Vyhláška č. 91/1968 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 27/1968
Platnosť od 01.07.1968 do31.12.1975
Účinnosť od 01.07.1968 do31.12.1975
Zrušený 128/1975 Zb. (nepriamo)

91

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí

z 28. júna 1968,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Ústrednou radou odborov a so zúčastnenými ústrednými orgánmi, a pokiaľ ide o príslušníkov ozbrojených síl a príslušníkov ozbrojených zborov z povolania, aj po dohode s ministerstvami národnej obrany a vnútra podľa § 143 ods. 1 až 3 zákona č. 101/1964 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 89/1968 Zb. (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 26 znie:

㤠26

Sirotský dôchodok a výchovné

K § 33 ods. 4 a 6 a § 38 ods. 5 zákona

Do vlastného príjmu dieťaťa sa nezahŕňajú

a) štipendiá poskytované podľa príslušných štipendijných predpisov; do vlastného príjmu sa však zahŕňajú štipendiá, ktoré majú povahu náhrady zárobku,

b) hodnota bezplatného internátneho zaopatrenia a bezplatne poskytovaných jedál a ošatenia podľa predpisov o hmotnom zaopatrení mládeže pripravujúcej sa na budúce povolanie a hodnota naturálií, ktoré sa poskytujú študentom vysokých škôl pri výkone vojenských povinností cez prázdniny,

c) výživné (alimenty) poskytované na dieťa,

d) zárobok za prácu vykonávanú v čase od skončenia výučby v jednom školskom roku do začiatku výučby v nasledujúcom školskom roku, ak dieťa pokračuje bez prerušenia v ďalšom štúdiu na tej istej alebo inej škole, zárobok za prácu v čase školských prázdnin bezprostredne nadväzujúcich na skončenie štúdia, pokiaľ dieťa nevstúpilo do trvalého zamestnania, prípadne nezačalo vykonávať inú trvalú pracovnú činnosť, ako aj zárobok, ktorý učeň alebo mladistvý pripravujúci sa na budúce povolanie v pracovnom pomere získal v čase svojej dovolenky na zotavenie,

e) zárobok študenta (žiaka) za práce organizované alebo zadané školou alebo po dohode so školskými orgánmi,

f) príležitostný zárobok za výpomoc alebo za obdobné dočasné práce, ako aj zárobok za práce podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru;*)

ak ide o výchovné, nepovažuje sa za vlastný príjem dieťaťa ani jeho sirotský dôchodok vrátane prípadného zvýšenia pre bezvládnosť.

2. § 29 sa zrušuje.

3. Nadpis druhého dielu znie:

„Zabezpečenie v chorobe, zabezpečenie matky a dieťaťa a dôchodkové zabezpečenie umelcov“

4. § 59 ods. 1 znie:

(1) Spisovatelia, hudobní skladatelia, výtvarní umelci, architekti, vedeckí pracovníci, výkonní umelci a artisti, uznaní príslušnou vrcholnou ideovou organizáciou (ďalej len „umelci“), ktorí

a) vykonávajú svoju činnosť ako povolanie tvoriace trvalý a hlavný zdroj príjmov, avšak nie v pracovnom pomere,

b) nie sú už z iného dôvodu zúčastnení na dôchodkovom zabezpečení,

c) nepožívajú starobný, invalidný ani osobný dôchodok,

sú zúčastnení na zabezpečení v chorobe, zabezpečení matky a dieťaťa a dôchodkovom zabezpečení ako pracovníci s odchýlkami uvedenými v tomto diele vyhlášky (povinné zabezpečenie).“

5. § 63 vrátane nadpisov znie:

„Zabezpečenie v chorobe a zabezpečenie matky a dieťaťa

§ 63

Dávky

(1) Zo zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa sa poskytujú tieto dávky

a) kúpeľná starostlivosť,

b) nemocenské,

c) peňažná pomoc v materstve,

d) podpora pri narodení dieťaťa,

e) prídavky na deti,

f) pohrebné.

(2) Pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak, spravuje sa poskytovanie dávok uvedených v predchádzajúcom odseku predpismi o poskytovaní obdobných dávok platnými pre pracovníkov.*)

6. § 66 ods. 1 znie:

(1) Peňažná pomoc v materstve umelkyne sa poskytuje za kalendárne dni a je v príjmovom stupni

Kčs mesačneKčs mesačne
2507
50013
1 00026
1 50040
2 00052
2 50064".

7. Za § 67 sa vkladá nový § 67a, ktorý znie:

㤠67a

Prídavky na deti

(1) Prídavky na deti patria len vtedy, ak sa riadne platí príspevok.

(2) Umelcovi patria prídavky na deti aj za kalendárne mesiace, za ktoré sa príspevok neplatí (§ 62 ods. 2); podmienkou však je, že sa riadne platil príspevok za dobu pred vznikom nároku na nemocenské alebo na peňažnú pomoc v materstve, prípadne pred nástupom služby v ozbrojených silách.“

8. V § 133 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a ak ide o dieťa, na ktoré patrí výchovné k dôchodku, dlhšie ako 6 mesiacov.“

V dôsledku tejto zmeny sa v tom istom paragrafe v odsekoch 2 až 4 vypúšťajú slová, ktoré sa týkajú hlásenia o ústavnom ošetrovaní dieťaťa, na ktoré patrí výchovné.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1968.


Minister:

Štanceľ v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 232 Zákonníka práce.

*) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení v znení zákonov č. 16/1959 Zb. a č. 87/1968 Zb., zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia a vyhlášky č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení a č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení.
Poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti je upravené zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a predpismi vydanými na jeho vykonanie, najmä vyhláškou č. 42/1966 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.