Vyhláška č. 200/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou

Čiastka 86/1964
Platnosť od 13.12.1964
Účinnosť od 28.12.1964
Uzavretie zmluvy 14.05.1964
Redakčná poznámka

Výmenou nót o schválení obidvoma stranami vstúpila Dohoda na základe svojho článku 13 v platnosť 15. septembra 1964.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené