Vyhláška č. 109/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 104/1960 Zb. o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav a vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode v zmení vyhlášky č. 32/1961 Zb.

Čiastka 46/1966
Platnosť od 20.12.1966
Účinnosť od 20.12.1966

109

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

zo 6. decembra 1966

o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 104/1960 Zb. o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav a vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode v zmení vyhlášky č. 32/1961 Zb.

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


Článok I

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 104/1960 Zb. o zriadení podniku Brnenské veľtrhy a výstavy, podniku pre usporadúvanie veľtrhov a výstav sa mení takto:

§ 3 ods. 1 znie:

(1) Predmetom podnikania podniku je

a) správa a celoročná prevádzka výstavišťa v Brne, vrátane výlučného usporadúvania medzinárodných veľtrhov v Brne; ďalej projekcia, výroba a inštalácia zariadení a poskytovanie služieb pre výstavy a veľtrhy a iné podobné akcie v tuzemsku a zahraničí;

b) výlučné usporadúvanie samostatných československých oficiálnych výstav v zahraničí, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod, usporadúvanie oficiálnych československých účastí na medzinárodných veľtrhoch a výstavách aj iných podnikoch obdobnej povahy v zahraničí majúcich význam pre zahraničný obchod, ďalej koordinovanie účasti československých podnikov a organizácií na výstavách a veľtrhoch v zahraničí, ako aj zriaďovanie vzorkovní v zahraničí pre účely propagácie československých výrobkov i pre potreby technickej dokumentácie;

c) usporadúvanie výstav (a účastí na výstavách) pre československé i zahraničné podniky a organizácie v tuzemsku, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod.“

Článok II

Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 105/1960 Zb. o zriadení podniku Rapid, podniku pre propagáciu v zahraničnom obchode v znení vyhlášky č. 32/1961 Zb. sa mení takto:

1. V § 1 sa mení názov podniku tak, že znie:

„Rapid, československá reklamná agentúra“.

2. Ustanovenie § 3 ods. 1 znie:

(1) Hlavným predmetom podnikania podniku je

a) výlučné vykonávanie všetkých druhov agentúrnej propagačnej činnosti súvisiacej so zahraničným obchodom vrátane vývozu a dovozu služieb a tlačovín určených na propagáciu, zriaďovanie potrebných zariadení v zahraničí na účely propagácie československých výrobkov a zabezpečovanie vydavateľskej činnosti;

b) usporadúvanie výstav (a účastí na výstavách) pre československé i zahraničné podniky a organizácie v tuzemsku, pokiaľ majú význam pre zahraničný obchod, s výnimkou Medzinárodného veľtrhu v Brne;

c) dovoz a vývoz iných propagačných prostriedkov, než uvedených v písmene a).“

Článok III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister:

Hamouz v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.