Zákon č. 40/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o meste Ostrave

Čiastka 14/1969
Platnosť od 08.05.1969 do31.12.1971
Účinnosť od 01.07.1969 do31.12.1971
Zrušený 146/1971 Zb.

40

ZÁKON

Českej národnej rady

z 29. apríla 1969

o meste Ostrava

chýba tu text - § 24 nechať

§ 24

(1) Zákon č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu v znení zákonov č. 29/1968 Zb. a č. 175/1968 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. K § 2 sa pripája odsek 4 tohto znenia:

(4) Mesto Ostrava tvorí samostatnú územnú jednotku."

2. V § 10 sa vypúšťa bod 7.

(2) Ustanovenia § 12 ods. 2, § 13 ods. 1 písm. d) a ods. 2, § 26 ods. 4 a ods. 5 predposlednej vety zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch, pokiaľ sa týkajú národných výborov pôsobiacich v meste Ostrava, sa zrušujú.

(3)


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené