Vyhláška č. 31/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o konaní pri vývoze

(v znení č. 4/1969 Zb.)

Čiastka 16/1964
Platnosť od 14.02.1964 do30.06.1980
Účinnosť od 01.02.1969 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

31

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

zo 14. februára 1964

o konaní pri vývoze

Ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 1 a § 28 ods. 2 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 5 ods. 1 colného zákona č. 36/1953 Zb.:


§ 1

Obchodné vývozy vykonávané podnikmi zahraničného obchodu

Pri vývoze tovaru, na ktorý sú oprávnené podniky zahraničného obchodu, postupujú tieto podniky podľa osobitných predpisov.*)

Ostatné vývozy

§ 2

Vývoz vecných darov, sťahovaných zvrškov a iných vecí na neobchodné účely bez poskytnutia úhrady z cudziny je prípustný iba na základe vývozného povolenia udeleného príslušnou colnicou (colnou odbočkou).

§ 3

(1) Rozhodovať o žiadostiach o udelenie vývozného povolenia podľa § 2 patrí colniciam a colným odbočkám uvedeným v prílohe č. 1.

(2) Vývoz vecných darov a iných vecí na neobchodné účely môžu povoľovať aj colnice a colné odbočky pôsobiace na hraničných priechodoch, ak ide o cudzích štátnych príslušníkov s trvalým bydliskom v cudzine, ktorí pri výstupe z Československej socialistickej republiky nepredložia vývozné povolenie na vyvážané veci.

§ 4

(1) Žiadosť o vývozné povolenie možno podať len na predpísanom tlačive;***) jedna žiadosť sa môže týkať iba jediného prípadu vývozu.

(2) Na udelenie vývozného povolenia niet právneho nároku.

(3) Vývozné povolenie je neprenosné. Platí jeden mesiac odo dňa vydania a v odôvodnených prípadoch môže sa predĺžiť o ďalší jeden mesiac.

§ 5

Vývozné povolenie musí sa predložiť colnici (colnej odbočke), ktorá má veci prejednať pri ich výstupe do cudziny alebo pred ich podaním na prepravu do cudziny; colnica (colná odbočka) po colnom prejednaní vecí vývozné povolenie odoberie alebo pripojí k prepravnej listine.

§ 6

Vývozné povolenie môže sa nahradiť z mimoriadnych dôvodov osobitným výmerom Ministerstva zahraničného obchodu - Ústrednej colnej správy.

§ 7

Vývoz tovaru alebo vecí, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia § 1 až 6 a § 10 tejto vyhlášky, je bez povolenia Ministerstva zahraničného obchodu zakázaný.

§ 8

Za povolenie vývozu sa vyberá správny poplatok v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi.†)

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 9

Táto vyhláška sa nevzťahuje na vývoz drahých kovov, drahokamov, perál a výrobkov z nich, ktorý je upravený devízovými predpismi.††)

§ 10

Bez povolenia, ktoré by inak bolo podľa tejto vyhlášky potrebné, možno vyvážať tovar a veci uvedené v prílohe č. 2.

§ 11

Ak je na vývoz niektorého tovaru alebo vecí potrebné povolenie podľa iných predpisov (napr. podľa predpisov veterinárnych, o ochrane kultúrnych pamiatok a pod.), musí byť takéto povolenie - ak nie je ustanovené inak - pripojené už k žiadosti o povolenie vývozu podľa tejto vyhlášky.


§ 12

(1) Zrušujú sa:

a) vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu č. 1277/1947 Ú. l. o kontrole vývozu tovaru v znení vyhlášky Ministerstva zahraničného obchodu č. 90/1949 Ú. l.;

b) vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 47/1954 Ú. l. (č. 62/1954 Ú. v.) o kontrole vývozu vecných darov a sťahovaných zvrškov.

c) časť III. prílohy vyhlášky č. 7/1965 Zb. o organizačnej sieti colníc a ich pôsobnosti.

(2) Dňom účinnosti tejto vyhlášky sa v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 119/1948 Zb. zrušujú dosiaľ nezrušené ustanovenia dekrétu prezidenta republiky č. 113/1945 Zb. o úprave, konaní a kontrole zahraničného obchodu.

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1964.


Minister:

Hamouz v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 31/1964 Zb.

Príslušnosť colníc a colných odbočiek na povoľovanie vývozu sťahovaných zvrškov, vecných darov a iných vecí na neobchodné účely

Colnica - colné odbočkyPre okresy
I. Colnice
1. Banská BystricaBanská Bystrica, Prievidza
2. BratislavaBratislava-mesto, Bratislava-vidiek, Dunajská Streda, Galanta, Senica, Trnava
3. BrnoBrno-mesto, Brno-vidiek, Blansko, Vyškov
4. BřeclavBřeclav, Hodonín
5. České BudějoviceČeské Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor
6. DěčínDěčín
7. FiľakovoLučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš
8. Hradec KrálovéHradec Králové, Jičín, Rychnov nad Kněžnou
9. ChebCheb
10. Karlovy VaryKarlovy Vary, Sokolov
11. KomárnoKomárno
12. Košice Košice, Rožňava, Trebišov
13. KrnovBruntál
14. LiberecLiberec, Jablonec nad Nisou
15. NáchodNáchod
16. OlomoucOlomouc
17. OstravaOstrava, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín
18. PlzeňPlzeň-mesto, Plzeň-juh, Plzeň-sever, Rokycany, Tachov
19. PopradPoprad, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa
20. PrahaPraha-mesto, Praha-východ, Praha-západ, Benešov, Beroun, Kladno, Příbram, Rakovník
21. PrešovPrešov, Bardejov, Humenné, Michalovce, Svidník, Vranov
22. ŠtúrovoNové Zámky
23. Ústí nad LabemÚstí nad Labem, Litoměřice
24. ZnojmoZnojmo
25. ŽilinaŽilina, Čadca, Martin, Považská Bystrica
II. Colné odbočky
1. Česká LípaČeská Lípa
2. DomažliceDomažlice, Klatovy
3. GottwaldovGottwaldov, Uherské Hradiště
4. ChomutovChomutov, Louny, Most
5. JihlavaJihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou
6. KolínKolín, Kutná Hora, Nymburk
7. MělníkMělník
8. Mladá BoleslavMladá Boleslav
9. NitraNitra, Levice, Topoľčany
10. OpavaOpava
11. Pardubice Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí
12. ProstějovProstějov
13. PřerovPřerov, Kroměříž
14. Suchá HoraDolný Kubín
15. ŠumperkŠumperk
16. TepliceTeplice
17. TrenčínTrenčín
18. TrutnovTrutnov, Semily
19. Valašské MeziříčíVsetín

Príloha č. 2 vyhlášky č. 31/1964 Zb.

Bez povolenia podľa § 2, 6 a 7 vyhlášky možno vyvážať:

1. Dary, rady, vyznamenania, čestné ceny a pod. udelené do zahraničia československými úradmi alebo československými verejnými činiteľmi.

2. Predmety vyvážané československými úradmi zo služobných dôvodov.

3. Veci vyvážané orgánmi a osobami požívajúcimi v Československej socialistickej republike diplomatické výsady a imunity, pokiaľ sú služobnými predmetmi (včítane obchodných vzoriek vyvážaných obchodnými zastupiteľstvami) alebo osobným majetkom uvedených osôb.

4. Späť vyvážané veci, ktoré boli dovezené do záznamového obehu v tuzemsku, a veci vyvážané do záznamového obehu v cudzine.

5. Vrátené obaly a balivo, v ktorých bol dovezený tovar.

6. Rakvy s ľudskými pozostatkami, urny s popolom a kvetinové ozdoby s nimi alebo dodatočne vyvážané.

7. Všetky reklamné predmety, časopisy a publikácie propagujúce československé výrobky a cudzinecký a cestovný ruch v Československu.

8. Dopravné prostriedky osobnej i nákladnej prepravy, ktorých dočasný dovoz a vývoz je upravený colnými poriadkami,*) včítane náhradných súčiastok a pohonných a mazacích hmôt v množstve primeranom spotrebe za cesty.

9. Darčekové zásielky bežne vydávaných kníh a iných publikácií v hodnote do 100,- Kčs.

10. Darčekové zásielky v hodnote do 100,- Kčs za podmienok určených podľa potreby Ministerstvom zahraničného obchodu - Ústrednou colnou správou (s podmienkami možno sa oboznámiť na každej colnici alebo colnej odbočke).

11. Poštové známky a celiny, pokiaľ sa vyvážajú podľa predpisov o úprave výmenného a zberateľského styku so zahraničím.**)

12. Zásielky upotrebených československých poštových známok a celín, pokiaľ sa zasielajú v samostatných listových zásielkach; jeden odosielateľ môže počas jedného kalendárneho roku odoslať ako dar najviac tri zásielky. Hodnota jednej zásielky nesmie prevýšiť sumu 20,- Kčs a v zásielke môže byť najviac 100 kusov rôznych známok alebo celín (s bližšími podmienkami možno sa oboznámiť na každej colnici alebo colnej odbočke).

13. Cestovné potreby cestujúcich a členov posádok dopravných prostriedkov, pokiaľ druh a množstvo týchto potrieb zodpovedá stavu a osobným pomerom cestujúceho a dĺžke a účelu cesty.

14. Veci vyvážané v cestovnom styku (vyjmúc pohraničného styku a pohraničného turistického styku), pokiaľ ich úhrnná hodnota neprevýši 300,- Kčs u jedného cestujúceho a pokiaľ nejde o tovar, pre vývoz ktorého určí Ministerstvo zahraničného obchodu - Ústredná colná správa po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi osobitné podmienky vývozu (s podmienkami možno sa oboznámiť na každej colnici a colnej odbočke).

15. Veci, ktoré sú od vývozného povolenia oslobodené na základe vzájomnosti podľa medzinárodných dohôd a dojednaní.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 62/1957 Ú. l. (Ú. v.) o zrušení vyhlášky o kontrole dovozu a vývozu tovaru podnikmi pre zahraničný obchod a o všeobecnom povolení pre tieto podniky vstupovať do zmluvných záväzkov v pomere k cudzine.

***) Tlačivá SEVT č. 62/Cel. a č. 63/Cel. pre vývoz sťahovaných zvrškov, pre ostatné prípady vývozu tlačivo SEVT č. 208/Cel.

) Vyhláška Ministerstva financií č. 160/1960 Zb. o správnych poplatkoch, pol. 14 sadzobníka I.

††) Zákon č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve v znení zákona č. 64/1958 Zb. a vyhláška Ministerstva financií a Ministerstva zahraničného obchodu č. 6/1963 Zb. k zákonu o devízovom hospodárstve.

*) Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 147, č. 149 a č. 151/1954 Ú. l. (č. 173, č. 175 a č. 177/1954 Ú. v.) a vyhlášky Ministerstva zahraničného obchodu č. 36 a č. 106/1963 Zb.

**) Vyhláška ministra zahraničného obchodu č. 174/1955 Ú. l. (Ú. v.) o úprave zberateľskej výmeny poštových známok so zahraničím.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.