Vyhláška č. 153/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 307/1953 Ú. l. (č. 352/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Kovo, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz výrobkov presného strojárstva na podnik pre zahraničný obchod

Čiastka 61/1965
Platnosť od 31.12.1965
Účinnosť od 01.07.1966
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia čl. I bod 2, ktoré nadobúda účinnosť 1. júlom 1966

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1966 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.1966 - 30.06.1966

Všetky časové verzie

01.01.1966

Pôvodný predpis

31.12.1965
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené