnosti organizácií jednotnej výskumnej a vývojovej základne v Československej socialistickej republike; vytvára v rámci týchto prostriedkov rezervy použiteľné na urýchlenie inovačných procesov. V súčinnosti so Štátnou plánovacou komisiou určuje použitie ďalších prostriedkov vyčlenených na štátne programy, pri ktorých organizuje ich zabezpečovanie;

g) spracúva spolu so Štátnou plánovacou komisiou, Federálnym ministerstvom financií a s príslušnými ústrednými orgánmi republík návrhy koncepcie štátnej bytovej politiky včítane návrhov na jej zabezpečenie; spracované návrhy predkladá spolu so Štátnou plánovacou komisiou a Federálnym ministerstvom financií vláde Československej socialistickej republiky;

h) spracúva spolu so Štátnou plánovacou komisiou a ostatnými federálnymi ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi republík celoštátnu koncepciu tvorby a ochrany životného prostredia; spracovaný návrh predkladá po prerokovaní vo vláde Českej socialistickej republiky a vo vláde Slovenskej socialistickej republiky vláde Československej socialistickej republiky;

ch) spracúva spolu s príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi a ústrednými orgánmi republík koncepcie medzinárodnej spolupráce v oblasti vedeckotechnického rozvoja včítane licenčnej politiky a technickej pomoci, životného prostredia, investičného rozvoja a ich zabezpečenie; túto spoluprácu organizuje; spracované návrhy predkladá vláde Československej socialistickej republiky;

i) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zásady riadenia jednotnej výskumnej a vývojovej základne v Československej socialistickej republike; vyjadruje sa o začlenení organizácií do jednotnej výskumnej a vývojovej základne a o ich vyňatí z nej;

j) zabezpečuje utváranie a činnosť pracovísk sústavy vedeckých, technických a ekonomických informácií a spracúva koncepciu budovania automatizovaných systémov riadenia;

k) vykonáva v súlade so zámermi štátnej technickej a investičnej politiky štátnu expertízu investícií v odvetviach riadených federálnymi orgánmi a investícií federálneho významu, určených vládou Československej socialistickej republiky; sleduje realizáciu investícií federálneho významu vo federálne riadených odvetviach a navrhuje vláde Československej socialistickej republiky potrebné opatrenia, prípadne tieto opatrenia vykonáva;

l) koordinuje kontrolnú činnosť v oblasti vedeckotechnického a investičného rozvoja; kontroluje plnenie jednotného štátneho plánu rozvoja vedy a techniky a realizáciu investícií vybraných podľa zásad schválených vládou Československej socialistickej republiky a navrhuje jej potrebné opatrenia;

m) koordinuje zabezpečovanie jednotnej štátnej vedeckotechnickej, investičnej a bytovej politiky a koncepciu tvorby a ochrany životného prostredia, medzinárodnej spolupráce [písm. ch)] a budovania automatizovaných systémov riadenia.

§ 53

(1) Štátna komisia vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy na úseku

a) plánovania vedecko-technického rozvoja;

b) výskumnej a vývojovej základne, vedeckých, technických a ekonomických informácií a automatizovaných systémov riadenia;

c) použitia finančných, devízových a ostatných prostriedkov vyčlenených podľa § 52 písm. f);

d) riadenia investorskej, projektovej, inžinierskej a typizačnej činnosti;

e) prípravy, realizácie a vyhodnocovania investícií;

f) určovania ekonomickej efektívnosti vedecko-technického rozvoja a investícií;

g) rozpočtovania v investičnej výstavbe.

(2) Všeobecne záväzné právne predpisy vydávané príslušnými federálnymi ústrednými orgánmi na úsekoch financovania vedecko-technického rozvoja, cien výskumných a vývojových prác, mzdových foriem a odmieňania pracovníkov pred - výrobných etáp a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy federálnych ústredných orgánov, ktoré sa dotýkajú vedecko-technického rozvoja, jeho uplatnenia v praxi a investičného rozvoja, sa vydávajú po prerokovaní so Štátnou komisiou.

§ 54

(1) Predsedovi Štátnej komisie je podriadený Úrad pre vynálezy a objavy a Úrad pre normalizáciu a meranie; ich postavenie a pôsobnosť ustanovujú osobitné predpisy.

(2) Predsedovi Štátnej komisie je podriadená Československá komisia pre atómovú energiu (ďalej len „komisia"). Komisia je federálnym orgánom štátnej správy. Jej predsedu, podpredsedu a ostatných členov vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.

(3) Do pôsobnosti komisie patrí:

a) spracúvať návrh československého jadrového programu a návrh rozsahu a rozdelenia prostriedkov na jeho zabezpečenie a v spolupráci s federálnymi orgánmi a orgánmi republík zabezpečovať jeho plnenie;

b) schvaľovať použitie štiepnych materiálov, vyjadrovať sa o ich dovoze a vývoze a evidovať ich;

c) vydávať na základe tohto zákona v spolupráci s Federálnym ministerstvom palív a energetiky všeobecne záväzné právne predpisy o jadrovej bezpečnosti pri projektovaní, výstavbe a prevádzke jadrových zariadení, zabezpečovať evidenciu rádioaktívnych látok a štiepnych materiálov a dohliadať na zneškodňovanie rádioaktívnych odpadov;

d) vo vymedzenom rozsahu plniť úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti jadrovej techniky.

Federálne ministerstvo palív a energetiky

§ 55

Federálne ministerstvo palív a energetiky je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť ťažby tuhých palív, ťažby nafty a zemného plynu, ťažby a úpravy rádioaktívnych surovín, plynárenstva, včítane nadriadenej plynovodnej sústavy, a energetiky, včítane nadriadenej energetickej sústavy.

§ 56

Federálne ministerstvo palív a energetiky sa vo zverenej oblasti zúčastňuje na tvorbe jednotnej štátnej priemyselnej politiky a koncepcie rozvoja jednotlivých odvetví, prípadne odborov ním riadených, tým, že

a) plní úlohy na úseku národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov;

b) riadi technickú politiku a vypracúva návrhy odvetvových plánov rozvoja vedy a techniky;

c) riadi investičnú činnosť a posudzuje a schvaľuje vybrané akcie investičnej výstavby;

d) určuje racionálne využívanie palivovo-energetickej základne Československej socialistickej republiky a zabezpečuje palivovo-energetickú bilanciu;

e) riadi zapojenie odvetví a odborov do medzinárodnej deľby práce, priemyselnej kooperácie, špecializácie, vedecko-technickej spolupráce a výskumu;

f) riadi odbyt a zásobovanie v rámci jednotných zásad ustanovených právnymi predpismi alebo vládou Československej socialistickej republiky na zabezpečovanie potrieb hospodárstva a plné využitie výroby;

g) v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky riadi plánovanie vývoja cien, predkladá návrhy na cenové opatrenia a po schválení ich vyhlasuje;

h) riadi mzdovú politiku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v rozsahu splnomocnenia vydáva rezortné mzdové predpisy;

i) realizuje úlohy na úseku finančnej politiky podľa osobitných predpisov a zabezpečuje financovanie úloh rezortu.

§ 57

Federálne ministerstvo palív a energetiky schvaľuje na úseku ťažby a spracovania rádioaktívnych surovín projektovanie a financovanie geologických prác podľa osobitných predpisov, vydáva na základe tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy o klasifikácii a evidencii zásob rádioaktívnych surovín a preskúmava a schvaľuje výpočty zásob týchto surovín.

§ 58

Federálne ministerstvo palív a energetiky spracúva zásady ochrany a využitia nerastného bohatstva v ním riadených odvetviach.

§ 60

Federálne ministerstvo palív a energetiky riadi organizácie výrobno-technickej, výskumnej, vývojovej a projekčnej základne

a) ťažby tuhých palív, ťažby nafty a zemného plynu;

b) energetiky, včítane jadrovej energetiky a nadriadenej energetickej sústavy;

c) ťažby a úpravy rádioaktívnych surovín;

d) plynárenstva, včítane nadriadenej plynovodnej sústavy.

§ 61

Federálne ministerstvo palív a energetiky po prerokovaní s príslušnými orgánmi republík vo svojej pôsobnosti zriaďuje a zrušuje štátne organizácie a určuje organizačné usporiadanie výrobno-technickej základne do výrobných hospodárskych jednotiek, včítane oblastných riaditeľstiev; prípadné rozpory rieši vláda Československej socialistickej republiky.

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva

§ 62

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť hutníctva železa a neželezných kovov, ťažkého strojárstva, ťažby a úpravy rúd a magnezitu.

§ 63

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva sa vo zverenej oblasti zúčastňuje na tvorbe jednotnej štátnej priemyselnej politiky a koncepcie rozvoja jednotlivých odvetví, prípadne odborov ním riadených tým, že

a) plní úlohy na úseku národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov;

b) riadi technickú politiku a vypracúva návrhy odvetvových plánov rozvoja vedy a techniky;

c) riadi investičnú činnosť a posudzuje a schvaľuje vybrané akcie investičnej výstavby;

d) riadi zapojenie odvetví a odborov do medzinárodnej deľby práce, priemyselnej kooperácie, špecializácie, vedecko-technickej spolupráce a výskumu;

e) riadi odbyt a zásobovanie v rámci jednotných zásad ustanovených právnymi predpismi alebo vládou Československej socialistickej republiky na zabezpečovanie potrieb hospodárstva a plné využitie výroby;

f) v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky riadi plánovanie vývoja cien, predkladá návrhy na cenové opatrenia a po schválení ich vyhlasuje;

g) riadi mzdovú politiku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v rozsahu splnomocnenia vydáva rezortné mzdové predpisy;

h) realizuje úlohy na úseku finančnej politiky podľa osobitných predpisov a zabezpečuje financovanie úloh rezortu.

§ 64

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva organizuje a riadi štátnu službu pre drahé kovy.1)

§ 65

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva riadi organizácie výrobno-technickej, výskumnej, vývojovej a projekčnej základne

a) hutníctva železa a neželezných kovov,

b) ťažkého strojárstva,

c) ťažby a úpravy rúd a magnezitu.

§ 66

Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva po prerokovaní s príslušnými orgánmi republík vo svojej pôsobnosti zriaďuje a zrušuje štátne organizácie a určuje organizačné usporiadanie výrobno-technickej základne do výrobných hospodárskych jednotiek, včítane oblastných riaditeľstiev; prípadné rozpory rieši vláda Československej socialistickej republiky.

Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva

§ 66a

Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť všeobecného strojárstva.

§ 66b

Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva sa vo zverenej oblasti zúčastňuje na tvorbe jednotnej štátnej priemyselnej politiky a koncepcie rozvoja jednotlivých odvetví, prípadne odborov ním riadených tým, že

a) plní úlohy na úseku národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov;

b) riadi technickú politiku a vypracúva návrhy odvetvových plánov rozvoja vedy a techniky;

c) riadi investičnú činnosť a posudzuje a schvaľuje vybrané akcie investičnej výstavby;

d) riadi zapojenie odvetví a odborov do medzinárodnej deľby práce, priemyselnej kooperácie, špecializácie, vedecko-technickej spolupráce a výskumu;

e) riadi odbyt a zásobovanie v rámci jednotných zásad ustanovených právnymi predpismi alebo vládou Československej socialistickej republiky na zabezpečovanie potrieb hospodárstva a plné využitie výroby;

f) v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky riadi plánovanie vývoja cien, predkladá návrhy na cenové opatrenia a po schválení ich vyhlasuje;

g) riadi mzdovú politiku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v rozsahu splnomocnenia vydáva rezortné mzdové predpisy;

h) realizuje úlohy na úseku finančnej politiky podľa osobitných predpisov a zabezpečuje financovanie úloh rezortu.

§ 66c

Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva riadi organizácie výrobno-technickej, výskumnej, vývojovej a projekčnej základne všeobecného strojárstva.

§ 66d

Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva po prerokovaní s príslušnými orgánmi republík vo svojej pôsobnosti zriaďuje a zrušuje štátne organizácie a určuje organizačné usporiadanie výrobno-technickej základne do výrobných hospodárskych jednotiek, včítane oblastných riaditeľstiev; prípadné rozpory rieši vláda Československej socialistickej republiky.

Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu

§ 66e

Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť elektrotechnického priemyslu.

§ 66f

Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu sa vo zverenej oblasti zúčastňuje na tvorbe jednotnej štátnej priemyselnej politiky a koncepcie odborov ním riadených tým, že

a) plní úlohy na úseku národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov;

b) riadi technickú politiku a vypracúva návrhy odvetvových plánov rozvoja vedy a techniky;

c) riadi investičnú činnosť a posudzuje a schvaľuje vybrané akcie investičnej výstavby;

d) riadi zapojenie odborov do medzinárodnej deľby práce, priemyselnej kooperácie, špecializácie, vedecko-technickej spolupráce a výskumu;

e) riadi odbyt a zásobovanie v rámci jednotných zásad ustanovených právnymi predpismi alebo vládou Československej socialistickej republiky pre zabezpečenie potrieb hospodárstva a plné využitie výroby;

f) v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky riadi plánovanie vývoja cien, predkladá návrhy na cenové opatrenia a po schválení ich vyhlasuje;

g) riadi mzdovú politiku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v rozsahu splnomocnenia vydáva rezortné mzdové predpisy;

h) realizuje úlohy na úseku finančnej politiky podľa osobitných predpisov a zabezpečuje financovanie úloh rezortu.

§ 66g

Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu riadi organizácie výrobno-technickej, výskumnej, vývojovej a projektovej základne elektrotechnického priemyslu.

§ 66h

Federálne ministerstvo elektrotechnického priemyslu po prerokovaní s príslušnými orgánmi republík vo svojej pôsobnosti zriaďuje a zrušuje štátne organizácie a určuje organizačné usporiadanie výrobno-technickej základne do výrobných hospodárskych jednotiek, včítane oblastných riaditeľstiev; prípadné rozpory rieši vláda Československej socialistickej republiky.

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy

§ 67

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť poľnohospodárstva a výživy.

§ 68

(1) Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy spracúva a predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy zásad poľnohospodárskej politiky a politiky výživy ľudu; opiera sa pritom najmä o technicko-ekonomické koncepcie rozvoja poľnohospodárskej a potravinárskej výroby republík.

(2) Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy

a) spracúva návrh plánu rozvoja vedy a techniky za odvetvie poľnohospodárstva a výživy;

b) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky vybrané akcie z oblasti vedeckej, technickej a investičnej politiky v odvetví poľnohospodárstva a výživy, ktoré sú dôležité pre celú federáciu a na ktoré sa majú poskytnúť dotácie alebo subvencie zo štátneho rozpočtu federácie.

§ 69

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy

a) po prerokovaní so zúčastnenými federálnymi orgánmi navrhuje vláde Československej socialistickej republiky ako súčasť jednotnej hospodárskej politiky zásady ekonomických nástrojov v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle s výnimkou daní, odvodov a poplatkov;

b) zodpovedá za dodržiavanie bilancií štátnych fondov mäsa a obilnín, záväzných na celom území Československej socialistickej republiky, a centrálneho fondu krmív, prípadne navrhuje ich zmeny;

c) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky opatrenia na zabezpečenie jednoty a hospodárskej efektívnosti československého trhu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, najmä vo vzťahu k zahraničnému obchodu, na ochranu poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a na plynulé zásobovanie obyvateľstva potravinami a dbá v spolupráci s ministerstvami poľnohospodárstva a výživy republík o ich vykonávanie;

d) zabezpečuje riešenie medzinárodných normalizačných úloh pre odvetvia poľnohospodárstva a výživy;

e) zabezpečuje jednotné vykonávanie štátneho skúšobníctva a normalizácie v odvetví poľnohospodárstva a výživy; dbá o zabezpečenie odvetvia poľnohospodárstva a výživy technikou a inými dôležitými materiálnymi prostriedkami a predkladá v tomto smere vláde Československej socialistickej republiky návrhy opatrení.

§ 70

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy na základe splnomocnení obsiahnutých v príslušných zákonoch

a) vydáva všeobecne záväzné právne predpisy o veterinárnej ochrane a rastlinolekárskej ochrane (vonkajšej karanténe) na dovoz, prevoz a vývoz;*)

b) vyhlasuje zoznam škodcov vnútornej karantény;**)

c) povoľuje výrobu prostriedkov na ochranu rastlín, ako aj ich dovoz a uvádzanie do obehu.***)

Federálne ministerstvo dopravy

§ 71

Federálne ministerstvo dopravy je federálnym ústredným orgánom štátnej správy vo veciach dopravy ustanovených týmto zákonom.

§ 72

(1) Federálne ministerstvo dopravy predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy zásad štátnej dopravnej politiky a koncepcií rozvoja dopravnej sústavy.

(2) Federálne ministerstvo dopravy

a) plní úlohy na úseku národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov v odboroch železničnej dopravy, civilného letectva, diaľníc a riečnej dopravy, pokiaľ obstaráva aj zahraničnú prepravu; zostavuje návrhy plánov prepravy nákladov a osôb;

b) spracúva zásady technickej politiky dopravy a návrh plánu rozvoja vedy a techniky za odvetvie dopravy;

c) predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrhy na dopravné investície financované zo štátneho rozpočtu federácie;

d) v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky riadi plánovanie vývoja cien v doprave, predkladá návrhy taríf a tarifných pravidiel v doprave a po schválení ich vyhlasuje; ustanovuje medzinárodné tarify v doprave;

e) riadi mzdovú politiku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v rozsahu splnomocnenia vydáva rezortné mzdové predpisy;

f) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky koncepciu zapojenia dopravy do medzinárodnej deľby práce, kooperácie v doprave, špecializácie vedecko-technickej spolupráce a výskumu; zabezpečuje a koordinuje jednotný postup československej dopravy v oblasti medzinárodnej deľby práce.

§ 73

Federálne ministerstvo dopravy

a) vydáva na základe splnomocnení obsiahnutých v príslušných zákonoch všeobecne záväzné právne predpisy vo veciach všetkých druhov dopravy a dopravných ciest;

b) navrhuje štátne normy a schvaľuje odborové normy pre technickú spôsobilosť dopravných prostriedkov, zariadení a dopravných ciest.

§ 74

(1) Federálne ministerstvo dopravy riadi

a) organizácie odboru železničnej dopravy;

b) podniky leteckej dopravy a na letecké práce a organizácie na výstavbu, správu a údržbu dopravných letísk a leteckých pozemných zariadení a na výkon leteckých prevádzkových a zabezpečovacích služieb;

c) organizácie obstarávajúce správu diaľníc;

d) podniky riečnej dopravy, pokiaľ obstarávajú aj zahraničnú prepravu.

(2) Federálne ministerstvo dopravy po prerokovaní s príslušnými orgánmi republík vo svojej pôsobnosti zriaďuje a zrušuje štátne organizácie a určuje ich organizačné usporiadanie; prípadné rozpory rieši vláda Československej socialistickej republiky.

§ 75

Federálne ministerstvo dopravy riadi odbornú prípravu a zabezpečuje mobilizačnú a bojovú pripravenosť železničného vojska.

§ 76

(1) Federálne ministerstvo dopravy vykonáva štátnu správu a štátny odborný dozor vo veciach

a) celoštátnych dráh a vlečiek,

b) civilného letectva,

c) diaľníc,

d) riečnej plavby.

(2) Federálne ministerstvo dopravy vykonáva štátny odborný technický dozor vo veciach všetkých dráh.*)

(3) Federálne ministerstvo dopravy plní funkciu námorného úradu Československej socialistickej republiky, najmä udeľuje právo plávať pod československou vlajkou, vydáva osvedčenia o spôsobilosti na plavbu a vykonáva štátny dozor nad námornou plavbou.**)

Federálne ministerstvo spojov

§ 77

Federálne ministerstvo spojov je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť spojov (pôšt a telekomunikácií).

§ 78

Federálne ministerstvo spojov

a) plní úlohy na úseku národohospodárskeho plánovania podľa osobitných predpisov;

b) predkladá vláde Československej socialistickej republiky návrh koncepcií rozvoja a hospodárskej politiky spojov;

c) spracúva zásady technickej a investičnej politiky a návrh plánu rozvoja vedy a techniky za odvetvie spojov;

d) v rámci ustanovených zásad štátnej cenovej politiky riadi plánovanie vývoja cien v spojoch, spracúva návrhy taríf a tarifných pravidiel v odvetví spojov a po schválení ich vyhlasuje; určuje medzinárodné tarify spojov;

e) riadi mzdovú politiku podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a v rozsahu splnomocnenia vydáva rezortné mzdové predpisy.

§ 79

(1) Federálne ministerstvo spojov

a) vydáva na základe splnomocnení obsiahnutých v poštovom zákone a v zákone o telekomunikáciách všeobecne záväzné právne predpisy a jednotné pravidlá na výkon poštovej a telekomunikačnej prevádzky a činností s tým súvisiacich;

b) vykonáva štátnu správu podľa poštového zákona a zákona o telekomunikáciách.

(2) Federálne ministerstvo spojov vydáva poštové známky a iné poštové ceniny.

§ 80

(1) Federálne ministerstvo spojov organizuje a riadi jednotnú sústavu spojov.

(2) Federálne ministerstvo spojov zriaďuje na účinné riadenie spojov nevyhnutné orgány, predovšetkým ústredné riaditeľstvá spojov, ktoré v určenom rozsahu vykonávajú správne a hospodárske funkcie na území republík.

Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky

§ 81

Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť kontroly a vrcholným orgánom v sústave ľudových kontrol s pôsobnosťou podľa nasledujúcich ustanovení.

§ 82

Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky patrí

a) kontrola orgánov a organizácií spadajúcich do pôsobnosti federácie, t. j.

- ústredných a nižších orgánov federálnej štátnej správy,

- hospodárskych a iných organizácií riadených federálnymi orgánmi;

b) v súčinnosti s výbormi ľudovej kontroly republík kontrola plnenia opatrení vlády Československej socialistickej republiky, a to aj u orgánov a organizácií patriacich do pôsobnosti republík.

§ 83

Výboru ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky ďalej patrí

a) koordinovať činnosť výborov ľudovej kontroly republík, zjednocovať ich postup a spolupracovať s ostatnými federálnymi orgánmi štátnej správy vykonávajúcimi kontrolu;

b) organizovať spoločné kontrolné akcie federálnych orgánov a orgánov republík;

c) starať sa o výskum v odbore kontroly a o školenie a výchovu kontrolných pracovníkov;

d) rozvíjať medzinárodné styky v odbore kontroly.

§ 84

(1) Výbor ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky predkladá vláde Československej socialistickej republiky a v oblasti obrany Rade obrany štátu plány kontrolnej činnosti.

(2) V plánoch kontrolnej činnosti môžu byť v súčinnosti s orgánmi republík zahrnuté aj kontrolné úlohy orgánov v pôsobnosti republík, pokiaľ sa nimi majú zabezpečiť kontrolné akcie v oblastiach a činnostiach základnej dôležitosti pre celú Československú socialistickú republiku.

(3) Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky má právo požadovať na Výbore ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky správy o poznatkoch z kontrolnej činnosti alebo vykonanie kontroly nevyhnutnej na plnenie úloh Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky a jeho orgánov.


TRETIA ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 85

(1) Podrobnejšie vymedzenie úloh federálnych ministerstiev, zásad ich činnosti a organizácie upravia štatúty, ktoré schvaľuje vláda Československej socialistickej republiky.

(2) Vláda Československej socialistickej republiky ustanoví po dohode s vládami oboch republík, ktoré ústavy a zariadenia (rozpočtové a príspevkové organizácie) budú podriadené jednotlivým federálnym ministerstvám.

§ 86

Federálne ministerstvá dbajú, aby sa stavy ich pracovníkov primerane skladali z občanov oboch republík a vytvárajú pre to všestranné podmienky.

§ 87

Federálne ministerstvo financií vydáva na základe zásad ustanovených vládou Československej socialistickej republiky predpisy o odpisoch zo základných prostriedkov (§ 57 ods. 4 a § 391 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.).

§ 88

(1) O Výbore ľudovej kontroly Československej socialistickej republiky a o oprávneniach a povinnostiach pracovníkov jeho aparátu platia až do vydania zákona, ktorým sa upraví výkon kontroly, primerane ustanovenia zákona č. 70/1967 Zb. v znení zákona č. 85/1968 Zb. o Ústrednej komisii ľudovej kontroly a o pracovníkoch jej aparátu; Ústredná komisia ľudovej kontroly sa zrušuje.

(2) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z doterajších federálnych výborov a Ústrednej komisie ľudovej kontroly na príslušné novozriadené federálne ústredné orgány.

§ 89

Zrušujú sa tieto predpisy, prípadne ich doteraz nezrušené časti, v znení predpisov ich meniacich a dopĺňajúcich:

1. ústavný dekrét č. 1/1945 Zb. o novej organizácii vlády a ministerstiev v prechodnom čase;

2. vládne nariadenie č. 74/1951 Zb., ktorým sa zriaďujú ministerstvá;

3. vládne nariadenie č. 13/1952 Zb. o správe spojov;

4. vládne nariadenie č. 19/1956 Zb. o zrušení niektorých ministerstiev a ústredných orgánov štátnej správy;

5. zákonné opatrenie č. 3/1963 Zb. o novej organizácii ústredného riadenia v odvetví palív, energetiky, dopravy a spojov;

6. zákon č. 115/1965 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých odvetvových ústredných orgánov;

7. zákon č. 29/1967 Zb. o zriadení a pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy;

8. zákonné opatrenie č. 81/1967 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť Ministerstva baníctva;

9. zákon č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov s výnimkou § 18 a 19.

§ 90

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.

Čl. 2

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú z doterajšieho Federálneho ministerstva hutníctva a strojárstva na Federálne ministerstvo hutníctva a ťažkého strojárstva a na Federálne ministerstvo všeobecného strojárstva.

Čl. II

(1) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú z doterajšieho Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj na Štátnu komisiu.

(2) Tam, kde sa v právnych predpisoch hovorí o Federálnom ministerstve pre technický a investičný rozvoj, rozumie sa tým Štátna komisia, kde sa hovorí o ministrovi Československej socialistickej republiky pre technický a investičný rozvoj, rozumie sa predseda Štátnej komisie.

Čl. III

(1) Štátna komisia rozhoduje v zbore o zásadných otázkach patriacich do jej pôsobnosti.

(2) O ostatných otázkach patriacich do pôsobnosti Štátnej komisie rozhodujú jej predseda a vedúci pracovníci na základe deľby riadiacich funkcií ustanovenej štatútom Štátnej komisie.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zákon č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).

**) Pôsobnosť finančných správ, prípadne odborov štátnych financií v oblasti finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode zostáva týmto ustanovením nedotknutá.

*) § 4 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.

**) § 2 ods. 2 písm. c) zákona č. 54/1963 Zb. o Československej akadémii vied.

*) Zákon č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení a zákon č. 103/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov v znení neskorších predpisov.

*) § 8 zákona č. 66/1969 Zb. o veterinárnej starostlivosti, § 21 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.

**) § 23 ods. 1 prvá veta zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.

***) § 27 zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby.

*) § 20 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach.

**) Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe.

1) Vyhláška ministra hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 93/1962 Zb. o štátnej službe pre drahé kovy.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.