Zákon č. 163/1969 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách

Čiastka 49/1969
Platnosť od 23.12.1969 do31.08.1980
Účinnosť od 23.12.1969 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb. (nepriamo)

163

ZÁKON

zo 17. decembra 1969,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 28 sa vkladá nový § 28a tohto znenia:

㤠28a

Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov sa skončí koncom semestra, v ktorom dovŕšili 65. rok veku, ak sa neskončil z iného dôvodu skôr. Výnimky povoľuje minister školstva.“

2. Ustanovenie prvej vety § 46 ods. 4 sa mení a znie:

(4) Členmi vedeckej rady fakulty sú dekan a prodekani.“

3. Za oddiel V sa vkladá nový oddiel Va - Oprávnenie ministra školstva s § 55a, ktorý znie:

㤠55a

(1) V odôvodnených prípadoch môže minister školstva

a) ak nesúhlasí s návrhom, na ktorom sa uzniesla vedecká rada vysokej školy, predložiť vláde svoj návrh na vymenovanie rektora; môže tiež podať návrh na odvolanie rektora;

b) ak nebola potvrdená voľba prorektorov vysokých škôl, dekanov a prodekanov fakúlt a samostatných fakúlt, vymenovať týchto akademických funkcionárov, a to na dobu troch rokov z radov vysokoškolských učiteľov, spravidla z riadnych alebo mimoriadnych profesorov alebo docentov; môže tiež týchto funkcionárov odvolať i bez splnenia podmienok uvedených v § 39 ods. 6, § 42 ods. 4 a § 45 ods. 4 cit. zákona;

c) zriaďovať, zrušovať, rozdeľovať a zlučovať katedry, výskumné ústavy, vedecké pracoviská, prípadne iné organizačné útvary pre vedeckopedagogickú činnosť a účelové zariadenia vysokých škôl a vymenúvať i odvolávať ich vedúcich;

d) uzavierať namiesto príslušných vysokých škôl a fakúlt pracovné zmluvy a rozväzovať pracovné pomery s pracovníkmi vysokých škôl na základe všestranného posúdenia politickovýchovnej, pedagogickej, vedeckej (umeleckej), prípadne inej odbornej činnosti;

e) pracovníkov, ktorí spĺňajú morálne, politické, pedagogické, vedecké (umelecké) alebo iné odborné predpoklady, vymenúvať za docentov, prípadne predkladať vláde návrhy na vymenovanie riadnych a mimoriadnych profesorov výnimočne bez habilitačného, prípadne vymenovacieho konania.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 neplatia príslušné ustanovenia predchádzajúcich oddielov zákona.“


Čl. II

Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na vojenské vysoké školy.

Čl. III

Pracovný pomer vysokoškolských učiteľov, ktorí dovŕšili 65. rok veku pred účinnosťou tohto zákona, sa skončí 1. marcom 1970; výnimky povoľuje minister školstva.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené