Vyhláška č. 152/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných národným podnikom Zdravotnícke zásobovanie ústavom národného zdravia

(v znení č. 38/1966 Zb.)

Čiastka 65/1964
Platnosť od 01.07.1964 do31.03.1981
Účinnosť od 01.07.1966 do31.03.1981
Zrušený 27/1981 Zb.

152

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva

z 30. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov dodávaných národným podnikom Zdravotnícke zásobovanie ústavom národného zdravia

Ministerstvo zdravotníctva po dohode s radami krajských národných výborov a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


Všeobecné ustanovenie

§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje dodávky výrobkov, ktoré dodáva národný podnik Zdravotnícke zásobovanie (ďalej len „dodávateľ“) ústavom národného zdravia - lekárenskej službe a jej zariadeniam (ďalej len „odberateľ“).

Dodávka výrobkov

§ 2

Objednávkový a rozvozný plán

(1) Dodávky výrobkov sa uskutočňujú podľa objednávkového a rozvozného plánu, ktorého návrh zostavuje dodávateľ na štvrťročné alebo polročné obdobie, a zasiela ho odberateľovi najneskôr 15 dní pred začiatkom príslušného obdobia.

(2) Objednávkový a rozvozný plán obsahuje lehoty na predkladanie objednacích kníh a jednotlivých objednávok dodávateľovi, ako aj lehoty a spôsob rozvozu. Dodávkové cykly určuje krajský národný výbor na návrh dodávateľa.

(3) Odberateľ 10 dní po prijatí návrhu objednávkového a rozvozného plánu, buď tento návrh potvrdí, alebo v tej istej lehote zašle dodávateľovi návrh zmien a doplnkov; ak tak neurobí, platí, že súhlasí s návrhom dodávateľa. Rozpory medzi dodávateľom a odberateľom rieši krajský národný výbor.

(4) Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi zmeny siete zariadení lekárskej služby najneskôr rok vopred.

Uzavieranie hospodárskych zmlúv (k § 152 a nasl. zákona)

§ 3

(1) Odberateľ predkladá návrhy zmlúv (objednávky) na dodávky výrobkov uvedených v objednacích knihách tým, že zašle tieto knihy vyplnené dodávateľovi; na ostatné výrobky predkladá odberateľ osobitné objednávky.

(2) Odberateľ môže zasielať objednávky aj mimo termínov určených v objednacom pláne. Ak požaduje odberateľ bezodkladné dodanie výrobkov, je povinný uviesť to v objednávke; ak tak neurobí, platí, že súhlasí s dodávkou v najbližšom termíne podľa rozvozného plánu.

§ 5

Dodacie podmienky

(1) Ak sa uskutočňuje dodávka dopravnými prostriedkami vyslanými dodávateľom, musia sa výrobky dodať v dobe dennej prevádzky odberateľa; mimo tejto doby, len pokiaľ sa tak dodávateľ s odberateľom dohodol.

(2) Dodávateľ je oprávnený splniť dodávku aj deň po uplynutí dňa určeného v objednávkovom a rozvoznom pláne.

(3) Odberateľ je povinný umožniť vykladanie výrobkov a ich odber ihneď, len čo mu posádka vozu dodávateľa oznámi, že je pripravená na vyloženie dodávky. Ak sa uskutočňuje dodávka dopravnými prostriedkami vyslanými dodávateľom, je dodávateľ povinný zložiť výrobky v lekárni (sklade).

§ 6

Dodávka výrobkov s exspiračnou lehotou a s dobou použiteľnosti (k § 168 zákona)

(1) Odberateľ nie je povinný odobrať výrobky, pri ktorých technická norma určuje exspiračnú lehotu na dobu najviac jedného roka, po uplynutí dvoch tretín tejto lehoty; pri výrobkoch s dlhšou exspiračnou lehotou po stoosemdesiatom dni pred skončením exspiračnej lehoty. Výrobky, ktoré dodáva traťove Ústav sér a očkovacích látok (diagnostické séra, diagnostické antigény, luetické antigény, diagnostické pôdy) nie je odberateľ povinný odobrať po uplynutí polovice exspiračnej lehoty. Tieto ustanovenia platia len, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak, a vzťahujú sa aj na výrobky, pri ktorých technická norma určuje dobu použiteľnosti.

(2) Odberateľ môže odobrať výrobky aj po uplynutí lehôt určených v odseku 1, nie však po uplynutí exspiračnej lehoty alebo doby použiteľnosti; pokiaľ odberateľ nemohol tieto výrobky použiť do konca exspiračnej lehoty, prípadne doby použiteľnosti, je oprávnený vrátiť ich dodávateľovi bez zbytočného odkladu. Dodávateľ je povinný vrátiť odberateľovi cenu, ktorú mu odberateľ za výrobky zaplatil.

(3) Výrobky uvedené v odseku 2 je dodávateľ povinný označiť spôsobom dohodnutým s odberateľom.

§ 7

Povinnosť odberateľa vrátiť niektoré výrobky

Odberateľ je povinný liečivá, ktorých vyradenie z liečebného použitia bolo uverejnené v „Správach o závadách“, vydávaných Ministerstvom zdravotníctva, pokiaľ sú reklamovateľné vo výrobe, vrátiť dodávateľovi najdlhšie do 30 dní po vyjdení „Správ o závadách“, ak nie je dohodnutá iná lehota.

§ 8

Záručná doba

Záručnú dobu určujú príslušné technické normy.


Účinnosť

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Prvý námestník ministra:

prof. dr. Macúch v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené