Vyhláška č. 206/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou

Čiastka 89/1964
Platnosť od 24.12.1964
Účinnosť od 08.01.1965
Uzavretie zmluvy 09.03.1964
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku 24 vstúpila v platnosť výmenou nót a jej schválením, t. j. 16. septembra 1964.

206

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. novembra 1964

o Dohode o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou


Dňa 9. marca 1964 bola v Alžíri podpísaná Dohoda o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou.

Dohoda podľa svojho článku 24 vstúpila v platnosť výmenou nót a jej schválením, t. j. 16. septembra 1964.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHODA

o leteckej doprave medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Alžírskej demokratickej ľudovej republiky vedené prianím napomáhať rozvoju leteckej dopravy medzi svojimi krajinami a uskutočňovať v tejto oblasti čo najširšiu medzinárodnú spoluprácu a vychádzajúc najmä zo zásad a ustanovení Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného 7. decembra 1944 v Chicagu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany si poskytujú vzájomne práva a výhody ustanovené touto Dohodou za účelom zriadenia medzinárodných leteckých služieb uvedených v Prílohe.

ČASŤ I

Definície

Článok 2

Pri uskutočňovaní tejto Dohody a jej Prílohy:

1. výraz „územie“ má význam ustanovený v článku 2 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve;

2. výraz „letecké úrady“ znamená: pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku Ministerstvo dopravy, správu civilného letectva a pokiaľ ide o Alžírsku demokratickú ľudovú republiku Ministerstvo rekonštrukcie, verejných prác a dopravy, podriaditeľstvo civilného letectva, alebo v obidvoch prípadoch ktorýkoľvek orgán oprávnený na vykonávanie funkcií, ktoré v súčasnej dobe vykonávajú uvedené úrady;

3. výrazy „dohodnuté služby“ a „určené trate“ znamenajú medzinárodné letecké služby a trate určené v Prílohe tejto Dohody;

4. výraz „určené podniky“ znamená letecké dopravné podniky určené príslušnými vládami na vykonávanie dohodnutých služieb.

ČASŤ II

Všeobecné ustanovenia

Článok 3

Zákony a predpisy každej zmluvnej strany týkajúce sa vstupu na jej územie, pobytu na tomto území alebo výstupu z neho, lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety alebo prevádzky týchto lietadiel na jej území, platia pre lietadlá druhej zmluvnej strany.

Posádky, cestujúci a odosielatelia tovaru sa musia podrobiť buď osobne alebo prostredníctvom tretej osoby konajúcej na ich účet a v ich mene zákonom a predpisom, podľa ktorých sa na území každej zo zmluvných strán spravuje vstup, pobyt a výstup posádok, cestujúcich a tovaru, ako sú predpisy o vstupe, prisťahovalectve, vysťahovalectve, pasových formalitách, formalitách výstupu, clách, zdravotníctve a devízovom hospodárstve.

Článok 4

Osvedčenie o letovej spôsobilosti, diplomy a letecké legitimácie vydané alebo uznané za platné jednou zo zmluvných strán sa uznávajú, pokiaľ nestratili platnosť, za platné druhou zmluvnou stranou pre účely vykonávania dohodnutých leteckých služieb.

Každá zmluvná strana si však vyhradzuje právo neuznať pre lietanie nad svojím územím za platné diplomy a letecké legitimácie vydané jej vlastným štátnym príslušníkom druhou zmluvnou stranou v prípade, že tieto diplomy a letecké legitimácie nezodpovedajú podmienkam ustanoveným Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo.

Článok 5

1. Lietadlá používané v medzinárodnej prevádzke leteckým dopravným podnikom určeným jednou zmluvnou stranou, ako aj ich obvyklé palubné vybavenie, náhradné diely, zásoby pohonných hmôt a mazacích olejov, palubné zásoby (vrátane potravín, nápojov, tabakových výrobkov) budú pri prílete na územie druhej zmluvnej strany za podmienok ustanovených colnými predpismi tejto zmluvnej strany a za podmienky, že toto zariadenie a zásoby zostanú na palube lietadiel až do času ich spätného vývozu, oslobodené od cla, inšpekčných poplatkov a iných podobných dávok a poplatkov.

2. S výnimkou poplatkov a dávok za poskytnuté služby budú rovnako a za rovnakých podmienok oslobodené od tých istých poplatkov a dávok:

a) pohonné hmoty a mazacie oleje vzaté na palubu lietadiel na území jednej zmluvnej strany a určené pre potrebu lietadiel používaných v medzinárodnej prevádzke leteckými dopravnými podnikmi určenými druhou zmluvnou stranou na vykonávanie dohodnutých služieb, i keď tieto zásoby majú sa použiť pre úsek letu nad územím zmluvnej strany, na ktorom boli naložené;

b) palubné zásoby vzaté na území jednej zmluvnej strany v medziach určených úradmi tejto zmluvnej strany na palubu lietadiel používaných v medzinárodnej prevádzke leteckými dopravnými podnikmi určenými jednou zo zmluvných strán pre vykonávanie dohodnutých služieb;

c) náhradné diely dovezené na územie jednej zmluvnej strany pre údržbu alebo opravy lietadiel používaných v medzinárodnej prevádzke leteckými dopravnými podnikmi určenými druhou zmluvnou stranou.

3. Obvyklé palubné vybavenie, zásoby pohonných a mazacích olejov, palubné zásoby, ako aj náhradné diely, ktoré sú na palube lietadiel jednej zmluvnej strany používaných v medzinárodnej prevádzke, budú sa môcť vyložiť na území druhej zmluvnej strany so súhlasom colných úradov tejto zmluvnej strany. V tomto prípade budú pod dohľadom uvedených colných úradov až do času ich spätného vývozu alebo colného prejednania, pričom zostávajú k dispozícii podniku, ktorý je ich vlastníkom.

4. Zariadenia, zásoby a všetok materiál zvýhodnený pri vstupe na územie jednej zmluvnej strany v zmysle predchádzajúcich odsekov nebude sa môcť scudziť bez súhlasu colných úradov tejto zmluvnej strany.

Článok 6

Každá zmluvná strana má právo odmietnuť oprávnenie na prevádzku podniku určenému druhou zmluvnou stranou alebo toto oprávnenie odvolať, ak sa dôvodne domnieva, že nie je preukázané, že prevažná časť vlastníctva a skutočná kontrola tohto podniku sú v rukách druhej zmluvnej strany alebo jej štátnych príslušníkov, alebo ak sa tento podnik nepodriadi zákonom a predpisom uvedeným v článku 3 alebo neplní záväzky uložené touto Dohodou.

ČASŤ III

Dohodnuté služby

Článok 7

Vláda Československej socialistickej republiky poskytuje vláde Alžírskej demokratickej ľudovej republiky a recipročne vláda Alžírskej demokratickej ľudovej republiky poskytuje vláde Československej socialistickej republiky právo vykonávať jedným alebo viacerými určenými leteckými dopravnými podnikmi dohodnuté služby určené v zozname tratí v Prílohe tejto Dohody.

Článok 8

Dohodnuté služby bude vykonávať jeden alebo viaceré letecké dopravné podniky určené každou zmluvnou stranou na vykonávanie jednej alebo viacerých určených tratí.

Každá zmluvná strana bude mať právo nahradiť po upovedomení druhej zmluvnej strany príslušné podniky určené na vykonávanie dohodnutých služieb jedným alebo viacerými podnikmi. Novourčený podnik alebo podniky budú používať rovnaké práva a budú podriadené rovnakým povinnostiam ako podniky, ktoré nimi boli nahradené.

Článok 9

Vykonávanie dohodnutých služieb každým z určených podnikov je plne podriadené kontrole zmluvnej strany udeľujúcej prevádzkové oprávnenie.

Je zhoda v tom, že toto prevádzkové oprávnenie sa zúčastnenému podniku alebo podnikom poskytne v najkratšom možnom čase s výhradou ustanovení článkov 6 a 10 tejto Dohody.

Článok 10

Určené podniky budú podľa potreby vyzvané, aby leteckým úradom zmluvnej strany, ktorá poskytuje právo, preukázali, že sú schopné uspokojiť požiadavky predpísané zákonmi a predpismi tejto zmluvnej strany vzťahujúcimi sa na činnosť podnikov leteckej dopravy.

Článok 11

Dohodnuté služby sa budú môcť vykonávať ihneď alebo neskoršie podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa práva poskytujú.

Článok 12

Určeným podnikom každej zo zmluvných strán sa zaručí spravodlivé a rovnoprávne zaobchádzanie, aby mohli využívať rovnaké možnosti na vykonávanie dohodnutých služieb.

Na spoločných úsekoch budú musieť podniky vzájomne prihliadať na svoje záujmy tak, aby nevhodne nezasahovali do služieb vykonávaných podnikom druhej zmluvnej strany.

Článok 13

Letecký dopravný podnik alebo podniky určené jednou zo zmluvných strán podľa tejto Dohody budú mať na území druhej zmluvnej strany právo v medzinárodnej doprave vykladať a nakladať cestujúcich, poštu a tovar v miestach pristátia a na tratiach, ktoré sú uvedené v Prílohe, vrátane miest pristátia v tretích krajinách, a to za podmienok ustanovených v nasledujúcich článkoch.

Článok 14

1. Na každej z tratí uvedených v Prílohe bude cieľom dohodnutých služieb uviesť pri zachovaní primeraného koeficientu využitia do prevádzky takú dopravnú kapacitu, ktorá zodpovedá obvyklému a rozumne predvídateľnému dopytu po medzinárodnej leteckej preprave smerom z územia alebo na územie zmluvnej strany, ktorá určila letecký podnik vykonávajúci tieto služby.

2. Podnik alebo podniky určené jednou zmluvnou stranou budú môcť uspokojiť v medziach celkovej kapacity predvídanej v prvom odseku tohto článku dopyt po preprave medzi územím tretích štátov, ktorými prechádzajú trate určené v Prílohe, a územím druhej zmluvnej strany, a to s prihliadnutím na miestne a oblastné dopravné služby.

Článok 15

Ak to bude vyžadovať dočasné zvýšenie prepravy na týchto tratiach, budú môcť určené letecké dopravné podniky uviesť, s výhradou súhlasu leteckých úradov zmluvných strán, do prevádzky doplnkovú kapacitu nad úroveň predvídanú v predchádzajúcom článku.

Článok 16

V prípade, že by si letecké úrady jednej zmluvnej strany nepriali zabezpečovať na jednej alebo viacerých tratiach buď čiastočne alebo úplne prepravnú kapacitu, ktorá na ňu pripadá, budú môcť postúpiť na určitý čas určeným podnikom druhej zmluvnej strany časť alebo celú prepravnú kapacitu, ktorá sa zabezpečuje.

Úrady, ktoré takto postúpili všetky práva alebo časť svojich práv, môžu ich kedykoľvek znovu prevziať.

Výkon práv poskytnutých jednou zmluvnou stranou nesmie byť na ujmu využívania kapacity ponúkanej na úsekoch medzi územím tejto strany a miestami pristátia v tretích krajinách.

Článok 17

Letecké úrady obidvoch zmluvných strán podľa potreby budú konzultovať s cieľom preskúmať podmienky, za ktorých určené podniky vykonávajú ustanovenia tejto Dohody, a zabezpečiť, aby neboli poškodzované ich záujmy.

Článok 18

1. Tarify sa určia v primeranej výške s prihliadnutím najmä na hospodárnosť prevádzky, význačné črty každej služby a na tarify iných podnikov, ktoré vykonávajú dopravu celkom alebo sčasti na tej istej trati.

2. Tarify určené pre prepravu a pre nakladanie alebo vykladanie v jednom mieste pristátia na trati nesmú byť vyššie ako tarify uplatňované podnikmi zmluvnej strany, ktorá na danom úseku trati vykonáva miestne alebo oblastné služby.

3. Tarify platné pre dohodnuté služby na tratiach, ktoré sú uvedené v Prílohe tejto Dohody, určia sa pokiaľ možno dohodou medzi určenými podnikmi. Tieto podniky budú tarify určovať buď:

a) priamou dohodou po konzultácii, ak to bude potrebné, s leteckými dopravnými podnikmi tretích krajín, ktoré vykonávajú celkom alebo sčasti rovnaké trate.

b) alebo za použitia rozhodnutí prijatých Medzinárodným združením leteckých dopravcov.

4. Takto určené tarify sa predložia na schválenie leteckým úradom každej zmluvnej strany najmenej 30 dní predo dňom, keď majú vstúpiť v platnosť, pričom táto lehota môže sa v osobitných prípadoch so súhlasom týchto úradov skrátiť.

5. Ak určené letecké dopravné podniky sa nedohodnú na určení tarify podľa ustanovenia odseku 3 tohto článku alebo ak jedna zo zmluvných strán oznámi, že nesúhlasí s tarifami, ktoré jej boli predložené podľa ustanovenia odseku 4, vynasnažia sa letecké úrady zmluvných strán dosiahnuť uspokojivé riešenie.

Ak sa nedosiahne dohoda, použije sa postup predvídaný v článku 22 tejto Dohody.

Dokiaľ sa rozpor nevyrieši, bude mať zmluvná strana, ktorá s tarifou nesúhlasila, právo požadovať od druhej zmluvnej strany, aby sa zachovali predtým platné tarify.

Článok 19

1. Určené podniky oznámia leteckým úradom obidvoch zmluvných strán najneskoršie 15 (pätnásť) dní pred začatím dohodnutých služieb letové poriadky, frekvenciu a typ lietadiel, ktoré sa budú používať. Práve tak si budú povinné oznamovať všetky prípadné neskoršie zmeny.

2. Letecké dopravné podniky určené každou zmluvnou stranou sú oprávnené udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál v počte primeranom rozsahu služieb s výhradou, že tento personál sa bude spravovať zákonmi a predpismi druhej zmluvnej strany.

ČASŤ IV

Výklad, zmeny a vypovedanie Dohody

Riešenie sporov

Článok 20

Každá zmluvná strana bude môcť kedykoľvek požiadať, aby sa vykonala konzultácia medzi príslušnými úradmi obidvoch zmluvných strán za účelom výkladu, vykonávania alebo zmien tejto Dohody.

Táto konzultácia začne najneskoršie v priebehu 60 dní odo dňa prijatia žiadosti.

Zmeny tejto Dohody, o ktorých by sa rozhodlo, vstúpia v platnosť po ich potvrdení výmenou nót diplomatickou cestou.

Zmeny Prílohy tejto Dohody, o ktorých sa rozhodne, vstúpia v platnosť dohodou leteckých úradov zmluvných strán.

Článok 21

Každá zmluvná strana bude môcť kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane prianie vypovedať túto Dohodu.

Toto oznámenie sa zašle súčasne Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Výpoveď nadobudne účinnosť 6 mesiacov od prijatia oznámenia druhou zmluvnou stranou, pokiaľ toto oznámenie sa nevezme späť na základe spoločnej dohody pred ukončením uvedeného obdobia.

V prípade, že by zmluvná strana, ktorá dostane také oznámenie, nepotvrdila jeho príjem, bude sa mať za to, že toto oznámenie dostala 15 dní po jeho doručení Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 22

1. Ak vznikne medzi obidvoma zmluvnými stranami akýkoľvek spor, týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody a jej Prílohy, budú ho zmluvné strany riešiť priamym rokovaním medzi leteckými úradmi, alebo ak týmto rokovaním sa nedosiahne výsledok, diplomatickou cestou.

2. V prípade, že spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody, nebude možno urovnať podľa ustanovenia odseku 1, postúpi sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovskému tribunálu.

3. Rozhodcovský tribunál sa bude skladať z troch členov. Každá z obidvoch vlád si zvolí jedného rozhodcu; títo dvaja rozhodcovia sa dohodnú o určení príslušníka tretieho štátu ako predsedu.

4. Ak sa nepodarí spor vyriešiť zmierom, rozhodcovský tribunál rozhodne väčšinou hlasov. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, tribunál sám určí zásady pre svoje rokovanie a určí svoje sídlo.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa podrobia predbežným opatreniam, ktoré sa môžu určiť v priebehu konania, ako aj rozhodcovskému rozhodnutiu, ktoré sa bude v každom prípade považovať za konečné.

6. Ak jedna zo zmluvných strán sa rozhodcovským rozhodnutiam nepodrobí, môže druhá zmluvná strana na tak dlho, pokiaľ tento stav trvá, obmedziť, dočasne zastaviť alebo odvolať práva alebo výhody, ktoré na základe tejto Dohody poskytla nepodrobiacej sa strane.

7. Každá zmluvná strana bude znášať náklady spojené s činnosťou svojho rozhodcu a polovicu nákladov za určeného predsedu.

ČASŤ V

Záverečné ustanovenia

Článok 23

Táto Dohoda a jej Príloha budú zaslané na registráciu Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo.

Článok 24

Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom, keď si obidve zmluvné strany vzájomne oznámia, že boli splnené ich príslušné ústavné predpisy.

Zmluvné strany sa však dohodli, že ustanovenia tejto Dohody budú sa používať od dňa jej podpisu.

Dané v Alžíri 9. marca 1964.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

M. Murín v. r.

Za vládu

Alžírskej demokratickej ľudovej republiky:

M. Mehraz v. r.

PRÍLOHA

Československé trate:

1. Praha - Alžír - Kano alebo Lagos - Akkra a späť,

2. Praha - Alžír - Dakar - Bamako - Konakry a miesta v južnej Amerike a späť.

Alžírske trate:

1. Alžír - Ženeva - Praha - Paríž a späť,

2. Alžír - Tunis - Rím - Viedeň - Praha a späť.

Poznámky:

1. Podnik určený zmluvnou stranou bude môcť podľa svojho priania vynechávať pri všetkých alebo niektorých letoch ktorékoľvek body umiestené na opísaných tratiach.

2. Podnik určený jednou zo zmluvných strán bude môcť okrem bodov uvedených v zozname tratí pristávať v jednom alebo niekoľkých ďalších medziľahlých miestach alebo miestach za bodom pristátia na území druhej zmluvnej strany; nebude však mať žiadne prepravné práva medzi týmto alebo týmito medziľahlými bodmi alebo bodmi za miestom pristátia na území druhej zmluvnej strany a územím tejto druhej zmluvnej strany, pokiaľ mu tieto práva druhá zmluvná strana neposkytne.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené