Zákon č. 72/1969 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.

Čiastka 26/1969
Platnosť od 30.06.1969
Účinnosť od 24.11.1990

72

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 27. júna 1969

o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


16. Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. c), § 28, § 39 ods. 2 písm. n) a § 48 ods. 3 sa zrušujú.


Čl.10

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.


Klokoč v. r.

Dr. Colotka v. r.


Príloha zákona SNR č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike

Pol.Na úseku štátnej správyprechádza pôsobnosť z krajských národných výborov na ústredné (iné) orgány štátnej správy SSR
podľapredmet pôsobnostiústredný (iný) orgán štátnej správy
predpis§ (čl.)
123456
vytvárania a ochrany podmienok zdravého spôsobu života a práce
1Zrušená od 1. 1. 1972.
územného plánovania a stavebného poriadku
2-19Zrušené od 1. 1. 1971.
ochrany prírody
20zák. SNR č. 1/1955 Zb. SNR§ 14 ods. 1vedenie štátnych zoznamov ochrany prírodyMinisterstvo kultúry
21rozhodnutie Komisie SNR pre šk. a kult. č. 30/1964, reg. v čiastke 81/1964 Zb.výkon starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť Slovenského rajaMinisterstvo kultúry
22opatrenie Komisie SNR pre šk. a kult. č. 22/1967 Ústr. vest.výkon starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť Malej FatryMinisterstvo kultúry
využitia nerastného bohatstva
23zák. č. 41/1957 Zb.§ 13 ods. 1rozhodovanie o tom, či sa preskúmané ložisko hodí na priemyselné dobývanie v prípadoch, keď funkciu obdobnú funkcii ústredného hospodárskeho orgánu plnil krajský národný výborobvodný banský úrad
24Zrušená od 1. 1. 1972.
25Zrušená od 1. 1. 1971.
26vyhl. č. 62/1965 Zb.§ 9 ods. 1povoľovanie trhacích prác veľkého rozsahu na ostatných pracoviskáchobvodný banský úrad
27vyhl. č. 62/1965 Zb. v spojení s úpravou býv. Ústredného banského úradu č. 65/1965, reg. v čiastke 31/1965 Zb.§ 10 ods. 2
§ 68 ods. 1 písm. b) a ods. 5
§ 70 ods. 1
udeľovanie oprávnení na vykonávanie funkcie strelmajstra pre stavebné práce a deštrukcie a pre osobitné druhy prác po vykonaní skúšky pred odbornou skúšobnou komisiouobvodný banský úrad
28úprava býv. Ústr. banského úradu č. 65/1965, reg. v čiastke 31/1965 Zb.§ 75 ods. 2evidencia hlásení organizácie o ustanovení pracovníka, ktorý dozerá na odbornú technickú úroveň pri používaní výbušnín na ostatných pracoviskáchobvodný banský úrad
poľnohospodárstva
29-59Zrušené od 1. 1. 1972.
energetiky
60-65Zrušené od 1. 1. 1971.
financií a správy a ochrany národného majetku
66Zrušená od 1. 1. 1971.
67Zrušená od 1. 1. 1972.
68Zrušená od 1. 1. 1971.
69-72Zrušené od 1. 1. 1971.
zásobovania, obchodu a cestovného ruchu
73Zrušená od 1. 1. 1972.
dopravy
74-82Zrušené od 1. 6. 1971.
83vl. uzn. č. 222/1966bod 1 písm. b)určovanie tarifných zásad v mestskej hromadnej doprave osôb, uskutočňovanej podnikmi Československej automobilovej dopravy, po prerokovaní s príslušnými národnými výbormiMinisterstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
cestného hospodárstva
84vyhl. č. 136/1961 Zb. v spojení s vl. uzn. č. 229/1963§ 3 ods. 2vykonávanie investorskej činnosti pre cesty I. a II. triedyMinisterstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
85-87Zrušené od 1. 6. 1971.
88zák. č. 135/1961 Zb.§ 2 ods. 1plánovanie výstavby a prestavby ciestMinisterstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
89-91Zrušené od 1. 6. 1971.
školstva a starostlivosti o deti
92-111Zrušené od 1. 1. 1971.
kultúry a informácií
112Zrušená od 1. 7. 1978.
113Zrušená od 1. 1. 1971.
114Zrušená od 1. 7. 1978.
115-117Zrušené od 1. 1. 1971.
118zák. č. 81/1957 Zb.§ 3 ods. 1zriaďovanie agentúr pre koncertnú činnosťMinisterstvo kultúry
119zák. č. 82/1957 Zb.§ 2 ods. 1zriaďovanie agentúr na riadenie a organizovanie estrádnej činnostiMinisterstvo kultúry
120Zrušená od 1. 1. 1971.
121zák. č. 218/1949 Zb.§ 10dozor a schvaľovanie dispozícií s cirkevným majetkom ústredí cirkví, náb. spoločností a rím. kat. biskupských úradovMinisterstvo kultúry
122-141Zrušené od 1. 1. 1971.
142Zrušená od 1. 1. 1972.
143-145Zrušené od 1. 1. 1971.
zdravotníckych služieb
146-161Zrušené od 1. 1. 1972.
sociálneho zabezpečenia
162-167Zrušené od 1. 1. 1971.
požiarnej ochrany
168-184Zrušené od 1. 1. 1972.
185Zrušená od 1. 1. 1971.
v ostatných úsekoch štátnej správy
186Zrušená od 1. 1. 1972.
187Zrušená od 1. 1. 1971.
188vyhl. č. 47/1967 Zb.§ 35 písm. a)uzavieranie dohôd o vývoji cien [§ 34 ods. 1 písm. b)] s podriadenými odborovými riaditeľstvamiSlovenský cenový úrad a príslušné ústredné orgány
189§ 35 písm. b)rozhodovanie o zaradení služieb poskytovaných miestnym hospodárstvom, výrobnými družstvami a súkromníkmi, prípadne ďalšími organizáciami (podľa osobitne prenesenej pôsobnosti) do kategórií cien a určovanie výšky odchýlok od smerných cienSlovenský cenový úrad
190Zrušená od 1. 1. 1972.
191úprava ŠKFCM č. 26/1967 Ústr. vest.č. 3ustanovovanie kategorizácie cien stavebných prác vykonávaných organizáciami riadenými národnými výbormi a výrobnými družstvamiSlovenský cenový úrad
192-193Zrušené od 1. 1. 1971.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.