Opatrenie č. 1/1967 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov

Čiastka 1/1967
Platnosť od 18.01.1967
Účinnosť od 01.01.1993
Redakčná poznámka

Uznesením č. 34/1967 Zb. Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schválilo zákonné opatrenie č. 1/1967 Zb.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené