Vyhláška č. 147/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva spotrebného priemyslu, Ministerstva školstva a kultúry a Ústrednej správy spojov, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií, periodických publikácií, hospodárskych tlačovín a špeciálnych polygrafických výrobkov

(v znení č. 196/1964 Zb.)

Čiastka 64/1964
Platnosť od 30.06.1964 do31.03.1980
Účinnosť od 01.07.1964 do31.03.1980
Zrušený 28/1980 Zb.

147

VYHLÁŠKA

Ministerstva spotrebného priemyslu, Ministerstva školstva a kultúry a Ústrednej správy spojov

z 30. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky neperiodických publikácií, periodických publikácií, hospodárskych tlačovín a špeciálnych polygrafických výrobkov

Ministerstvo spotrebného priemyslu, Ministerstvo školstva a kultúry a Ústredná správa spojov v dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje dodávky

a) neperiodických publikácií,*)

b) periodických publikácií (periodickej tlače),**)

c) hospodárskych tlačovín a špeciálnych polygrafických výrobkov.

(2) V rámci ustanovenom v odseku 1 upravuje:

a) druhá časť - hospodárskoprávne vzťahy pri dodávkach výrobkov z podnikov polygrafického priemyslu; na kooperačné vzťahy medzi polygrafickými podnikmi sa vzťahuje primerane;

b) tretia časť - hospodárskoprávne vzťahy pri dodávkach neperiodických publikácií

aa) medzi nakladateľskými organizáciami (ďalej len „nakladateľstvá“) a organizáciami knižného veľkoobchodu (ďalej len „knižný veľkoobchod“),

bb) medzi knižným veľkoobchodom a odberateľskými organizáciami (ďalej len „knižný obchod“), ustanovenia tretej časti sa nevzťahujú na dodávky záujmových a účelových neperiodických publikácií*) a na dodávky antikvariátu;

c) štvrtá časť - hospodárskoprávne vzťahy medzi vydavateľskými podnikmi a organizáciami spojov pri rozširovaní periodickej tlače.

(3) Okrem prípadov výslovne uvedených v jednotlivých ustanoveniach môžu sa organizácie dohodnúť na odchýlkach od ustanovení tejto vyhlášky pri dodávkach hudobnín, drobnej grafiky, výrobkov tlačených svetlotlačou, učebných textov, skrípt a fotopohľadníc a ďalej na odchýlkach od ustanovení tretej časti pri dodávkach učebníc.

(4) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na dodávky pre vývoz a z dovozu.

§ 2

Odchýlky množstva (k § 175 zákona)

(1) Pokiaľ nie je ustanovené, prípadne dohodnuté inak, môže sa dodávka z výrobno-technických dôvodov odchyľovať od nákladu dohodnutého v zmluve najviac:

a) pri neperiodických publikáciách

pri náklade do 5 000 výtlačkov o 2 %

pri náklade od 5 001 do 20 000 výtlačkov o 1,5 %

pri náklade nad 20 000 výtlačkov o 1 %

pri hudobninách, učebných textoch a skriptách

pri náklade do 1 000 výtlačkov o 4 %

pri náklade nad 1 000 výtlačkov rovnako ako pri ostatných neperiodických publikáciách;

pri neperiodických publikáciách zhotovených trojfarebnou alebo viacfarebnou tlačou alebo osobitne obťažnou grafickou technikou, alebo pre ktorú treba vyrobiť špeciálny papier, je prípustná dvojnásobná odchýlka množstva;

b) pri periodických publikáciách (periodickej tlači)

pri náklade do 1 000 výtlačkov o 2 %

pri náklade od 1 001 do 10 000 výtlačkov o 1 %

pri náklade od 10 001 do 100 000 výtlačkov o 0,75 %

pri náklade nad 100 000 výtlačkov o 0,5 %

c) pri hospodárskych tlačovinách a špeciálnych polygrafických výrobkoch o 5% (bez ohľadu na výšku nákladu); pri viacfarebnej tlači a pri kalendároch je prípustná dvojnásobná odchýlka množstva.

(2) Odberateľ môže vylúčiť dodávku menšieho množstva, inak prípustného podľa odseku 1, pri neperiodických publikáciách v zmluve o dodávke výrobkov, pri periodických publikáciách (periodickej tlači) v odvolávke, avšak len v prípadoch, keď celý náklad je rozobratý záväznými objednávkami alebo predplatením. Nakladateľstvo ako dodávateľ môže vylúčenie odchýlky množstva odmietnuť, ak už nemožno túto požiadavku zabezpečiť v polygrafickom podniku, prípadne ak chce použiť v rámci odchýlky množstva určitý počet výtlačkov pre svoje účely.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na dodávky z knižného veľkoobchodu (§ 45).

§ 3

Balenie (k § 178 zákona)

(1) Neperiodické publikácie dodávané z polygrafických podnikov sa balia do štandardných balíkov obdĺžnikového tvaru s rovnakým počtom výtlačkov; pri dodávke tej istej publikácie musí byť zachovaný rovnaký počet výtlačkov každom balíku, a to aj pri viaczväzkových publikáciách. Balíky musia mať na čelnej (užšej bočnej) strane nálepku s označením výrobného podniku, autora a názvu publikácie, počtu výtlačkov, tematickej skupiny, knihárskeho spracovania a maloobchodnej ceny publikácie. Nálepky musia byť tlačené, pri náklade do 300 výtlačkov môžu byť písané strojom, nesmú byť opravované.

(2) Periodické publikácie rozširované organizáciami spojov, pokiaľ nie je dohodnuté uskutočnenie dodávky za použitia kontejnerov alebo paletizácie, balia sa do štandardných balíkov o váhe najviac 20 kg, pričom žiadna zo strán nesmie presahovať 50 cm.

(3) Hospodárske tlačoviny a špeciálne polygrafické výrobky označí dodávateľ na balíkoch nálepkou alebo iným vhodným spôsobom.

(4) Dodávateľ priloží ku každej zásielke neperiodickej publikácie dodací list, v ktorom uvedie dodávateľa, autora, názov publikácie a počet výtlačkov; balík, v ktorom je pripojený dodací list celej zásielky, musí byť označený osobitne.

(5) Organizácie môžu v zmluve dohodnúť odchýlky z ustanovení predchádzajúcich odsekov.

DRUHÁ ČASŤ

DODÁVKY USKUTOČŇOVANÉ PODNIKMI POLYGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

Prvý oddiel

Dodávky neperiodických publikácií

§ 4

Zmluvy o príprave dodávok (k § 156 a nasl. zákona)

(1) Organizácie sú povinné uzavierať zmluvy o príprave dodávok, a to spravidla na obdobie jedného roku. Návrh zmluvy predkladá odberateľ dodávateľovi najneskoršie 3 mesiace pred začiatkom roku. Dodávateľ je povinný sa vyjadriť k návrhu zmluvy najneskoršie do 45 dní od uplynutia lehoty ustanovenej na jeho predloženie; pri oneskorene predložených návrhoch do 45 dní po ich prijatí.

(2) Zmluva o príprave dodávok obsahuje dohodu o predpokladaných dodávkach vyjadrenú v týchto technických jednotkách:

a) sadzba: počet vydavateľských hárkov v rozdelení podľa stupňov obťažnosti,

b) štočky: plocha v cm2 a v rozdelení na perovky, autotypie a farebné autotypie,

c) litografia a hĺbkotlačová retuš: plocha v cm2 a v rozdelení na jednofarebné a viacfarebné,

d) tlač: počet tlačových hárkov podľa formátu A a B a podľa tlačových techník v rozdelení na plochú a rotačnú tlač;

e) knihárske spracovanie: počet kusov v rozdelení na druhy.

(3) Súčasťou zmluvy je orientačný titulový plán dodávok.

(4) Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, predpokladajú sa rovnomerné dodávky.

§ 5

Zmluvy o dodávke výrobkov (k § 165 a nasl. zákona)

(1) Na podklade zmluvy o príprave dodávok uzavierajú organizácie štvrťročné zmluvy o dodávke výrobkov a štvrťročné zmluvy o zadávaní neperiodických publikácií do výroby.

(2) Štvrťročná zmluva o dodávke výrobkov obsahuje najmä menovite uvedené publikácie, ktoré sa dodajú v príslušnom štvrťroku, s orientačným rozpisom na jednotlivé mesiace. Návrh štvrťročnej zmluvy o dodávke výrobkov predkladá dodávateľ odberateľovi najneskôr do 30 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť. Odberateľ je povinný sa vyjadriť k návrhu zmluvy najneskoršie do 5 dní od uplynutia lehoty určenej na jeho predloženie; pri oneskorene predložených návrhoch do 5 dní po ich prijatí. O vzniku zmluvy platí obdobne ustanovenie § 153 ods. 2 písm. b) zákona.

(3) Štvrťročná zmluva o zadávaní neperiodických publikácií do výroby obsahuje najmä menovitý zoznam publikácií, ktoré odberateľ zadá do výroby v príslušnom štvrťroku, s orientačným rozpisom na jednotlivé mesiace. Návrh štvrťročnej zmluvy o zadávaní neperiodických publikácií do výroby predkladá odberateľ najneskoršie 20 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má zmluva splniť. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu najneskoršie do 10 dní od uplynutia lehoty určenej na jeho predloženie; pri oneskorene predložených návrhoch do 10 dní od prijatia.

(4) Záväzné lehoty pre dodávku neperiodických publikácií a zadávanie neperiodických publikácií do výroby oznámi organizácia najneskoršie 15 dní pred začiatkom mesiaca, v ktorom sa bude záväzok plniť. Tieto lehoty sa určujú uvedením kalendárneho týždňa.

(5) Odberateľ je oprávnený publikáciu, ktorá ma byť podľa zmluvy zadaná do výroby, nahradiť inou publikáciou rovnakej technickej obťažnosti.

§ 6

Zadávací návrh

(1) V lehote uvedenej v záväznom oznámení podľa § 5 ods. 4 zadáva odberateľ jednotlivé neperiodické publikácie do výroby zadávacím návrhom, ktorý obsahuje:

a) technickú špecifikáciu (§ 23),

b) počet pracovných dní požadovaný na vykonanie autorských korektúr, na schválenie nátlačkov a ozalidov,

c) požadovanú dodaciu lehotu neperiodickej publikácie.

(2) Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k zadávaciemu návrhu pri neperiodických kníhtlačových publikáciách do 3. stupňa obťažnosti sadzby najneskoršie do 15 dní, pri ostatných neperiodických publikáciách do 30 dní od prijatia. V tej istej lehote oznámi odberateľovi kalendárne lehoty pre pohyb neperiodickej publikácie vo výrobe až do jej schválenia pre tlač (imprimatur) a orientačne termín splnenia objednávky, ktorý sa spresní podľa § 5 ods. 4. V prípadoch, keď Ministerstvo spotrebného priemyslu a Československé ústredie knižnej kultúry dohodnú záväzné výrobné lehoty pre dodávky publikácií, musí sa publikácia dodať najneskoršie do konca určenej lehoty.

(3) Ak sú zadávacie návrhy neúplné alebo vadné, alebo ak nezodpovedajú výrobné podklady príslušným technickým normám, vyzve dodávateľ odberateľa do 15 dní po ich prijatí, aby ich doplnil alebo odstránil zistené závady. V tomto prípade platí, že rukopis bol daný do výroby v deň doplnenia zadávacieho návrhu alebo odstránenia závad.

(4) Ak odberateľ nedodrží lehoty určené výrobným lehotníkom, je dodávateľ oprávnený lehotník zmeniť.

(5) Dodávateľ je povinný vyhovieť požiadavke odberateľa na zmenu nákladu neperiodickej publikácie, ak má výrobno-technickú a materiálovú možnosť uskutočniť zmenu.

(6) Ak dodávateľ použije bez dohody s odberateľom papiera väčšiu gramovú váhu, ako je uvedené v zadávacom návrhu, nezapočítava sa rozdiel do množstva papiera určeného odberateľovi plánovacím aktom.

§ 7

Kalkulácia

(1) Dodávateľ oznámi písomne odberateľovi najneskoršie pri predložení poslednej stranovej korektúry záväznú cenovú kalkuláciu publikácie. Dodávateľ je kalkuláciou viazaný, pokiaľ nebude prekročený prípustný rozsah autorských korektúr a pokiaľ nedôjde v konečnej fáze výroby ku zmene technického vyhotovenia publikácie.

(2) Maloobchodnú cenu publikácie oznámi odberateľ písomne dodávateľovi najneskoršie pri jej schválení pre tlač (imprimatur).

§ 8

Maketa

Najneskoršie 7 dní pred začatím tlače zašle dodávateľ odberateľovi na schválenie maketu väzby publikácie zhotovenú z materiálu, ktorý sa má použiť na výrobu tejto publikácie. Odberateľ je povinný vyjadriť sa k makete do 3 dní po prijatí a súčasne ju vrátiť.

§ 9

Vývesné hárky a signálne výtlačky

(1) V deň začatia tlače každého hárku zašle dodávateľ odberateľovi vývesné hárky v dohodnutom počte.

(2) Ak zistí odberateľ vo vývesnom hárku takú závadu v tlači alebo v papieri, pre ktorú treba celý hárok alebo časť hárku vymeniť, upovedomí o tom dodávateľa telefonicky alebo telegraficky ihneď, najneskoršie však do 48 hodín po prijatí.

(3) Pri začatí knihárskej práce zašle dodávateľ odberateľovi 2 signálne výtlačky a odberateľ je povinný sa k nim vyjadriť do 24 hodín po prijatí.

§ 10

Čiastkové dodávky

(1) Čiastkové dodávky sú prípustné, ak náklad publikácie presahuje 15 tisíc výtlačkov.

(2) Jednotlivé diely viaczväzkovej neperiodickej publikácie je dodávateľ oprávnený dodať samostatne, len pokiaľ majú určenú samostatnú maloobchodnú cenu. Viaczväzkovú neperiodickú publikáciu, ktorá sa predáva za súhrnnú cenu, je dodávateľ povinný dodať kompletne, ak nie je vo štvrťročnej zmluve o dodávke výrobkov dohodnuté inak.

§ 11

Práva zo zodpovednosti za vady (k § 201 zákona)

(1) Ak sa pri štatistickej prebierke zistí, že dodávka je nevyhovujúca, má odberateľ právo požadovať primeranú zľavu alebo vytriedenie vadných publikácií z dodávky alebo náhradu nákladov tohto vytriedenia, prípadne môže požadovať buď novú bezvadnú dodávku alebo, ak to nie je možné, zrušenie zmluvy.

(2) Ak sa pri štatistickej prebierke zistí, že dodávka je vyhovujúca, má odberateľ právo na bezodplatnú opravu alebo výmenu všetkých zistených vadných publikácií; ak však nebola oprava alebo výmena vykonaná do 30 dní odo dňa, keď odberateľ odoslal dodávateľovi vadné publikácie, má právo na zaplatenie ich maloobchodnej ceny.

§ 12

Jednotné formuláre

Ministerstvo spotrebného priemyslu po dohode s Československým ústredím knižnej kultúry určí jednotné formuláre pre zmluvy o príprave dodávok, pre zmluvy o zadávaní neperiodických publikácií do výroby, pre zmluvy o dodávke výrobkov a pre zadávacie návrhy.

Druhý oddiel

Dodávky periodických publikácií

§ 13

Zmluvy o dodávke výrobkov (k § 165 a nasl. zákona)

(1) Organizácie sú povinné uzavierať zmluvy o dodávke výrobkov na obdobie jedného roku. Návrh zmluvy predkladá dodávateľ najneskoršie 45 dní pred začiatkom roku. O vzniku zmluvy platí obdobne ustanovenie § 153 ods. 2 písm. b) zákona.

(2) Zmluva obsahuje najmä technickú špecifikáciu jednotlivých periodických publikácií, počet čísiel a celkový ročný náklad rozdelený na štvrťroky a výrobné lehotníky pre jednotlivé čísla.

(3) Výrobné lehotníky určia presné kalendárne, prípadne hodinové lehoty postupu práce na periodickej publikácií, začínajúc prevzatím rukopisu a reprodukčných predlôh a končiac dodávkou celého nákladu. Ak dodávateľ alebo odberateľ nedodrží kalendárnu lehotu podľa výrobného lehotníka, sú organizácie povinné sa dohodnúť na novom lehotníku.

§ 14

Odvolávky (k § 188 zákona)

(1) Odvolávkou určuje odberateľ výšku nákladu jednotlivých čísiel periodickej publikácie najneskoršie 4 dni pred začiatkom tlače tej časti periodickej publikácie (textu, obálky, prílohy), ktorá je podľa výrobného lehotníka zaradená do tlače najskôr. Pri denníkoch a týždenníkoch si organizácie dohodnú termín (hodinu) určenia výšky nákladu. Ak odberateľ nepredloží odvolávku včas, platí výška nákladu podľa zmluvy.

(2) Odberateľ môže zmeniť rozsah, prípadne znížiť alebo zvýšiť náklad jednotlivého čísla periodickej publikácie o viac ako 10 % (pri odborných časopisoch 20 %) zmluvne dohodnutého rozsahu alebo nákladu iba po predchádzajúcej dohode s dodávateľom. Pri denníkoch a takisto aj pri časopisoch krajských výborov Komunistickej strany Československa je odberateľ oprávnený určiť v odvolávke zmenu rozsahu a nákladu bez predchádzajúcej dohody s dodávateľom. Zmeny rozsahu a nákladu jednotlivých čísiel periodickej publikácie sa musia v priebehu kalendárneho roku vyrovnať na zmluvne dohodnutú výšku.

§ 15

Dodávanie výrobných podkladov

(1) Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, predloží odberateľ dodávateľovi naraz výrobné podklady (rukopisy, reprodukčné predlohy) na celé číslo periodickej publikácie včítane príloh. Odberateľ je oprávnený požadovať, aby časť čísla periodickej publikácie bola vyhradená pre aktuality; rozsah a lehoty sa dohodnú v zmluve.

(2) Odberateľ dodá výrobné podklady tak, aby prípadná presadzba nerobila z celkového rozsahu periodickej publikácie viac než dve percentá pri bežnej sadzbe a štočkoch a 5 % pri zmiešanej, vedeckej a cudzojazyčnej sadzbe. Dodávateľ je oprávnený presadzbu rozmetať a fakturovať, ak sa nepoužije do nasledujúcich 7 čísiel pri denníkoch a do 3 mesiacov pri ostatných periodických publikáciách.

(3) Ak dodávateľ neprevezme výrobné podklady, pretože nemajú náležitosti ustanovené príslušnou technickou normou, je povinný upovedomiť o tom ihneď odberateľa telefonicky a okrem toho aj písomne.

§ 16

Separáty

Požiadavku na separáty uplatní odberateľ v odvolávke. Spotreba papiera na separáty sa započítava do plánovacieho aktu vydaného pre odberateľa.

Tretí oddiel

Dodávky hospodárskych tlačovín a špeciálnych polygrafických výrobkov

§ 17

Zmluvy o dodávke výrobkov (k § 165 a nasl. zákona)

(1) Návrh zmluvy o dodávke hospodárskych tlačovín a špeciálnych polygrafických výrobkov predkladá odberateľ s takým predstihom pred požadovanou dodacou lehotou, aby zodpovedal obvyklým výrobným lehotám dodávateľa so zreteľom na technickú náročnosť zákazky.

(2) Pri dodávkach pre trhové fondy sa môžu nadriadené orgány dohodnúť, že návrhy zmlúv sa budú predkladať a prerokúvať na spoločných rokovaniach.

(3) Odberateľ je povinný vykonávať korektúry a imprimatur pri zákazkách s cudzojazyčným textom alebo mimoriadnej technickej obťažnosti. V ostatných prípadoch sa musí vykonávanie korektúry dohodnúť v zmluve.

(4) Pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak, musí odberateľ čerpať výrobky v množstve určenom plánovacím aktom, rovnomerne.

§ 18

Výrobné podklady

(1) Návrh zmluvy musí obsahovať technickú špecifikáciu (najmä formát tlačoviny, druh papieru, určenie farby tlače a spôsob knihárskeho spracovania).

(2) Pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak, je odberateľ povinný predložiť súčasne s návrhom zmluvy všetky výrobné podklady (rukopis, reprodukčné predlohy a pod.) zodpovedajúce ustanoveniam technických noriem.

(3) Návrhy zmlúv na tlačoviny publikačného charakteru (interné príručky, smernice, cenníky, sadzobníky, zborníky, normy a pod.) musia obsahovať údaje pre zadávacie návrhy neperiodických publikácií (§ 6).

Štvrtý oddiel

Dodacie podmienky

§ 19

Množstvo (k § 176 a 177 zákona)

(1) Minimálne vyrobené množstvo je ustanovené v cenových predpisoch alebo v zozname výrobkov Ministerstva spotrebného priemyslu.

(2) Minimálne expedičné množstvo je:

pri hracích kartách 300 hier,

pri pokladničných paragónových blokoch - od jedného druhu 5000 kusov.

§ 20

Miesto určenia (k § 189 zákona)

Odberateľ je oprávnený požadovať, aby sa dodávka neperiodickej publikácie včítane čiastkových dodávok uskutočnila najviac na 3 mesiace, dodávka nákladu jedného čísla periodickej publikácie najviac na 5 miest, ak sa nedohodne organizácia inak. Pri hospodárskych tlačovinách a špeciálnych polygrafických výrobkoch je odberateľ oprávnený požadovať, aby sa dodávka uskutočnila najviac na 5 miest určených v každom kraji.

§ 21

Fakturovanie (k § 375 a nasl. zákona)

Dodávateľ fakturuje osobitne dodávku každého titulu neperiodickej publikácie, ako i dodávku nákladu každého čísla periodickej publikácie. Ak sa organizácie nedohodnú inak, je dodávateľ oprávnený fakturovať dodávku denníka zbernou faktúrou za týždenné (dekádne) obdobie.

§ 22

Štatistická prebierka (k § 196 zákona)

(1) Odberateľ je povinný vykonávať štatistickú prebierku tohto preberacieho plánu:

množstvo dodávky rozsah výberu
do 1 000 výtlačkov 7 %
od 1 001 výtlačkov do 5 000 výtlačkov5 %
od 5 001 výtlačkov do 10 000 výtlačkov4 %
od 10 001 výtlačkov do 50 000 výtlačkov3 %
od 50 000 výtlačkov do 100 000 výtlačkov2 %
nad 100 000 výtlačkov 1 %

(2) Celá dodávka sa považuje za vyhovujúcu, ak počet vadných výtlačkov neprekročí 5% množstva prezretého vo výbere; v opačnom prípade sa celá dodávka považuje za nevyhovujúcu. Odberateľ však nie je oprávnený požadovať novú bezvadnú dodávku alebo zrušenie zmluvy, ak je možné vadné výrobky použiť podľa ich určenia.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na dodávky výrobkov povahy cenín (bankovky, štátovky, ceniny, cenné papiere a pod.).

§ 23

Technická špecifikácia

Technická špecifikácia musí obsahovať údaje predpísané v technických normách, ako aj

a) úplný rukopis v konečnom znení s predpisom sadzby,

b) návrh na ochranný prebal, obálku, prelep, predsádku a na zrkadlo,

c) úplný predlohový materiál alebo štočky,

d) návrh väzby.

§ 24

Rukopisy a predlohy

(1) Rukopisy a predlohy zodpovedajúce príslušnej technickej norme musia sa odovzdať dodávateľovi úplné, t. j. včítane titulu, predslovu a doslovu, s výnimkou vecného a menného registra a vysvetliviek, ktoré sa odvolávajú na stranu textu, a tiráže. Rukopis registra a tiráže musí byť odovzdaný súčasne s posledným hárkom prvej stranovej korektúry. Pre farebnú reprodukciu je odberateľ povinný odovzdať dodávateľovi farebnú predlohu. O prípadnom poistení predlohy sa organizácie dohodnú pri jej odovzdaní.

(2) Dodávateľ vráti rukopis predlohy neperiodických publikácií odberateľovi do 30 dní po splnení dodávky.

§ 25

Štočky

(1) Výrobu štočkov zabezpečuje dodávateľ. Ak so odberateľ po dohode s dodávateľom sám obstará štočky, zodpovedá za ich kvalitu a za to, že dodané množstvo štočkov (počet reprodukcií) zabezpečuje použitie optimálnej technológie; odberateľ je povinný doručiť dodávateľovi štočky a odtlačky najneskoršie pri vrátení prvej stĺpcovej korektúry. Ak dodá odberateľ vlastné štočky v počte nad 20 kusov, je povinný štočky roztriediť do obálok po 10 kusoch s príslušnými odtlačkami štočkov.

(2) Do 30 dní po splnení dodávky štočky dodávateľ vyčistí a vráti odberateľovi (štočky pre periodické publikácie, hospodárske tlačoviny a špeciálne polygrafické výrobky len na žiadosť odberateľa); pritom je povinný na žiadosť odberateľa štočky konzervovať, zabaliť a na obal dať odtlačok štočku.

§ 26

Pozitívy a negatívy

(1) Ak si odberateľ sám obstará ofsetové alebo hĺbkotlačové pozitívy alebo negatívy, je povinný odovzdať ich dodávateľovi najneskoršie pri vrátení prvej stĺpcovej korektúry. Pokiaľ pozitívy alebo negatívy nezaručujú akosť reprodukcie, je dodávateľ povinný na to včas upozorniť odberateľa; ak tak neurobí, má zodpovednosť za vady vzniknuté ich použitím.

(2) Pozitívy a negatívy je dodávateľ povinný uschovať na žiadosť odberateľa najviac 3 roky od splnenia dodávky. Ďalší kontaktný materiál sa neuschováva.

§ 27

Autorské korektúry

(1) Autorská korektúra je akýkoľvek zásah autora alebo odberateľa do sadzby, štočku alebo litografie, ktorým sa mení rukopis alebo pôvodná predloha.

(2) Ak nie je dohodnuté inak, odovzdá dodávateľ obťahy pre stĺpcovú a prvú stranovú korektúru dvojmo.

(3) Pre doloženia autorských korektúr je dodávateľ povinný po čas 3 mesiacov od splnenia dodávky uschovať ako kalkulačný doklad všetky autorské korektúry, pokiaľ boli odberateľovi vyfakturované. Všetky autorské korektúry, včítane stĺpcových korektúr, musia sa dodávateľovi vrátiť.

(4) Autorské korektúry, stĺpcové i stranové, nesmú presahovať dohromady 5 % z celkového rozsahu bežnej sadzby, 10 % z celkového rozsahu zmiešanej, vedeckej a cudzojazyčnej sadzby a 20 % z encyklopédií a cudzojazyčných technických slovníkov. Ak presahujú korektúry tento rozsah, má dodávateľ právo vykonať primeranú úpravu výrobného lehotníka. Ak presahujú autorské korektúry 40 % celkového rozsahu, vysadí sa sadzba znova a dohodnú sa nové termíny výrobného lehotníka. V týchto prípadoch pri neperiodických publikáciách alebo hospodárskych tlačovinách, prípadne pri špeciálnych polygrafických výrobkoch je dodávateľ oprávnený ihneď vyfakturovať vykonané práce.

(5) Pri periodických publikáciách predkladá dodávateľ korektúry priamo redakciám odberateľa.

(6) Ak odberateľ požaduje obsadenie štočkov, prípadne ak ide o zaradenie štočkov v zložitom rukopise, je povinný predložiť so stĺpcovou korektúrou zrkadlo lámania.

§ 28

Tlačiarenské korektúry

(1) Dodávateľ je povinný vykonávať domáce korektúry a zodpovedá za opravu chýb, ktoré odberateľ vyznačil v poslednej korektúre alebo ktoré dodávateľ spôsobil po schválení pre tlač (imprimatur). Chyby, spôsobené dodávateľom, pokiaľ ich odberateľ vyznačil v korektúre odlišným spôsobom, nezapočítavajú sa do autorských korektúr. Odberateľ je v tomto prípade oprávnený požadovať primerané predĺženie lehoty na vrátenie korektúry pri zachovaní pôvodne dohodnutej lehoty dodávky.

(2) Ak dodávateľ prekročí normu tlačiarenských chýb, t. j. 3 % pri bežnej sadzbe a 10 % pri zmiešanej, vedeckej a cudzojazyčnej sadzbe, je odberateľ oprávnený požadovať od dodávateľa náhradu za prácu korektora (redaktora), potrebnú na vyznačenie tlačiarenských chýb nad normu, a rovnako za revíziu vykonaných opráv týchto chýb v ďalšej korektúre.

(3) Ak zistí odberateľ v jednom vydavateľskom hárku predloženej korektúry viac než 15 % neopravených tlačiarenských chýb, je oprávnený korektúru vrátiť dodávateľovi na opravu; pritom je dodávateľ povinný dodržať dohodnuté výrobné lehoty.

§ 29

Tlačová zodpovednosť

(1) Dodávateľ zodpovedá za to, že sadzba, prípadne reprodukcie sú v súlade s rukopisom a s predlohami a že sa v tlači vykonajú všetky korektúry, ktoré odberateľ vyznačil.

(2) Odberateľ zodpovedá za obsahovú správnosť rukopisu a predlohy a schválením zákazky do tlače (imprimatur) po poslednej stranovej korektúre preberá zodpovednosť i za chyby tlače, ktoré prehliadol. Dodávateľ je povinný umožniť odberateľovi na jeho žiadosť, aby sa presvedčil v miestnostiach dodávateľom na to určených, ako sa vykonali opravy v posledných stranových korektúrach (náhľad).

(3) Ak odberateľ v dohodnutej lehote nedal súhlas pre tlač (imprimatur) a omeškanie odberateľa je dlhšie ako 30 dní, je dodávateľ oprávnený vyfakturovať odberateľovi sumu zodpovedajúcu vykonanej práci a po dohode s odberateľom sadzbu uschovať.

§ 30

Majetkové sankcie (k § 141 zákona)

Organizácia, ktorá nedodrží lehoty uvedené v § 5 ods. 4, zaplatí druhej organizácii penále vo výške 50 Kčs za každý deň omeškania, najviac však 1 000 Kčs.

TRETIA ČASŤ

ROZŠIROVANIE NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ

Prvý oddiel

Hospodárske zmluvy

§ 31

Druhy zmlúv (k § 151 zákona)

O dodávkach neperiodických publikácií sa uzavierajú ročné zmluvy o príprave dodávok a štvrťročné zmluvy o dodávke publikácií, prípadne zmluvy o dodávke jednotlivých publikácií.

Vzťahy medzi nakladateľstvami a knižným veľkoobchodom

§ 32

Lehoty (k § 152 ods. 2 zákona)

(1) Návrhy zmluvy o príprave dodávok predkladá nakladateľstvo (dodávateľ) knižnému veľkoobchodu (odberateľovi) najneskoršie 3 mesiace pred začiatkom roku. Knižný veľkoobchod je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 45 dní od uplynutia lehoty určenej na jeho predloženie; pri oneskorene predložených návrhoch do 45 dní od prijatia.

(2) Návrh štvrťročnej zmluvy o dodávke publikácií predkladá nakladateľstvo knižnému veľkoobchodu najneskoršie 25 dní pred začiatkom štvrťroka. Knižný veľkoobchod je povinný vyjadriť sa k návrhu do 20 dní od uplynutia lehoty určenej na jeho predloženie; pri oneskorene predložených návrhoch do 20 dní od prijatia. O vzniku zmluvy platí obdobne ustanovenie § 153 ods. 2 písm. b) zákona.

§ 33

Obsah zmlúv (k § 156 a nasl. zákona)

(1) Zmluva o príprave dodávok obsahuje finančný objem všetkých dodávok orientačne rozšírený na štvrťroky. Pre informáciu je pripojený titulný zoznam publikácií (edičný plán) podľa stavu spracovania v čase predloženia návrhu zmluvy s členením na tematické skupiny a s uvedením počtu výtlačkov, maloobchodnej ceny výtlačku a finančného objemu pri každej publikácii.

(2) Štvrťročná zmluva o dodávke publikácií obsahuje najmä zoznam publikácií s orientačným uvedením mesiaca dodania; podrobné údaje o každej jednotlivej publikácii (tematická skupina, meno autora, presný názov publikácie, orientačný údaj mesiaca vydania, knihárske spracovanie, celková výška nákladu, maloobchodná cena výtlačku, počet dodávaných výtlačkov, finančný objem dodávaného počtu výtlačkov) a finančný objem štvrťročnej dodávky s orientačným rozpisom na jednotlivé mesiace.

§ 34

Plány dodávok

(1) Nakladateľstvo predkladá knižnému veľkoobchodu najneskoršie 10 dní pred začiatkom každého mesiaca záväzný mesačný plán dodávok členený informatívne na jednotlivé týždne dodania. Plán ďalej obsahuje potrebné údaje o každej jednotlivej publikácii tak, ako sú uvedené v § 33 ods. 2.

(2) Nakladateľstvo oznámi knižnému veľkoobchodu prvý pracovný deň v týždni tituly, ktoré dodá v budúcom týždni.

(3) Ak si dodávka vyžiada čas dlhší ako jeden týždeň, je nakladateľstvo povinné zahrnúť do plánu dodávok celý čas postupnej dodávky publikácie a záväzne určiť, v ktorom týždni sa dodávka začne a skončí.

Vzťahy medzi knižným veľkoobchodom a knižným obchodom

§ 35

Lehoty (k § 152 ods. 2 zákona)

(1) Návrh zmluvy o príprave dodávok predkladá knižný veľkoobchod (dodávateľ) knižnému obchodu (odberateľovi) do 20. októbra predchádzajúceho roku. Knižný obchod je povinný vyjadriť sa k návrhu 10 dní od uplynutia lehoty určenej na jeho predloženie; pri oneskorene predložených návrhoch do 10 dní od prijatia.

(2) Návrh štvrťročnej zmluvy o dodávke publikácií predkladá knižný veľkoobchod knižnému obchodu najneskoršie 10 dní pred začiatkom štvrťroka. Knižný obchod je povinný k návrhu sa vyjadriť do 10 dní od uplynutia lehoty určenej na predloženie návrhu zmluvy; pri oneskorene predložených návrhoch do 10 dní od prijatia. O vzniku zmluvy platí obdobne ustanovenie § 153 ods. 2 písm. b) zákona.

§ 36

Obsah zmlúv (k § 156 a nasl. zákona)

(1) Zmluva o príprave dodávok obsahuje finančný objem všetkých dodávok orientačne rozpísaný na štvrťroky; tento finančný objem môže byť rozpísaný podľa jednotlivých nakladateľstiev. Pre informáciu je pripojený titulový zoznam publikácií (edičný plán) podľa stavu spracovania v čase predloženia návrhu zmluvy s členením na tematické skupiny a s uvedením počtu výtlačkov, maloobchodnej ceny výtlačku a finančného objemu pri každej publikácii.

(2) Štvrťročná zmluva o dodávke publikácií obsahuje najmä:

a) vecnú náplň, ktorú tvorí

aa) novinková knižná produkcia, t. j. publikácie, ktoré sa uvedú na knižný trh v príslušnom štvrťroku a zoznam ktorých tvorí súčasť zmluvy,

bb) skladovaná knižná produkcia, náplň ktorej určuje knižný obchod v priebehu kalendárneho štvrťroka doobjednávkami (odvolávkami),

b) finančný objem novinkovej a skladovanej knižnej produkcie.

(3) Zoznam publikácií novinkovej knižnej produkcie podľa odseku 2 písm. a) obsahuje najmä tematickú skupinu, meno autora, presný názov publikácie, knihárske spracovanie, orientačný mesiac vydania, maloobchodnú cenu jedného výtlačku, počet dodávaných výtlačkov a finančný objem dodávaného počtu výtlačkov.

(4) Plnenie finančného objemu dodávok novinkovej knižnej produkcie a finančného objemu dodávok skladovanej knižnej produkcie sa sleduje oddelene. Nesplnením finančného objemu dodávok novinkovej knižnej produkcie možno vyrovnať prekročenie finančného objemu dodávok skladovanej knižnej produkcie alebo naopak. Štvrťročná zmluva o dodávke publikácií je splnená, ak sa splní jej finančný objem.

Druhý oddiel

Zásady spolupráce organizácií

§ 37

Prieskum dopytu

Knižný obchod je povinný uzavrieť s knižným veľkoobchodom zmluvu o dodávke publikácií v rozsahu, ktorý uviedol v požiadavke zaslanej na základe prieskumu dopytu; tú istú povinnosť má knižný veľkoobchod voči nakladateľstvu. Podrobnosti o vykonávaní prieskumu dopytu a predkladaní požiadaviek upraví Československé ústredie knižnej kultúry.

§ 38

Spresnenie požiadaviek

Knižný veľkoobchod je povinný umožniť knižnému obchodu, aby sa zúčastnil nákupných porád a rokovaní s dodávateľmi a aby, pokiaľ to možno výrobne zabezpečiť, upravil uplatnené požiadavky.

§ 39

Zmeny

(1) Nakladateľstvo je povinné informovať knižný veľkoobchod o zmenách v edičných plánoch. Ak ide o zmenu po uzavretí zmluvy o dodávke publikácií, je nakladateľstvo povinné prejednať zmeny zmluvy, najmä pri vyradení alebo zaradení publikácie, podstatnej zmene ceny, názvu a pod.

(2) O zmenách v edičných plánoch je knižný veľkoobchod povinný informovať knižný obchod najmä v ponukových materiáloch a na nákupných poradách.

(3) Namiesto publikácie uvedenej menovite v zmluve, môže dodávateľ ponúknuť a odberateľ je povinný prijať náhradnú neperiodickú publikáciu, ak

a) sa dodrží s určenou odchýlkou finančný objem štvrťročnej zmluvy o dodávke publikácií,

b) ide o publikáciu približne rovnakej predajnosti,

c) knižný obchod už predložil na túto publikáciu požiadavky (§ 37).

§ 40

Osobitný spôsob rozdeľovania publikácií

Pri rozdeľovaní publikácií, pri ktorých požiadavky knižného obchodu, uplatnené v prieskume dopytu, presahujú počet výtlačkov dodaných knižnému veľkoobchodu, spravuje sa knižný veľkoobchod zásadami ustanovenými Československým ústredím knižnej kultúry, prípadne Slovenským ústredím knižnej kultúry.

§ 41

Expedícia noviniek

Knižný veľkoobchod expeduje novinky pravidelne každý týždeň. Výnimku tvorí čas nevyhnutný na vykonanie inventarizácie a čas hromadných dovoleniek v skladoch knižného veľkoobchodu alebo prípady, keď verejný dopravca neprevzal riadne ohlásenú zásielku na prepravu.

§ 42

Jednotné uvádzanie noviniek na trh

(1) Knižný veľkoobchod je povinný zabezpečiť, aby zásielky noviniek pre všetkých odberateľov v tom istom mieste, ktorým sa zasielajú publikácie až do predajne, boli vypravené v ten istý deň.

(2) Knižný veľkoobchod je povinný oznamovať nakladateľstvám, ktoré majú vlastnú predajňu, kedy jednotlivé publikácie uvedie na trh.

(3) Knižný obchod je oprávnený novinky (okrem učebníc) príslušného expedičného týždňa dať do predaja najskôr vo štvrtok.

Tretí oddiel

Dodacie podmienky

§ 43

Kompletnosť dodávky

(1) Viaczväzkové publikácie, ktoré sa dávajú do predajne za súhrnnú cenu všetkých zväzkov, je nakladateľstvo povinné dodať knižnému veľkoobchodu kompletne; to isté platí aj o dodávkach knižnému obchodu.

(2) Knižný veľkoobchod je povinný na žiadosť nakladateľstva uskladniť aj nekompletné viaczväzkové publikácie.

§ 44

Čiastočné plnenie

Ak dohodnutá dodávka titulu presahuje 15 000 výtlačkov, je nakladateľstvo oprávnené plniť po častiach v dvoch alebo viac po sebe idúcich dodávkových týždňoch.

§ 45

Odchýlka objemu dodávok

Finančný objem dodávok uskutočnený v štvrťroku medzi knižným veľkoobchodom a knižným obchodom sa môže odchyľovať od finančného objemu dohodnutého v štvrťročnej zmluve o dodávke publikácií o ± 5 %.

§ 46

Odvolávky skladovaných publikácií (k § 188 zákona)

(1) Knižný veľkoobchod je povinný odoslať knižnému obchodu združenú dodávku skladovaných publikácií raz týždenne; súrne odvolávky je povinný vybaviť najneskoršie do 4 dní po ich doručení.

(2) Knižný veľkoobchod je povinný dodať knižnému obchodu skladované publikácie v tom počte výtlačkov, ktorý knižný obchod určí v odvolávke, pokiaľ stačí jeho zásoba v čase vybavovania odvolávky.

§ 47

Prepravné dispozície na novinky (k § 189 zákona)

(1) Knižný veľkoobchod predkladá nakladateľstvám najneskoršie 3 dni po tom, keď dostal záväzný mesačný plán dodávok, prepravné dispozície na jednotlivé publikácie.

(2) Knižný veľkoobchod zasiela knižnému obchodu na prípravu expedície noviniek pravidelne v utorok rozdeľovník noviniek. V rozdeľovníku je uvedený počet výtlačkov, na ktorý knižný obchod predložil odbernú požiadavku, prípadne počet, ktorý je podľa § 40 určený pri osobitne označených publikáciách.

(3) Knižný obchod, ktorý má viac predajní, odošle do 3 dní po doručení každému veľkoobchodu rozdeľovník celkového počtu odoberaných výtlačkov s rozpisom ne jednotlivé svoje predajne, prípadne na svoj sklad. Pri publikáciách, ktoré nie sú rozobraté dopytom, môže knižný obchod v rozdeľovníku zvýšiť svoju požiadavku.

(4) Ak knižný obchod nevráti knižnému veľkoobchodu rozdeľovník v určenej lehote alebo ak nerozpíše celé množstvo vyznačené v rozdeľovníku, môže knižný veľkoobchod odoslať celé množstvo alebo nerozdelený počet výtlačkov do skladu (sídla) knižného obchodu.

§ 48

Miesto určenia (k § 189 zákona)

(1) Na žiadosť knižného veľkoobchodu odošle nakladateľstvo publikácie najviac na 3 miesta, ak nedohodnú organizácie inak.

(2) Na žiadosť knižného obchodu odošle knižný veľkoobchod publikácie jeho predajniam a okrem toho na 3 ďalšie miesta.

§ 49

Ceny (k § 190 a 191 zákona)

(1) Maloobchodné ceny uvedie nakladateľstvo v týždennom pláne dodávok. Tieto ceny musia súhlasiť s cenami uvedenými v tiráži a na obálke publikácie.

(2) Maloobchodné ceny uvedené v týždennom pláne dodávok sa môžu pri jednotlivých publikáciách odlišovať od cien, ktoré sa použili pri zisťovaní záväzných požiadaviek o ± 20 %. Pri publikáciách do 10 vydavateľských hárkov je prípustný cenový rozdiel zodpovedajúci zmene rozsahu o 3 vydavateľské hárky, pri hudobninách o ± 30 %.

(3) Dodávateľ je povinný prejednať s odberateľom zmenu ceny presahujúcu rozsah, uvedený v odseku 2, ako zmenu štvrťročnej zmluvy o dodávke publikácií. Ak sa organizácie nedohodnú inak alebo ak neurčí nadriadený orgán niečo iné, je odberateľ oprávnený znížiť počet objednaných výtlačkov publikácií, maloobchodná cena ktorých presahuje o viac ako o 20 % cenu uvedenú pri zisťovaní záväzných požiadaviek, a to na finančný objem príslušnej publikácie uvedený v štvrťročnej zmluve o dodávke publikácií.

(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nedotýkajú bibliofilských tlačí.

§ 50

Štatistická prebierka (k § 196 zákona)

Pre štatistickú prebierku platí ustanovenie § 22 ods. 1 a 2.

§ 51

Práva zo zodpovednosti za vady plnenia (k § 136, 198 a 201 zákona)

(1) Ustanovenie § 11 sa obdobne vzťahuje na dodávky neperiodických publikácií; lehota na bezodplatnú opravu alebo výmenu vadných publikácií je však vo vzťahoch medzi knižným veľkoobchodom a nakladateľstvom 45 dní a vo vzťahoch medzi knižným obchodom a knižným veľkoobchodom 60 dní odo dňa, keď odberateľ odoslal dodávateľovi vadné výrobky.

(2) Písomná reklamácia, ktorú knižný veľkoobchod predkladá v dvoch vyhotoveniach, obsahuje meno autora, názov publikácie, rok vydania, maloobchodnú cenu, povahu vady a označenie tlačiarne. Knižný veľkoobchod môže reklamovať súhrnnou mesačnou reklamáciou vadné výtlačky od toho istého nakladateľstva, pokiaľ boli vyrobené v tej istej tlačiarni.

(3) Práva zo zodpovednosti za vady akosti publikácií je oprávnený knižný obchod uplatňovať u knižného veľkoobchodu bez časového obmedzenia.

§ 52

Majetkové sankcie (k § 204, 205 a 141 zákona)

(1) Organizácia, ktorá je v omeškaní s dodávkou alebo s odberom publikácií, je povinná zaplatiť druhej organizácii za každý začatý týždeň omeškania penále vo výške 0,5 % z ceny nedodaných výrobkov, najviac však 2 %, a ak trvá omeškanie dlhšie ako 4 týždne, ešte ďalšie penále vo výške 3 % z ceny publikácií nedodaných ani mesiac po dodacej lehote.

(2) Ak nedodrží knižný veľkoobchod alebo knižný obchod povinnosť jednotného uvádzania noviniek do predaja (§ 42), je povinný zaplatiť druhej organizácii penále 200 Kčs za každú publikáciu.

§ 53

Fakturácia (k § 375 a nasl. zákona)

(1) Dodávky jedného titulu uskutočnené v jednom dodávkovom týždni fakturuje nakladateľstvo knižnému veľkoobchodu zbernou faktúrou. Knižný veľkoobchod fakturuje dodávky knižnému obchodu najmenej raz týždenne zbernou faktúrou.

(2) Ak dodáva nakladateľstvo podľa dohody s knižným veľkoobchodom publikácie traťovými dodávkami, je povinné fakturovať ich oddelene.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ROZŠIROVANIE PERIODICKEJ TLAČE

Prvý oddiel

Hospodárske zmluvy a základné povinnosti organizácií

§ 54

Hospodárske zmluvy (k § 165 a nasl. zákona)

(1) Zmluvy o dodávke periodickej tlače uzavierajú spravidla vydavatelia okresnej tlače s okresnou správou spojov, vydavatelia krajskej tlače s krajskou správou spojov, ostatní vydavatelia s Poštovou novinovou službou - ústrednou expedíciou tlače. Tieto zmluvy sa uzavierajú spravidla na jeden rok. Podkladom pre uzavieranie zmluvy sú schválené edičné plány titulov a nákladov tlače.

(2) Návrh zmluvy predkladá odberateľ dodávateľovi do 31. októbra. Súčasťou zmluvy je:

a) prehľad časopisov vydávaných dodávateľom a rozširovaných Poštovou novinovou službou, ktorý obsahuje: názvy denníkov a časopisov, spôsob zasielania odbytovým zložkám, určené maloobchodné ceny jednotlivých titulov, výšku predplatného na určené obdobie, štvrťročný alebo ročný priemerný náklad denníkov a časopisov na jedno vydanie, počet plánovaných vydaní v zmluvnom období, dohodnuté trendy pri vybratých časopisoch dohodnuté percento remitendy a spôsob hospodárenia s remitendou, a to pre každý titul samostatne;

b) pri denníkoch prehľad výprav poštou, železnicou a rozvážkou podľa cestovných poriadkov, ktorý obsahuje: miesto podania (stanica, letisko, miesto rozvážky), čas odchodu dopravných prostriedkov, hodinu najneskoršieho podania zásielky na prepravu, označenie (čísla) dopravných prostriedkov;

c) pri časopisoch grafikon dodávok, ktorý obsahuje: názvy časopisov, čísla časopisov, dátum predloženia odvolávok, dátum, prípadne i hodinu celkových alebo čiastkových dodávok časopisov; ak sa údaje uvedené v grafikone dotýkajú dvoch štvrťrokov, treba termíny príslušných štvrťrokov opakovať;

d) dohodnuté trendy pri vybraných časopisoch.

(3) Ak v lehote, určenej pre prijatie návrhu zmluvy (§ 154 ods. 1 zákona), nie je schválený edičný plán, je dodávateľ povinný sa vyjadriť k návrhu zmluvy do 15 dní odo dňa schválenia tohto plánu.

(4) Ak dôjde v priebehu zmluvného obdobia k trvalému zníženiu alebo zvýšeniu odbytu jednotlivých titulov tlače, požiada odberateľ dodávateľa so zdôvodnením, aby podal príslušnému orgánu návrh na zmenu nákladu. Po doručení schvaľovacieho výmeru predloží dodávateľ do 20 dní návrh na zmenu zmluvy o dodávke periodickej tlače v súlade so schvaľovacím výmerom.

(5) Zmeny v názve, cene a periodicite časopisov je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi najneskoršie 45 dní predo dňom, keď nadobudnú platnosť.

§ 55

Základné povinnosti organizácií

(1) Odberateľ po dohode s dodávateľom rozširuje tlač tak, aby plnila politickovýchovné, organizačné, agitačné, vzdelávacie, kultúrne a informatívne poslanie na území ČSSR.

(2) Odberateľ je povinný:

a) robiť nábor a iné opatrenia na rozširovanie dohodnutého množstva tlače, získavať nových čitateľov, pohotovo vybavovať objednávky predplatiteľov a hromadných odberateľov, pokiaľ to výška nákladu dovolí,

b) dodávať tlač všetkým predplatiteľom v najkratších lehotách a nepretržite, pokiaľ od objednávky neodstúpia,

c) prepravovať tlač časove najvýhodnejšími prepravnými spojmi a dopravnými prostriedkami na miesto určenia tak, aby sa s rozširovaním začalo pri denníkoch v deň dátumu vydania, pri týždenníkoch v tirážovom týždni, pokiaľ dodávateľ splnil aj všetky podmienky dodávky,

d) robiť presuny a iné operatívne opatrenia v predajnej sieti na plné rozšírenie odoberaných nákladov tlače,

e) vybavovať reklamácie a pripomienky čitateľov i vydavateľov k rozširovaniu tlače najneskoršie do 30 dní,

f) uskutočňovať v spolupráci s vydavateľom propagačné a náborové akcie a využiť výsledky týchto akcií, ako aj akcií uskutočňovaných priamo dodávateľom,

g) rozširovať dodaný náborový a propagačný materiál,

h) podľa vzájomnej dohody informovať dodávateľa písomne o stave odberu tlače v okresoch pri vybraných tituloch s uvedením stálych predplatiteľov, v členení na spoločenský a individuálny odber za úhradu vlastných nákladov, poskytovať dodávateľovi na jeho žiadosť prostredníctvom všetkých orgánov Poštovej novinovej služby ústne informácie súvisiace s rozširovaním jeho tlače,

ch) informovať verejnosť o podmienkach predplatného na denníky a časopisy, vydávať podľa potreby katalógy, príležitostné prehľady odbornej tlače a pod.

(3) V závažných prípadoch, najmä pri významných politických udalostiach je odberateľ povinný rozšíriť aj zvýšené náklady tlače, mimoriadne a osobitné vydania, ktoré vyjdú mimo plánu a rámca zmlúv.

(4) Dodávateľ je povinný najmä:

a) dodržiavať termíny vydávania denníkov a časopisov,

b) pri zostavovaní výrobných plánov s tlačiarňami pôsobiť na rovnomerné zásobovanie predajných miest tlačou počas týždňa a mesiaca,

c) odovzdávať objednávky čitateľov bez meškania príslušným odberateľom,

d) oznamovať odberateľovi písomne a vopred vloženie prílohy do denníkov a časopisov a zasielať mu vzory príloh,

e) uverejňovať v tlači vhodné oznámenia a upozornenia týkajúce sa rozširovania po dohode s odberateľom,

f) zdôvodňovať čitateľom nepravidelnosti vo vychádzaní a pod.,

g) robiť propagáciu tlače, ktorú vydáva, a podľa svojich možností podporovať náborové akcie odberateľa a získavanie nových čitateľov na túto tlač,

h) uvádzať v tiráži údaje pre informáciu čitateľov.

§ 56

Dodávky denníkov

(1) Dodávateľ je povinný splniť dodávky denníkov odovzdaním úplnej zásielky na dohodnuté prepravné spoje podľa expedičnej prípravy a prehľadu výprav denníka. Údaje, ktoré musia obsahovať prehľad výprav denníkov, sú uvedené v § 54 ods. 2 písm. b).

(2) Expedičnú prípravu vyhotovuje odberateľ podľa odberovej evidencie a zasiela ju denne dodávateľom v hodinu určenú zmluvou. Expedičnou prípravou sú adresné štítky vybavené adresami odberateľov s počtom zasielaných výtlačkov, usporiadané podľa prepravných spojov.

(3) Ak pri oneskorenom dodaní denníkov dodávateľ zmešká určené prepravné spoje v mieste podania, má právo naložiť zásielku v niektorej z ďalších staníc na trati, určenej odberateľom.

(4) Zväzky prepravované vlakovými poštami je dodávateľ povinný vybaviť vlastnými zväzovkami.

§ 57

Dodávky časopisov

(1) Dodávateľ je povinný splniť dodávky časopisov odovzdaním celého alebo čiastkového nákladu odberateľovi v miestach určených zmluvou a v lehotách uvedených v grafikone.

(2) Ak nie je dohodnuté inak, predkladá dodávateľ návrhy grafikonov vždy k 15. marcu, 15. júnu, 15. septembru a k 15. decembru pre budúci štvrťrok v troch vyhotoveniach. Údaje, ktoré musí obsahovať grafikon, sú uvedené v § 54 ods. 2 písm. c).

(3) Organizácie sú povinné dohodnúť obsah grafikonu do 10 dní od doručenia návrhu.

(4) Dodávateľ je oprávnený najneskoršie 3 pracovné dni predo dňom dodávky požadovať zmenu dodacej lehoty dohodnutej v zmluve.

(5) Dodávateľ je povinný zabezpečiť zloženie zásielok časopisov na vykázané miesto v prevádzkárňach odberateľa.

Druhý oddiel

Dodacie podmienky

§ 58

Množstvo (k § 175 zákona)

Množstvo sa v zmluvách udáva priemerným štvrťročným alebo ročným počtom výtlačkov denníkov a časopisov, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

§ 59

Remitenda

(1) Na zabezpečenie správnej ponuky a na uspokojenie dopytu v drobnom predaji priznáva dodávateľ odberateľovi za nepredané výtlačky remitendu, maximálna výška ktorej je určená v zmluve; na dohodnutie remitendy nad 3 % v českých krajoch a nad 5 % na Slovensku z odoberaného nákladu treba súhlas Ústrednej správy spojov a Československého ústredia knižnej kultúry, resp. Slovenského ústredia knižnej kultúry. Pri mimoriadnych a osobitných vydaniach možno výšku remitendy určiť osobitnou dohodou organizácií.

(2) V prípadoch, keď dodávateľ nepodá denník na určené prepravné spoje, ak zdrží ich pravidelný odchod a oneskorí dodávku denníka, je povinný uznať odberateľovi trojnásobok dohodnutého percenta remitendy zo zdržaných výtlačkov.

(3) Ak prevezme odberateľ väčšie ako objednané množstvo výtlačkov časopisov, prislúcha mu z tohto množstva voľná remitenda.

(4) Vyúčtovanie remitendy sa uskutočňuje pri denníkoch mesačne, pri novinách a časopisoch s periodicitou mesačníka a kratšou štvrťročne a pri ostatných časopisoch polročne.

(5) Odberateľ je povinný vrátiť nepredané výtlačky dodávateľovi s výnimkou denníkov, ak sa organizácie nedohodnú inak; nepoužiteľné výtlačky denníkov odovzdá odberateľ organizácii poverenej zberom surovín.

§ 60

Odvolávky (k § 188 zákona)

(1) Odvolávkou odberateľ určí počet výtlačkov jednotlivých vydaní denníkov a časopisov, ktoré mu majú byť dodané.

(2) Odvolávky denníkov predkladá odberateľ dodávateľovi písomne denne, a to v čase určenom zmluvou. Odvolávky časopisov zasiela odberateľ dodávateľovi v lehotách uvedených v grafikone. pri mimoriadnom zvyšovaní nákladov, ako aj pre mimoriadne a osobitné vydania sa určí lehota na predkladanie odvolávok osobitnou dohodou. Ak nepredloží odberateľ odvolávku včas, platí výška nákladu podľa zmluvy.

(3) V odvolávke rozvedie odberateľ požadované množstvo výtlačkov podľa krajov; povinné a pracovné výtlačky uvedie odberateľ osobitnými položkami.

(4) V odvolávke sa uvádza názov časopisu alebo denníka, číslo vydania, náklad a ďalšie údaje (napríklad upozornenie, že náklad je rozobratý alebo predplatený).

§ 61

Fakturácia a platenie (k § 375 a nasl. zákona)

(1) Dodávateľ fakturuje dodávky denníkov a časopisov odberateľovi zásadne zbernou faktúrou*) v mesačných obdobiach, pokiaľ sa nedohodne kratšie obdobie; fakturuje sa v maloobchodných cenách.

(2) Pri mimoriadnych a osobitných vydaniach denníkov a časopisov fakturuje dodávateľ odberateľovi iba tú časť nákladu, ktorá je dodaná pre drobný predaj.

(3) Ak denník a časopisy na príkaz príslušných orgánov vyradia z distribúcie alebo ak požiada o ich stiahnutie sám dodávateľ, znáša dodávateľ všetky výdavky spojené s vyradením. Pri vydaniach takto vyradených denníkov a časopisov nie je dodávateľ oprávnený fakturovať preukázateľne nepoužité výtlačky.

(4) Od mesačnej faktúry odpočítava dodávateľ osobitnou položkou poplatky, ktoré patria odberateľovi za rozširovanie tlače a celého dodaného nákladu podľa osobitných predpisov.**)

(5) Na úhradu dodávok denníkov a časopisov zasiela odberateľ dodávateľovi vo forme plánovaného zúčtovania***) preddavky podľa zmluvy. Konečnú fakturovanú sumu po odpočítaní preddavkov uhradí odberateľ v lehote zročnosti určenej fakturačnými predpismi.

(6) Dodávateľ účtuje v mesačných faktúrach odberateľovi plný počet dodaných výtlačkov a sumu uznanej remitendy odpočítava v najbližšej faktúre. Podkladom pre uznanie remitendy sú dodacie listy a výkazy remitendy, ktoré predkladá odberateľ dodávateľovi najneskoršie do 25 dňa v mesiaci.

(7) Za rozosielanie náborového a propagačného materiálu vyúčtuje odberateľ dodávateľovi náhradu skutočných výdavkov a príslušné poštové poplatky. Náklady vzniknuté rozosielaním náborového alebo propagačného materiálu zo spoločne dohodnutých akcií uhrádzajú organizácie rovnakým dielom.

§ 62

Zodpovednosť za vady a reklamácie (k § 198 a nasl. zákona)

Ak bol splnený menší počet výtlačkov denníka, ako je uvedený na adresnom štítku, musí to odberateľ reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskoršie však 7 dní od vydania, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká. Odberateľ je povinný pripojiť k reklamácii adresný štítok z reklamovanej zásielky.

§ 63

Majetkové sankcie (k § 141 zákona)

(1) Ak odberateľ neuvedie v odvolávke, s výnimkou ústredne administrovaných časopisov, odber denníkov alebo časopisov podľa krajov, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále v sume 100 Kčs za každý prípad.

(2) Základom pre výpočet penále pri omeškaní s dodávkou alebo odberom tlače je hodnota rozdielu medzi priemerným ročným, prípadne štvrťročným nákladom (počtom výtlačkov) dohodnutým v zmluve o dodávke periodickej tlače (§ 54) a dodaným alebo odobratým počtom výtlačkov.

(3) Ak nedodrží odberateľ lehotu určenú na predkladanie odvolávok, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále v sume 100 Kčs.

(4) Ak prekročí dodávateľ čas dodania denníkov určený v prehľade výprav denníkov poštou alebo železnicou alebo v prehľade rozvážky denníkov, je povinný zaplatiť odberateľovi penále 100 Kčs za celú zásielku určenú pre ten istý prepravný spoj.

(5) Ak nezačne odberateľ s rozširovaním denníka v deň dátumu vydania alebo s rozširovaním v týždni uvedenom v tiráži, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále v sume 100 Kčs za každý prípad.

(6) Organizácia, ktorá nedodržala lehoty na predkladanie grafikonov dodávok časopisov, je povinná zaplatiť druhej organizácii penále v sume 100 Kčs.

(7) Ak nevybaví odberateľ žiadosť o predplatné alebo o zaslanie jednotlivého čísla ktoréhokoľvek časopisu uvedeného v zmluve, hoci má časopis na sklade alebo ho môže získať od dodávateľa, pri denníkoch do týždňa, týždenníkoch do 14 dní a pri mesačníkoch do 60 dní po prijatí žiadosti, zaplatí dodávateľovi penále v sume 50 Kčs za každý prípad.


PIATA ČASŤ

ÚČINNOSŤ

§ 64

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Minister školstva a kultúry:

dr. Císař v. r.

Ministerka spotrebného priemyslu:

Machačová v. r.

Riaditeľ ústrednej správy spojov:

inž. Laipert v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Neperiodickými publikáciami sa rozumejú.
a) neperiodické publikácie v zmysle § 1 zákona č. 94/1949 Zb. o vydávaní a rozširovaní kníh, hudobnín a iných neperiodických publikácií,
b) kartografické diela v zmysle § 4 vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 156/1957 Ú. l. (Ú. v.) o ohlasovaní geodetických a topografických prác, predkladaní elaborátov týchto prác, vydávaní a rozmnožovaní kartografických diel.

**) Periodickými publikáciami (periodickou tlačou) sa rozumejú časopisy včítane novín v zmysle § 1 ods. 3 vyhlášky č. 39/1951 Ú. l. (č. 58/1951 Ú. v.), ktorou sa vydávajú tlačové predpisy.

*) Pozri § 12 ods. 3 a 4 pokynov Ministerstva školstva a kultúry z 19. júla 1961, č. 26862/61-VIII/1 pre tvorbu a kontrolu cien periodických a neperiodických publikácií, Vestník Ministerstva školstva a kultúry 1961, str. 308.

*) § 3 a 5 ods. 2 vyhlášky č. 240/1955 Ú. l. (Ú. v.) o fakturovaní a platení za tovar a práce.

**) Vyhláška č. 223/1959 Ú. l. (Ú. v.) o jednotnej tarife za rozširovanie denníkov a časopisov.

***) Smernice ŠBČS č. 170/1956 Ú. l. (Ú. v.) o platobnom a zúčtovacom styku.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.