Zákon č. 71/1967 Zb.Zákon o správnom konaní (správny poriadok)

Čiastka 27/1967
Platnosť od 13.07.1967
Účinnosť od 01.09.2018
Komentáre 254
Literatúra 100
Rozhodnutia súdov 11 289
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené