96

ZÁKON

z 5. júna 1964

o technickej normalizácii

Jedným z účinných nástrojov prispievajúcich k zvyšovaniu efektívnosti národného hospodárstva je technická normalizácia. Jej poslaním je uplatňovať a presadzovať na základe výsledkov vedy, techniky a praxe nové smery technického rozvoja za účelom zvyšovania technickej a ekonomickej úrovne výroby a výrobkov, ich akosti, špecializácie výroby a efektívnosti investícií, maximálneho využitia surovín, materiálov a energie, zvyšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zlepšovania pracovného prostredia, uľahčovania vzájomných hospodárskych stykov s inými krajinami a za účelom vytvárania podmienok pre účelnú medzinárodnú deľbu práce.

Na zvýšenie účinnosti technickej normalizácie v národnom hospodárstve uznieslo sa Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenie

§ 1

Úloha technickej normalizácie

(1) Technická normalizácia je tvorivá činnosť, ktorou sa pre opakujúce sa technické úlohy zisťuje, určuje a uplatňuje najvýhodnejšie riešenie, najmä z hľadiska hospodárnosti, akosti a bezpečnosti. Pritom technická normalizácia na základe najnovších a overených výsledkov vedy, techniky a praxe určuje, zjednocuje, zjednodušuje alebo zovšeobecňuje najmä:

a) počty druhov výrobkov a ich typov,

b) hlavné parametre a charakteristické údaje výrobkov, ich častí a zostáv zabezpečujúcich ich vymeniteľnosť a spoľahlivosť v prevádzke,

c) ukazovatele akosti surovín, materiálov a výrobkov, ich mechanické, fyzikálne, chemické, biologické a iné vlastnosti,

d) spôsoby výpočtov, projektovania a konštruovania,

e) metódy skúšania a preverovania plnenia dodávok surovín, materiálov a výrobkov,

f) technológiu a organizáciu výroby alebo iné činnosti, výrobné a pracovné postupy, spôsoby montáže, prevádzky a údržby zariadení, spôsoby balenia, dopravy, označovania a uskladňovania,

g) opatrenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pre kultúru pracovného prostredia a pre ochranu vecí,

h) značky, symboly, názvy, mierové jednotky, veličiny a pod.

(2) Technická normalizácia plní úlohy uvedené v odseku 1 aj v rámci medzinárodných dohôd a tak vytvára predpoklady pre účelnú medzinárodnú špecializáciu a koordináciu výroby, pre uľahčovanie medzinárodného obchodu a pre účelnú vedeckotechnickú spoluprácu.

(3) Technická normalizácia sa uplatňuje prostredníctvom technických noriem alebo priamo v technických výrobných a iných podkladoch.

DRUHÁ ČASŤ

Technické normy

§ 2

Pojem a stupne technických noriem

(1) Technické normy sú výsledok zisťovania najvýhodnejšieho riešenia opakujúcej sa úlohy spracovaný, prejednaný a vyhlásený podľa tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov.

(2) Technické normy sú štátne, odborové a podnikové. Stupeň technickej normy sa určuje podľa dôležitosti predmetu, ktorý upravuje, prípadne podľa okruhu jej užívateľov.

(3) Štátne normy schvaľuje Úrad pre normalizáciu a meranie; odborové normy schvaľujú príslušné ústredné orgány alebo ich podriadené organizácie, ktoré boli poverené riadením technickej normalizácie v určených odboroch; podnikové normy schvaľujú príslušné organizácie.

§ 3

Záväznosť technických noriem

(1) Odo dňa účinnosti štátnej a odborovej normy a v rozsahu nimi ustanovenom sú organizácie, ktoré predmet týchto technických noriem vyrábajú, skúšajú, kontrolujú, distribuujú, používajú alebo podľa neho postupujú pri výrobe alebo inej činnosti, povinné vykonávať svoju činnosť podľa ustanovení týchto technických noriem. Podniková norma je záväzná pre organizáciu, ktorá ju schválila, prípadne i pre organizácie, s ktorými bola prejednaná a dohodnutá.

(2) Technické normy sú záväzné i pre pracovníkov, ktorí plnia úlohy organizácií uvedených v predchádzajúcom odseku, ak boli s nimi oboznámení.

§ 4

Vzťah technických noriem k iným právnym predpisom a technických noriem navzájom

(1) Obsah technických noriem nesmie byť v rozpore s inými právnymi predpismi.

(2) Technické normy nižšieho stupňa nesmú byť v rozpore s technickými normami vyššieho stupňa.

§ 5

Odchýlky od technických noriem

(1) Od ustanovení technickej normy sa možno odchýliť v prípadoch uvedených vo vykonávacích predpisoch alebo ak bola v závažných a odôvodnených prípadoch povolená výnimka z jej záväznosti.

(2) Výnimku zo záväznosti technickej normy povoľuje orgán (organizácia), ktorý ju schválil, pokiaľ už v norme nebol určený pre povoľovanie výnimiek iný orgán (organizácia). Výnimky sa môžu vzťahovať na jeden alebo viac prípadov, prípadne na všetky prípady, ktoré sa vyskytnú v určenom časovom úseku. Povolenie výnimky môže sa viazať na povinnosť splniť určené podmienky.

TRETIA ČASŤ

Riešenie normalizačných úloh

Oddiel 1

Spoločné zásady

§ 6

Cieľom riešenia normalizačných úloh je najmä vypracovať a uplatniť technické normy, určiť opatrenia pre ďalšie normalizačné práce, uplatniť zjednodušovanie a zjednocovanie vo výrobe, zabezpečiť potrebnú spoluprácu pri riešení úloh prípravy novej techniky a medzinárodnej normalizačnej spolupráce.

§ 7

Riešenie normalizačných úloh musí zodpovedať politicko-ekonomickým záujmom národného hospodárstva, požiadavkám obrany štátu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najnovším poznatkom vedy a techniky, prijatým medzinárodným dohodám a odporúčaniam a skúsenostiam výroby a spotreby.

Oddiel 2

Tvorba technických noriem

Vypracovanie návrhu technickej normy

§ 8

Tvorba technických noriem sa spravuje plánom technickej normalizácie. Návrh na zaradenie úlohy do plánu môže podať každý s príslušným technicko-ekonomickým odôvodnením. Podrobnosti o zostavení plánu, o zabezpečení a kontrole jeho plnenia upravujú metodické pokyny.

§ 9

(1) Riešenie normalizačnej úlohy zaradenej do plánu technickej normalizácie sa ukončí vypracovaním návrhu technickej normy, návrhu opatrení na zavedenie, dodržiavanie a využívanie technickej normy, odôvodnenia, prípadne záverečnej zprávy.

(2) Výsledky riešenia normalizačných úloh uvedené v odseku 1 musia sa náležite prejednať s príslušnými orgánmi a organizáciami.

(3) Ak sa nedosiahne dohoda pri prejednávaní návrhu technickej normy, návrhu opatrení a i., spornú otázku prejedná nadriadený orgán (organizácia). Konečné rozhodnutie o spornej otázke patrí Úradu pre normalizáciu a meranie, ak ide o návrh štátnej normy a ak ide o návrh odborovej normy, príslušnému ústrednému orgánu. Konečné rozhodnutie môže sa vydať len po predchádzajúcom prejednaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi, a ak ide o otázku vyhradenú osobitnými predpismi do právomoci iného orgánu (organizácie), len po dohode s týmto orgánom (organizáciou).

§ 10

Schvaľovanie technickej normy

(1) Prejednaný návrh technickej normy s návrhom opatrení a záverečnou zprávou predloží organizácia poverená riešením normalizačnej úlohy spravidla prostredníctvom nadriadeného orgánu (organizácie) schvaľujúcemu orgánu (organizácii), pokiaľ nadriadený ústredný orgán neustanovil niečo iné alebo pokiaľ organizácia poverená riešením normalizačnej úlohy nie je sama oprávnená návrh technickej normy schváliť.

(2) Schvaľujúci orgán (organizácia) predložený návrh technickej normy preskúma, či vyhovuje požiadavkám tohto zákona a jeho vykonávacích predpisov.

(3) Ak návrh technickej normy vyhovuje, schvaľujúci orgán (organizácia) ho schváli, zabezpečí vydanie normy a normu vyhlási.

(4) Ak návrh technickej normy nevyhovuje požiadavkám tohto zákona alebo jeho vykonávacích predpisov, schvaľujúci orgán (organizácia) vráti návrh organizácii poverenej riešením normalizačnej úlohy rovnakou cestou, ktorou bol návrh predložený, s odôvodnením a s pokynmi, ako a v akej lehote má nedostatky návrhu odstrániť.

§ 11

Zmeny a zrušenie technických noriem

(1) Technická norma musí zodpovedať úrovni progresívnej techniky a potrebám národného hospodárstva. Ak technická norma neplní tieto požiadavky, orgán (organizácia), ktorý normu schválil, ju zmení, nahradí alebo zruší.

(2) Zmeny a zrušenie technických noriem sa prejednávajú, schvaľujú a vyhlasujú rovnakým spôsobom ako ich návrhy.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Organizácia technickej normalizácie

§ 12

Úrad pre normalizáciu a meranie

(1) Ústredným orgánom štátnej správy v oblasti technickej normalizácie je Úrad pre normalizáciu a meranie, ktorý najmä zodpovedá za riadenie technickej normalizácie v celom národnom hospodárstve a za koordináciu a organizáciu prípravy pre medzinárodnú normalizačnú činnosť.

§ 13

Ústredné orgány

Za správne riadenie a uplatňovanie technickej normalizácie vo svojej pôsobnosti zodpovedajú príslušné ústredné orgány. Ústredné orgány môžu po dohode s Úradom pre normalizáciu a meranie a so zúčastnenými ústrednými orgánmi poveriť podriadenú organizáciu riadením technickej normalizácie v určenom odbore.

§ 14

Organizácie

Za správne riadenie a uplatňovanie technickej normalizácie vo svojej pôsobnosti zodpovedajú organizácie.

§ 15

Orgány a organizácie si môžu vytvárať stále alebo dočasné poradné komisie pre prejednanie a odborné posúdenie otázok týkajúcich sa riadenia alebo organizácie technickej normalizácie alebo i jednotlivých návrhov technických noriem.

PIATA ČASŤ

Povinnosti orgánov a organizácií

§ 16

Orgány a organizácie sú povinné pri riešení normalizačných úloh v rozsahu určenom plánom

a) vyhovieť žiadosti organizácie poverenej riešením normalizačnej úlohy, orgánu (organizácie) zodpovedného za vykonanie normalizačnej úlohy alebo Úradu pre normalizáciu a meranie a zapožičať im potrebné podklady (dokumenty a vzorky) a oznámiť im výsledky skúšok alebo iných zistení,

b) vyjadriť sa v určenej lehote k zásadám technicko-ekonomického riešenia normalizačnej úlohy, k návrhom technických noriem, k návrhom opatrení, k odôvodneniam a záverečným zprávam vypracovaným pri riešení normalizačnej úlohy a zaslaným im na vyjadrenie a oznámiť, aké opatrenia bude treba urobiť pre zavedenie, dodržiavanie a využívanie navrhovanej technickej normy, kto a kedy ich zabezpečí,

c) zúčastňovať sa na vyzvanie organizácie poverenej riešením normalizačnej úlohy na prejednávaní výsledkov riešení.

§ 17

(1) Orgány a organizácie sú povinné včas urobiť všetky opatrenia na zavedenie technickej normy, aby norma mohla sa odo dňa účinnosti plne dodržiavať. Ďalej sú povinné využívať výsledky normalizačnej činnosti na špecializáciu alebo na zhromadňovanie výroby a na iné spôsoby zvyšovania technicko-organizačnej úrovne.

(2) Organizácie sú povinné uvádzať v katalógoch, tarifách, cenníkoch a v iných podobných publikáciách názvy a označenia svojich výrobkov, prípadne ďalšie údaje o nich podľa technických noriem.

§ 18

Orgány a organizácie a ich útvary technickej kontroly, ako aj samostatné kontrolné a dozorné orgány a organizácie na všetkých stupňoch sú povinné kontrolovať zavádzanie, dodržiavanie a využívanie technických noriem a ukladať, prípadne robiť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

§ 19

Organizácie, ktoré vykonávajú výskumnú, vývojovú, konštrukčnú, projektovú, technologickú alebo inú činnosť, sú povinné v záverečných zprávach alebo v iných dokumentoch o čiastočnom alebo úplnom ukončení výskumnej, vývojovej alebo inej úlohy navrhnúť príslušné normalizačné opatrenia.

§ 20

Orgány a organizácie sú povinné sledovať pôsobenie technických noriem vo svojej pôsobnosti a v prípade, že úroveň techniky a technológie predstihla ukazovatele technických noriem, prípadne z iných dôvodov, navrhnúť ich zmenu.

§ 21

Orgány a organizácie plnia úlohy v oblasti technickej normalizácie v úzkej spolupráci s organizáciami a zariadeniami Revolučného odborového hnutia, najmä s Ústrednou radou odborov, výskumnými ústavmi bezpečnosti práce Revolučného odborového hnutia, ústrednými výbormi odborových sväzov a s Československou vedeckotechnickou spoločnosťou.

ŠIESTA ČASŤ

Uplatňovanie technickej normalizácie priamo v technických výrobných a iných podkladoch

§ 22

(1) Orgány a organizácie, ktoré riadia, koordinujú alebo vykonávajú výskumnú, vývojovú, konštrukčnú, projektovú, technologickú a inú činnosť spojenú s prípravou novej techniky, sú povinné uplatňovať technickú normalizáciu a jej výsledky v spolupráci s príslušnými orgánmi technickej normalizácie.

(2) Spôsob riešenia úloh novej techniky a schvaľovania výrobnej dokumentácie, označovania a evidencie, ako aj schvaľovania ich zmien určí príslušný ústredný orgán.

§ 23

(1) Ak na výrobok alebo činnosť nebola vydaná technická norma alebo ak platná technická norma obsahuje len rámcové ustanovenia, dojednajú sa pre jednotlivé i opakujúce sa dodávky technické podmienky.

(2) Dojednané technické podmienky musia byť v súlade s technickými normami.


SIEDMA ČASŤ

Záverečné a prechodné ustanovenia

§ 24

Predpisy potrebné na vykonanie tohto zákona vydá Úrad pre normalizáciu a meranie po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi.

§ 25

(1) Technické normy schválené do dňa účinnosti tohto zákona podľa doterajších právnych predpisov o technickej normalizácii zostávajú v platnosti.

(2) Výnimky zo záväznosti technických noriem a poverenia povoľovaním výnimiek zo záväznosti štátnych noriem udelené do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú nedotknuté.

§ 26

Zrušujú sa

zákon č. 35/1957 Zb. o technickej normalizácii,

vládne nariadenie č. 46/1957 Zb. o technickej normalizácii,

smernice č. 79/1958 Ú. l. (Ú. v.) o vykladaní návrhov štátnych noriem a podávaní pripomienok k týmto návrhom,

vyhláška č. 156/1960 Zb., ktorou sa vyhlasuje nový druh technických noriem (odborové normy).

§ 27

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.