Ústavný zákon č. 57/1969 Zb.Ústavný zákon, ktorým sa menia niektoré ustanovenia ústavy a ústavného zákona č. 81/1968 Zb.

Čiastka 22/1969
Platnosť od 18.06.1969
Účinnosť od 01.07.1969

57

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 5. júna 1969,

ktorým sa menia niektoré ustanovenia ústavy a ústavného zákona č. 81/1968 Zb.

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Prvá časť

§ 1

Ústava v znení neskorších ústavných zákonov sa mení takto:

1. Článok 86 ods. 1 znie:

(1) Národné výbory sú orgánmi štátnej moci a správy v obvodoch, ktoré určia zákony národných rád.“

2. Článok 91 znie:

„Stupne a druhy národných výborov, ako aj ich postavenie, pôsobnosť a organizáciu upravujú v medziach ústavných zákonov Československej socialistickej republiky zákony národných rád.“

Druhá časť

§ 2

Ústavný zákon č. 81/1968 Zb., ktorým sa prechodne upravujú niektoré otázky volieb sudcov, sa mení takto:

1. Článok 1 ods. 1 znie:

(1) Sudcov oprávnených zasadať v osobitných senátoch uskutočňujúcich prieskumové konanie podľa zákona o súdnej rehabilitácii volí pre Najvyšší súd a pre vyššie vojenské súdy Federálne zhromaždenie, pre krajské súdy v Českej socialistickej republike Česká národná rada a pre krajské súdy v Slovenskej socialistickej republike Slovenská národná rada.“

2. Článok 2 znie:

„Sudcov krajských súdov a sudcov okresných súdov zvolia, prípadne odvolávajú v Českej socialistickej republike Česká národná rada a v Slovenskej socialistickej republike Slovenská národná rada. Na voľby sudcov okresných súdov sa primerane použijú ustanovenia o voľbách sudcov krajských súdov.“

Tretia časť

§ 3

Predsedov a námestníkov okresných súdov a krajských súdov ustanovuje a odvoláva na návrh príslušného ministra spravodlivosti v Českej socialistickej republike Predsedníctvo Českej národnej rady, v Slovenskej socialistickej republike Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.


Štvrtá časť

§ 4

Dokiaľ nebude vydaný ústavný zákon upravujúci organizáciu súdov a prokuratúry podľa čl. 145 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, môžu národné rady zákonom vykonávať nevyhnutné zmeny v sídlach a obvodoch súdov a štátnych notárstiev.

§ 5

(1) Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1969.

(2) Ustanovenia § 2 a 3 stratia účinnosť dňom, keď nadobudne účinnosť ústavný zákon o súdoch a prokuratúre podľa čl. 145 ústavného zákona č. 143/1968 Zb.


Svoboda v. r.

Dr. Dubček v. r.

Ing. Černík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.