129

VYHLÁŠKA

Ministerstva potravinárskeho priemyslu

z 19. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky potravinárskych a niektorých iných výrobkov

Ministerstvo potravinárskeho priemyslu a Ministerstvo zdravotníctva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška upravuje dodávky potravín a ostatných výrobkov vyrábaných podnikmi potravinárskeho priemyslu, tabakových výrobkov a minerálnych vôd; nevzťahuje sa však na dodávky pre vývoz a z dovozu a na priame dodávky organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu.*)

§ 2

Uzavieranie zmlúv (K § 153 zákona)

(1) Odberateľ predkladá dodávateľovi návrh zmluvy (objednávku) v dvoch vyhotoveniach najneskoršie:

a) pri potravinách a mlynských krmivách 45 dní

b) pri minerálnych vodách 30 dní

c) pri cigarách 120 dní

d) pri iných tabakových výrobkoch 60 dní

e) pri ostatných výrobkoch (nie potravinách) 60 dní

a ak je dodávateľom n.p. Rempo 75 dní

pred začiatkom štvrťroku, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.

V návrhu zmluvy odberateľ vymedzí predmet plnenia podrobným sortimentom a balením a uvedie aj príslušnú položku zoznamu výrobkov.

(2) Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 10 dní (ak je dodávateľom n. p. Rempo, do 20 dní) od uplynutia lehoty na predloženie návrhu zmluvy, alebo ak sa návrh predložil oneskorene, do 10 dní (ak je dodávateľ n. p. Rempo, do 20 dní) od prijatia.

(3) Ak sa dojednáva podrobný sortiment na štvrťročných kontraktačných rokovaniach, je zápisnica z týchto rokovaní, pokiaľ obsahuje náležitosti hospodárskej zmluvy a je podpísaná odberateľom a dodávateľom, zmluvou, prípadne dodatkom k nej. Kontraktačné rokovanie sa koná najneskoršie 35 dní pred začiatkom štvrťroka.

(4) Dodávateľ s odberateľom alebo ich nadriadené orgány sa môžu dohodnúť na tom, že sa pri niektorých výrobkoch zmluva uzaviera len na položky zoznamu výrobkov s rozdelením štvrťročného množstva na jednotlivé mesiace (pri víne s údajom akostných tried); spresnenie nevyhnutné pre uskutočnenie dodávky (podrobný sortiment a balenie) dohodnú organizácie najneskoršie 20 dní pred začiatkom mesiaca, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.

(5) V prípadoch, keď množstvo a sortiment výrobkov sa určujú na jednotlivé štvrťroky alebo jednotlivé mesiace operatívnymi rozpismi, ktoré robia nadriadené orgány, prípadne národné výbory, sa týmito rozpismi ukladajú dodávateľom a odberateľom záväzky v zmysle § 117 zákona.

§ 3

Množstvo (K § 175 zákona)

(1) Množstvo sa určuje v jednotkách podľa zoznamu Ministerstva potravinárskeho priemyslu a Ministerstva zdravotníctva. Dodávané množstvá pre jednotlivých príjemcov sa môžu odchyľovať najviac o ± 5 % od množstiev určených v odvolávke alebo v prepravnej dispozícii.

(2) Minimálne expedičné množstvo je určené v prílohe; neplatí však pri dodávkach z n. p. Rempo. Organizácie sa môžu dohodnúť na inom minimálnom množstve, pokiaľ sa výrobky dodávajú na paletách.

§ 4

Prepravné dispozície (K § 189 zákona)

Ak sa organizácie nedohodnú inak, je odberateľ povinný doručiť prepravné dispozície dodávateľovi v dvoch vyhotoveniach; ak ide o nepotravinárske výrobky (vrátane krmív), štvrťročne, najneskoršie 5. dňa mesiaca predchádzajúceho štvrťroku, v ktorom sa má dodávka uskutočniť; ak ide o potraviny, minerálne vody, extrahované šroty a tabakové výrobky, mesačne, najneskoršie do 12. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.

§ 5

Dodacie lehoty (K § 187 zákona)

(1) Rybie výrobky sa dodávajú v krajských mestách a v dohodnutých priemyslových miestach trikrát týždenne; v ostatných miestach dvakrát týždenne. Údené ryby sa musia dodávať najneskoršie v piatok, ak sa organizácie nedohodnú inak.

(2) Pri minerálnych vodách je odberateľ oprávnený určiť v prepravnej dispozícii dodacie lehoty pre jednotlivých príjemcov tak, že 50 % celkového mesačného množstva výrobkov sa musí dodať do 15. dňa v mesiaci a zvyšok do konca mesiaca; odberateľ je pritom povinný dodržať určené minimálne expedičné množstvo.

§ 6

Preprava (K § 180 zákona)

(1) Ak si odberateľ zabezpečuje prepravu rastlinných jedlých tukov s kratšou záručnou dobou ako 42 dní, uhradí mu dodávateľ náklady prepravy podľa tarify ČSAD.

(2) Zásielky prepravované dopravnými prostriedkami dodávateľa je dodávateľ povinný zložiť na vstupnú rampu alebo na pripravený vozík ku vchodu skladišťa, ak je k nemu spôsobilý príjazd dopravným prostriedkom. Pri preprave dopravnými prostriedkami zabezpečenými odberateľom je dodávateľ povinný zásielku odovzdať na vstupnú rampu alebo ju naložiť bez urovnania na dopravný prostriedok. Výrobky možno dodávať na paletách, len ak sa na tom organizácie dohodnú; ak sa dodávky takto uskutočňujú dopravným prostriedkom dodávateľa, je odberateľ povinný poskytnúť dodávateľovi na vykládku výrobkov paletovací vozík vrátane obsluhy.

(3) Výrobky, ktoré si odberateľ neodoberie, hoci bol na to podľa zmluvy alebo odvolávky povinný, môže dodávateľ po predchádzajúcom upozornení dodať odberateľovi dopravným prostriedkom podľa svojej voľby.

§ 7

Vzorky (K § 181 zákona)

(1) Dodávateľ je povinný predložiť odberateľovi ako podklad pre posúdenie akosti vzorky v prípadoch, keď si ich odberateľ v návrhu zmluvy vyžiada. Dodávateľ je povinný poslať odberateľovi vzorku do 5 dní po vzniku zmluvy. Odberateľ je povinný vyjadriť sa k nej do 5 dní po jej doručení; ak tak neurobí, platí vzorka za schválenú.

(2) Pri dodávkach pre vnútorný obchod, keď si vzorky vyžaduje nadriadený orgán odberateľa, posielajú sa vzorky tomuto orgánu. Nadriadený orgán odberateľa schváli vzorky v množstve zodpovedajúcom počtu odberateľov. Potvrdené vzorky pošle dodávateľ odberateľom.

§ 8

Preverovanie plnenia (K § 193 zákona)

(1) Ak zistí odberateľ vady množstva alebo akosti, je povinný o nich bez zbytočného odkladu telegraficky alebo telefonicky upovedomiť dodávateľa a súčasne ho vyzvať na účasť na zostavení zápisnice a na odobratie vzoriek. Ak sa neustanoví dodávateľ k spísaniu zápisnice, musí odberateľ prizvať k zostaveniu zápisnice a odobratiu vzoriek orgán spoločenskej kontroly alebo inú nestrannú osobu.

(2) Ak sa zistia vady akosti, je príjemca povinný ihneď odobrať tri vzorky podľa ustanovení príslušnej technickej normy, a ak takej niet, obvyklým spôsobom. Tieto vzorky podpíšu osoby, ktoré sa zúčastnili na ich odbere. Jednu zo vzoriek si ponechá odberateľ a dve odovzdá dodávateľovi súčasne s reklamáciou. V reklamácii odberateľ tiež uvedie, akým spôsobom a v akom množstve sa vzorky odobrali. Ak nedôjde medzi organizáciami k dohode o vybavení reklamácie, pošle dodávateľ jednu vzorku so zápisnicou a s osvedčením o akosti ústrednému (na Slovensku krajskému) inšpektorátu Štátnej inšpekcie akosti výrobkov potravinárskeho priemyslu, Praha (Bratislava) a pri minerálnych vodách Výskumnému ústavu pre fyziatriu, balneológiu a klimatológiu Mariánske Lázně (pobočka Praha) alebo laboratóriu, na ktorom sa organizácie dohodli; súčasne upovedomí odberateľa. Výsledok skúšky je záväzný pre obe organizácie. O výsledku rozboru dodávateľ upovedomí odberateľa bez zbytočného odkladu. Náklady posudku uhrádza organizácia, v ktorej neprospech posudok (rozbor) vyznel.

(3) Pri odbere liehu musí odberateľ zistiť najprv neporušenosť uzávery; hrubú váhu jednotlivých zásielok musí preveriť pred sňatím uzávery. Ďalej je povinný zistiť podľa jednotlivých nádob zdanlivú stupňovitosť (teplotu liehu z čistej váhy a zo skutočnej stupňovitosti alkoholu podľa redukčných tabuliek). Súčet celého množstva alkoholu sa zaokruhľuje na celé litre. Pred zistením zdanlivej stupňovitosti a teploty liehu je povinný príjemca obsah jednotlivých nádob riadne premiešať. Ak dôjde pri zásielkach liehu prepravovaných železnicou k poškodeniu (k úbytkom), musí sa poškodenie potvrdiť zápisnicou železničnej stanice určenia s presným opisom, ako k nemu došlo. Odpisy zápisnice pošle odberateľ odosielateľovi. Pozastavený lieh alebo pribudlina sa musia ponechať v zaplombovaných nádobách, v ktorých boli dopravené do doby, kým sa dodávateľ ustanoví k zostaveniu zápisnice a odberu vzoriek.

(4) Pri odbere liehovín dopravovaných v prepravných skriniach je odberateľ povinný prizvať na otvorenie týchto skríň orgán spoločenskej kontroly alebo inú nestrannú osobu.

§ 9

Reklamácie (K § 198 a 200 zákona)

(1) Záručnú dobu určujú technické normy; ak nie je takto určená, je 6 mesiacov od splnenia dodávky.

(2) Pri výrobkoch rýchlo sa kaziacich preukáže odberateľ vady, ktoré sú zrejmé už pri odbere od odovzdávajúcej organizácie spravidla len vtedy, ak preukáže vadnosť dodávky zápisnicou podľa § 194 zákona.

(3) Kópiu reklamácie pošle odberateľ aj odosielateľovi zásielky (prevádzkárni, závodu); nesplnenie tejto povinnosti nemá za následok stratu práv zo zodpovednosti za vady.

(4) Úbytky na váhe až do výšky prípustného výtratku určeného v železničnom prepravnom poriadku pri voľne nakladaných výrobkoch nemôže odberateľ reklamovať.

§ 10

Obaly (K § 179 zákona)

(1) Pre vyúčtovanie zdržného a náhrady za opotrebenie určujú sa tieto evidenčné ceny a lehoty:

Druh:Evidenčná cenaLehota na vrátenie
1. skladacie debny typu Kosmos I na mydlá, mydlové prášky a mycie pasty skladacie debny typ Kosmos III (Ligna) na mydlové prášky14 Kčs 110 dní
2. skladacie debny závesové na všetky výrobky tukového priemyslu 41 Kčs110 dní
3. skladacie debny (klietky) typ Kosmos na jedlý olej 20 Kčs 90 dní
4. hliníková kanva na jedlý olej pre výrobu a pre obchod 101 Kčs65 dní
5. dopravná nádoba s odnímateľným vekom na pokrmový tuk 140 Kčs45 dní

(2) Odberateľ je povinný vracať dodávateľovi plynule v priebehu štvrťroka prázdne typizované fľaše, a to v rovnakých typoch, v akých boli dodané fľaše plné. Fľaše s korkom vnútri alebo so zvyškom uzávery na hrdle alebo fľaše nevytriedené podľa druhov nemusí dodávateľ od odberateľa prevziať; ak ich prevezme, vyfakturuje odberateľ dodávateľovi (výrobnému podniku) cenu fľaše zníženú o 10 halierov z ceny fľaše za každý kus.

(3) Každá zásielka vrátených obalov (vrátane fliaš) musí sa vopred oznámiť príjemcovi a musí sa k nej pripojiť doklad, v ktorom sa uvedie adresa odosielateľa a počet obalov podľa druhov; ak nesplní odosielateľ túto povinnosť, považuje sa za vrátené množstvo obalov zistené príjemcom.

(4) Zásielky voľne naložené dodávateľ podľa potreby zahradí. Pri použití zahrážok dodávateľa je odberateľ povinný zahrážky vrátiť vyplatene dodávateľovi do 20 dní odo dňa odovzdania výrobkov na prepravu.

(5) Ak použije dodávateľ minerálnych vôd pri expedícii ochranné pokrývky alebo rohože, je odberateľ povinný vrátiť ich dodávateľovi na svoj náklad najneskoršie do 3 dní po prevzatí zásielky. Lehota na vrátenie je dodržaná, ak sa pokrývky alebo rohože vrátia alebo ohlásia na podaj verejnému dopravcovi najneskoršie v posledný deň lehoty; dátum ohlásenia na podaj uvedie odberateľ v prepravnom doklade.

(6) Obe organizácie vedú záznamy o vrátení obalov, ktoré sa požičiavajú s výrobkami, a to samostatne a oddelene podľa druhov. Obalové kontá sú organizácie povinné si odsúhlasiť najmenej raz za rok, a to pri inventarizácii. Odberateľ je povinný sa vyjadriť do 20 dní na výpis z konta obalov, ktorý mu dodávateľ predloží.

(7) Náklady na dopravu fliaš uhradzuje každá z oboch organizácií vždy jedným smerom.

§ 11 (K § 174 zákona)

Ak dôjde k zmene maloobchodnej ceny, nemôže odberateľ vytýkať uvedenie pôvodnej maloobchodnej ceny na fľašiach pri dodávkach uskutočnených do jedného mesiaca odo dňa zmeny ceny. Zmenené ceny vyznačuje na obaloch do jedného mesiaca odberateľ.

§ 12 (K § 178 zákona)

Dodávateľ je povinný dodávať výrobky podnikom štátneho obchodu v tomto balení:

a) v balení najviac 50 kg - pri múke, mlynských výrobkoch, kryštálovom cukre, maku a ryži (okrem ryže z dovozu);

b) v balení najviac 25 kg - pri kockovom cukre, krupici, múčke a cestovinách;

c) cukor hygienicky balený v množstve určenom v cenníkoch.

§ 13

Osobitné ustanovenia

(1) V záujme zlepšenia zásobovania občanov a zrýchlovania ciest tovaru treba, aby tam, kde sú pre to podmienky, najmä pri múke, cukre, cestovinách, víne a pod. sa vykonávali dodávky z výrobných závodov priamo do predajní. Organizácie dohodnú v týchto prípadoch určenie predajní, množstvo výrobkov a rozvozné plány.

(2) Rastlinné jedlé tuky sa nesmú predávať v obchode po uplynutí záručnej doby. Odberateľ môže vrátiť rastlinné jedlé tuky, pri ktorých prešla záručná doba; a to rastlinný tuk „Vita“ najviac v množstve 10 % z množstva dodaného v predchádzajúcom mesiaci za pôvodne účtovanú cenu; ostatné rastlinné jedlé tuky môže vrátiť, len ak sa na tom dohodnú orgány nadriadené dodávateľovi a odberateľovi, a to za cenu suroviny. Náklady spojené s vrátením znáša odberateľ.

§ 14

Majetkové sankcie

Ak nevráti odberateľ zahrážky v určenej lehote, je dodávateľ oprávnený vyúčtovať odberateľovi majetkovú sankciu 20 Kčs za kus a deň, najviac však 200 Kčs.


§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Minister:

Krutina v. r.


Príloha vyhlášky č. 129/1964 Zb.

Minimálne expedičné množstvo

dodávané jedným závodom alebo prevádzkárňou jednému príjemcovi

1. Pri dodávkach tovaru po železnici je odberateľ povinný predkladať odvolávky dodávateľovi v rámci určeného minimálneho množstva a výšky pridelených fondov v príslušných dodávateľských závodoch alebo prevádzkárňach pre príslušný odberateľský závod tak, aby sa dodávateľovi umožnilo združovanie zásielok a využitie ložnej plochy alebo váhy železničných vagónov podľa nákladnej tarify ČSD.
2. Pri jednotlivých druhoch tovaru sa určuje minimálne expedičné množstvo takto:
   a) pri výrobkoch tukového priemyslu:
     rastlinné jedlé tuky
     pre obchod:
     vagónová zásielka t. j.:
     margarín15 ton
     pokrmový tuk15 ton
     jedlý olej vo fľašiach 7 ton
     jedlý olej v kanvách alebo sudoch 11 ton
     Jednotlivé druhy možno združiť, ak ich vyrába odosielajúci závod dodávateľa.
     Rastlinný tuk Vita a maslo s rastlinným tukom sa dodávajú do miest určených dohodou nadriadených orgánov rovnomerne raz za týždeň, minimálne prepravné originálne balenie alebo jeho násobok, ak niet inej dohody;
     pre výrobu:
     margarín 15 ton
     pokrmový tuk 15 ton
     jedlý olej 11 ton
     Jednotlivé druhy možno združiť, ak ich vyrába odosielateľ. Ak nedosahuje mesačná potreba určené minimálne množstvo, expedujú sa zásielky raz za štvrťrok, pokiaľ niet inej dohody;
     výrobky výroby surových olejov a tukov:
     vagónová zásielka, t. j.:
     surové rastlinné oleje 15 ton
     rybí olej a tuky z morských zvierat 15 ton
     stužené oleje a tuky 15 ton
     rafinované oleje a tuky 15 ton
     mastné kyseliny 15 ton
     deriváty technických olejov 15 ton
     stearíny a oleíny 15 ton
     glyceríny 15 ton
     Pri dodávkach uvedených výrobkov v sudoch je minimálne množstvo 10 ton; minimálne množstvo sa rozumie pre každý jednotlivý druh týchto výrobkov:
     šroty 15 ton
     pokrutiny 15 ton
     slnečnicové šupky 10 ton
     menšie množstvo sa expeduje raz za štvrťrok v jednej zásielke, pokiaľ niet inej dohody;
     ostatné výrobky a tekuté vodné sklo15 ton
     Pri dodávkach v sudoch je minimálne množstvo 10 ton; ak nedosahuje štvrťročná potreba toto množstvo, expeduje sa na odberateľa jednou zásielkou za štvrťrok, najmenej jedno originálne balenie (cca 180 kg) alebo jeho násobok.
     Výrobky mydlárskej a kozmetickej výroby:
     mydlá 17 ton
     mydlové prášky 17 ton
     pracie prostriedky 17 ton
     čistiace prostriedky 17 ton
     sviečky a výrobky sviečkární 15 ton
     Minimálne množstvo platí pre každý jednotlivý druh uvedených skupín. Jednotlivé druhy možno združiť, ak ich vyrába odosielajúci závod dodávateľa. Ak je mesačná potreba jednotlivých druhov menšia ako určené minimálne množstvo, je odberateľ povinný zlúčiť tieto potreby do jedného miesta a jednej zásielky pre odberateľský podnik, ak nedosiahne táto zlúčená zásielka minimálne množstvo, expeduje sa raz za štvrťrok;
kozmetické výrobky 15 ton
     Ak nedosahuje združená zásielka z jednotlivého výrobného závodu na jedného príjemcu uvedené minimálne množstvo, expeduje sa minimálne združená zásielka v štátnej veľkoobchodnej cene Kčs 5 000 alebo Kčs 15 000 v maloobchodnej cene, a to raz za štvrťrok; v tejto zásielke pri jednotlivých druhoch dodáva sa najmenej jedno originálne balenie alebo jeho násobok.     
    b) pri spotrebnom liehu a liehovarskej pribudline:
     pri liehu všeobecne denaturovanom so stupňovitosťou 92º obj. 281 l alkoholu,     
     pri ostatných druhoch liehu 25 l alkoholu, ak nie je ročné plánované množstvo nižšie, 
     pri pribudline 1 hl alkoholu, ak nie je ročné plánované množstvo nižšie;     
   c) pri liehovinách, liehovom kvasnom octe, droždí, škrobárenských výrobkoch a zemiakových vločkách,     
      aa) pri liehovinách a liehovom kvasnom octe; konzumné liehoviny, pokiaľ ich dodáva ten istý výrobný závod v množstve 500 litrov, inak podľa dohody,     
       liehoviny značkové, exportné a liehoviny Stocky - dvojhviezdičkové - 1 prepravné originálne balenie,
       pravé destiláty - 1 prepravné originálne balenie,
       rezané destiláty (združené) s výnimkou liehovín Stock - dvojhviezdičkové - 200 litrov,   
       kvasný ocot liehový - 10 hektolitrov;  
      bb) pri droždí 25 kg;   
      cc) pri škrobárenských výrobkoch;     
       suchý (zemiakový, pšeničný, kukuričný, rozpustný a napúčavý)    
       škrob 500 kg
       škrobový sirup 1 sud cca       280 kg
       škrobový cukor 1 sud cca 360 kg
       dextrín 100 kg
       tabletovaná dextróza 50 kg
       zemiaková drvina sušená i čerstvá   10 000 kg
       všetky druhy balených škrobov a škrobových požívatín       100 kg
       zemiakové vločky 6 000 kg
       kazeínový glej Super 75 %500 kg
       lepidlá dextrínové kancelárske
       lepidlá z rybieho gleju
       lepidlá priemyslové z rastlinných gúm
       riedidlá obuvníckych cementov a tmelov
       liehové farby na kože a obuvnícke smoly
100 kg
       lepidlá dextrínové priemyslové tekuté a suché
       lepidlá škrobové tekuté
       suchý maliarsky škrobový glej
       syntetický tmel
       kaučukové obuvnícke tmely
       tužidlo do špičiek
       tmel na remene
       dextrínový obuvnícky maz
       zlatomaz
       pšeničný lepek
250 kg
   Dodávky, ktoré by nedosiahli minimálne množstvo, budú sa riadiť na jednu pobočku alebo sklad odberateľa alebo sa budú vybavovať za predpokladu, že odberateľ uhradí zvýšené náklady, pokiaľ cenník veľkoobchodných cien neurčuje inak. Jedno prepravné originálne balenie nesmie prekročiť váhu 40 kg.
   Zásielky nad množstvá uvedené v odseku cc) musia sa zaokrúhliť na najbližšiu vyššiu váhu pôvodného balenia.
   Poznámka: prostredníctvom Rempa, odbytovej organizácie MSP, uskutočňuje sa dodávka, pokiaľ štvrťročná potreba nedosahuje pri škrobárenských výrobkoch tieto množstvá:
   škrob suchý zemiakový a škrob suchý
   pšeničný 500 kg
   cukor škrobový 360 kg
   dextrín a krémový prášok pre výrobu100 kg
   lepidlá dextrínové tekuté 
   lepidlá dextrínové suché 
   lepidlá škrobové tekuté
   suchý maliarsky glej 
   maz dextrínový obuvnícky 
   zlatomaz - obuvnícky pop
250 kg
   d) pri cukrovinkách, kakaovom prášku, cukrárskych polotovaroch, sojových výrobkoch a trvanlivom pečive:
    kakaový prášok v spotrebiteľskom balení      100 kg
    tabuľková čokoláda 200 kg
    čokoládové cukrovinky  400 kg
    nečokoládové cukrovinky   400 kg
    nápojové prášky 150 kg
    trvanlivé pečivo s výnimkou ďalších druhov  400 kg
    zdravotné sucháre 100 kg
    karlovarské oblátky   175 kg
    oblátkové nádoby      100 kg
    detská výživa uhlohydrátová   100 kg
    sojové výrobky spotrebiteľsky balené 200 kg
    Sojapyl 200 kg
    vianočné kolekcie 400 kg
    sezónny perník200 kg
   e) pri konzervárenských výrobkoch:     
    kysnutá kapusta  3 tony
    marmeláda, jamy, lekváre, kompoty, uhorky sterilizované, uhorky nakladané, uhorky rýchlokvasené, zelenina sterilizovaná, zelenina nakladaná, sirupy   limonádové, konzumné sirupy  1 tona
    ovocné pretlaky, ovocné rôsoly  0,3 tony
    zelenina sušená    0,2 tony
    rajčinový pretlak a hotové jedlá   0,5 tony
    konzervačné prípravky   0,3 tony
    kečup, rajčinová šťava, horčica konzumná-stolová, horčica kremžská, ovocná desiata, Karotela     0,2 tony
    sušené ovocie, zelenina v soli         0,1 tony
    diétne hotové jedlá 0,1 tony
    dojčenské polievky0,05 tony
    nátierky z teľacieho mäsa 0,05 tony
    tekuté ovocie a zelenina 0,2 tony
    kandizované ovocie, presladené ovocie, detská výživa zeleninová, šípkový čaj, huby nakladané 0,1 tony
    huby sušené, korenie - združená zásielka 0,05 tony
    Citro 0,015 tony
    ovocné vína stolové, ovocné vína dezertné, ovocné mušty (nekvasy) 5 hl
    kvasinky vinné 1 000 ampuliek
    pektín tekutý, pektín práškový, Petosa prášková, Petosa tekutá 1. orig. balenie
    Pri odbere vlastnými autami odberateľa znižuje sa minimálne množstvo až na 1 originálne prepravné balenie;
   f) pri víne:
    hroznové víno prírodné 500 l
    hroznové víno dezertné 500 l
    hroznové víno šumivé 50 fliaš
    sladové víno 300 l
    V menšom množstve sa expeduje len víno sladové pre podniky Ministerstva zdravotníctva, ak ide o dodávku vína na celý štvrťrok;
   g) pri sušených a zahustených mliekach, výrobkoch z nich a sušených vajciach:
   Minimálne množstvo pre zásielky sa určuje na 10 originálnych balení (kartóny, debny a kanvy). Pokiaľ však mesačná spotreba jedného príjemcu je nižšia, je minimálnym množstvom táto jeho mesačná spotreba, najmenej však 1 originálne balenie;
   h) pri kávovinách:
   Minimálne množstvo všetkých druhov kávovín dohromady, ktoré možno odvolať na podanie v jednotlivých dodávkach, je 1 vagón s plným využitím jeho ložnej plochy. Ak nedosahuje mesačná potreba príjemcu toto množstvo, musí sa jeho mesačná potreba odvolať pre jednorázovú zásielku, najmenej však 4 000 kg. Ak je jednomesačná spotreba jedného príjemcu menšia ako 4000 kg, vybaví sa dodávka podľa dispozície odberateľa na spoločného príjemcu, pričom dodávateľ uhradzuje nevyhnutné náklady reexpedície na jednotlivých príjemcov, najviac však podľa sadzieb pre automobilovú dopravu, ak sa nerozhodnú strany v konkrétnych prípadoch inak;
   i) pri cestovinách, strúhanke, kockách do knedlíkov, vodových suchároch a detskej krupičke:
    pri vaječných cestovinách a nevaječných cestovinách 5 q
    pri strúhanej žemli 5 q
    pri detskej krupičke, vodových suchároch a kockách do knedlíkov 1 q
    Ak odvoláva odberateľ (príjemca) aj výrobok v niekoľkých druhových sortimentoch alebo baleniach, musia sa množstvá pri jednotlivých druhových sortimentoch zaokrúhliť tak, aby boli vždy násobkom prepravného balenia alebo, aby to bolo aspoň jedno prepravné balenie používané dodávajúcim;
   j) pri mlynských výrobkoch
    pri ryži 
    pri múkach jedlých a kŕmnych
    pri otrubách a ostatných mlynských výrobkoch
ložná plocha pristaveného vagóna
    pri kusových zásielkach:
    krúpy, krúpky, múka pre technické účely 10 q
    ovsené vločky 5 q
    detská krupička, proso na jedenie, pohánková krupica1 q
    obilné klíčky nepražené 20 q
    lúpané strukoviny (fazuľa, hrach, šošovica) 500 q
   k) pri minerálnych vodách dodávaných železnicou jednému príjemcovi:
     a) pri prírodných minerálnych vodách stolných a tých, ktoré sú v cenníku ŠMC č. 7 označené ako prevažne liečivé a pri prírodných minerálnych vodách s prísadou ovocných sirupov 12 000 kg (56 hl)
     b) pri prírodných minerálnych vodách  liečivých prepravná skriňa (5 hl)
     Dodávky prírodných minerálnych vôd uvedené pod písm. a) a b) môžu sa združiť do jednej zásielky o celkovej minimálnej váhe 12 000 kg, pokiaľ sa odosielajú z jedného expedičného miesta jednému príjemcovi. Pri zásielkách dodávaných autami zodpovedá minimálne množstvo veľkosti a nosnosti auta.
3. Pre dodávky do predajní (cez veľkoobchod) určuje saminimálne expedičné množstvo takto:
    čokoládové a nečokoládové cukrovinky  200 kg
    tabuľková čokoláda, kakaový prášok 30 kg
    hroznové víno prírodné 300 l
    hroznové víno dezertné 100 l
    trvanlivé pečivo 200 kg

Poznámky pod čiarou

*) Dodávky výrobkov organizáciám štátneho a družstevného maloobchodu upravuje vyhláška č. 130/1964 Zb.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené