Nariadenie vlády č. 95/1964 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti

Čiastka 41/1964
Platnosť od 09.06.1964 do30.06.1973
Účinnosť od 01.07.1964 do30.06.1973
Zrušený 70/1973 Zb. (nepriamo)

OBSAH

95

VLÁDNE NARIADENIE

z 27. mája 1964,

ktorým sa mení vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti

Vláda Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 45 zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch a podľa zákona č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti:


Čl. I

Vládne nariadenie č. 126/1962 Zb., ktorým sa zriaďujú interrupčné komisie a vykonáva zákon o umelom prerušení tehotnosti, sa mení takto:

1. § 2 ods. 3 písm. c) znie:

c) jedného lekára, a to krajského odborníka pre gynekológiu a pôrodníctvo.“

2. § 11 znie:

„Za umelé prerušenie tehotnosti povolené z dôvodov uvedených v § 5 ods. 2 určí interrupčná komisia na čiastočné krytie ošetrovacích nákladov príplatok v sume od 200,- do 800,- Kčs. Príplatok sa platí v hotovosti, o jeho zaplatení sa vydá ošetrovanej žene potvrdenie. Od určenia príplatku sa môže vo výnimočných prípadoch upustiť.“


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Lenárt v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené