Zákon č. 29/1968 Zb.Zákon o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy

(v znení č. 44/1971 Zb.(nepriamo), 56/1971 Zb.(nepriamo), 159/1971 Zb., 40/1974 Zb.(nepriamo), 335/1991 Zb., 519/1991 Zb.(nepriamo))

Čiastka 10/1968
Platnosť od 09.03.1968 do25.03.1998
Účinnosť od 01.01.1992 do25.03.1998
Zrušený 314/1996 Z. z. (nepriamo)

29

ZÁKON

z 27. februára 1968

o zmenách niektorých zákonov v súvislosti s úpravou postavenia Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. 2

Zákon č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu sa mení a dopĺňa takto:

1. K § 2, ktorého doterajšie ustanovenie sa označuje ako odsek 1, sa pripája odsek 2 tohto znenia:

(2) Územie hlavného mesta Slovenska Bratislavy tvorí samostatnú územnú jednotku. Jeho rozdelenie na obvody určí Slovenská národná rada.“

2. V § 11 sa vypúšťa bod 1.

Čl . 6

Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre sa mení a dopĺňa takto:

1. Ustanovenie § 30 ods. 1 znie:

(1) Prokuratúra sa člení na Generálnu prokuratúru, súčasťou ktorej je Hlavná vojenská prokuratúra, krajské prokuratúry a Mestskú prokuratúru v Prahe, vyššie vojenské prokuratúry, okresné prokuratúry, Mestskú prokuratúru v Bratislave, obvodné prokuratúry na území hlavného mesta Prahy a vojenské obvodné prokuratúry.“

2. K § 30 ods. 2 sa pripájajú ďalšie vety tohto znenia:

„Sídlo a obvod Mestskej prokuratúry v Bratislave sa zhoduje so sídlom a obvodom Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy. Krajská prokuratúra v Bratislave vykonáva pôsobnosť aj na území hlavného mesta Slovenska Bratislavy.“


Čl. 9

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené