Opatrenie č. 99/1967 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Štátnej drevárskej inšpekcie

Čiastka 37/1967
Platnosť od 25.10.1967
Účinnosť od 25.10.1967
Redakčná poznámka

Uznesením č. 108/1967 Zb. Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákonné opatrenie č. 99/1967 Zb.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené