Zákon č. 9/1964 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Výbore Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch

Čiastka 7/1964
Platnosť od 05.02.1964 do31.12.1968
Účinnosť od 05.02.1964 do31.12.1968
Zrušený 207/1968 Zb.

9

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

28. januára 1964

o Výbore Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Zriaďuje sa Výbor Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch (ďalej len „Výbor“). Výbor je orgánom Slovenskej národnej rady a oblastným orgánom Vládneho výboru pre cestovný ruch.

§ 2

(1) Výbor plní na úseku cestovného ruchu na Slovensku najmä tieto úlohy:

- zúčastňuje sa na organizovaní a riadení cestovného ruchu;

- schvaľuje návrh plánu rozvoja cestovného ruchu a dbá o jeho plnenie;

- koordinuje činnosť príslušných povereníkov Slovenskej národnej rady na úseku cestovného ruchu;

- v rozsahu svojej pôsobnosti vydáva záväzné opatrenia.

(2) Pri plnení svojich úloh Výbor sa spravuje smernicami a uzneseniami Predsedníctva Slovenskej národnej rady a Vládneho výboru pre cestovný ruch.

§ 3

Predsedu a členov Výboru vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.

§ 4

Podrobnejšie vymedzenie pôsobnosti a činnosti Výboru určí štatút, ktorý schváli Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Chudík v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené