Vyhláška č. 31/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o konaní pri vývoze

(v znení č. 4/1969 Zb.)

Čiastka 16/1964
Platnosť od 14.02.1964 do30.06.1980
Účinnosť od 01.02.1969 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené