Zákon č. 2/1969 Zb.Zákon Českej národnej rady o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Českej socialistickej republiky

Čiastka 1/1969
Platnosť od 08.01.1969

2

Zákon

Českej národnej rady

z 8. januára 1969

o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy

Českej socialistickej republiky

Česká národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Prvá časť

Zriadenie ústredných orgánov štátnej správy

§ 1

Zriaďujú sa tieto ministerstvá Českej socialistickej republiky:

1. Ministerstvo plánovania

2. Ministerstvo financií

3. Ministerstvo práce a sociálnych vecí

4. Ministerstvo výstavby a techniky

5. Ministerstvo školstva

6. Ministerstvo kultúry

7. Ministerstvo pre mládež a telesnú výchovu

8. Ministerstvo zdravotníctva

9. Ministerstvo spravodlivosti

10. Ministerstvo vnútra

11. Ministerstvo priemyslu

12. Ministerstvo stavebníctva

13. Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy

14. Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva

15. Ministerstvo dopravy

16. Ministerstvo pôšt a telekomunikácií

17. Ministerstvo obchodu.

§ 2

(1) Zriaďujú sa tieto ďalšie ústredné orgány štátnej správy Českej socialistickej republiky:

1. Český štatistický úrad

2. Český cenový úrad

3. Český úrad geodetický a kartografický

4. Český geologický úrad

5. Český banský úrad

6. Česká komisia pre vedecké hodnosti

(2) Ďalej sa zriaďuje Český úrad pre tlač a informácie.

(3) Predsedu Českého štatistického úradu vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Českej národnej rady. Predsedov ostatných úradov a orgánov uvedených v odsekoch 1 a 2 vymenúva a odvoláva vláda Českej socialistickej republiky.

Druhá časť

Okruh pôsobnosti ministerstiev

§ 3

(1) Ministerstvo plánovania je ústredným orgánom štátnej správy pre súhrnné plánovanie rozvoja hospodárstva republiky.

(2) Ministerstvo plánovania spracúva a predkladá vláde Českej socialistickej republiky návrhy národohospodárskych plánov republiky, organizuje podľa smerníc vlády Českej socialistickej republiky postup plánovacích prác a určuje so súhlasom vlády Českej socialistickej republiky podklady, ktoré sú mu povinné ostatné orgány, prípadne organizácie predkladať, a spôsob ich predkladania.

§ 4

Ministerstvo financií je ústredným orgánom štátnej správy pre štátny rozpočet republiky, dane a poplatky, finančné hospodárenie, správu národného majetku a pre peňažné ústavy.

§ 5

(1) Ministerstvo práce a sociálnych vecí je ústredným orgánom štátnej správy pre pracovnoprávne vzťahy a zamestnanosť, mzdy, prípadne odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru, finančné a hmotné zabezpečenie učňov, dôchodkové zabezpečenie, prípadne poistenie, sociálnoprávnu ochranu detí a mládeže, starostlivosť o rozvoj populácie a o rodinu a pre ďalšie otázky sociálnej politiky.

(2) Ministrovi práce a sociálnych vecí je podriadený Český úrad bezpečnosti práce.

(3) Ministerstvu práce a sociálnych vecí je podriadený Úrad dôchodkového zabezpečenia v Prahe (doteraz Správa dôchodkov v Prahe). Rozhoduje o dávkach dôchodkového zabezpečenia s výnimkou dávok, o ktorých rozhodujú nižšie orgány štátnej správy. Úrad dôchodkového zabezpečenia je spôsobilý vystupovať vo svojom mene.

§ 6

Ministerstvo výstavby a techniky je ústredným orgánom štátnej správy pre územné plánovanie, stavebné konanie, investičnú výstavbu a pre technický rozvoj.

§ 7

(1) Ministerstvo školstva je ústredným orgánom štátnej správy pre zariadenia predškolskej a mimoškolskej výchovy a pre základné, učňovské a odborné školy, pre gymnáziá a vysoké školy, ako aj pre iné školské organizácie celonárodného významu.

(2) Pri Ministerstve školstva je zriadený Český výbor pre vysoké školy ako stály poradný orgán ministra.

§ 8

(1) Ministerstvo kultúry je ústredným orgánom štátnej správy pre kultúrnovýchovnú činnosť, umenie, kultúrne pamiatky a ochranu prírody, vydávanie neperiodickej tlače, vykonávanie autorského zákona a pre výrobu a obchod v oblasti kultúry.

(2) Na Ministerstve kultúry sa zriaďuje Sekretariát pre veci cirkevné, ktorý pôsobí ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach cirkví a náboženských spoločností.

§ 9

Ministerstvo pre mládež a telesnú výchovu je ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu starostlivosť o deti a mládež a o telesnú výchovu, šport a turistiku.

§ 10

(1) Ministerstvo zdravotníctva je ústredným orgánom štátnej správy pre liečebno-preventívnu a hygienickú starostlivosť, zdravotnícke školy, prírodné liečebné kúpele a prírodné liečivé zdroje, farmaceutický priemysel a pre uplatňovanie zákona o regresných náhradách.

(2) Ako orgán hygienickej služby je na Ministerstve zdravotníctva ustanovený hlavný hygienik Českej socialistickej republiky. Súčasťou Ministerstva zdravotníctva je aj Český inšpektorát kúpeľov a žriediel.

(3) Pri Ministerstve zdravotníctva je zriadený Český protialkoholický zbor.

§ 11

(1) Ministerstvo spravodlivosti je ústredným orgánom štátnej správy pre súdnictvo a štátne notárstva.

(2) Ministerstvo spravodlivosti je taktiež ústredným orgánom štátnej správy pre väzenstvo; je mu podriadený Zbor nápravnej výchovy.

§ 12

(1) Ministerstvo vnútra je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu verejného poriadku a bezpečnosti, zaisťovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochranu štátneho a hospodárskeho tajomstva, vnútorné veci (územné členenie republiky, štátne symboly, veci matričné, štátneho občianstva, občianskych preukazov a cestovných dokladov, evidencie obyvateľstva a pobytu cudzincov, spolčovacieho a zhromažďovacieho práva, archívnictvo, požiarnu ochranu, civilnú obranu a pre vnútornú správu národných výborov.

(2) Ministerstvo vnútra je podriadený ozbrojený bezpečnostný zbor republiky.

(3) Ministerstvo vnútra je ďalej ústredným orgánom štátnej správy pre miestne hospodárstvo, ako aj pre hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi.

§ 13

(1) Ministerstvo priemyslu je ústredným orgánom štátnej správy pre priemysel, baníctvo a energetiku; jeho pôsobnosť sa však nevzťahuje na potravinársky priemysel, farmaceutický priemysel, miestny priemysel a na výrobu v oblasti kultúry.

(2) Ministerstvo priemyslu riadi štátnu službu pre drahé kovy.

(3) Ministerstvu priemyslu je podriadená Česká energetická inšpekcia.

§ 14

Ministerstvo stavebníctva je ústredným orgánom štátnej správy pre výrobu stavebných hmôt a stavebnú výrobu.

§ 15

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy je ústredným orgánom štátnej správy pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel, poľovníctvo a pre rybárstvo.

§ 16

(1) Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva je ústredným orgánom štátnej správy pre lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo a pre technické a ekonomické otázky ochrany čistoty ovzdušia.

(2) Ministerstvu lesného a vodného hospodárstva je podriadený Český hydrometeorologický ústav a Česká technická inšpekcia ochrany ovzdušia.

§ 17

(1) Ministerstvo dopravy je ústredným orgánom štátnej správy pre železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu, civilné letectvo a pre pozemné komunikácie.

(2) Ministerstvu dopravy je podriadená Česká letecká inšpekcia.

§ 18

Ministerstvo pôšt a telekomunikácii je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach upravených poštovým zákonom a zákonom o telekomunikáciách a pre správu pôšt a telekomunikačných zariadení.

§ 19

(1) Ministerstvo obchodu je ústredným orgánom štátnej správy pre vnútorný obchod, zahraničný obchod a pre cestovný ruch.

(2) Pri Ministerstve obchodu pôsobí Český výbor pre cestovný ruch, ktorý je koordinačným orgánom zloženým zo zástupcov orgánov a organizácií podieľajúcich sa na cestovnom ruchu. Jeho zloženie i štatút ustanoví vláda Českej socialistickej republiky.

(3) Ministerstvu obchodu je podriadená Česká obchodná inšpekcia.

Tretia časť

Zásady činnosti ústredných orgánov štátnej správy

§ 20

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 1 a 2 (ďalej len „ministerstvá“) plnia v okruhu svojej pôsobnosti úlohy ustanovené v zákonoch a v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

§ 21

Ministerstvá sa vo všetkej svojej činnosti spravujú ústavnými a ostatnými zákonmi a uzneseniami vlády.

§ 22

Ministerstvá skúmajú spoločenskú problematiku v okruhu svojej pôsobnosti, analyzujú dosahované výsledky a robia opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúvajú koncepcie rozvoja zverených odvetví a riešenia zásadných otázok, ktoré predkladajú vláde Českej socialistickej republiky.

§ 23

Ministerstvá predkladajú za zverené odvetvia podklady potrebné na prípravu návrhov plánov rozvoja hospodárstva republiky, na zostavenie návrhov štátnych rozpočtov republiky a na prípravu iných opatrení širšieho dosahu. Zaujímajú stanovisko k návrhom, ktoré predkladajú vláde Českej socialistickej republiky iné ministerstvá, pokiaľ sa týkajú okruhu ich pôsobnosti.

§ 24

Ministerstvá sa starajú o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do pôsobnosti Českej socialistickej republiky; pripravujú návrhy zákonov Českej národnej rady a iných všeobecne záväzných právnych predpisov; dbajú o zachovávanie zákonnosti v okruhu svojej pôsobnosti a robia podľa zákonov potrebné opatrenia na nápravu.

§ 25

Ministerstvá spolupracujú s príslušnými federálnymi orgánmi štátnej správy pri rozvíjaní medzinárodných vzťahov vo zverenom odvetví a pri príprave medzinárodných zmlúv. Ministerstvá v oblasti výlučnej pôsobnosti republiky zabezpečujú vykonávanie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva Československej socialistickej republiky v medzinárodných organizáciách.

§ 26

Ministerstvá sú v pravidelnom styku s príslušnými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky, najmä si s nimi vymieňajú skúsenosti, informácie a podklady.

§ 27

(1) Ministerstvá pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. Využívajú podnety a súčinnosť národných výborov, ako aj vedeckých a výskumných inštitúcií.

(2) Ministerstvá si navzájom vymieňajú potrebné informácie a podklady. Nižšie orgány štátnej správy im podávajú správy a oznamujú údaje, ktoré si príslušné ministerstvá vyžiadajú v rozsahu nevyhnutne potrebnom na plnenie svojich úloh.

§ 28

Zásady činnosti a organizáciu jednotlivých ministerstiev podrobnejšie upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda Českej socialistickej republiky.


Štvrtá časť

Záverečné ustanovenia

§ 29

(1) Právne pomery organizácií zaoberajúcich sa v Českej socialistickej republike rozhlasovým a televíznym vysielaním a agentúrnym spravodajstvom a ich vzťahy k ústredným orgánom Českej socialistickej republiky upraví zákon Českej národnej rady.

(2) Zákon Českej národnej rady upraví aj právne pomery akadémie vied v Českej socialistickej republike a jej vzťahy k ústredným orgánom Českej socialistickej republiky.

§ 30

V Českej socialistickej republike neplatia tieto predpisy:

1. zákon č. 104/1963 Zb. o zriadení a právomoci Vládneho výboru pre cestovný ruch;

2. ustanovenie § 4 vládneho nariadenia č. 10/1958 Zb., pokiaľ ustanovuje podriadenie Ústrednej správy geodézie a kartografie ministrovi vnútra;

3. ustanovenie § 1 ods. 2 zákona č. 115/1965 Zb., pokiaľ ustanovuje podriadenie Ústredného geologického úradu Ministerstvu baníctva.

§ 31

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Císař v. r.

Ing. Rázl v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.