Zákon č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník

Čiastka 19/1964
Platnosť od 05.03.1964
Účinnosť od 30.01.2019
Komentáre 1 525
Literatúra 1 144
Rozhodnutia súdov 9 657
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené