154

VYHLÁŠKA

ministra-predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky

z 1. júla 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky strojových počtovníckych prác

Minister-predseda Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje dodávky všetkých strojových počtovníckych prác okrem vývojových prác.

§ 2

Uzavieranie hospodárskych zmlúv

(1) Zmluva sa uzaviera písomne, a to spravidla na dobu jedného kalendárneho roka a na celý objem prác, ktoré sa majú v príslušnom období vykonať. Podkladom pre uzavretie zmluvy je určený alebo dohodnutý projekt, prípadne dohodnutý pracovný postup určujúci najmä úpravu a náležitosti dokladov na spracovanie (ďalej len „doklady“) a výsledkov spracovania a zostáv (ďalej len „zostavy“) a technický postup spracovania zostáv.

(2) Pri prácach na obdobie jedného roka a na dlhšie obdobie odberateľ predkladá dodávateľovi návrh zmluvy tri mesiace pred začiatkom obdobia, na ktoré sa má zmluva uzavrieť.

(3) Pri jednorazových prácach a pri prácach na obdobie kratšie než jeden rok odberateľ predkladá dodávateľovi návrh zmluvy podľa potreby. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy najneskôr do 15 dní po jeho prijatí.

§ 3

Obsah zmluvy

(1) V zmluve sa organizácie spravidla dohodnú:

a) na období, na ktoré sa zmluva uzaviera,

b) na stručnom opise dohodnutých prác s uvedením účelu ich použitia, prípadne na odvolaní na projekt alebo pracovný postup,

c) na spôsobe a lehote odovzdávania dokladov a zostáv; tieto lehoty nesmú byť dlhšie než lehoty uvedené v projekte, záväznom pre obe organizácie,

d) na predpokladanom počte položiek v súhrne a v mesačnom členení,

e) na predpokladanej hodnote prác,

f) na období, na ktoré sa zostavy spracúvajú,

g) na označení organizačných útvarov odberateľa (napr. závodu, skladu, predajne, oddelenia), ktoré budú odovzdávať doklady, a na približnom počte a označení položiek, ktoré pripadnú na jednotlivé organizačné útvary.

(2) Organizácie sa v zmluve dohodnú na lehotách na odovzdávanie dokladov pre každý organizačný útvar odberateľa.

(3) Ak bude odberateľ prekračovať alebo nebude plniť dohodnutý počet položiek o viac než 15 % nad prípustnú odchýlku (§ 6 ods. 2) po dobu dvoch za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov a ak nepôjde len o prechodný stav, organizácie sa dohodnú v prípade potreby do 15. dňa nasledujúceho mesiaca na objeme zmluvy pre zvyšujúce obdobie.

(4) Ak odberateľ odovzdá posledné doklady oneskorene alebo s počtom položiek nad prípustnú odchýlku (§ 6 ods. 1), organizácie sa v prípade potreby dohodnú na nových lehotách na odovzdanie zostáv.

§ 4

Doklady

(1) Doklady musia mať úpravu a náležitosti určené projektom, prípadne pracovným postupom a musia byť úplné, čitateľné a vecne správne.

(2) Ak doklady nemajú náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, dodávateľ bez odkladu po ich zistení oznámi závadu odberateľovi ďalekopisom, telefónom, telegramom, prípadne osobne. Odberateľ je povinný závadu odstrániť alebo dať dodávateľovi presný pokyn na jej odstránenie. V tomto prípade sa doklady považujú za odovzdané v deň, keď sa závada odstránila; ak sa tak stalo po 10. hodine, považujú sa doklady za odovzdané až v nasledujúci deň. Účtovné doklady sa opravujú účtovným spôsobom.

(3) Neúplnosť dokladov, ktoré dodávateľ vracia odberateľovi po spracovaní, je odberateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi do 5 dní po ich prijatí, ak sa nedohodnú inak.

(4) Dodávateľ zodpovedá za bezpečné uloženie dokladov, ktoré mu odberateľ odovzdal na spracovanie.

§ 5

Odovzdávanie dokladov

(1) Doklady sa musia dodávateľovi odovzdávať plynule a rovnomerne. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, je odberateľ povinný odovzdávať dodávateľovi doklady každý pracovný deň v rozsahu 1/25 mesačne dohodnutého počtu položiek.

(2) Ak sa organizácie nedohodnú inak, nesmie jedna zložka dokladov obsahovať menej ako 50 položiek; to neplatí pre poslednú zásielku dokladov príslušného obdobia.

(3) Odovzdané položky prác rovnakého druhu sa posudzujú za každý deň spoločne, i keď zásielka obsahuje doklady rôznych druhov hospodárskych operácií. Do pravidelne odovzdávaného denného počtu položiek sa nezapočítavajú položky jednorazových akcií vopred dohodnutých. Ak dodávateľ vykonáva práce pre niekoľko organizačných útvarov odberateľa, posudzuje sa počet odovzdaných položiek prác rovnakého druhu vždy za celú organizáciu.

(4) Lehota pre odovzdanie dokladov je splnená, ak odberateľ odovzdal v tejto lehote všetky doklady týkajúce sa prác rovnakého druhu príslušného organizačného útvaru. Doklady odovzdané pred dohodnutým termínom sa považujú za odovzdané až v dohodnutej lehote.

(5) Ak sa organizácie nedohodnú inak, sú doklady odovzdané včas, ak sa doručili do 8. hodiny určeného dňa do závodu dodávateľa, v medzimiestnom styku pri použití verejnej dopravy alebo pošty do 8. hodiny určeného dňa do miesta určeného dodávateľom; ak došlo však pri použití verejnej dopravy alebo pošty v medzimiestnom styku k omeškaniu v doprave, doklady sú odovzdané včas, ak ich odberateľ odovzdal dohodnutému spoju verejnej dopravy alebo pošte tak, aby boli včas doručené, a ak v dôsledku omeškania v doprave sa doručili do miesta určeného dodávateľom aspoň do 10. hodiny určeného dňa.

(6) Doklady sú odovzdané s omeškaním aj vtedy, ak odberateľ odovzdal menší počet položiek než pripúšťa odchýlka pre odovzdanie denného počtu (§ 6 ods. 1).

(7) O odovzdaní a prevzatí dokladov vedú obe organizácie evidenciu, ktorá obsahuje najmä dátum a hodinu odovzdania a prevzatia zásielky.

§ 6

Prípustné odchýlky

(1) Ak sa organizácie nedohodnú v zmluve na iných odchýlkach, môže sa počet položiek odovzdaných v jednom dni na spracovanie odchyľovať do určeného, prípadne dohodnutého denného počtu:

pri dohodnutom mesačnom počte položiek

do 100 000 o ± 15 %

do 300 000 o ± 10 %

do 500 000 o ± 5 %

nad 500 000 o ± 2 %.

(2) Ak sa organizácie nedohodnú v zmluve na iných odchýlkach, platia pre odovzdávanie počtu položiek v jednom mesiaci odchýlky v rozpätí uvedenom v odseku 1.

(3) Ak denný alebo mesačný počet odovzdaných položiek presahuje odchýlky uvedené v predošlých odsekoch, považujú sa položky presahujúce tieto odchýlky za odovzdané až nasledujúci deň, resp. nasledujúci mesiac, ak sa organizácie nedohodnú inak.

§ 7

Odovzdávanie zostáv

(1) Ak je lehota odovzdania zostáv dohodnutá časovým obdobím od odovzdania dokladov, začína táto lehota nasledujúcim dňom po tom, keď sa odovzdali doklady za všetky organizačné útvary odberateľa.

(2) Zostavy a spracované doklady odovzdáva dodávateľ odberateľovi podľa dohody vo svojom závode alebo v závode odberateľa na potvrdenie, v ktorom odberateľ vyznačí dátum a hodinu prevzatia. Pri použití verejnej dopravy alebo pošty v medzimiestnom styku zasiela dodávateľ zostavy a spracované doklady odberateľovi ako doporučenú zásielku alebo dohodnutým spojom verejnej dopravy.

(3) Zostavy sú odovzdané včas, ak sa

a) v miestnom styku odovzdali odberateľovi v posledný deň lehoty najneskoršie v určenú hodinu, a ak nie je hodina určená, najneskoršie v nasledujúci deň do 8. hodiny,

b) v medzimiestnom styku odovzdali v posledný deň lehoty odberateľovi a pri použití verejnej dopravy alebo pošty v posledný deň lehoty dohodnutému spoju verejnej dopravy alebo pošte.

§ 8

Práva zo zodpovednosti za vady (reklamačné konanie)

(1) Vady v zostavách, ktoré sú zrejmé už pri prevzatí zostavy, je odberateľ povinný reklamovať písomne u dodávateľa do 5 dní od prevzatia zostavy, ak organizácie nedohodli alebo dodávateľ neposkytol ďalšiu lehotu.

(2) Vady v zostavách, ktoré možno zistiť len pri zosúhlasení, je odberateľ povinný reklamovať písomne u dodávateľa do jedného mesiaca od prevzatia zostavy a vady, ktoré možno zistiť len pri zosúhlasení účtovnej uzávierky, do 2 dní po jej zostavení. Organizácie môžu dohodnúť alebo dodávateľ môže poskytnúť ďalšiu lehotu.

(3) V závažných prípadoch odberateľ pripojí k reklamácii vadnú zostavu, prípadne vrátené doklady; doklady však pripojí k reklamácii vždy, ak je to pre vyhotovenie novej zostavy nevyhnutné.

(4) Dodávateľ je povinný najneskoršie do 10 dní po prijatí reklamácie oznámiť odberateľovi, či reklamáciu uznáva alebo z akých dôvodov ju odmieta uznať.

(5) Ak je reklamácia oprávnená a odberateľ prevzatie zostavy neodmietne (odsek 7), dodávateľ podľa pokynu odberateľa opraví vadnú zostavu alebo vyhotoví novú zostavu, a to prednostne pred inou prácou a v lehote, na ktorej sa s odberateľom dohodne, a na vlastný náklad. Ak však vadnú zostavu opraví podľa dohody s dodávateľom odberateľ, náklady opravy uhradí dodávateľ.

(6) Ak nedostatky zostavy spôsobili závady dokladov alebo iného podkladového materiálu odberateľa, ktorú dodávateľ nemohol zistiť, uhradí náklady opravy alebo vyhotovenia novej zostavy odberateľ podľa podielu vadnosti tohto materiálu na nedostatkoch zostavy.

(7) Odberateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie zostavy, ak vady v jej spracovaní sú také, že sa zostavy nemôžu použiť na určený účel.

(8) Ak dodávateľ zistil vadu v zostave po jej odovzdaní, je povinný oznámiť to odberateľovi dohodnutým spôsobom.

(9) Zostavy a doklady, ktoré odberateľ pripojil k reklamácii, vráti dodávateľ odberateľovi súčasne s opravenou alebo novou zostavou.

§ 9

Ak odberateľ odmietne prevziať vadné zostavy (§ 8 ods. 7), alebo ak v prípade uvedenom v § 139 zákona odstúpi od zmluvy, pričom odmietnutá zostava mala byť podkladom pre spracovanie iných zostáv a odberateľ si musel potrebné údaje spracovať ručne z iných dokladov, je dodávateľ povinný zabezpečiť náväznosť nasledujúcich zostáv.

§ 10

Majetkové sankcie

(1) Ak počet položiek odovzdaných v príslušnom mesiaci na spracovanie nedosiahne dohodnutý počet znížený o prípustnú odchýlku, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi za položky chýbajúce do dohodnutého počtu zníženého o prípustnú odchýlku penále vo výške 10 % z ceny prác, ktoré by sa na základe týchto položiek vykonali.

(2) Ak dodávateľ neodovzdá zostavu včas, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 0,5 % z jej predpokladanej ceny, a ak nadväzujú na takúto zostavu iné zostavy, ktoré pre jej omeškanie nemohol odberateľ včas použiť, aj z predpokladanej ceny týchto iných zostáv.

(3) Pri prácach, pri ktorých sa prejavujú sezónne vplyvy (napr. jarná a jesenná orba, zber obilnín a okopanín, zvýšené nákupy v sezóne), môžu sa organizácie dohodnúť v zmluve na majetkových sankciách odchylne od ustanovení predchádzajúcich odsekov. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi sezónne výkyvy v počte položiek najneskoršie 15 dní pred začiatkom mesiaca, v ktorom sa má spracovanie uskutočniť.

§ 11

Úschova diernych štítkov

(1) Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, uschováva dodávateľ dierne štítky pre odberateľa 3 mesiace odo dňa odovzdania zostavy. O dlhšej úschove sa môžu organizácie dohodnúť najmä v tých prípadoch, keď sa štítky majú použiť pre ďalšie spracovanie.

(2) Ak odberateľ neprevezme uschované dierne štítky do konca uschovacej doby do vlastnej úschovy, odovzdá ich dodávateľ, po vyslovení predchádzajúceho písomného súhlasu odberateľa, príslušnej zberni odpadových surovín na skartovanie. Výťažok skartácie patrí dodávateľovi.

(3) Ak odberateľ nesúhlasí so skartovaním alebo ak ide o dierne štítky, pre ktoré platí ďalšia uschovacia doba podľa osobitných predpisov*), odošle ich dodávateľ po uplynutí uschovacej doby (odsek 1) odberateľovi.

(4) Dodávateľ i odberateľ vedú o úschove a skartovaní diernych štítkov jednoduchú operatívno-technickú evidenciu poskytujúcu prehľad o hospodárení s použitými diernymi štítkami.

§ 12

Ďalšie použitie spracovaného materiálu

Dodávateľ je povinný vykonať v rámci svojich prevádzkových možností na základe spracovaného materiálu odberateľa práce aj pre inú organizáciu, ak sa spracovaný materiál týka jej vzájomného dodávkového styku s odberateľom a odberateľ s tým súhlasí. Dodávateľ sa dohodne v zmluve, ktorú s touto organizáciou uzavrie, na takom spôsobe a postupe vykonania prác, ktorý je z hľadiska využitia spracovaného materiálu a vykonania prác najhospodárnejší.

§ 13

Úhrada nákladov

Náklady vzájomného styku vrátane nákladov na odovzdávanie dokladov a odovzdávanie zostáv uhradí odberateľ, ak sa organizácie nedohodnú inak.


§ 14

Záverečné ustanovenie

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Námestník ministra-predsedu:

Vochala v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Napr. vládne nariadenie č. 30/1958 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 120/1961 Zb., vyhláška č. 102/1958 Ú. l. (Ú. v.) (§ 90) a vyhláška č. 62/1953 Ú. l. (č. 94/1953 Ú. v.).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené