Vyhláška č. 96/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom

(v znení č. 103/1974 Zb., 161/1976 Zb.)

Čiastka 27/1968
Platnosť od 01.07.1968 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1980
Zrušený 152/1980 Zb.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené