Vyhláška č. 122/1964 Zb.Vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ktorou sa vydávajú základné podmienky nákupu poľnohospodárskych výrobkov a dodávok poľnohospodárskych potrieb

Čiastka 53/1964
Platnosť od 29.06.1964 do04.06.1967
Účinnosť od 01.07.1964 do04.06.1967
Zrušený 55/1967 Zb.

122

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

z 29. júna 1964,

ktorou sa vydávajú základné podmienky nákupu poľnohospodárskych výrobkov a dodávok poľnohospodárskych potrieb

Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení hlavným arbitrom ČSSR ustanovuje podľa § 392 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. (ďalej len „zákon“), podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe poľnohospodárskych výrobkov a podľa § 6 zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 40/1962 Zb. o zriadení Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov:


PRVÁ ČASŤ

Úvodné ustanovenie

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje základné podmienky nákupu poľnohospodárskych výrobkov medzi poľnohospodárskymi organizáciami (poľnohospodárskymi závodmi) a nákupnými organizáciami a základné podmienky dodávok poľnohospodárskych potrieb dodávaných nákupnými organizáciami poľnohospodárskym a iným organizáciám. Upravuje aj nákup poľnohospodárskych výrobkov od jednotlivo hospodáriacich roľníkov a drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy (piata časť), ako i nákup prebytkov poľnohospodárskych výrobkov.*) Táto vyhláška platí primerane i pre dodávky poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované navzájom medzi poľnohospodárskymi organizáciami.

(2) Poľnohospodárskymi organizáciami sú všetky socialistické organizácie, ktoré dodávajú z vlastnej poľnohospodárskej výroby poľnohospodárske výrobky nákupným organizáciám alebo od nich odoberajú poľnohospodárske potreby (napr. štátne majetky, jednotné roľnícke družstvá, podniky miestneho hospodárstva, okresné správy štátnych ciest, Československý zväz chovateľov drobného zvieratstva, užívatelia poľovníckych revírov).

(3) Nákupnými organizáciami sú organizácie poverené Ústrednou správou nákupu poľnohospodárskych výrobkov nákupom poľnohospodárskych výrobkov a dodávkami poľnohospodárskych potrieb.

§ 2

Uzavieranie zmluvy

(1) O dodávke poľnohospodárskych výrobkov a potrieb uzavierajú nákupné organizácie s poľnohospodárskymi organizáciami jedinú zmluvu. Za všetky nákupné organizácie uzavierajú túto zmluvu poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky (§ 259 zákona).

(2) Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky prejednajú návrh zmluvy, ktorá sa má uzavrieť s poľnohospodárskou organizáciou, so zúčastnenými nákupnými organizáciami. Jednotlivé nákupné organizácie sú uzavretím tejto zmluvy zaviazané v určenom rozsahu poľnohospodárske výrobky odoberať a poľnohospodárske potreby dodávať (§ 259 zákona).

§ 3

Povinnosť uzavrieť zmluvu

(1) Organizácia (poľnohospodárska i nákupná organizácia) je povinná na žiadosť druhej organizácie uzavrieť zmluvu o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a potrieb na základe plánovacieho aktu. Ak však poľnohospodárska organizácia ponúka väčšie množstvo výrobkov pestovaných ako viacročné kultúry, nákupná organizácia je povinná uzavrieť zmluvu na celé ponúkané množstvo (§ 162 zákona).

(2) Poľnohospodárske organizácie sú povinné zahrnúť dodávky poľnohospodárskych výrobkov a odber poľnohospodárskych potrieb vyplývajúce z uzavretých hospodárskych zmlúv do svojich výrobných a finančných plánov (§ 260 zákona).

§ 4

Ak vzniknú pri uzavieraní, zmene alebo zrušení zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a potrieb spory medzi nákupnou a poľnohospodárskou organizáciou riadenou výrobnou poľnohospodárskou správou, organizácie sú povinné ako podklad pre rozhodnutie zabezpečiť prejednanie rozporov výrobnou poľnohospodárskou správou (§ 268 ods. 1 zákona). Spory o zmluvách o dodávkach poľnohospodárskych výrobkov a potrieb (predzmluvné spory), ako i spory z týchto zmlúv (majetkové spory) medzi nákupnými organizáciami a poľnohospodárskymi organizáciami rozhodujú orgány štátnej arbitráže.

DRUHÁ ČASŤ

Oddiel I

Nákup poľnohospodárskych výrobkov

§ 5

(1) Zmluvou o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a potrieb sa poľnohospodárska organizácia zaväzuje dodať v dojednaných lehotách nákupnej organizácii dohodnuté množstvo poľnohospodárskych výrobkov v akosti zodpovedajúcej technickým normám (ak tieto nie sú, akostným podmienkam uvedeným v tejto vyhláške), prípadne v dohodnutej akosti v medziach technických noriem, alebo ustanoveným akostným podmienkám. Nákupná organizácia sa zaväzuje dodať poľnohospodárskej organizácii dohodnuté množstvo poľnohospodárskych potrieb v určenej akosti a lehotách zodpovedajúcich potrebám včasného zabezpečenia poľnohospodárskej výroby, prípadne poskytnúť ďalšiu dohodnutú spoluprácu (§ 262 zákona).

(2) Ak je dodávateľom štátna poľnohospodárska organizácia, je povinná i po splnení záväzkov zo zmluvy o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a potrieb dodať nákupnej organizácii všetky poľnohospodárske výrobky, pokiaľ ich nepotrebuje na kŕmenie, pre budúci osev, výsadbu, na vytvorenie plánovaných rezerv alebo pre naturálne plnenie svojim zamestnancom (§ 263 ods. 1 zákona).*)

(3) Ak je dodávateľom jednotné roľnícke družstvo, je povinné dodať nákupnej organizácii poľnohospodárske výrobky v množstve dojednanom v zmluve o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a potrieb (§ 263 ods. 2 zákona).

(4) Z ustanovení odsekov 2 a 3 platia tieto výnimky:

a) majetky poľnohospodárskych škôl a zariadenia pre výchovu učňov môžu po splnení záväzkov zo zmlúv spotrebovať prebytky zemiakov, zeleniny, ovocia, mäsa (s výnimkou hovädzieho dobytka), mlieka a vajec;

b) štátne lesy, lesné závody a podniky správy vojenských lesov a majetkov môžu s vedomím krajského národného výboru použiť po splnení záväzkov zo zmlúv prebytky zemiakov, zeleniny, ovocia, mäsa (s výnimkou hovädzieho dobytka), zveriny, mlieka a vajec na zásobovanie osôb zamestnaných v prevádzke lesného hospodárstva, v odľahlých oblastiach podľa dávok určených im nadriadeným ministerstvom;

c) výskumné ústavy, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, šľachtiteľské a semenárske podniky a vedecké inštitúcie sú povinné ponúknuť nákupným organizáciám po splnení záväzkov zo zmlúv všetky prebytky poľnohospodárskych výrobkov, ktoré nepotrebujú pre vedecké, výskumné a pokusné účely;

d) ak ide o dodávky poľnohospodárskych výrobkov, ktoré sú upravené osobitnými predpismi.*)

§ 6

(1) Nákupné organizácie sú povinné prevziať všetky poľnohospodárske výrobky ponúkané poľnohospodárskymi organizáciami, pokiaľ tieto výrobky sú spôsobilé na priamu spotrebu alebo na spracovanie, a to i keď nezodpovedajú technickým normám. Toto ustanovenie sa vzťahuje i na odpady po čistení osív, s výnimkou odpadov škodlivých a nepoužiteľných pre priamu spotrebu a spracovanie.

(2) Výnimky z ustanovenia odseku 1 ustanovuje osobitný predpis.*)

Oddiel II

Všeobecné dodacie podmienky

§ 7

Ustanovenie tohto oddielu sa vzťahuje na všetky dodávky poľnohospodárskych výrobkov dodávaných podľa tejto vyhlášky, pokiaľ pri jednotlivých výrobkoch nie je ustanovené inak v osobitných dodacích podmienkach (§ 17 až 61).

§ 8

Nákupné miesto a splnenie dodávky (k § 265 zákona)

(1) Nákupné miesta pre dodávky jednotlivých druhov poľnohospodárskych výrobkov musia byť uvedené v zmluve. Ak nedôjde medzi organizáciami k dohode o nákupnom mieste, určí ho okresný národný výbor po dohode s výrobnou poľnohospodárskou správou. Poľnohospodárska organizácia a nákupná organizácia môžu sa pred uskutočnením dodávky dohodnúť i na inom nákupnom mieste.**) Bližšie ustanovenia o nákupnom mieste sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Dodávka poľnohospodárskych výrobkov je splnená odovzdaním týchto výrobkov nákupnej organizácii v nákupnom mieste.

(3) Dodávky poľnohospodárskych výrobkov sa započítavajú na plnenie zmluvy v roku, na ktorý bola zmluva uzavretá.

(4) Na plnenie zmluvy sa započítavajú poľnohospodárske výrobky, ktoré akosťou zodpovedajú technickým normám, prípadne akostným podmienkam uvedeným v tejto vyhláške. Dodávky výrobkov sa započítavajú v kusoch, litroch alebo v čistej váhe s výnimkou trhových obilovín, strukovín a olejnín (vrátane semena ľanu a konopí), ktoré sa započítavajú v štandardnej váhe.

(5) Čistou váhou sa rozumie skutočná váha poľnohospodárskeho výrobku, znížená o váhové zrážky alebo zvýšená o prirážku k váhe v rozsahu určenom príslušnými technickými normami.

(6) Štandardnou váhou sa rozumie váha výrobku pri určenom percente obsahu vody (štandardná vlhkosť).

§ 9

Ak poľnohospodárska organizácia zistí, že možno dodať vyššie dodávky, než bolo dojednané (§ 5 a 6), je povinná na to nákupnú organizáciu bez zbytočného odkladu upozorniť (§ 264 zákona).

§ 10

Dodacie lehoty (k § 266 zákona)

Dodacie lehoty rastlinných výrobkov sa určujú v zmluve tak, aby dodávky boli plnené spravidla ihneď pri zbere a živočíšne výrobky bežne a čo najrovnomernejšie. Dodacie lehoty zeleniny a živočíšnych výrobkov sa určujú spôsobom uvedeným v osobitných dodacích podmienkach (§ 24 a 34 až 61).

§ 11

Obaly (k § 178 zákona)

(1) Ak technická norma ustanovuje, že poľnohospodárske výrobky majú sa dodať v obaloch, potrebné množstvo obalov poľnohospodárskej organizácii bezplatne poskytne nákupná organizácia.

(2) Organizácie sú povinné zaobchádzať s obalmi hospodárne a tak, aby bolo zabezpečené ich plné využitie. Najmä nie je dovolené obaly preťažovať ani ich používať na iné účely než pre dodávky, pre ktoré boli určené; taktiež nie je dovolené obaly vyraďovať z používania, ak sú schopné opravy a ak je oprava hospodárna (§ 179 zákona).

(3) Poľnohospodárske organizácie sú povinné poskytnuté obaly vrátiť v dohodnutej lehote, a ak lehota nie je dohodnutá, najneskoršie s poslednou dodávkou výrobkov, ktoré majú byť v obaloch dodané. Ak obaly v tejto lehote nevráti, nákupná organizácia je povinná vyúčtovať poľnohospodárskej organizácii penále vo výške 50 % ceny nevrátených obalov. Povinnosť poskytnuté obaly vrátiť trvá však i po zaplatení penále. Ak poľnohospodárska organizácia nebude môcť obaly vrátiť vôbec, je povinná okrem penále zaplatiť ich cenu. Cenou obalu sa rozumie maloobchodná cena, ak je určená, v ostatných prípadoch veľkoobchodná cena vrátane dane z obratu.

(4) Obaly sa odovzdávajú a vracajú v nákupnom mieste.

§ 12

Preprava (k § 180 zákona)

Preprava poľnohospodárskych výrobkov a náhrady dovozného sú upravené v prílohe č. 1.

§ 13

Ceny (k § 190 zákona)

Poľnohospodárske výrobky sa nakupujú za nákupné ceny platné pri splnení dodávky.

§ 14

Preverovanie dodávok

(1) Dodávky poľnohospodárskych výrobkov sa preverujú v nákupnom mieste.

(2) Pri preverení dodávok sa zisťuje množstvo a akosť poľnohospodárskych výrobkov, najmä ich zaradenie do tried, prípadne skupín akosti. Zistenie množstva a akosti poľnohospodárskych výrobkov vykonáva nákupná organizácia po dohode s poľnohospodárskou organizáciou ihneď pri plnení dodávky poľnohospodárskeho výrobku.

(3) Ak nedôjde pri plnení dodávky k dohode o tom, aká je akosť poľnohospodárskeho výrobku, pre obidve organizácie je záväzné rozhodnutie vydané

a) Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, ak ide o osivo, sadivo, násadové vajcia, mlieko, hrudkový syr;

b) veterinárnym zariadením, ak ide o chovné a úžitkové zvieratá alebo o mäso, ako i o to, či jatočné zvieratá majú byť dodané v živom alebo mŕtvom stave (v mäse);

c) veterinárnym zariadením, prípadne Štátnou inšpekciou akosti poľnohospodárskych výrobkov, ak ide o jatočnú hydinu;

d) Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ak ide o liečivé a aromatické rastliny;

e) Štátnou inšpekciou akosti poľnohospodárskych výrobkov, ak ide o ostatné výrobky.

Náklady spojené s rozhodnutím o akosti uhrádza organizácia, v neprospech ktorej bolo rozhodnuté.

(4) Nákupná organizácia je povinná, ak nedôjde k dohode o akosti, neodkladne prizvať orgán oprávnený rozhodnúť o akosti dodávaných výrobkov; pokiaľ sa tento orgán nemôže na miesto preverovania ihneď ustanoviť, je povinná:

a) pri výrobkoch, pri ktorých technické normy predpokladajú odber vzorky, zabezpečiť ešte za účasti poľnohospodárskej organizácie odobratie vzorky a predložiť ju bez zbytočného odkladu orgánu oprávnenému rozhodnúť o akosti,

b) pri ostatných výrobkoch zabezpečiť ich oddelené uskladnenie (ustajnenie) a posúdenie orgánom oprávneným rozhodnúť o akosti (§ 267 ods. 2 zákona).

(5) Ak nedôjde medzi poľnohospodárskou organizáciou a nákupnou organizáciou k dohode o zaradení jatočných zvierat do triedy akosti alebo o zrážke na nakŕmenosť (hovädzí dobytok, ovce, ošípané a kone), nákupná organizácia je povinná zabezpečiť vykonanie kontrolného zabitia spravidla na najbližších bitúnkoch s výnimkou prípadu presunov jatočných zvierat mimo okresu, keď sa kontrolné zabitie vykoná na bitúnkoch miesta určenia.

(6) Ak nákupná organizácia nesplní povinnosti uvedené v odseku 4, prípadne v odseku 5 za dodanú akosť platí akosť udaná poľnohospodárskou organizáciou pri plnení (§ 267 ods. 3 zákona).

(7) Ak nedôjde medzi organizáciami k dohode o akosti poľnohospodárskych výrobkov, nákupná organizácia potvrdzuje poľnohospodárskej organizácii odber výrobkov na lístku o prevzatí. V lístku o prevzatí budú uvedené akosti udané oboma organizáciami. Po rozhodnutí o akosti príslušným orgánom alebo pri jatočných zvieratách na podklade kontrolného zabitia vystavuje sa nákupný lístok. Okrem údajov o cene má lístok o prevzatí rovnaké náležitosti ako nákupný lístok (§ 15).

(8) Nákupná organizácia nemôže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé už pri odbere od poľnohospodárskej organizácie po tom, keď akosť bola dohodnutá alebo ustanovená (§ 267 ods. 4 zákona).

§ 15

Nákupný lístok

(1) Nákupný lístok je dokladom o množstve a akosti dodaných poľnohospodárskych výrobkov a podkladom pre ich zaplatenie.

(2) Nákupný lístok je povinná vystaviť nákupná organizácia hneď, len čo bola dohodnutá alebo ustanovená akosť prevzatých poľnohospodárskych výrobkov; nákupný lístok je povinná vystaviť i vtedy, ak podľa § 14 ods. 6 za akosť dodanú platí akosť udaná poľnohospodárskou organizáciou.

(3) Nákupný lístok obsahuje najmä: názov a sídlo nákupnej organizácie, názov a sídlo poľnohospodárskej organizácie, prevádzkáreň poľnohospodárskej organizácie, odkiaľ sú výrobky dodávané, druh, množstvo, akosť a cenu dodaných výrobkov, dátum ich prevzatia a deň odovzdania (odoslania) nákupného lístku. Nákupný lístok podpisujú obidve organizácie. Nákupná organizácia zodpovedá za správne vyhotovenie nákupného lístka.

§ 16

Pokiaľ nákupná organizácia organizuje priame dodávky poľnohospodárskych výrobkov od poľnohospodárskych organizácií ďalším odberateľským organizáciám, poľnohospodárske organizácie sú povinné dať si potvrdiť dodané množstvo, dátum a akosť príjemcom priamej dodávky, ak príjemca nebol poverený nákupnou organizáciou vystavovať nákupné lístky. V prípade, že dôjde k rozporu medzi poľnohospodárskou organizáciou a príjemcom priamej dodávky o zaradenie do akosti, postupuje sa primerane podľa § 14 ods. 4 a 6. Na základe potvrdenia vystaveného príjemcom priamej dodávky, prípadne tiež rozhodnutia o akosti (§ 14 ods. 4) vystaví nákupná organizácia nákupný lístok.

Oddiel III

Osobitné dodacie podmienky

§ 17

Tento oddiel obsahuje osobitné ustanovenia pre dodávky jednotlivých druhov poľnohospodárskych výrobkov.

A. Rastlinné výrobky

§ 18

Zrnoviny a olejniny

(1) Pre skúšanie, preberanie a uskladňovanie zrnovín platí ČSN 46 1011. Pre skúšanie, preberanie a uskladňovanie olejnín platí ČSN 46 2302.

(2) Zrnoviny a olejniny sa dodávajú v akostiach určených technickými normami:

pšenica ČSN 46 1141
raž ČSN 46 1111
sladovnícky jačmeň ČSN 46 1163
priemyslový jačmeň ČSN 46 1161
kŕmny jačmeň ČSN 46 1162
ovos ČSN 46 1211
kukurica v zrne ČSN 46 1131
pohánka ČSN 46 1261
proso ČSN 46 1251
cirok ČSN 46 2826
mohár a čumíza ČSN 46 1271
nelúpaná ryža ČSN 46 2806
jedlý hrach ČSN 46 1311
jedlá šošovica ČSN 46 1321
jedlá fazuľa ČSN 46 1331
kŕmne strukoviny ČSN 46 1302
olejniny ČSN 46 2310

(3) Pri dodávke zrnovín nezodpovedajúcich technickým normám vykoná sa akostné ohodnotenie podľa výsledku rozboru, vykonaného podľa určených metód skúšania, platných pre štandardnú akosť. Takto dodané zrnoviny budú sa preberať podľa zistenej akosti a použijú sa pre najvýhodnejšie účely, pre ktoré svojou akosťou ešte zodpovedajú. Pri vyššej vlhkosti (prípadne pri dodávkach porasteného obilia) než určuje technická norma, postupuje sa podľa osobitných predpisov.*)

(4) Za každé vyššie percento obsahu vody, než je určená štandardná vlhkosť, zráža sa zo zistenej skutočnej váhy 1,2 %. Za každé nižšie percento obsahu vody sa zvyšuje zistená skutočná váha o 1,2 %, avšak len do určeného najnižšieho percenta obsahu vody.

(5) Prirážky a zrážky podľa odseku 4 sa vykonávajú za rozdiel každého 0,5 % obsahu vody. Na rozdiely vlhkosti nepresahujúce 0,25 % sa neprihliada, rozdiely od 0,26 % do 0,75 % sa zaokrúhľujú na 0,5 % a rozdiely nad 0,75 % na 1%.

(6) Ak poľnohospodárska organizácia dodala kukuricu v klasoch, vypočíta sa skutočná váha dodanej kukurice podľa výťažnosti zrna.

(7) Ak dodávané obiloviny (s výnimkou sladovníckeho jačmeňa), strukoviny a olejniny nevyhovujú príslušnej triede akosti len jednému zo znakov znečistenia (nečistoty celkom, škodlivé nečistoty, nečistoty minerálne), zaradia sa do najbližšieho nižšieho stupňa určeného pre prímesi a nečistoty, ak nevyhovujú viacerým znakom, zaradia sa podľa týchto znakov. Sladovnícky jačmeň musí zodpovedať všetkým požiadavkám určeným technickou normou.

(8) Jedlý hrach s muškovitosťou nad 20 %, jedlá šošovica s muškovitosťou nad 10 % a farebná nejednotná fazuľa (farebná zmes) sa považujú za kŕmne strukoviny.

§ 19

Zemiaky

(1) Pre skúšanie raných, stolných, priemyslových a kŕmnych zemiakov platí ČSN 46 2203.

(2) Zemiaky sa dodávajú v akostiach určených technickými normami:

stolné zemiaky ČSN 46 2211
rané zemiaky 46 2231
priemyslové zemiaky 46 2251
kŕmne zemiaky46 2261

(3) Pri dodávke zemiakov s vyšším obsahom cudzích prímesí, než určuje technická norma, určí sa čistá váha tak, že sa odpočíta množstvo cudzích prímesí prevyšujúce odchýlku prípustnú technickou normou.

(4) Poľnohospodárske organizácie, ktoré dodávajú priemyslové zemiaky na základe zmluvy, majú právo na spätný odpredaj 20 kg vlhkých zdrvkov alebo 15 kg lisovaných zdrvkov alebo 2,5 kg sušených zdrvkov, prípadne 90 litrov liehovarských výpalkov za každých 100 kg dodaných priemyslových zemiakov v čistej váhe. Zdrvky, prípadne výpalky poľnohospodárska organizácia je povinná bežne odoberať v spracovateľskom podniku určenom nákupnou organizáciou.

§ 20

Seno a slama

(1) Seno sa dodáva v akostiach určených ČSN 46 1511 a slama ČSN 46 1071.

(2) Čistou váhou sa rozumie skutočná váha o vlhkosti najviac 17 %. Za každé vyššie percento vlhkosti až do 25 % sa odpočíta od prevzatej skutočnej váhy 1 %; seno a slama o vyššom obsahu vody ako 25 % nemôžu byť dodané.

§ 21

Technické plodiny

(1) Technické plodiny sa dodávajú v akostiach určených technickými normami:

cukrová repa ČSN 46 2110
čakanka46 2140
nefermentovanýdomáci tmavý tabak 56 9505
nefermentovanýdomáci svetlý tabak 56 9506
rosený (máčaný) stonkový ľan 46 2420
nerosený (nemáčaný) stonkový ľan 46 2415
nemáčané konopné stonky 46 2431
slama metlového ciroku 46 2490
chmeľ 46 2510
plody koreninovej papriky 46 4421

(2) Pri dodávkach cukrovej repy a čakanky zaokruhľuje sa čistá váha na desaťkilogramy, a to v rozmedzí 10 kg vždy od 5 kg hore.

(3) Zmluvy o dodávke stonkového ľanu sa uzavierajú na obdobie od 1. júla bežného roku do 30. júna nasledujúceho roku. Pri dodávkach stonkového ľanu a stonkových konopí čistá váha sa zaokruhľuje v rozmedzí 5 kg vždy od 3 kg hore. Dodávaný stonkový ľan sa ohodnotí hneď pri prevzatí na základe zmyslového posúdenia (§ 14 ods. 2). Nákupná organizácia sa však môže s poľnohospodárskou organizáciou tiež dohodnúť na tom, že zaradenie roseného stonkového ľanu do triedy akosti sa vykoná podľa výsledku výrobnej skúšky zo vzorky alebo podľa výsledku spracovania celej partie a pri nerosenom stonkovom ľane podľa výsledku laboratórnej skúšky. V týchto prípadoch sa akostné zaradenie do triedy akosti a vyplatenie vykoná až po urobení výrobnej alebo laboratórnej skúšky. Pokiaľ sa organizácie dohodnú na dodávke neroseného odsemeneného alebo neodsemeneného ľanu, započítavajú sa tieto dodávky na plnenie zmluvy takto: 100 kg neroseného odsemeneného stonkového ľanu za 75 kg roseného ľanu, 100 kg neroseného neodsemeneného stonkového ľanu za 56,25 kg roseného ľanu.

(4) Pri koreninovej paprike rozumie sa čistou váhou pri umele sušených plodoch celková váha plodu pri najvyššej vlhkosti 13 % a pri čerstvých a zavädnutých plodoch iba váha sušiny po odpočítaní celkového obsahu vody.

(5) Pre dodávky chmeľu platia tieto ustanovenia:

a) na lístku o prevzatí (dodacom liste) musí byť vyznačený deň, kedy sa vykoná zaradenie prevzatého chmeľu do akostných tried;

b) nákupná organizácia odoberie z prevzatej partie za účasti poľnohospodárskej organizácie dve vzorky, z ktorých jednu si ponechá nákupná organizácia, druhá sa odovzdá poľnohospodárskej organizácii. Vzorky sa odoberajú z každej dodanej partie prevzorkovaním všetkých prevzatých žochov;

c) akostné zaradenie a cenové ohodnotenie sa vykonáva na základe typových vzoriek akosti určených Štátnou inšpekciou akosti poľnohospodárskych výrobkov;

d) ak poľnohospodárska organizácia nesúhlasí so zaradením chmeľu do akostnej triedy alebo s cenovým ohodnotením, oznámi to písomne nákupnej organizácii do troch dní po doručení oznámenia o akostnom zaradení, prípadne cenovom ohodnotení chmeľu. Nákupná organizácia je povinná hneď zabezpečiť u Štátnej inšpekcie akosti poľnohospodárskych výrobkov určenie akosti chmeľu na základe vzorky odobratej zo spornej partie.

§ 22

Spätný odpredaj

(1) Poľnohospodárske organizácie, ktoré dodali nákupnej organizácii technickú cukrovú repu alebo čakanku, majú právo na spätný odpredaj cukru za zníženú maloobchodnú cenu, a to:

a) štátne poľnohospodárske organizácie pre pracovníkov priamo zúčastnených na ošetrení a zbere cukrovej repy a čakanky;

b) jednotné roľnícke družstvá pre doplnkové odmeny za práce spojené s výrobou cukrovej repy a čakanky.

(2) Poukážky na nákup cukru za maloobchodnú cenu zníženú o 6 Kčs za 1 kg vydávajú nákupné organizácie:

a) za každých 100 kg dodanej cukrovej repy na množstvo 0,25 kg;

b) za každých 100 kg dodanej čakanky na množstvo 0,30 kg.

(3) Za dobre a včas vykonané jarné práce na cukrovej repe a čakanke môžu sa po skončení druhej okopávky vydať poukážky na nákup zľavneného cukru ako preddavok na dodávky cukrovej repy a čakanky vo výške 15 kg cukru za každý obrobený ha plochy cukrovej repy alebo čakanky.

(4) Poľnohospodárske organizácie dodávajúce cukrovú repu alebo čakanku môžu si pri konečnom zúčtovaní dodávok namiesto vystavenia poukážok na nákup zľavneného cukru dať vyplatiť výšku poskytnutej zľavy. Peňažný preddavok namiesto poukážok na nákup zľavneného cukru sa za vykonané jarné práce neposkytuje.

(5) Podrobnosti, ako i podmienky platnosti poukážok na nákup zľavneného cukru upravujú osobitné predpisy.*)

§ 23

(1) Za dodávky cukrovej repy a čakanky majú poľnohospodárske organizácie právo:

a) na spätný odpredaj 60 kg čerstvých rezkov (podľa ČSN 56 5860) s obsahom 8 % sušiny a 0,5 kg melasy (podľa ČSN 56 5840) o polarizácii 50 % za každých 100 kg čistej váhy dodanej čakanky;

b) na bezplatnú dodávku 60 kg čerstvých rezkov s obsahom 8 % sušiny a 0,5 kg melasy o polarizácii 50 % za každých 100 kg čistej váhy dodanej cukrovej repy.

Rezky s vyšším alebo nižším obsahom sušiny a melasa o vyššom alebo nižšom percente polarizácie budú sa vydávať v príslušnom pomere.

(2) Ak sa budú namiesto čerstvých rezkov vydávať sušené rezky, vydávajú sa za dodávky cukrovej repy v pomere 6 kg sušených rezkov za každých 100 kg čerstvých rezkov s obsahom 8 % sušiny a za dodávky čakanky v pomere 9 kg sušených rezkov za každých 100 kg čerstvých rezkov s obsahom 8 % sušiny.

(3) Poľnohospodárskym organizáciám dodávajúcim cukrovú repu vydávajú sa rezky na tom istom mieste, kde dodali cukrovú repu, prípadne na inom dohodnutom mieste. Poľnohospodárske organizácie sú povinné odobrať rezky v pomere k množstvu dodanej cukrovej repy ihneď po začatí prevádzky v cukrovare podľa dohody s cukrovarom. Ak sa rezky neodoberú podľa dohody, poľnohospodárska organizácia stráca právo na ich dodávku.

(4) Melasa sa vydáva v cukrovare. Na nákupnom lístku sa pri jeho vydaní uvedie, či poľnohospodárska organizácia požaduje dodávku melasy. Poľnohospodárska organizácia je povinná odobrať melasu najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roku po zbere cukrovej repy, inak stráca právo na dodávku melasy.

(5) Poľnohospodárskym organizáciám dodávajúcim čakanku nákupná organizácia**) sprostredkuje dodávku rezkov z najbližšieho cukrovaru.

(6) Poľnohospodárske organizácie dodávajúce cukrovú repu majú právo na bezplatnú dodávku saturačných kalov v množstve najmenej 6 kg na každých 100 kg dodanej cukrovej repy čistej váhy. Na odber saturačných kalov poľnohospodárska organizácia je povinná záväzne sa prihlásiť najneskoršie do 1. januára a odobrať ich do 31. marca nasledujúceho roku po zbere cukrovej repy, inak stráca právo na dodávku kalov. Saturačné kaly vydá nákupná organizácia poľnohospodárskej organizácii v cukrovare.

(7) Osivo určené pre výrobu technickej cukrovej repy a čakanky nákupná organizácia vydá poľnohospodárskej organizácii zdarma.

§ 24

Zelenina, záhradné jahody, ovocie, stolové hrozno

(1) Pre balenie, dopravu a uskladňovanie zeleniny, záhradných jahôd, ovocia a stolového hrozna platí ČSN 46 3000.

(2) Jednotlivé druhy sa dodávajú v akostiach určených technickou normou:

Spoločné ustanovenia pre ovocie a zeleninu (čerstvé ovocie, čerstvá zelenina) ČSN 46 3000
Hlúbová zelenina (kaleráb, kučeravý petržlen, hlávkový kel, ružičkový kel, karfiol, brokolica, hlávková kapusta) 46 3110
Koreňová zelenina (zeler, čierny koreň, červená repa (cvikla), karotka a mrkva, chren, ovosný koreň, paštrnák, petržlen, reďkev, reďkovka, vodnica) 46 3120
Listová zelenina (čínska kapusta, hlávkový šalát, valeriánka poľná, rebarbora, rýchlené puky šalátovej čakanky, špenát, štrbák) 46 3130
Struková zelenina (fazuľové struky, hrachové struky) 46 3140
Plodová zelenina (lulok, cukrové melóny, vodové melóny, uhorky nakladačky, šalátové uhorky, zeleninová paprika, rajčiaky, tekvica, patizóny) 46 3150
Cibuľová zelenina (kuchynská cibuľa, rezová cibuľa, cibuľa šarlotka, cesnak, pažítka, pór) 46 3160
Špargľa 46 3170
Jedlá kukurica 46 3171
Kôpor 46 3172
Záhradné jahody 46 3031
Jadrové ovocie (jablká, hrušky, jarabinky, gdule, mišpule) 46 3010
Padané jablká 46 3011
Kôstkové ovocie (broskyne, marhule, mirabelky, poloslivky, ringloty, slivky domáce guľatoplodé, pravé slivky, čerešne, višne) 46 3020
Bobulové ovocie (egreš, maliny, černice, biele, červené a čierne ríbezle) 46 3030
Škrupinové ovocie (jedlé gaštany, lieskové oriešky, nezrelé mandle a zrelé čerstvé mandle, zelené (nezrelé) vlašské orechy, zrelé čerstvé vlašské orechy a zrelé suché vlašské orechy) 46 3050
Stolové hrozno 46 3041

(3) Dodacie lehoty pri zelenine sa dojednávajú s presnosťou na mesiac. Poľnohospodárske organizácie a nákupné organizácie môžu uzavrieť na dodávku niektorých druhov zeleniny krátkodobé dohody.*)

(4) Poľnohospodárske organizácie sú povinné:

- oznamovať nákupnej organizácii vždy dva dni vopred druh, akosť a množstvo výrobkov, ktoré dodajú, s výnimkou dodávok uskutočňovaných v rámci krátkodobej dohody podľa odseku 3;

- dodávať zeleninu, záhradné jahody, ovocie a stolové hrozno v obaloch poskytnutých nákupnou organizáciou, pokiaľ technická norma nedovoľuje dodávky bez obalov;

- zaplatiť nákupnej organizácii 20 Kčs za každú poskytnutú klietku a 10 Kčs za každý poskytnutý obal iného druhu, ktoré nevrátili nákupnej organizácii najneskoršie do troch dní po poslednej dodávke.

(5) Nákupné organizácie sú povinné:

- odobrať od poľnohospodárskych organizácií výrobky podľa krátkodobej dohody (odsek 3) a podľa oznámenia poľnohospodárskej organizácie tak, aby nevčasným odberom nedošlo k ich znehodnoteniu (zmene akosti);

- upraviť v jednotlivých nákupných miestach nákupný čas po dohode s miestnymi národnými výbormi a jednotnými roľníckymi družstvami v obvode nákupne tak, aby zodpovedal miestnym podmienkam a charakteru nakupovaných výrobkov; v mesiaci júni až auguste, prípadne preberať zeleninu, ovocie, záhradné jahody i v čase od 4 hodiny do 22 hodiny;

- poľnohospodárskym organizáciám včas bezplatne poskytnúť nepoškodené obaly pre dodávky zeleniny, záhradných jahôd, ovocia a stolového hrozna, a to vždy na množstvo, ktoré bude podľa krátkodobej dohody (ods. 3) alebo oznámenia poľnohospodárskej organizácie dodané: súčasne im zdarma vydať akostné štítky.

§ 25

Muštové hrozná európskeho viniča a hybridy

(1) Muštové hrozná a hybridy sa dodávajú v akostiach určených technickými normami:

muštové hrozná viničaČSN 46 3043
hrozná plodných hybridov 46 3042

(2) Obsah cukru pri muštových hroznách európskeho viniča sa určí tak, že na zlomky do 0,5 % sa neprihliada a zlomky nad 0,5 % sa zaokrúhľujú na vyššie percento.

§ 26

Koreniny

Koreniny sa dodávajú v akostiach určených technickými normami:

rasca, aníz, fenikel, korianderČSN 46 2530
listový drvený majorán46 2531
listový čerstvý majorán46 3173

§ 27

Lesné plody a huby

Jednotlivé druhy sa dodávajú v akostiach určených technickými normami:

lesné plody (čučoriedky, brusnice, lesnéjahody, maliny a černice, šípky) ČSN 46 3030
čerstvé jedlé huby 48 0620
lieskové oriešky 46 3050

§ 28

Liečivé a aromatické rastliny

(1) Liečivými a aromatickými rastlinami sa rozumejú nespracované alebo spracované rastliny alebo ich časti, korene, vňať, listy, kvety, plody, semená, kôra a iné) nakupované pre liečebné alebo iné účely a uvedené vo vyhláške o nákupných cenách poľnohospodárskych výrobkov.**)

(2) Liečivé a aromatické rastliny sa dodávajú v akostiach určených technickými normami, prípadne československým liekopisom.

(3) Liečivé a aromatické rastliny nakupujú sa jednak od poľnohospodárskych organizácií, jednak z ľudového zberu.

(4) Poľnohospodárske organizácie sú povinné dodať nákupnej organizácii i po splnení zmluvy celé zobraté množstvo raži infikovanej námeľom z plôch, na ktoré bola uzavretá zmluva. Dodávky námeľovej raži sa započítavajú na plnenie zmluvnej dodávky raži.

(5) Dodávka liečivých a aromatických rastlín sa splní ich odovzdaním nákupnej organizácii, prípadne ich odovzdaním verejnému dopravcovi alebo pošte na prepravu do miesta určenia. Náklady prepravy po splnení uhrádza nákupná organizácia.

(6) Nákupný lístok vystaví nákupná organizácia ihneď po prevzatí dodávky, ak sa uskutočňuje odovzdaním výrobkov poľnohospodárskou organizáciou; v ostatných prípadoch do troch dní od prevzatia zásielky, ak bola dopravovaná verejným dopravcom alebo poštou, a do desiatich dní od prevzatia dodávky, ak ide o dodávku zo školského zberu. Ak nákupná organizácia nedodrží tieto lehoty, platí, že liečivé a aromatické rastliny boli dodané v akosti udanej poľnohospodárskou organizáciou, a ak nebola udaná, v I. akosti.

(7) Pokiaľ nákupná organizácia nezaradila dodávku do akostnej triedy udanej poľnohospodárskou organizáciou, a ak akosť nebola udaná do I. triedy, je povinná pri dodávkach presahujúcich 50 kg čistej váhy odobrať vzorku podľa ČSN 86 6005. Ak poľnohospodárska organizácia nesúhlasí s určenou akostnou triedou, je povinná písomne to oznámiť nákupnej organizácii do desať dní po odoslaní nákupného lístka. Ak tak neurobí, platí akosť určená nákupnou organizáciou.

(8) Ak nákupná organizácia trvá na zaradení do akostnej triedy, ktorú určila, je povinná do desať dní po prijatí správy od poľnohospodárskej organizácie predložiť vzorku na rozbor Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv. Výsledok rozboru je pre organizáciu záväzný. Náklady rozboru uhrádza organizácia, v neprospech ktorej rozbor vyznel.

(9) Pri dodávkach liečivých a aromatických rastlín do 50 kg čistej váhy, pokiaľ boli splnené odovzdaním verejnému dopravcovi alebo pošte, platí zaradenie do akostnej triedy vykonané nákupnou organizáciou.

B. Osivo, sadivo a škôlkárske výpestky

§ 29

Osivo a sadivo

(1) Zmluvou o výrobe a dodávke osiva a sadiva sa poľnohospodárska organizácia zaväzuje dodať nákupnej organizácii množstvo osiva alebo sadiva uvedené v tejto zmluve, a to z plôch, ktoré boli v poraste uznané.

(2) Poľnohospodárska organizácia má právo na dodávku osiva a sadiva v množstve, ktoré zodpovedá plochám, na ktorých sa má vykonať osev (výsadba) podľa zmluvy (odsek 1).

(3) Ak osivo a sadivo vyrobené na základe zmluvy nebudú uznané, prevezme ich nákupná organizácia za cenu trhového tovaru. Ak nezodpovedá podmienkam technických noriem trhového tovaru, môže ho nákupná organizácia prevziať za cenu jeho skutočného použitia, prípadne prevzatie odmietne. V prípade odmietnutia prevzatia nákupná organizácia to oznámi výrobnej poľnohospodárskej správe, ktorá poľnohospodárskej organizácii v spolupráci s nákupnou organizáciou primerane zvýši úlohy pôvodného rozpisu plánu poľnohospodárskej výroby a nákupu poľnohospodárskych výrobkov; obdobne sa postupuje, ak poľnohospodárska organizácia nepoužije dohodnuté plochy na výrobu osiva alebo sadiva (zrušenie porastu) a použije ich pre inú výrobu.

(4) Pri dodávke osiva a sadiva poľnohospodárske organizácie sú povinné dodržať povinnosti ustanovené osobitnými predpismi.*)

§ 30

(1) Osivo a sadivo sa dodávajú podľa ustanovení ČSN 46 0310 - spoločné ustanovenia pre osivo a sadivo. Pre uznávanie osiva a sadiva platí ČSN 46 0311, pre skúšanie osív ČSN 46 0610, pre skúšanie zemiakového sadiva ČSN 46 0611, pre skúšanie sadzačky cibule, sadiva cesnaku, cibuľových a hľuznatých kvetín ČSN 46 0612. Pre jednotlivé skupiny alebo druhy osiva a sadiva platia tieto technické normy:

osivo obilovín ČSN 46 1040
osivo strukovín 46 1050
osivo ďatelinovín, travín, jednoročných krmovín a metlového ciroku 46 1060
osivo semenných okopanín 46 2040
osivo cukrovej repy 46 2041
zemiakové sadivo 46 2045
sadivo topinambur 46 2049
osivo olejnín a priadnych rastlín 46 2050
osivo tabaku 46 2055
osivo koreninových rastlín 46 2060
osivo liečivých rastlín 46 2065
osivo a sadivo jahôd 46 3040
osivo a sadivo zelenín 46 4040
osivo a sadivo kvetín 46 4540
osivo ovocných drevín 46 3060
viničový materiál 46 3741
semenáče a sadenice moruše 46 3760
sadenice a korenáče chmeľu 46 3790
ovocné škôlkárske výpestky 46 3601
ovocné podpníky 46 3604
vrúble a rezky ovocných stromov a krov 46 3610

(2) Pri prevzatí prírodného osiva na vyčistenie vo mzde vystavuje nákupná organizácia nákupný lístok na osivo v prírodnom stave; po vyčistení a uznaní vo vzorke vystaví nákupný lístok na čisté osivo.

(3) Prírodné osivá ďatelinovín a travín, prípadne ďalších plodín nakupované na pevno podľa laboratórneho rozboru sa započítavajú na plnenie skutočnou váhou dodaného prírodného osiva po odpočítaní zrážky na prímesi a nečistoty podľa laboratórneho ohodnotenia nákupnej organizácie.

(4) Dodávky osiva a sadiva semenných okopanín, zelenín, kvetín, koreninových a liečivých rastlín, započítavajú sa na plnenie v skutočnej váhe, prípadne v kusoch. Poľnohospodárske organizácie sú povinné ponúknuť nákupnej organizácii semená i v prípade, že nevyhovujú akostným podmienkam.

(5) Pri dodávkach prírodných osív na vyčistenie vo mzde vyplatí nákupná organizácia poľnohospodárskej organizácii preddavok v cene trhových výrobkov tej istej plodiny. Pri osivách ďatelinovín, travín a jednoročných krmovín nákupná organizácia prihliadne na predpokladanú čistotu a klíčivosť osiva a vyplatí podľa toho poľnohospodárskej organizácii primeraný preddavok. Preddavky sa nevyplácajú štátnym organizáciám.

(6) Pri ovocných a okrasných drevinách sa na získanie semien nakupujú celé plody.

(7) Náhrada za vrecia, ktoré poskytla nákupná organizácia poľnohospodárskej organizácii pre dodávky osív, je 1 Kčs za kus.

§ 31

Škôlkárske výpestky

(1) Škôlkárske výpestky sa dodávajú v kusoch, prípadne v skutočnej váhe.

(2) Poľnohospodárske organizácie sú povinné dodať škôlkárske výpestky v dojednaných termínoch.

§ 32

Poľnohospodárske organizácie zodpovedajú za pravosť druhu a odrody a za predpísanú akosť osiva, sadiva a škôlkárskych výpestkov. Pri vadách osiva a sadiva zistených vegetačnou skúškou alebo v poraste musí nákupná organizácia po zistení vád bez zbytočného odkladu odoslať reklamáciu, najneskôr však do 18 mesiacov od splnenia dodávky; pri vadách škôlkárskych výpestkov najneskôr do doby, keď možno prvý raz zistiť pravosť druhu alebo odrody. Ak tak neurobí, nemôže neskôr uplatňovať práva zo zodpovednosti za tieto vady.

§ 33

Poľnohospodárske organizácie majú právo za pestovanie sadzačky a semenačky cukrovej repy, čakanky a kŕmnej repy na odpredaj 120 q čerstvých rezkov a za pestovanie sadzačky a semenačky kŕmnej mrkvy a kŕmneho kelu, kvaky, vodnice a zeleniny na 50 q čerstvých rezkov, a to za každý hektár osadenej a uznanej plochy.

C. Živočíšne výrobky

Jatočné zvieratá

§ 34

(1) Zvieratá sa dodávajú v akostiach určených technickými normami:

jatočný hovädzí dobytok ČSN 46 6120
jatočné teľce 46 6121
jatočné ošípané 46 6160
jatočné ovce a jahňatá 46 6220

(2) Nákupná organizácia dohodne s poľnohospodárskou organizáciou najneskôr do 15 dní pred začiatkom štvrťroka mesačné dodacie lehoty. Ak nedôjde v celkom výnimočných prípadoch k dohode, platí, že poľnohospodárska organizácia je povinná plniť v jednotlivých mesiacoch vždy jednu tretinu štvrťročného množstva.

(3) Poľnohospodárska organizácia je povinná oznámiť nákupnej organizácii, z ktorých prevádzkární a do ktorého nákupného miesta bude zvieratá dodávať a o aké množstvo bude dodané viac, než je množstvo dojednané na dodávku na príslušný mesiac.

(4) Ak sa organizácie nedohodnú inak, nákupná organizácia je povinná oznámiť poľnohospodárskej organizácii najneskôr sedem dní pred dodávkou:

a) deň a hodinu odberu z jednotlivých miest s uvedením množstva,

b) partie, ktoré majú byť pred dodávkou nakŕmené; v týchto prípadoch je nákupná organizácia povinná uhradiť poľnohospodárskej organizácii za jednu kŕmnu dávku

za 1 kus hovädzieho dobytka 3,10 Kčs
za 1 ošípanú 2,50 Kčs

Poľnohospodárska organizácia nezodpovedá v týchto prípadoch po splnení (§ 8 ods. 2) za škody na zvieratách spôsobené ich nakŕmením.

§ 35

(1) Na dodávku sa preberajú zvieratá živé, a to:

a) jatočný hovädzí dobytok - býky a voly nad 380 kg živej váhy,

- jalovice nehodiace sa na plemenitbu nad 350 kg živej váhy,

- kravy vyradené z chovu,

- býky, voly a jalovice pinczgavského plemena, prípadne iných drobných plemien nad 280 kg živej váhy;

b) jatočné teľce;

c) jatočné ošípané nad 70 kg živej váhy;

d) jatočné ovce a kozy, jahňatá a kozľatá nad 3,5 kg živej váhy, vykastrované capy staršie ako 3 mesiace.

(2) Výnimky z ustanovenia odseku 1 môže na určitý čas povoliť výrobná poľnohospodárska správa pri poľnohospodárskych organizáciách ňou riadených a okresný národný výbor pri ostatných poľnohospodárskych organizáciách.

(3) Na dodávku sa tiež preberajú zvieratá ľahšie, než je uvedené v odseku 1, ak sú vyradené z ďalšieho chovu pre nízku úžitkovosť, zakrpatenosť alebo veterinárnym zariadením pre chorobu, úraz a pod., a ďalej tiež mäso z nevyhnutne zabitých zvierat s výnimkou nepoužívateľného mäsa.

(4) Poľnohospodárske organizácie sú povinné:

- včas si obstarať potrebné sprievodné listy pre premiestňované zvieratá;

- dodať zvieratá v čistom stave;

- urobiť pri dodávke zvierat také opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu kože, k úrazu alebo uhynutiu zvieraťa;

- upozorniť pri odovzdávaní kusov na zdravotný stav a na také vlastnosti zvieraťa, pre ktoré by mohlo dôjsť k úrazu osôb, k poškodeniu dopravného prostriedku, k šíreniu nákaz, prípadne k úrazu zvieraťa alebo k jeho uhynutiu, ako aj upozorniť na zvieratá, pri ktorých sú požadované zvláštne opatrenia pri spracovaní na bitúnkoch;

- sňať podkovy ťažným zvieratám dodávaným na jatočné účely;

- dodať zvieratá bez ohlávok, povrazov a reťazí; zvieratá určené na jatočné účely nesmú sa označovať spôsobom poškodzujúcim kožu.

(5) Zvoz zvierat určených na nevyhnutné zabitie alebo zvoz mäsa a ostatných vedľajších častí nevyhnutne zabitých zvierat mimo bitúnku zabezpečuje nákupná organizácia na požiadanie poľnohospodárskej organizácie v prípade, že poľnohospodárska organizácia nemôže pohotovo použiť vlastný dopravný prostriedok. Preberajúca organizácia (nákupná organizácia, prípadne podnik mäsového priemyslu) vystaví poľnohospodárskej organizácii lístok o prevzatí. Nákupný lístok nákupná organizácia vystaví podľa konečného výsledku prehliadky a ohodnotenia mäsa. K nákupnému lístku musí sa pripojiť potvrdenie veterinárneho zariadenia o konečnom výsledku prehliadky a posúdení mäsa a vedľajších produktov zo zabitia.*) Od poľnohospodárskej organizácie nemožno požadovať náhradu nákladov za spracovanie na bitúnkoch, za prehliadky, presun alebo za odpratanie zdravotne závadného mäsa.

(6) Váha zvierat, prípadne mäsa sa zisťuje vážením s presnosťou na kilogramy. Na zlomky do pol kilograma sa neprihliada, zlomky nad pol kilograma sa zaokruhľujú hore.

(7) Zvieratá (okrem teliec) majú sa dodávať a preberať nenakŕmené a nenapojené, pokiaľ poľnohospodárska organizácia nebola požiadaná o nakŕmenie. Ak sú zvieratá (okrem teliec) nevylačnené alebo nakŕmené a napojené, vykoná sa váhová zrážka do 5 % zo živej váhy, pri nadmerne nakŕmených zvieratách do 8 % zo živej váhy. Ak ani 8 % zrážka nestačí nadmernú nakŕmenosť postihnúť, nákupná organizácia zaradí zvieratá len do triedy akosti podľa akostných znakov a nákupná váha sa určí až na podklade kontrolného zabitia. Pri prelačnených zvieratách sa živá váha zvyšuje o prirážku na lačnosť. Pri jatočných teľcoch vykonáva sa zrážka na nakŕmenosť v paušálnej výške 1 kg z každého kusa. Poľnohospodárska organizácia nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu na dopravovanom zvierati spôsobenou nadmernou nakŕmenosťou, pokiaľ je zviera dopravované na najbližší bitúnok.

(8) Kontrolné zabitie podľa § 14 ods. 5 vykonáva sa prednostne pred ostatnými zabitiami. Výsledok kontrolného zabitia je pre obidve organizácie záväzný, ak sa kontrolné zabitie vykoná najneskoršie do 24 hodín po odbere (§ 14 ods. 7). Po tejto dobe je výsledok kontrolného zabitia záväzný len pri údajoch o akosti; pokiaľ ide o váhu, platí váha zistená pri odbere po odpočítaní zrážky na nakŕmenosť, ktorú uviedla poľnohospodárska organizácia pri odbere. Kontrolné zabitie možno však vykonať len v priebehu doby, v rámci ktorej možno ešte spoľahlivo posúdiť akosť mäsa dodaného kusa v čase odberu. Nákupná organizácia je povinná pred vykonaním kontrolného zabitia včas upovedomiť poľnohospodársku organizáciu o mieste a čase kontrolného zabitia. Poľnohospodárska organizácia je oprávnená zúčastniť sa na vykonaní kontrolného zabitia.

(9) Pri kontrolnom zabití sa z dôvodu akostného zaradenia pri hovädzom dobytku, teľcoch a ovciach posúdi zaradenie živého zvieraťa podľa akosti mäsa a v prípade rozdielu sa podľa akosti mäsa živé zviera preradí do zodpovedajúcej triedy akosti; pri jatočných ošípaných nad 115 kg živej váhy, prípadne pri sviniach a bravoch sa pre akostné zaradenie posudzuje hrúbka chrbtovej slaniny podľa technickej normy. Pri kontrolnom zabití hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných z dôvodov určenia zrážky na nakŕmenosť sa čistá (nákupná) váha určí podľa dosiahnutej výťažnosti, a ak je sporná ako akosť, tak i nakŕmenosť, zaradí sa zviera najprv podľa znakov akosti mäsa do príslušnej triedy akosti a z váhy mäsa sa vypočíta čistá živá váha (nákupná) tak, že sa vezme za základ váha vyťaženého mäsa a najnižšia výťažnosť akostnej triedy (pri hovädzom dobytku medzitriedy). Táto váha sa nemení, pokiaľ zodpovedá výťažnostnému rozpätiu príslušnej akostnej triedy, do ktorej bolo zviera zaradené nákupnou organizáciou. Pri hovädzom dobytku akostnej triedy E a pri ovciach a koňoch akostnej triedy D za najnižšiu výťažnosť sa považuje najvyššia výťažnosť týchto tried znížená o 2 %.

(10) Pri neprítomnosti poľnohospodárskej organizácie na kontrolnom zabití jeho výsledok overuje veterinárne zariadenie, prípadne Štátna inšpekcia akosti poľnohospodárskych výrobkov.

(11) Ak vzniknú vyššie náklady s prepravou zvieraťa na kontrolné zabitie, idú na ťarchu organizácie, v neprospech ktorej sa rozhodlo.

(12) Pre jatočné účely sa nakupujú kravy, jalovice, bahnice a prasnice len na základe súhlasu veterinárneho zariadenia. Ak sa po zabití zistí, že zviera bolo brezivé, odpočíta sa poľnohospodárskej organizácii dodatočne z nákupnej váhy váha plodu (vrátane plodových vôd a obalov) a poľnohospodárska organizácia je povinná vrátiť nákupnej organizácii sumu zodpovedajúcu váhe plodu (vrátane plodových vôd a obalov).

§ 36

(1) Nákupná organizácia nemôže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady dodaných zvierat ani práva zo zodpovednosti za škodu, ktorá vzišla z ich vád, pokiaľ pri odbere zvieraťa vystavila nákupný lístok (nákup v živom - na pevno), pri kontrolných zabitiach lístok o prevzatí.

(2) Nákupná organizácia nevykonáva nákup v živom (na pevno) pri zvieratách, u ktorých sa vyskytujú vady, ktoré by mohli mať za následok nepožívateľnosť mäsa, ako napr.:

a) choroba alebo podozrenie z nákazy prejavujúcej sa zjavnou poruchou celkového zdravotného stavu (horúčka, znížená pohyblivosť, nevstávanie);

b) hlboké hnisavé rany alebo zranenia značného rozsahu;

c) vychudnutosť v dôsledku choroby, staroby alebo dlhotrvajúcej krajnej podvýživy sprevádzanej celkovou vysilenosťou, zníženou pohyblivosťou;

d) rozsiahle preležaniny.

V týchto prípadoch nákupná organizácia vystaví lístok o prevzatí (§ 14 ods. 7) a nákupný lístok vystaví podľa konečného výsledku prehliadky a posúdenia mäsa.

(3) Nákupná organizácia nemôže odmietnuť nákup v živom (na pevno) v prípade, že sú dodané zvieratá v živom stave s vadami, ktoré nemajú za následok nepožívateľnosť mäsa, ako napr.:

a) niektoré choroby (napríklad aktinomykóza v malom rozsahu, zápaly a katary pohlavných orgánov, vyliečené zápaly, aj keď zanechali zjavné následky zaschnutosť vemena);

b) vychudnutosť vzniknutá z podvýživy alebo z prekonanej choroby, avšak bez poruchy celkového zdravotného stavu;

c) poškodenie kože.

(4) Ak sa organizácie nedohodnú na tom, či sa má vykonať nákup v živom (na pevno), rozhodne veterinárne zariadenie.

(5) Z domácich zakáľačiek ošípaných môžu sa dodať na plnenie dodávkových úloh bravčové polovice bez drobov, s hlavou alebo bez hlavy, avšak s chrbtovou a sadlovou slaninou.

(6) Váha mäsa vyťaženého z nevyhnutných zabití a zo zvierat speňažovaných v mäse, pokiaľ toto mäso bolo určené pre verejné stravovanie, t. j. bez konfiškovaných častí, započítava sa na plnenie zmluvného množstva jednotlivých druhov jatočných zvierat tak, že váha mäsa sa násobí pri hovädzom dobytku, koňoch a ovciach koeficientom 2, pri ošípaných koeficientom 1,25, pri teľcoch koeficientom 1,4. Váhou vyťaženého mäsa sa rozumie váha 4 štvrtiek pri hovädzom dobytku a koňoch, alebo 2 polovíc pri ošípaných, alebo celých teliec v koži, alebo pri dospelých zvieratách oviec váha trupu bez nôh, a to vždy s vrasteným lojom alebo slaninou a s obličkami vo vychladnutom stave.

(7) Pre zaradenie jatočných kôz do akostných tried sa určujú tieto akostné znaky:

- pre kozy a capov:

akostná trieda A: zvieratá plne mäsité, veľmi dobrej jatočnej hodnoty,

akostná trieda B: zvieratá mäsité, dobrej jatočnej hodnoty,

akostná trieda C: zvieratá málo mäsité;

- pre kozľatá:

akostná trieda A: kozľatá silné, plne mäsité, vo váhe nad 4,5 kg,

akostná trieda B: kozľatá slabšie, málo mäsité, o váhe od 3,5 kg do 4,5 kg.

§ 37

Jatočná hydina

(1) Jatočná hydina sa dodáva podľa ČSN 46 6415.

(2) Pre dodacie lehoty jatočnej hydiny platí obdobne ustanovenie § 34 ods. 2.

(3) Nákupným miestom je prevádzkáreň poľnohospodárskej organizácie. Nákupná organizácia vopred dohodne s poľnohospodárskou organizáciou odber hydiny (čas a množstvo). Poľnohospodárska organizácia je povinná pripraviť hydinu na dodávku na miesto prístupné dopravnému prostriedku. Ak nákupná organizácia neodoberie hydinu v dohodnutom množstve a čase, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu tým spôsobenú.

(4) Nákupná organizácia je povinná odmietnuť odber hydiny, ak k dodávke nie je priložené veterinárne osvedčenie.

(5) Na dodávku chorej hydiny z chovov alebo oblastí zamorených chorobami alebo hydiny podozrivej z nakazenia alebo z nákazy, vystaví nákupná organizácia lístok o prevzatí. Nákupný lístok nákupná organizácia vystaví podľa konečného výsledku prehliadky a posúdenia mäsa veterinárnym zariadením. Prípadné zvýšené náklady spojené so zabitím uhrádza poľnohospodárska organizácia.

§ 38

Jatočné kone a jatočné žriebätá

(1) Pre zaradenie jatočných koní do akostných tried je rozhodujúca výťažnosť mäsa. Podľa výťažnosti sa zaraďujú jatočné kone do:

akostnej triedy A pri výťažnosti nad 57 %

akostnej triedy B pri výťažnosti nad 51 %

akostnej triedy C pri výťažnosti nad 45 %

akostnej triedy D pri výťažnosti do 45 %

(2) Pre zaradenie jatočných žriebät (koní do dvoch rokov) do akostných tried určujú sa tieto znaky:

akostná trieda A: žriebätá plne mäsité, veľmi dobrej jatočnej hodnoty,

akostná trieda B: žriebätá mäsité, dobrej jatočnej hodnoty,

akostná trieda C: žriebätá málo mäsité.

(3) Dodacie lehoty pri jatočných koňoch a jatočných žriebätách sa dojednávajú s presnosťou na štvrťroky.

(4) Pre dodávky jatočných koní a žriebät platí obdobne ustanovenie § 35 ods. 4 a § 36 ods. 6.

Zverina

§ 39

(1) Poľnohospodárske organizácie (užívatelia poľovníckych revírov) uzavierajú s nákupnou organizáciou zmluvu o dodávke zveriny z raticovej zveri (jelenej, dančej, muflónej, srnčej), z čiernej, zajačej a pernatej zveri (jarabice a bažanty), a to na váhové množstvo určené plánom dodávok zveriny pre verejné zásobovanie schváleným okresným národným výborom.

(2) Dodacie lehoty zveriny sa určujú s presnosťou na štvrťroky.

(3) Nákupné organizácie neuzavierajú zmluvu na dodávku zveriny od poľnohospodárskych organizácií z poľovníckych revírov, ktoré slúžia na osobitné účely; poľnohospodárska organizácia v takomto prípade musí predložiť rozhodnutie Ministerstvu poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, že poľovnícky revír je určený na osobitné účely. Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva určí kedy, v ktorých prípadoch a aké množstvo zveriny z tohto poľovníckeho revíru sa dodá nákupnej organizácii.

(4) Pokiaľ sa poľnohospodárskej organizácii povolí mimoriadny odstrel nad určený plán odstrelu, musí sa nákupnej organizácii dodať všetok úlovok.

§ 40

(1) Raticová a čierna zver musí sa dodať najneskôr do 2 dní, v letnom období do 24 hodín po odstrelení, zajace najneskôr do 2 dní, bažanty a jarabice najneskôr do 24 hodín po ukončení poľovačky.

(2) Pri raticovej a čiernej zveri musí poľnohospodárska organizácia hneď po odstrelení oznámiť nákupnej organizácii druh a množstvo tejto zveriny a dohodnúť sa o jej prevzatí. Pri zajacoch, bažantoch a jarabiciach poľnohospodárska organizácia je povinná oznámiť nákupnej organizácii najmenej 5 dní vopred deň a miesto hromadnej poľovačky, ako i druh a pravdepodobné množstvo zveriny, ktorá bude dodaná, a dohodnúť sa o jej prevzatí.

(3) Poľnohospodárske organizácie dodávajú:

- zverinu všetkých druhov zdravú, nerozstrieľanú, vychladnutú a nezaparenú,

- zver raticovú v primeranej mŕtvej váhe, zodpovedajúcu veku a pohlaviu zveri, riadne vyvrhnutú, bez parožia, v koži, nerozrušenú,

- zajace riadne vymačkané,

- jarabice riadne vyháčkované.

Pokiaľ nákupná organizácia prevezme zverinu nezodpovedajúcu akostným podmienkam (čiastočne znehodnotenú), dohodne s poľnohospodárskou organizáciou zrážku na váhe, zodpovedajúcu predpokladanému konfiškátu alebo odpadu.

(4) Pre jednotlivé druhy zveriny sa určujú tieto najnižšie váhy (v mŕtvom stave):

jelenia zver 45 kg
čierna zver 40 kg
srnčia zver 8 kg
zajačia zver 3 kg
jarabičia zver 18 dkg

Pri raticovej zveri sa najnižšia váha vzťahuje len na dospelé kusy. Mladé a zdravé kusy môžu sa dodávať i v nižšej váhe. Dospelú zver o nižšej váhe, než je uvedené v tomto odseku, nákupná organizácia prevezme, len ak ju možno použiť na priamu spotrebu alebo na spracovanie.

(5) Bažantov nákupná organizácia preberá od poľnohospodárskej organizácie podľa týchto akostných tried:

I. akostná trieda: kohúty a sliepky nad 0,70 kg mŕtvej váhy,

II. akostná trieda: kohúty a sliepky do 0,70 kg mŕtvej váhy,

ako i všetky kusy strelené na mäkko (t. j. s rozstreleným bruchom) bez ohľadu na váhu.

§ 41

Živá zver

(1) Pre triedenie živej zveri (podľa pohlavia a veku), akosť, preberanie a prepravu platí ustanovenie ČSN 48 8301.

(2) Záväzok na dodávku živej zveri vzniká z plánu poľovníckeho hospodárenia a lovu jednotlivých poľnohospodárskych organizácií schváleného okresným národným výborom (§ 117 zákona). Množstvo živej zveri určené plánom podľa jednotlivých druhov sa rozumie v tomto pomere pohlavia:

jarabica 1 (kohút): 1
bažant 1 (kohút): 3-5
majorán čerstvý 1 (sameč): 2

Samčia zver pri jarabiciach a zajacoch dodaná nad určený pomer pohlavia nezapočítava sa na plnenie dodávkovej úlohy.

(3) Nákupná organizácia je povinná poskytnúť poľnohospodárskej organizácii prostriedky na odchyt zveri.*)

(4) Poľnohospodárska organizácia, ktorá nesplní dodávky živej zveri v množstve určenom v plánovacom akte (odsek 2), je povinná zaplatiť nákupnej organizácii penále vo výške 20 % z ceny nedodanej živej zveri. Penále v tej istej výške je nákupná organizácia povinná zaplatiť poľnohospodárskej organizácii za neodobratú živú zver.

§ 42

Ryby

(1) Ak nebudú v zmluve uvedené iné akostné podmienky, platia pre odber trhových rýb tieto najnižšie váhy:

kapor I. váh. tr. - 1 kg
kapor II. váh. tr. - 0,6 kg
kapor III. váh. tr. - 0,4 kg
šťuka - 0,5 kg
hrča - 1,5 kg
zubáč - 0,5 kg
marena - 0,3 kg
lien - 0,2 kg
pstruh potočný a dúhový - 0,15 kg
pleskáč - 0,3 kg
ostriež riečny - 0,15 kg
ostriež lososovitý - 0,3 kg
úhor - 0,5 kg

Ryby, ktoré nedosahujú najmenej túto váhu, preberá nákupná organizácia, len ak sú spôsobilé na priamu spotrebu alebo na spracovanie.

(2) Dodacie lehoty pri rybách sa určujú s presnosťou na štvrťroky.

(3) Trhové ryby musia sa dodávať zdravé, nezávadné a živé. Pokiaľ podľa osobitných predpisov**) je prípustné nakúpiť i čerstvé mŕtve ryby zdravotne nezávadné, nákupná organizácia ich prevezme; musí však túto okolnosť vyznačiť v nákupnom lístku.

§ 43

Krupóny z domácich zakáľačiek

(1) Dodávku krupónov z domácich zakáľačiek upravuje osobitný predpis.***)

(2) Pre zaradenie krupónov do akostných tried platí ČSN 79 1265.

§ 44

Jatočné králiky

(1) Jatočné králiky sa dodávajú živé, nezávadné, hodiace sa na okamžité zabitie; nemajú byť kŕmené najmenej 6 hodín pred dodávkou. Môžu byť dodávané vo veku do dvoch rokov, musia byť primerane mäsité a dosahovať pri malých odrodách váhu aspoň 2 kg, pri veľkých odrodách 2,5 kg. Musia mať čistú, zdravú, neporušenú srsť a kožku. Nákupná organizácia môže pri nákupe vykonať zrážku na nakŕmenosť do 15 dkg za kus.

(2) Dodacie lehoty pri jatočných králikoch sa určujú spravidla s presnosťou na štvrťroky.

Mlieko

§ 45

(1) Surové kravské mlieko (ďalej len „mlieko“) dodáva sa v akostiach určených ČSN 57 0601.

(2) Pre určenie dodacích lehôt mlieka platí obdobne ustanovenie § 34 ods. 2.

§ 46

(1) Nákupná organizácia odoberá mlieko v nákupnom mieste. Ak sa organizácie nedohodnú o nákupnom mieste alebo o zriadení niekoľkých nákupných miest, rozhodne o tomto okresný národný výbor po vyjadrení výrobnej poľnohospodárskej správy. Vo výnimočných prípadoch môže okresný národný výbor po prerokovaní s výrobnou poľnohospodárskou správou určiť, že nákupným miestom je prevádzkáreň nákupnej organizácie, pokiaľ nie je vzdialená viac ako 10 km od prevádzkárne poľnohospodárskej organizácie. V týchto prípadoch nákupná organizácia uhrádza náklady spojené s prepravou mlieka.

(2) Nákupná organizácia je povinná zabezpečiť odvoz mlieka z nákupných miest podľa dohodnutého zvozného plánu, najneskoršie do 20 hodín po nadojení, pokiaľ nie sú určené lehoty kratšie.

(3) Nákupná organizácia je povinná poskytnúť poľnohospodárskej organizácii čisté kanvy na dodávku mlieka. Znečistené kanvy je poľnohospodárska organizácia povinná čistiť na náklad nákupnej organizácie.

(4) Poľnohospodárska organizácia je povinná vybaviť nákupné miesto zariadením na zabezpečenie akosti mlieka a na zabezpečenie množstva dodaného mlieka. Spory o zisťovaní množstva a akosti mlieka rozhoduje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky.

§ 47

(1) Prevzatie mlieka nákupná organizácia potvrdí na lístku o prevzatí, v ktorom uvedie množstvo, stupeň kyslosti, teplotu, stupeň čistoty mlieka, počet obalov a odobratých vzoriek. Nákupný lístok nákupná organizácia vystaví po zistení percenta tučnosti, prípadne ďalších ukazovateľov potrebných na určenie akosti v laboratóriu nákupnej organizácie.

(2) Tučnosť (prípadne i špecifická váha) a ďalšie hodnoty potrebné na posúdenie akosti dodávaného mlieka zisťujú sa denne podľa ČSN 57 0530.

Vzorky sa odoberajú

a) pri cisternovom zvoze v nákupnom mieste,

b) pri kanvovom zvoze v prevádzkárni nákupnej organizácie.

(3) Vzorky sa odoberajú do vzorkovníc z každej dennej dodávky mlieka; minimálna veľkosť vzorky je 250 ml. Nákupná organizácia je povinná vykonať rozbory vzoriek v ten deň a zvyšky vzoriek uschovať do času určeného Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.

(4) Ak nákupná organizácia neodoberie mlieko v čase určenom zvozným plánom, poľnohospodárska organizácia zodpovedá za teplotu a kyslosť mlieka pripraveného na zvoz len ďalšiu jednu hodinu.

(5) Ak sa vo výnimočných prípadoch nebude dať urobiť rozbor vzorky (mlieko sčasti premrznuté, rozbitie vzorkovnice a pod.), má sa za to, že mlieko má tučnosť zodpovedajúcu priemernej tučnosti skutočne zistenej pri ostatnom mlieku dodanom v bežnom mesiaci.

(6) Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky môže povoliť pri cisternovom zvoze výnimku z povinnosti denného odberu vzoriek počas mesiaca, musí sa však odobrať najmenej 15 vzoriek platných pre určenie tučnosti.

§ 48

Pri cisternovom zvoze vykonáva sa denne kontrola tučnosti mlieka zisteného rozborom vzoriek odobratých v nákupnom mieste [§ 47 ods. 2 písm. a)]. Kontrolná vzorka sa odoberie z celého množstva mlieka obsiahnutého v cisterne po riadnom premiešaní obsahu cisterny, a to najmenej dvoma nábermi. Tučnosť kontrolovanej vzorky sa určí dvoma ciachovanými tukomermi (v prípadoch určených Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym 3 tukomermi). Ak rozdiel medzi tučnosťou kontrolnej vzorky a tučnosťou zistenou rozborom vzoriek odobratých v nákupnom mieste presahuje 0,30 %, postupuje sa, ako keby vzorky neboli v nákupnom mieste odobraté (§ 47 ods. 5). Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky môže nákupnej organizácii povoliť, že sa takto postupuje i v prípade, ak denný rozdiel presahuje 0,10 %.

§ 49

(1) V prípade, že poľnohospodárska organizácia vyznačí na lístku o prevzatí výsledky vlastného rozboru vykonaného podľa ČSN 57 0530 a ak sa nezhoduje s výsledkom rozboru vykonaným nákupnou organizáciou, akosť mlieka sa určí dohodou oboch organizácií. Ak nedôjde k dohode, nákupná organizácia je povinná neodkladne požiadať o rozhodnutie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky. Ak tak neurobí, platí údaj o akosti uvedený poľnohospodárskou organizáciou.

(2) Pokiaľ odvoz mlieka sa neuskutoční ani do jednej hodiny po čase určenom zvozným plánom, nákupná organizácia je povinná nahradiť poľnohospodárskej organizácii náklady spojené s čakaním na odovzdanie mlieka.

§ 50

Vyplácanie dodávok mlieka

(1) Za dodané mlieko nákupná organizácia poskytne poľnohospodárskej organizácii primeraný preddavok a vykonáva mesačné zúčtovanie.

(2) Nákupná organizácia zaplatí poľnohospodárskej organizácii cenu za dodané mlieko podľa priemernej tučnosti, ktorá sa vypočíta tak, že sa spočítajú tukové jednotky dodané v jednotlivých dňoch zúčtovacieho obdobia príslušnou poľnohospodárskou organizáciou a tento súčet sa delí množstvom litrov mlieka, ktoré dodala v tom istom období. Priemerná tučnosť sa vypočítava na dve desatinné miesta.

§ 51

Ak nákupná organizácia rozborom podľa ČSN 57 0530 zistí porušenie dodávky mlieka pridaním vody, má právo na zrážku vo výške 0,60 Kčs za jeden liter pridanej vody; tým nie sú dotknuté dôsledky ustanovené inými predpismi.

§ 52

Zber mlieka vykonávaný jednotnými roľníckymi družstvami

(1) Zmluva nákupnej organizácie a jednotného roľníckeho družstva o tom, že jednotné roľnícke družstvo obstará v obci zber mlieka od výrobcov - jednotlivcov (členov jednotných roľníckych družstiev, jednotlivo hospodáriacich roľníkov, drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy), musí mať písomnú formu. Návrh zmluvy predkladá vždy nákupná organizácia (§ 354 zákona).

(2) V zmluve organizácie dohodnú, ako sa budú odoberať vzorky mlieka, ako bude určená tučnosť, aké budú povinnosti jednotného roľníckeho družstva pri vyplácaní mlieka výrobcom - jednotlivcom, ktoré zariadenie a pomôcky poskytne nákupná organizácia jednotnému roľníckemu družstvu na riadny zber mlieka a v akej výške budú jednotnému roľníckemu družstvu uhradené náklady vynaložené na zber mlieka pre nákupnú organizáciu.

§ 53

Nákupná organizácia odpredá poľnohospodárskej organizácii za každých 100 litrov mlieka dodaných nákupnej organizácii najmenej 18 litrov odstredeného pasterizovaného mlieka alebo cmaru. Odstredené pasterizované mlieko alebo cmar sa vydáva pravidelne a v akosti určenej technickými normami. Nákupná organizácia môže podľa dohody s poľnohospodárskou organizáciou vydávať za odstredené pasterizované mlieko alebo cmar sušené odstredené mlieko, a to v pomere 1 kg sušeného odstredeného mlieka za 11 litrov čerstvého odstredeného pasterizovaného mlieka alebo cmaru. Toto mlieko alebo cmar sa vydáva poľnohospodárskym organizáciám v nákupnom mieste mlieka. Poľnohospodárske organizácie sú povinné kanvy, v ktorých sa im dodáva toto mlieko alebo cmar, vrátiť vymyté.

§ 54

Smotana, roľnícke maslo, ovčie mlieko a hrudkový syr

(1) Smotana sa dodáva z plemenárskych hospodárstiev, a to v akostiach určených ČSN 57 0656, hrudkový a ovčí syr sa dodáva v akostiach určených ČSN 57 1137, ovčie mlieko sa dodáva v akostiach určených v ÚN MPP 10 854.

(2) Prepočet smotany na plnenie zmluvy o dodávke mlieka sa vykoná vydelením tukových jednotiek v smotane priemernou tučnosťou súčasne dodaného mlieka. Ak poľnohospodárska organizácia dodáva výlučne smotanu, prepočet sa vykoná vydelením tukových jednotiek v smotane základnou tučnosťou 3,60 %.

(3) Roľnícke maslo sa nakupuje od poľnohospodárskych organizácií len v mimoriadnych prípadoch a jeho dodávku určujú osobitné predpisy.*) Akostné podmienky roľníckeho masla sa dohodnú v zmluve.

§ 55

Konzumné vajcia

(1) Konzumné vajcia sa dodávajú v akostiach určených ČSN 46 6408.

(2) Dodacia lehota konzumných vajec sa určuje s presnosťou na mesiac. Organizácie môžu si dohodnúť spresnenie množstiev určených pre jednotlivé mesiace najneskôr 15 dní pred začiatkom dodávkového štvrťroka.

(3) Nákupným miestom je vždy dohodnutá prevádzkáreň poľnohospodárskej organizácie. Dodávka vajec sa uskutočňuje v deň dohodnutý vo zvoznom pláne. Ak sa nemohol dodržať zvozný plán, nákupná organizácia je povinná vykonať náhradný zvoz najneskôr do troch dní a započítať plnenie na obdobie, v ktorom sa mali vajcia odobrať.

(4) Poľnohospodárska organizácia je povinná do času odberu vajec nákupnou organizáciou vajcia uložiť v takom prostredí, aby neboli vystavené vplyvom poškodzujúcim ich akosť (teplo, mráz, dážď a pod.), a uložiť vajcia do obalov.

(5) Pokiaľ poľnohospodárska organizácia dodáva neštandardné vajcia, je povinná ich baliť oddelene a obal označiť.

§ 56

Ovčia vlna

(1) Vlna sa dodáva v akostiach určených ČSN 80 1310.

(2) Dodacia lehota vlny sa určuje s presnosťou na štvrťroky.

(3) Vlna musí byť ihneď po strihaní rozprestretá 10 až 14 dní na vzdušnom mieste a potom uložená vo vhodnom obale.

(4) Poľnohospodárska organizácia je povinná roztriediť vlnu podľa jednotlivých akostných tried (kúsky oddeliť od rúna a zabaliť do osobitných obalov podľa akostných skupín). Ak ovce boli označené nezmazateľnou farbou alebo dechtom, musia sa značky pred strihaním vystrihať a zaradiť do kúskov.

(5) Výťažnosť vlny a jej akostné zaradenie určí nákupná organizácia ihneď pri jej prevzatí.

(6) Na váhu dodanej surovej vlny do 5 dkg sa neprihliada; množstvo v rozmedzí 10 dkg sa zaokrúhľuje od 5 dkg hore.

§ 57

Včelí med

(1) Včelí med sa dodáva v akosti určenej technickou normou ÚN - 57 0490 - 59.

(2) Dodacia lehota včelieho medu sa určuje s presnosťou na štvrťroky.

(3) Poľnohospodárske organizácie (včelári) majú právo, ak uzavrú s nákupnou organizáciou zmluvu na dodávku medu, na nákup 7 kg rafinovaného kryštálového cukru na každé včelstvo za maloobchodnú cenu zníženú o 1,80 Kčs za 1 kg.

Plemenné, chovné a úžitkové zvieratá a násadové vajcia

§ 58

(1) Plemenné zvieratá sa nakupujú podľa zaradenia do výsledkovej triedy plemennej hodnoty určenej technickými normami

plemenný hovädzí dobytok ČSN 46 6110
plemenné ošípané 46 6150
plemenné ovce 46 6210
plemenné kozy 46 6230
kurčatá, sliepky, kohúty 46 6410
morky 46 6440
husi 46 6510
kačice 46 6540

Plemenné zvieratá sa nakupujú spravidla na trhoch na plemenné zvieratá, prípadne z maštalí podľa trhového poriadku vydaného Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

(2) Chovné a úžitkové zvieratá sa dodávajú podľa akostných podmienok ustanovených osobitnými predpismi.*)

(3) Násadové vajcia sa dodávajú podľa podmienok určených technickou normou ČSN 46 6409.

(4) Dodacie lehoty sa určujú s presnosťou na štvrťroky a pri odstavčatách a behúňoch na mesiac.

(5) Úžitkovými zvieratmi sú zvieratá určené na ďalší chov alebo iné využitie (výkrm, použitie na laboratórne účely, na výrobu biopreparátov, sér a pod.). Chovnými zvieratami sú chovné kravy, jalovice a prasnice z chovov, kde sa vykonáva kontrola úžitkovosti, pokiaľ nezodpovedajú podmienkam pre zaradenie do tried plemennej hodnoty.

(6) Poľnohospodárske organizácie sú oprávnené v rámci okresu predávať úžitkové zvieratá po splnení zmluvných záväzkov. Pri predaji úžitkových zvierat mimo rámca okresu je potrebný, pokiaľ ide o organizácie riadené výrobnou poľnohospodárskou správou, jej súhlas, o ktorý požiada predávajúca poľnohospodárska organizácia; tento súhlas netreba pri predaji plemenných a úžitkových koní.

(7) Ako nákupné miesto pre úžitkové a chovné zvieratá môže byť dohodnutý aj nákupný trh. Úžitkové zvieratá sa nakupujú v lačnom stave, najmenej 6 hodín po kŕmení. Pri nákupe nakŕmených zvierat sa vykoná zrážka zo zistenej váhy do 5 %, pri nadmernej nakŕmenosti až do 8 %.

§ 59

(1) Pre zaradenie oviec do chovných tried platia tieto ustanovenia:

a) do I. chovnej triedy sa zaraďujú ovce podľa zovňajšku vysoko kvalitné, s vlnou prvotriednej akosti zodpovedajúcou príslušnému plemenu, vo veku do 4 rokov (vymenené najviac tri páry rezákov),

b) do II. chovnej triedy sa zaraďujú ovce podľa zovňajšku bez hrubých vád, s akostnou vlnou zodpovedajúcou príslušnému plemenu, vo veku do 5 rokov (vymenené všetky rezáky), chrup úplne zachovalý,

c) do III. chovnej triedy sa zaraďujú ovce podľa zovňajšku s ojedinelými hrubými vadami, s vlnou priemernej akosti, chrup opotrebovaný, avšak pevný,

d) do IV. chovnej triedy sa zaraďujú ovce podľa zovňajšku s hrubými vadami, s vlnou priemernej akosti, chrup opotrebovaný, avšak na plemenitbu schopné.

(2) Pre zaradenie škopcov predávaných na ďalší úžitok do akostných tried platia tieto ustanovenia:

a) do I. úžitkovej triedy sa zaraďuje plemeno merino,

b) do II. úžitkovej triedy sa zaraďujú plemená - zušľachtená valaška, cigaja a kríženci,

c) do III. akostnej triedy sa zaraďuje plemeno valaška a iné nezušľachtené plemená.

(3) Odstavčatá vhodné pre chov musia byť zdravé, staršie ako 6 týždňov, o váhe úmernej ich veku, najmenej 12 kg, najviac však o váhe 25 kg. Pritom musia svojím vývinom a akostnými znakmi spĺňať predpoklady na ďalší chov alebo výkrm.

(4) Behúne (vo váhe od 25 - 50 kg) musia byť zdravé a musia mať predpoklady na ďalší úspešný dokrm alebo chov.

(5) Nákupná organizácia je oprávnená pri dodávke odstavčiat a behúňov vhodných na chov zraziť z váhy do 5 % na nakŕmenosť. Odstavčatá a behúne nevhodné na ďalší chov (zakrpatené) možno nakupovať len ako jatočné ošípané.

§ 60

(1) Plemenné kone sa dodávajú podľa výsledkovej triedy plemennej hodnoty určenej ČSN 46 6310.

(2) Pri nákupe a predaji úžitkových koní vrátane žriebät organizácie sa dohodnú o ich cene a akosti.

§ 61

(1) Ako násadové vajcia dodávajú sa slepačie, kačacie, husie, morčie a perličie vajcia.

(2) Vajcia, ktoré nákupná organizácia pred vložením do liahní vyradí pre nezodpovedajúcu akosť, vráti poľnohospodárskej organizácii pri ďalšom odbere násadových vajec; pri slepačích vajciach ich podľa dohody nakúpi za podmienok platných pre nákup konzumných vajec a započíta na plnenie úloh dodávky konzumných vajec.

TRETIA ČASŤ

Dodávky poľnohospodárskych potrieb

§ 62

Ustanovenia tejto časti vyhlášky sa vzťahujú na dodávky

a) hnojív,

b) samoviazačových špagátov, špagátov do lisov a povrázkových povriesel,

c) chemických prípravkov pre poľnohospodárstvo,

d) záhradníckych potrieb,

e) krmív, krmivových zmesí a odpadov na kŕmenie,

f) kŕmneho pasterizovaného mlieka pre napájanie teliec,

g) osív, sadiva a škôlkárskych výpestkov,

h) chmeliarskych potrieb,

ch) chovných a úžitkových zvierat a zástavového hovädzieho dobytka pre dokrm,

i) iných poľnohospodárskych potrieb dodávaných nákupnými organizáciami.

Oddiel I

Všeobecné dodacie podmienky

§ 63

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na všetky dodávky poľnohospodárskych potrieb dodávané podľa tejto vyhlášky nákupnými organizáciami poľnohospodárskym a iným organizáciám (ďalej len „odberateľ“), pokiaľ pri jednotlivých potrebách nie je ustanovené inak v osobitných dodacích podmienkach (§ 77 až 100).

§ 64

Uzavieranie zmlúv (k § 152 zákona)

(1) V prípadoch, v ktorých odberateľ neuzaviera s nákupnou organizáciou zmluvu o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a potrieb podľa § 2, predkladá návrh zmluvy (objednávku) nákupnej organizácii najneskôr 60 dní pred začiatkom roka.

(2) Na jednorazové dodávky odberateľ predkladá nákupnej organizácii objednávku dvojmo najneskôr 25 dní pred mesiacom alebo štvrťrokom, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.

(3) K objednávke na jednorazové dodávky nákupná organizácia je povinná vyjadriť sa do 10 dní od uplynutia lehoty určenej na predloženie objednávky; pri oneskorene predloženej objednávke do 10 dní od jej prijatia.

§ 65

Akosť (k § 172 zákona)

(1) Akosť dodávaných poľnohospodárskych potrieb musí zodpovedať technickým normám.

(2) Pri dodávkach z dovozu môže sa akosť dohodnúť odchylne od technických noriem, pokiaľ nie je na dovážané výrobky vydaná osobitná technická norma. Nákupná organizácia je povinná odberateľovi včas oznámiť v akej akosti budú potreby dovezené.

§ 66

Balenie a obaly (k § 178 zákona)

Pre hospodárenie s obalmi platia osobitné predpisy.*)

§ 67

Preprava (k § 180 zákona)

Preprava poľnohospodárskych potrieb a náhrady dovozného sú upravené v prílohe tejto vyhlášky.

§ 68

Dodacie lehoty (k § 187 zákona)

Dodacie lehoty sa určujú s presnosťou na štvrťroky.

§ 69

Prepravné dispozície (k § 189 zákona)

Pokiaľ by odberateľ požadoval uskutočnenie vagónovej dodávky do inej stanice určenia, než do najbližšej vykladacej stanice, je povinný oznámiť to nákupnej organizácii buď pri uzavieraní zmluvy alebo najneskôr 45 dní pred začiatkom dodacej lehoty.

§ 70

Preverenie množstva a akosti

Odberateľ je povinný dodávku prezrieť ešte za prítomnosti pracovníka odovzdávajúcej organizácie (nákupnej organizácie, dopravcu) tak, aby mohol zistiť, či odovzdávané množstvo zodpovedá údajom v sprievodných dokladoch a ďalej zrejmú porušenosť alebo neúplnosť dodávky a okolnosti rozhodujúce pre uplatnenie práv z toho vyplývajúcich. Podľa okolností odberateľ najmä

a) urobí všetky úkony určené pre odoberanie výrobkov prepravnými poriadkami,

b) preverí pri vozových zásielkach vonkajšiu neporušenosť vozu a jeho uzáverov, pri otvorenom voze zrejmú úplnosť nákladu,

c) preverí počet kusov dopravovaných bez obalov, v ostatných prípadoch počet obalových jednotiek,

d) preverí hrubú váhu dodávky, prípadne jej jednotlivých častí,

e) preverí neporušenosť vonkajších obalov balených jednotiek,

f) porovná značky (signá) dodávky, prípadne jej jednotlivých častí (obalových jednotiek alebo kusov) s dodacími alebo dopravnými dokladmi (§ 193 zákona).

§ 71

Zápisnica o vadách zistených pri odbere

(1) Ak odberateľ zistí nezrovnalosti v množstve, zrejmú porušenosť alebo neúplnosť dodávky alebo okolnosti tomu nasvedčujúce, je povinný o tom spolu s pracovníkom odovzdávajúcej organizácie (spravidla dopravcu) spísať zápisnicu, v ktorej obidve organizácie uvedú svoje stanoviská.

(2) Dokiaľ pracovník odovzdávajúcej organizácie odmieta spísať alebo podpísať zápisnicu, odberateľ nie je povinný dodávku prevziať (§ 194 zákona).

§ 72

(1) Pri odbere od dopravcu odberateľ zodpovedá nákupnej organizácii za splnenie všetkých povinností, ktoré právne predpisy, najmä prepravné poriadky ukladajú príjemcovi zásielky.

(2) V prípadoch, v ktorých nákupná organizácia zodpovedá za dopravovanú zásielku, odberateľ je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti dopravcu spôsobom ustanoveným v právnych predpisoch, inak nemôže v rozsahu tohto práva požadovať ani od nákupnej organizácie ani od odosielateľa zásielky náhradu.

(3) Pri traťových dodávkach má všetky práva i povinnosti odberateľa príjemca zásielky (§ 195 zákona).

§ 73

(1) Ak odberateľ zistí vadu akosti, prizve spravidla nákupnú organizáciu, orgán spoločenskej kontroly alebo nestrannú osobu na spísanie zápisnice o tom, ako bola vada zistená, a na prípadný odber vzorky. Zo zásielky sa odoberajú tri vzorky spôsobom určeným v technickej norme.

(2) Ak ide o dodávku poľnohospodárskych potrieb dodávaných podnikmi riadenými Ústrednou správou nákupu poľnohospodárskych výrobkov, odberateľ prizve na spísanie zápisnice najbližší poľnohospodársky nákupný a zásobovací závod, ktorý je povinný vyslať svojho pracovníka do troch dní od upovedomenia a spísať s odberateľom zápisnicu, v ktorej obidve organizácie uvedú svoje stanoviská, prípadne zabezpečia odber vzoriek podľa platných technických noriem. Táto zápisnica nahrádza reklamáciu.

§ 74

Vzorky (k § 181 zákona)

(1) Odobraté vzorky odberateľ musí zapečatiť. O odbere vzorky sa súčasne spíše zápisnica, v ktorej sa uvedie, akým spôsobom a v akom množstve boli vzorky odobraté. Túto zápisnicu podpíšu osoby prítomné pri odbere vzoriek.

(2) Jednu vzorku si ponechá odberateľ a dve odovzdá (odošle) nákupnej organizácii súčasne so zápisnicou. Nákupná organizácia zašle jednu vzorku bez zbytočného odkladu Štátnej inšpekcii akosti poľnohospodárskych výrobkov, pri krmivách, osivách, sadivách, hnojivách a chemikáliách Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu. Ich rozhodnutie o akosti je pre obidve organizácie záväzné. Ak nákupná organizácia nezašle vzorky na rozbor, platí, že reklamáciu uznáva.

§ 75

Reklamačné lehoty (k § 136 zákona)

(1) Vady dodávky, ktoré sú zrejmé už pri odbere od odovzdávajúcej organizácie, musia sa reklamovať do 7 dní od prevzatia, a to u nákupnej organizácie, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

(2) Ostatné vady odberateľ je povinný reklamovať u nákupnej organizácie písomne (ak nebola spísaná zápisnica podľa § 73 ods. 2) bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskoršie však do 7 dní pred skončením záručnej doby; inak právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

§ 76

Preverovanie množstva a akosti a reklamácie pri traťových dodávkach z dovozu (k § 249 a 250 zákona)

(1) Príjemca traťových dodávok z dovozu je povinný preveriť množstvo a akosť dodávky tak, aby zabezpečil nákupnej organizácii všetky práva voči dodávateľovi.

(2) Nákupná organizácia je povinná oznámiť príjemcovi traťovej dodávky odchylné podmienky pre preverovanie množstva a akosti vopred tak, aby príjemca dodávky mohol zabezpečiť riadne preverenie a včasnú reklamáciu.

(3) Ak niet inej dohody, musia byť výrobky pri reklamácii vady akosti až do vybavenia reklamácie v zahraničí uložené oddelene od ostatných výrobkov a bez predchádzajúceho súhlasu nákupnej organizácie nesmie s nimi odberateľ nakladať spôsobom, ktorý by preskúmanie reklamovanej vady sťažil alebo znemožnil.

Oddiel II

Osobitné dodacie podmienky poľnohospodárskych potrieb

§ 77

Tento oddiel obsahuje osobitné ustanovenia pre jednotlivé druhy poľnohospodárskych potrieb.

A. HNOJIVÁ

§ 78

(1) Hnojivá sú dusíkaté, fosforečné, draselné, kombinované, vápenaté, humusové a bakteriálne hnojivá a odpadové látky používané na hnojenie.

(2) Nákupná organizácia je povinná plniť dodávky hnojív v druhoch dohodnutých v zmluve. Organizácie sa môžu dohodnúť na zmene druhovej skladby hnojív. Pre plnenie zmluvy je však vždy rozhodujúca dodávka v čistých živinách.

(3) V rámci celoročného dojednaného objemu hnojív nákupná organizácia má právo dodať hnojivá i pred dohodnutou dodacou lehotou. Odberateľ nemôže takéto dodávky odmietnuť, pokiaľ bol nákupnou organizáciou upozornený na to, aké množstvo a druhová skladba hnojív budú plnené predčasne.

§ 79

Reklamačné lehoty pri traťových dodávkach z dovozu (k § 250 zákona)

(1) Ak v zmluve nie je dohodnuté inak, je príjemca traťových dodávok hnojív z dovozu povinný reklamovať u nákupnej organizácie v týchto lehotách:

a) vady dodávok, ktoré sú zrejmé už pri odbere od odovzdávajúcej organizácie, do troch dní od príchodu výrobkov do miesta určenia,

b) vady dodávok z krajín socialistického tábora, zistiteľné iba predpísaným alebo dohodnutým chemickým alebo technickým rozborom, najneskoršie do piatich týždňov, z ostatných krajín do desať dní od príchodu výrobkov do miesta určenia,

c) ostatné vady do štyroch mesiacov od príchodu výrobkov do miesta určenia.

(2) Ak príjemca nereklamoval v lehotách určených v predchádzajúcom odseku, jeho právo zo zodpovednosti za vady zaniká.

B. SAMOVIAZAČOVÉ ŠPAGÁTY, ŠPAGÁTY DO LISOV A POVRÁZKOVÉ POVRIESLA

§ 80

Pre zistenie množstva dodaných špagátov je rozhodujúca váha uvedená na visačke. Ak je skutočná váha nižšia, je rozhodujúca táto váha.

C. CHEMICKÉ PRÍPRAVKY PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO

§ 81

(1) V zmluve sa zabezpečujú moridlá, herbicídy, zimné postreky na ovocné stromy, prípravky na ochranu chmeľu a viniča, konzervačné prostriedky pre silážovanie, dezinfekčné a dezinsekčné prípravky, prípadne ďalšie chemické prípravky určené Ústrednou správou nákupu poľnohospodárskych výrobkov po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

(2) Ostatné chemické prípravky odberateľ objednáva po zistení potreby. Odberateľ nie je viazaný lehotou uvedenou v § 64 ods. 2.

§ 82

Záručná doba (k § 135 zákona)

(1) Nákupná organizácia zodpovedá za prípravky po dobu, ktorá je určená od dátumu výroby a vyznačená na obale alebo na dodacom liste, najmenej však po dobu dvoch mesiacov od splnenia dodávky.

(2) Ak záručná doba presiahne dobu účinnosti určenú výrobcom, môže byť prípravok dodaný len so súhlasom Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho.

§ 83

Balenie a obaly (k § 178 zákona)

(1) Prepravné skrine a ohradové palety musia sa vyprázdniť hneď po prijatí výrobkov.

(2) Pre vrátenie sudov, kanví a hobokov platia lehoty uvedené na sprievodnom doklade v súlade s osobitnými predpismi.*)

(3) Ak odberateľ nevráti kanvy, sudy a hoboky v určenej lehote, nákupná organizácia mu ich vyfakturuje za obstarávacie ceny.

(4) Ak odberateľ ponúkne nákupnej organizácii vyfakturované obaly, nákupná organizácia je povinná použiteľné obaly odobrať a zaplatiť za ne obstarávaciu cenu (pri plechových bubnoch dve tretiny obstarávacej ceny) zníženú o dvojnásobok poplatku za opotrebenie.

(5) Plechové bubny, ktoré sú fakturované spoločne s dodávkou, odberateľ môže ponúknuť nákupnej organizácii, ktorá ich prevezme, pokiaľ sú ďalej použiteľné za dve tretiny obstarávacej ceny.

D. ZÁHRADNÍCKE POTREBY

§ 84

Na dodávky záhradníckych potrieb odberatelia predkladajú objednávky najneskôr do 15. augusta predchádzajúceho roku v členení na jednotlivé štvrťroky.

E. KRMIVÁ, KRMIVOVÉ ZMESI A ODPADY NA KŔMENIE

§ 85

Záväzok dodať krmivá odberateľovi vzniká pre nákupnú organizáciu tiež v prípadoch uvedených v § 19 ods. 4, § 23, 33 a 53.

§ 86

(1) V zmluve o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a potrieb sa nákupná organizácia zaväzuje dodať odberateľovi krmivové zmesi, pokiaľ jej odberateľ dodá zodpovedajúce množstvo surovín. Prepočet množstva krmivových zmesí za dodané suroviny sa určí na základe koeficientov, ktoré určí na bežný rok Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva po dohode s Ústrednou správou nákupu poľnohospodárskych výrobkov.

(2) Ak dôjde k omeškaniu odberateľa v dodávke surovín (§ 138 zákona), nákupná organizácia je povinná oznámiť odberateľovi zastavenie dodávok krmivových zmesí najmenej 10 dní vopred a súčasne o tom podať správu so zdôvodnením výrobnej poľnohospodárskej správe.

§ 87

Akosť (k § 172 zákona)

(1) Akosť dodávaných surovín na výrobu krmivových zmesí musí zodpovedať technickým normám.

(2) Ak odberateľ ponúkne na dodávku zrnoviny o vyššej štandardnej vlhkosti, dohodne sa miesto, kam dodá zrnoviny na presušenie. Prepravu do miesta sušenia a náklady sušenia uhrádza odberateľ.

§ 88

Množstvo (k § 175 zákona)

(1) Dodané množstvo krmív a krmivových zmesí, ako i množstvo surovín na výrobu krmivových zmesí môže sa odchyľovať od množstva dojednaného v zmluve v jednotlivých mesiacoch o ± 5 %.

(2) Pre plnenie dodávok surovín je rozhodujúca skutočná váha suroviny prepočítaná na štandardnú vlhkosť.

§ 89

Obaly (k § 178 zákona)

(1) Tekuté a vodnaté krmivá sa dodávajú v nádobách odberateľa, ak niet inej dohody.

(2) Odberateľ je povinný ohlásiť nákupnej organizácii ihneď výskyt nákazy zvierat. Ak bola v prevádzkárňach odberateľa zistená slintačka, nákazlivé zmetanie, mor ošípaných, obrna ošípaných, sípavka ošípaných, salmonela a svrab, nesmú sa dodávky uskutočňovať v jutových vreciach. Obaly, ktoré prišli do prevádzkární odberateľa, kde sa vyskytla nákaza, nesmú sa vrátiť a odberateľ je povinný ich zničiť. Nákupná organizácia vyfakturuje tieto obaly odberateľovi v ich skutočnej hodnote.

§ 90

Dodacie lehoty (k § 187 zákona)

Dodacie lehoty pre dodávky krmív, krmivových zmesí a surovín na výrobu krmivových zmesí sa určujú s presnosťou na mesiac. Odberateľ s nákupnou organizáciou dohodne časový plán dodávok v rámci mesiaca.

§ 91

Záručná doba (k § 135 zákona)

Nákupná organizácia zodpovedá za akosť krmív a krmivových zmesí až do konca záručnej doby určenej technickými normami, najmenej však tri týždne od splnenia dodávky.

F. KŔMNE PASTERIZOVANÉ MLIEKO NA NAPÁJANIE TELIEC

§ 92

(1) Nákupná organizácia dodáva na základe osobitnej dohody odberateľovi kŕmne pasterizované mlieko pre napájanie teliec v akosti podľa ČSN 57 0599, a to v množstve, ktoré zodpovedá množstvu surového mlieka, ktoré odberateľ dodal nákupnej organizácii na tento účel, najviac však 300 l na jedno chovné teľa. Pre dodávky surového mlieka platia ustanovenia § 45 až 51.

(2) Dodacie lehoty sa dojednávajú na jednotlivé štvrťroky a spresňujú sa na jednotlivé mesiace vždy 7 dní pred začiatkom dodávkového mesiaca.

G. OSIVO, SADIVO A ŠKÔLKÁRSKE VÝPESTKY

§ 93

(1) Nákupná organizácia zodpovedá za pravosť druhu a odrody a za predpísanú akosť osiva, sadiva a škôlkárskych výpestkov, ako i za to, že na ne bol vydaný uznávací list, prípadne pri obchodnom osive a sadive povoľovací list (§ 107).

(2) Záručná doba pri osivách a sadivách sa končí uplynutím najbližšieho vegetačného obdobia po splnení dodávky, pri škôlkárskych výpestkoch uplynutím obdobia prvej plodnosti.

(3) Ak odberateľ počas vegetačného obdobia zistí vady akosti dodaných výrobkov, je povinný bez zbytočného odkladu reklamovať tieto vady u nákupnej organizácie.

(4) Nákupná organizácia je povinná zabezpečiť do 7 dní po prijatí reklamácie miestne šetrenie v poraste za účasti odberateľa, výrobnej poľnohospodárskej správy, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, prípadne dodávateľa nákupnej organizácie.

(5) Pri miestnom šetrení v poraste sa postupuje spravidla takto:

a) zistí sa postup pestovania (agrotechnika),

b) zistí sa, ako sa vada prejavuje v poraste,

c) zistí sa, aký vplyv bude mať vada na ďalší vývoj porastu a dohodne sa opatrenie, aby sa škoda ďalej nezväčšovala (zaoranie, prihnojenie, prisiatie atď.),

d) odoberie sa vzorka zo zvyšku dodávky (partie), ak je k dispozícii.

(6) O výsledku miestneho šetrenia v poraste sa spíše zápisnica, v ktorej organizácie uvedú svoje stanoviská o zistených vadách a jej správnosť overia svojimi podpismi. Táto zápisnica nahradzuje reklamáciu.

H. CHMELIARSKE POTREBY

§ 94

(1) Na chmeliarske potreby s výnimkou množiteľského materiálu odberateľ predkladá predbežnú požiadavku najneskôr do 15. júna predchádzajúceho roku.

(2) Nákupná organizácia je oprávnená dodať na základe predbežnej požiadavky časť vodiaceho drôtu pre pestovanie chmeľu už v treťom a štvrtom štvrťroku; dodaný vodiaci drôt sa započíta na plnenie zmluvy, ktorá sa uzavrie.

CH. CHOVNÉ A ÚŽITKOVÉ ZVIERATÁ A ZÁSTAVOVÝ HOVÄDZÍ DOBYTOK PRE DOKRM

§ 95

(1) Pre akosť dodávaných chovných a úžitkových zvierat platia obdobne ustanovenia § 58 až 60.

(2) Zástavový hovädzí dobytok pre dokrm musí zodpovedať požiadavkám ďalšieho dokrmu. Minimálna váha kusu nesmie klesnúť pod 180 kg živej váhy a pri hovädzom dobytku pinczgavského plemena pod 160 kg živej váhy.

§ 96

(1) Množstvo sa určí v zmluve v kusoch. Dodané množstvo sa môže odchyľovať od množstva dojednaného v zmluve o 10 %. V prepravných dokladoch, dodacích listoch a faktúrach sa množstvo určí v kusoch a v kg živej váhy.

(2) Druhová skladba sa v zmluve dojednáva pri chovných a úžitkových kravách a jaloviciach na nezapustené, brezivé a podľa približného veku, pri ostatnom chovnom a úžitkovom hovädzom dobytku podľa pohlavia a približného veku (vekové rozpätie), pri chovných koňoch, žriebätách a chovných ovciach tiež podľa plemennej príslušnosti. Organizácie si môžu dohodnúť podrobnejšiu druhovú skladbu vrátane určenia počtu zdravých kusov a reagentov TBC.

§ 97

Pomocný materiál

Nákupná organizácia obstará pri dodávkach dráhou priehradky, zahrážky, korytá, povrazy a reťaze. Tieto pomocné materiály odberateľ nevracia. Nákupná organizácia ich fakturuje odberateľovi.

§ 98

Preprava (k § 180 zákona)

(1) Nákupná organizácia je povinná oznámiť odberateľovi najmenej 21 dní vopred deň, hodinu a miesto, kde budú zvieratá pripravené na výber (miesto zvodu), množstvo a druh zvierat. Súčasne si vyžiada prepravnú dispozíciu, pokiaľ nebola určená už v zmluve.

(2) Odberateľ je oprávnený odmietnuť dodávku zástavového hovädzieho dobytka v prípadoch, v ktorých od poslednej dodávky zástavového hovädzieho dobytka neuplynulo 6 mesiacov, a to až do uvoľnenia maštaľných priestorov; toto odmietnutie je však povinný oznámiť nákupnej organizácii najneskôr 5 dní po prijatí upovedomenia o konaní zvodu.

(3) Pri preprave zvierat z nákupného miesta dráhou nákupná organizácia zabezpečí ich odoslanie a obstará sprievodcu, ak ju o to odberateľ požiadal. Ak odberateľ nepožiada nákupnú organizáciu o sprievodcu, je povinný ho zabezpečiť sám. Pri preprave cestným dopravným prostriedkom odberateľa nákupná organizácia zabezpečí naloženie zvierat a podstielku. Organizácie sa môžu dohodnúť, že zvieratá budú prepravené dopravným prostriedkom nákupnej organizácie.

(4) Odberateľ je povinný prevziať odstavčatá a zástavový hovädzí dobytok pre dokrm i mimo pracovného času, pokiaľ mu to bolo vopred oznámené.

§ 99

Výber a preverovanie chovných a úžitkových zvierat a zástavového hovädzieho dobytka

(1) Odberateľ je povinný urobiť výber chovných a úžitkových zvierat a zástavového hovädzieho dobytka (s výnimkou odstavčiat) v mieste zvodu, prípadne v inom dohodnutom mieste. Pri výbere sa súčasne zisťuje množstvo a akosť vybratých zvierat, o čom vystaví nákupná organizácia doklad, ktorý odberateľ potvrdí.

(2) Ak sa odberateľ neustanoví na výber zvierat, na ktorý bol vyzvaný, platí, že súhlasí s tým, aby nákupná organizácia vykonala pri chovnom a úžitkovom hovädzom dobytku, pri ovciach a zástavovom hovädzom dobytku výber, zistenie množstva a akosti zvierat za neho. Nákupná organizácia je povinná v tomto prípade zabezpečiť pri výbere a zistení množstva a akosti účasť výrobnej poľnohospodárskej správy, v ktorej obvode sa nákup zvierat vykonáva.

(3) Preverenie množstva a akosti odstavčiat odberateľ vykoná pri prevzatí dodávky.

(4) Výber koní a žriebät nemožno vykonať bez prítomnosti odberateľa. Ak sa odberateľ neustanoví na výber, na ktorý bol vyzvaný, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu tým spôsobenú.

(5) Ak nedôjde pri výbere, zisťovaní množstva a akosti chovného a úžitkového hovädzieho dobytka, oviec a zástavového hovädzieho dobytka k dohode medzi nákupnou organizáciou a odberateľom o množstve, akosti alebo o zrážkach na nakŕmenosť, platí obdobne ustanovenie § 14 ods. 3.

(6) Pri preprave odstavčiat dráhou alebo dopravnými prostriedkami nákupnej organizácie je odberateľ oprávnený uplatniť váhové úbytky, ak straty na váhe odstavčiat pri trvaní prepravy sú:

do 12 hodín viac ako 7 %

do 24 hodín viac ako 9 %

do 36 hodín viac ako 10 %

do 48 hodín viac ako 12 %

nad 48 hodín viac ako 15 %

zo živej váhy uvedenej v sprievodnom doklade (váhovej zápisnici). V týchto prípadoch odberateľ je oprávnený požadovať iba náhradu váhového úbytku nad vyššie uvedené percento, pričom pre výpočet týchto úbytkov je rozhodujúci rozdiel medzi váhou uvedenou v sprievodnom doklade a váhou zistenou v stanici určenia (mieste určenia).

(7) Nákupná organizácia je povinná odovzdať odberateľovi súčasne s dodávkou váhový list (váhovú zápisnicu), v ktorom sa uvedie druh, počet a akosť dodávaných zvierat, údaje smerodajné pre určenie ceny, ako i nákupná váha a cena za jednotku. Odberateľ potvrdí príjem dodávky na kópiu váhového listu ihneď pri odbere, ak sa zvieratá dopravujú cestným dopravným prostriedkom.

(8) Ak sú odstavčatá dopravované dráhou alebo dopravnými prostriedkami nákupnej organizácie a ak odberateľ pri prevzatí zásielky zistí vady zvierat, je ihneď povinný telefonicky alebo telegraficky upovedomiť nákupnú organizáciu a vyzvať ju, aby sa zúčastnila na prebierke. Ak hrozí nebezpečenstvo uhynutia zvieraťa, odberateľ je povinný prizvať na prebierku veterinárne zariadenie; rovnako sa postupuje, ak sa nákupná organizácia neustanoví na prebierku do dvoch dní od prevzatia. Odberateľ obdobne postupuje, ak vady zvierat alebo zástavového hovädzieho dobytka pre dokrm zistí neskôr. Ak treba zviera zabiť, odberateľ musí zabezpečiť, aby na požiadanie bola nákupnej organizácii v jatočnom závode predložená koža zabitého zvieraťa, aby sa mohla overiť jeho totožnosť.

§ 100

Reklamačné lehoty

(k § 136 zákona)

(1) Vady odstavčiat, ktoré sú zrejmé už pri odbere od odovzdávajúcej organizácie, musia sa písomne reklamovať do troch dní od prevzatia, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

(2) Vady odstavčiat, ktoré nie sú zrejmé pri odbere od odovzdávajúcej organizácie, a vady ostatných zvierat, ktoré sa nemohli zistiť pri výbere a zistení množstva (§ 99 ods. 1), musia sa písomne reklamovať do 15 dní od splnenia dodávky, ak ide o mladé zvieratá, a do 42 dní od splnenia dodávky, ak ide o staršie zvieratá; inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.

(3) Za mladé zvieratá sa považujú:

a) odstavčatá a behúne vo váhe od 25,5 do 50 kg;

b) hovädzí dobytok do 100 kg živej váhy alebo vo veku do dvoch mesiacov;

c) ovce a kozy do 20 kg živej váhy alebo vo veku do troch mesiacov;

d) žriebätá vo veku do pol roka.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Spoločné a záverečné ustanovenia

Majetkové sankcie (k § 204 - 208 zákona)

§ 101

Penále za omeškanie dodávateľa

(1) Pokiaľ v tejto vyhláške nie je určené inak (§ 41), je dodávateľ, ktorý je v omeškaní s dodávkou poľnohospodárskych výrobkov (potrieb), povinný zaplatiť odberateľovi za prvý deň omeškania penále vo výške 5 % z ceny nedodaných poľnohospodárskych výrobkov (potrieb) a ak omeškanie trvá dlhšie ako jeden mesiac, ešte ďalšie penále vo výške 5 % z ceny poľnohospodárskych výrobkov (potrieb) nedodaných ani počas mesiaca po dodacej lehote. Povinnosť zaplatiť penále za prvý deň omeškania sa znižuje na 0,5 % z ceny nedodaných poľnohospodárskych výrobkov (potrieb), ak dodávateľ najneskôr do 15 dní po uplynutí lehoty na plnenie dá peňažnému ústavu príkaz na zaplatenie tohto penále a ak v tej istej lehote odberateľovi oznámi údaje potrebné na zúčtovanie plateného penále.

(2) Ak odberateľ s dodávateľom dohodne po uplynutí pôvodnej dodacej lehoty novú (náhradnú) dodaciu lehotu alebo ak je takáto lehota určená rozhodnutím hospodárskej arbitráže a ak je dodávateľ v omeškaní s dodaním poľnohospodárskych výrobkov (potrieb) v tejto náhradnej dodacej lehote, platí ďalšie penále vo výške 5 %. Právo na penále za omeškanie, ktoré vzniklo pred uzavretím dohody o náhradnej dodacej lehote, nie je tým však dotknuté.

(3) Ak dodacia lehota nebola dodržaná len preto, že verejný dopravca neprijal riadne ohlásenú zásielku na prepravu, alebo že prekročil lehotu určenú pre jej prepravu, nezapočíta sa pre účely majetkových sankcií doba, po ktorú zdržanie spôsobené dopravcom trvá.

§ 102

Penále za omeškanie odberateľa

(1) Odberateľ, ktorý v určených lehotách nepredložil dodávateľovi odvolávku alebo neoznámil prepravné dispozície, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 2 % z ceny poľnohospodárskych výrobkov (potrieb), ktorých sa nesplnenie tejto povinnosti týka, a ak omeškanie trvá dlhšie ako mesiac, ešte ďalšie penále vo výške 3 % z ceny poľnohospodárskych výrobkov (potrieb), pri ktorých táto povinnosť nebola splnená ani v tejto ďalšej lehote.

(2) Ak sa má dodávka splniť odovzdaním výrobkov odberateľovi, je odberateľ, ktorý riadne ponúknuté poľnohospodárske výrobky (potreby) neprijme, povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 5 % z ceny neodobratých poľnohospodárskych výrobkov (potrieb).

§ 103

Penále za dodávku poľnohospodárskych potrieb vadnej akosti

(1) Dodávateľ, ktorý dodal poľnohospodárske potreby vadnej akosti, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 10 % z fakturovanej ceny týchto poľnohospodárskych potrieb, najviac však desaťnásobok ceny opravy, ak ide o vadu, ktorú dodávateľ odstránil.

(2) Penále uvedené v odseku 1 sa znižuje na polovicu, ak sa odberateľ rozhodne, že si poľnohospodárske potreby ponechá bez opravy, prípadne že ich za náhradu nákladov opraví alebo dá opraviť. Rovnakým spôsobom sa penále uvedené v odseku 1 znižuje, ak dodávateľ najneskôr do jedného mesiaca po prijatí reklamácie dodá nové, bezvadné poľnohospodárske potreby alebo vady akosti v tejto dobe opraví; ak sa poľnohospodárske potreby opravujú, nezapočíta sa do tejto doby doba od oznámenia dodávateľa, že súhlasí s opravou poľnohospodárskych potrieb, do odoslania poľnohospodárskych potrieb odberateľom na opravu.

(3) Penále uvedené v odseku 1 sa neplatí

a) pri oprave poľnohospodárskych potrieb, na ktoré je poskytnutá predĺžená záručná doba a dodávateľ opraví vadu alebo vymení vadnú potrebu do 15 dní od prijatia reklamácie, prípadne v inej dohodnutej lehote,

b) ak sa vykonáva štatistická prebierka a dodávka nebola odmietnutá ako nevyhovujúca,

c) pri dodávke poľnohospodárskych potrieb lepšej akosti, než bola dojednaná, pokiaľ si ich odberateľ ponechá.

§ 104

Ak bola vadnosť spôsobená hrubým porušením technologického postupu, dodávateľ je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 20 % z fakturovanej ceny vadných poľnohospodárskych potrieb; ustanovenie § 103 nemožno v takomto prípade použiť.

§ 105

Penále za inak vadné plnenie

(1) Dodávateľ je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 5 % z ceny vadného plnenia, ak dodal poľnohospodárske potreby neoznačené určeným spôsobom alebo poľnohospodárske potreby nekompletné alebo ak je predmet jeho plnenia inak vadný.

(2) Dodávateľ, ktorý dodal menšie množstvo poľnohospodárskych potrieb, než uviedol v sprievodných dokladoch, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 10 % z ceny chýbajúcich poľnohospodárskych potrieb.

§ 106

(1) Na dodávky poľnohospodárskych výrobkov od jednotných roľníckych družstiev nemožno použiť ustanovenia § 101 až 105. Tieto ustanovenia sa však použijú pri dodávkach poľnohospodárskych potrieb jednotným roľníckym družstvám a pri ich odbere jednotnými roľníckymi družstvami.

(2) Organizácie sú povinné majetkové sankcie ustanovené touto vyhláškou vyúčtovať a vymáhať. Penále, ktoré v jednotlivom prípade nepresiahne sumu 200 Kčs, nemusí sa účtovať ani vymáhať.

§ 107

Rozsah náhrady škody (k § 145 ods. 3 zákona)

Pri škodách spôsobených dodávkou vadného osiva, sadiva, vrátane chmeľových sadeníc, korenáčov a škôlkárskych výpestkov sa nahradí i to, čo by poľnohospodárska organizácia pri pravidelnom behu vecí dosiahla, keby nedošlo k vadnej dodávke (ušlý zisk).

PIATA ČASŤ

Dodávky jednotlivo hospodáriacich roľníkov

§ 108

Pre nákup poľnohospodárskych výrobkov od jednotlivo hospodáriacich roľníkov a drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy, chovateľov kráv a ostatných hospodárskych zvierat (ďalej len „jednotlivo hospodáriaci roľníci“) platia primerane ustanovenia tejto vyhlášky s odchýlkami ustanovenými v § 109.

§ 109

(1) Jednotlivo hospodáriaci roľníci dodávajú poľnohospodárske výrobky v druhoch, množstve a lehotách určených výmermi o dodávke, vydávanými miestnymi národnými výbormi, prípadne zmluvami o dodávke. Podrobnosti o určení dodávok poľnohospodárskych výrobkov ustanovuje osobitný predpis.*)

(2) Pri určení výšky dodávkových úloh jednotlivo hospodáriacim roľníkom miestny národný výbor prihliada na veľkosť poľnohospodárskych závodov jednotlivo hospodáriacich roľníkov, na ich výrobné možnosti, najmä na výmeru ornej pôdy, na výmeru plôch trvale venovaných pestovaniu špeciálnych kultúr a na technické vybavenie závodu, ako i na sociálne podmienky rodiny jednotlivo hospodáriaceho roľníka, najmä na počet detí a na zdravotný stav príslušníkov rodiny, ktorí sú výživou odkázaní na výsledky poľnohospodárskeho hospodárenia. Dodávkové úlohy jednotlivo hospodáriacich roľníkov nemajú presahovať úroveň dodávkových úloh miestneho jednotného roľníckeho družstva vrátane záhumienkov.

(3) Pokiaľ nákupná organizácia uzaviera s jednotlivo hospodáriacim roľníkom zmluvu o dodávke, množstvo sa určí na základe priamej dohody nákupnej organizácie s jednotlivo hospodáriacim roľníkom.

(4) Nákupným (zberným) miestom pre dodávky vajec, hydiny, králikov, medu, jahniat, kozliat, holúbät a pod. od jednotlivo hospodáriacich roľníkov je miesto, ktoré určí okresný národný výbor po prejednaní s miestnym národným výborom na návrh nákupnej organizácie.

(5) Ak jednotlivo hospodáriaci roľník nemôže bez svojho zavinenia splniť dodávkovú úlohu napr. preto, že jeho poľnohospodársky závod bol postihnutý živelnou pohromou alebo hromadným vyhynutím dobytka, alebo ak došlo k zmene výmery pôdy poľnohospodárskeho závodu, miestny národný výbor primerane upraví, prípadne zruší na jeho žiadosť výmer alebo zmluvu a oznámi tieto zmeny príslušnej nákupnej organizácii.

(6) Ak jednotlivo hospodáriaci roľník zo svojej viny neplní dodávkovú úlohu, miestny národný výbor ho upozorní na jeho povinnosti a na dôsledky neplnenia. Ak toto opatrenie neprinesie žiadúci výsledok, pristúpi k vymáhaniu úlohy určenej výmerom alebo zmluvou podľa predpisov o konaní vo veciach správnych.**)

(7) Spory vzniknuté pri plnení vydaných výmerov alebo uzavretých zmlúv medzi nákupnou organizáciou a jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi rozhodujú miestne národné výbory.

(8) Jednotlivo hospodáriaci roľníci, ak dodávajú nákupnej organizácii technickú cukrovú repu alebo čakanku, majú nárok na spätný odpredaj cukru za zníženú cenu. Dostanú poukážky na nákup cukru za štátnu maloobchodnú cenu, zníženú o 6,- Kčs za 1 kg, a to za každých 100 kg dodanej cukrovej repy na množstvo 0,15 kg cukru a za každých 100 kg dodanej čakanky na množstvo 0,20 kg cukru. Za dobre a včas vykonané jarné práce na cukrovej repe a čakanke môžu sa im po skončení druhej okopávky vydať poukážky na nákup zľavneného cukru ako preddavok na dodávky cukrovej repy a čakanky, a to na 100 kg cukru za každý ha skutočne obrobenej plochy cukrovej repy a čakanky.

(9) Nákupné miesto pre mlieko nemá byť vzdialené viac ako 1,5 km od sídla poľnohospodárskeho závodu jednotlivo hospodáriaceho roľníka. Nákupná organizácia vykonáva mesačné zúčtovanie dodaného mlieka vždy do každého 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

(10) Pri združených dodávkach mlieka od jednotlivých dodávateľov nákupná organizácia zaplatí jednotlivé dodávky na základe porovnania priemernej tučnosti zistenej v nákupnej organizácii s priemernou tučnosťou všetkých združených dodávateľov a po vykonaní príslušných schodkových zrážok (prirážok).

(11) Miestny národný výbor môže po dohode s nákupnou organizáciou povoliť dodávku roľníckeho masla, prípadne kravského hrudkového syra v obciach, kde nemožno z technických dôvodov vykonávať nákup mlieka (odľahlé obce, samoty a pod.).

(12) Jednotlivo hospodáriaci roľníci majú nárok na odpredaj 15 l odstredeného pasterizovaného mlieka alebo cmaru za každých 100 litrov mlieka dodaných nákupnej organizácii.

§ 110

Poľnohospodárske potreby sa dodávajú jednotlivo hospodáriacim roľníkom v rozsahu ustanovenom príslušnými predpismi. Inak pre dodávky a odber poľnohospodárskych potrieb platia ustanovenia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

§ 111

Evidencia o zmluvách (výmeroch) o dodávke a ich plnení

(1) Evidenciu o uzavretých zmluvách o dodávke poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb a vydaných výmeroch o dodávke poľnohospodárskych výrobkov vedú poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky (závody).

(2) Evidenciu o obojstrannom plnení uzavretých zmlúv (plnenie vydaných výmerov) jednotlivými poľnohospodárskymi organizáciami vedú nákupné organizácie poverené nákupom jednotlivých druhov poľnohospodárskych výrobkov.

(3) Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky (závody) pravidelne štvrťročne kontrolujú obojstranné plnenie uzavretých zmlúv (plnenie vydaných výmerov). Za tým účelom ostatné nákupné organizácie sú povinné predkladať im prehľady o plnení uzavretých zmlúv (vydaných výmerov).

(4) Nákupné organizácie sú povinné predkladať v určených lehotách predpísané výkazy o nákupe poľnohospodárskym nákupným a zásobovacím podnikom (závodom) a svojim nadriadeným orgánom.


§ 112

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.


Predseda

Mestek v. r.

Prvý námestník ministra

inž. Nágr v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 122/1964 Zb.

PREPRAVA POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV A POTRIEB A NÁHRADY DOVOZNÉHO

I. Preprava poľnohospodárskych výrobkov

1. Nákupné miesto (§ 8 vyhlášky) nemá byť vzdialené od stredu obce (osady), v ktorej je prevádzkáreň poľnohospodárskej organizácie (zberový úsek, ak ide o dodávku ovocia od okresnej správy štátnych ciest), z ktorej sa uskutočňuje dodávka, viac ako 10 km,*) pri dodávkach ovocia viac ako 5 km a pri dodávkach mlieka viac ako 1,5 km. Nákupným miestom pri jatočnej hydine a vajciach je dohodnutá prevádzkáreň poľnohospodárskej organizácie.

2. Poľnohospodárske organizácie sú povinné dodávať poľnohospodárske výrobky do nákupných miest na svoj náklad. Ak je v odôvodnených prípadoch určené nákupné miesto vzdialené viac ako 10 km, pri dodávkach ovocia viac ako 5 km a pri dodávkach mlieka viac ako 1,5 km, nákupná organizácia zaplatí poľnohospodárskej organizácii náhradu dovozného za rozdiel vzdialeností. Nákupná organizácia zaplatí poľnohospodárskej organizácii náhradu dovozného za rozdiel vzdialeností i v prípadoch, v ktorých poľnohospodárske výrobky budú na žiadosť nákupnej organizácie dodané do vzdialenejšieho miesta, než bolo uvedené v zmluve.

3. Osobitná úprava náhrady dovozného pri dodávkach cukrovej repy, čakanky, tabaku, liečivých a aromatických rastlín, osív a sadiva vyšších stupňov množenia a zveriny je uvedená v časti III. pod bodom 2 tejto prílohy.

4. Poľnohospodárska organizácia je povinná poľnohospodárske výrobky zložiť (bez urovnania) v nákupnom mieste na miesto určené nákupnou organizáciou (napr. na vstupnú rampu, do násypného koša, na zložište, na pripravený vagón), ak je k nemu spôsobilý príjazd pre dopravný prostriedok. To platí i v prípadoch, ak nákupná organizácia odváža do nákupného miesta výrobky vlastnými alebo vyslanými dopravnými prostriedkami. V týchto prípadoch poľnohospodárska organizácia uhrádza nákupnej organizácii dovozné, najviac však do ustanovených vzdialeností (10, 5, 1,5 km).

II. Preprava poľnohospodárskych potrieb

1. Všetky dodávky poľnohospodárskych potrieb s výnimkou traťových dodávok, dodávok zemiakového sadiva a dodávok chemických prípravkov pre štátnu akciu odoberá odberateľ z miestne príslušného špecializovaného skladu (výrobne) nákupnej organizácie. Ak podľa dohody organizácií zabezpečuje prepravu nákupná organizácia, náklady prepravy uhrádza odberateľ.

2. Zemiakové sadivo dodáva nákupná organizácia pri dodávkach cestnými dopravnými prostriedkami na rampu poľnohospodárskeho závodu a pri dodávkach po železnici do železničnej stanice určenia; chemické prostriedky pre štátnu akciu až na miesto spotreby.

3. Dodávky poľnohospodárskych potrieb zodpovedajúce celovagónovým zásielkám spravidla sa dodávajú ako traťové dodávky.

4. Odberateľ dodáva suroviny na výrobu krmivových zmesí do dohodnutej výrobne krmív alebo skladu nákupnej organizácie na svoj náklad podľa dohodnutého časového plánu dodávok. Dodané suroviny je povinný zložiť na rampu výrobne alebo skladu alebo do násypného koša.

5. Pri dodávkach surovín na výrobu krmivových zmesí a pri dodávkach krmivových zmesí nákupná organizácia uhradí odberateľovi náklady dovozu za vzdialenosť presahujúcu 20 km. Ak podľa dohody zabezpečuje túto prepravu nákupná organizácia, odberateľ je povinný nahradiť náklady dovozu najviac za 20 km.

III. Náhrady dovozného pri poľnohospodárskych výrobkoch a potrebách

Pri jednotlivých druhoch poľnohospodárskych výrobkov a potrieb nákupné i poľnohospodárske organizácie sú oprávnené vzájomne účtovať tieto paušálne sadzby dovozného dohodnuté podľa § 14 Tarify cestnej nákladnej dopravy - TR 4:

1. Všeobecné paušálne sadzby

a) I. skupina výrobkov

zrnoviny, olejniny, zemiaky, ovocie, hrozná, ťažká zelenina (pozri príloha č. 2), hnojivá, krmivové zmesi, ostatné poľnohospodárske výrobky a potreby, ako sú krmivá, chemikálie, chmeliarske a záhradnícke potreby, pokiaľ vyťažujú vozidlo o nosnosti 5 ton nad 90 % vzhľadom na špecifické váhy výrobkov a možnosti ich uloženia na vozidle.

Náhrada dovozného 0,14 Kčs za 1 km a 1 q.

b) II. skupina výrobkov

hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kone, žriebätá, sladkovodné ryby, vajcia, chmeľ, stonkový ľan, stonkové konope, ľahká zelenina (pozri prílohu č. 2), osivá travín, ďatelovín a semená okopanín, seno a lisovaná slama, rašelina, minerálne kyseliny, žacie potreby, ostatné poľnohospodárske výrobky a potreby, ako sú krmivá, chemikálie, chmeliarske a záhradnícke potreby, pokiaľ vyťažujú vozidlo o nosnosti 5 ton nad 40 % vzhľadom na špecifické váhy výrobkov a možnosti ich uloženia na vozidle.

Pri dodávkach jednotlivých kusov dobytka (nevyhnutné zabitia) sa účtuje minimálne vyťaženie vozidla 20 q.

Náhrada dovozného 0,21 Kčs za 1 km a 1 q.

c) III. skupina výrobkov

seno a nelisovaná slama, slama metlového ciroku, prázdne makovice, kukuričné vretená, čalúnnická tráva, výrobky z trstiny, stromky, kry, sadenice viniča a jahôd, koreniny, teľce, kozy, kozľatá, jahňatá, odstavčatá, hydina, vlna, včelí med, obaly (prázdne klietky, vrecia), ostatné poľnohospodárske výrobky a potreby, ktoré vyťažujú vozidlo o nosnosti 5 ton pod 40 % vzhľadom na špecifické váhy výrobkov a možnosti ich uloženia na vozidle.

Náhrada dovozného 0,42 Kčs za 1 km a 1 q.

K týmto sadzbám sa ďalej účtuje náhrada za nakladanie a skladanie, ak nakladanie alebo skladanie vykonáva organizácia, ktorá na tento úkon nie je zaviazaná. Sadzba za nakládku alebo za skládku sa účtuje vo výške 0,35 Kčs za 1 q. Pri plne mechanizovanej nakládke a vykládke sa táto sadzba nevypláca. Ak sa na týchto úkonoch zúčastnia pracovníci obidvoch organizácií, vyúčtuje sa sadzba podľa pomeru účasti na tejto práci.

2. Osobitné paušálne sadzby

a) Cukrová repa a čakanka

Nákupná organizácia uhrádza poľnohospodárskej organizácii dovozné za množstvo čistej váhy, bez ďalších vedľajších náhrad, dodané poľnohospodárskou organizáciou do nákupného miesta v tejto výške:

za vzdialenosť kmpaušálna sadzba náhrady dovozného za 1 q
čistej váhy cukrovej repy a čakanky Kčs
1 0,21
2 0,32
3 0,42
4 0,53
5 0,64
6 0,74
7 0,85
8 0,96
9 1,06
10 1,17
11 1,28
12 1,39
13 1,49
14 1,60
15 1,71
16 1,81
17 1,92
18 2,03
19 2,13
20 2,24
21-22 2,35
23-25 2,55
26-30 3,10
31-353,63
36-40 4,18
41-45 4,70
46-50 5,23

Základom pre výpočet km je vzdialenosť od stredu obce (osady), kde je prevádzkáreň poľnohospodárskej organizácie, do nákupného miesta. Ak nákupné miesto je v tej istej obci, v ktorej je prevádzkáreň poľnohospodárskej organizácie, dovozné sa určuje paušálom vo výške 0,16 Kčs za 1 q čistej váhy cukrovej repy a čakanky bez ohľadu na vzdialenosť a spôsob dopravy.

Ak poľnohospodárske organizácie odoberajú rezky na inom dohodnutom vzdialenejšom mieste, než bola dodaná cukrová repa, nákupná organizácia zaplatí poľnohospodárskej organizácii náhradu dovozného za rozdiel vzdialenosti vo výške paušálnych sadzieb platných pre prepravu cukrovej repy (§ 23 ods. 3 vyhlášky).

Ak nákupná organizácia dodáva poľnohospodárskej organizácii, pestujúcej cukrovú repu, rezky do vzdialenosti väčšej ako bola dodaná cukrová repa, poľnohospodárska organizácia zaplatí nákupnej organizácii dovozné za rozdiel vzdialenosti vo výške paušálnych sadzieb platných pre prepravu cukrovej repy. Náhrada za nakladanie a skladanie sa vykoná podľa ustanovenia časti III. bod 1 tejto prílohy.

b) Tabak

Nákupná organizácia uhrádza poľnohospodárskej organizácii náhradu dovozného zo stredu obce (osady), v ktorej je prevádzkáreň poľnohospodárskej organizácie, do nákupného miesta, a to za každých 100 kg čistej váhy tabaku a za každý kilometer 0,30 Kčs.

c) Liečivé a aromatické rastliny

nákupná organizácia uhrádza poľnohospodárskej organizácii dovozné takto:

ak dodávateľ zasiela liečivé a aromatické rastliny do najbližšej nákupne dráhou alebo poštou, uhradí mu nákupná organizácia dovozné alebo poštovné podľa prepravných dokladov;

ak dodávateľ dodáva liečivé a aromatické rastliny do najbližšej zberne iným spôsobom, než uvedeným v predchádzajúcom odseku, uhradí mu nákupná organizácia pri dodávkach nad 10 km od stredu obce, v ktorej je prevádzkáreň poľnohospodárskej organizácie (alebo z miesta bydliska zberača), paušálnu náhradu dovozného, pokiaľ dodávka presahuje hodnotu 10 Kčs, v tejto výške:

Váha dodávky v kgSadzba Kčs
do 5 2,-
do 6 2,20
do 7 2,40
do 8 2,60
do 9 2,80
do 10 3,-
do 11 3,20
do 12 3,40
do 13 3,60
do 14 3,80
do 15 4,-
do 25 4,50
do 50 5,-
za každých
ďalších 50
5,-

d) Osivo a sadivo vyšších stupňov množenia - dovozné z poľnohospodárskych závodov pri nákupe uhrádza nákupná organizácia.

e) Zverina - zverinu nákupné organizácie nakupujú z veľkých poľovačiek priamo na mieste, kde sa zverina po skončení poľovačky obvykle zhromažďuje alebo po odstrelení ukladá. Veľkou poľovačkou sa rozumie taká, z ktorej sa nákupnej organizácii dodá najmenej 150 kg zveriny. Ak ide o dodávky z menších poľovačiek alebo ak nemôže
nákupná organizácia prevziať zverinu v mieste poľovačky, prípadne ak ide o dodávky z poľovníckych revírov vojenskej správy, poľnohospodárska organizácia je povinná dopraviť zverinu do dojednaného nákupného miesta. V tom prípade je nákupná organizácia povinná zaplatiť poľnohospodárskej organizácii dopravné v dojednanej výške až do 0,20 Kčs za 1 kg pri raticovej a čiernej zveri, zajacoch a králikoch a pri ostatnej drobnej zveri za 1 kus.

3. Pri výpočte náhrady dovozného podľa bodu 1 alebo 2 bude sa váha prepravovaných výrobkov a potrieb účtovať vrátane váhy obalov.

4. Dovozné pri námedznej doprave vykonávanej dopravnými prostriedkami poľnohospodárskych a nákupných organizácií spravuje sa podľa Tarify cestnej nákladnej dopravy - TR 4.

Príloha č. 2 vyhlášky č. 122/1964 Zb.

Ťažká zelenina a ovocie
zeler bez vňate
suchá cibuľa
čierny koreň
červená repa bez vňate
cesnak
tekvica
kel
karotka bez vňate
kaleráby bez vňate
chren
jedlá kukurica
melóny
uhorky nakladačky
šalátové uhorky
ovosný koreň
paštrnák
pažítka v korenáči
petržlen bez vňate
petržlen v korenáči
reďkev bez vňate
paradajky
rímsky šalát
kvaka
vodnica
červená kapusta
biela kapusta
ovocie všetkých druhov
hrozno
Zelenina ľahká
zeler s vňaťou
zelerová vňať
cibuľa s vňaťou
cibuľa zelenačka
cibuľa zbunka
cesnak s vňaťou
čakankové puky
červená repa s vňaťou
fazuľa
hrášok
špargľa
jahody
kučeravý kel
ružičkový kel
karotka s vňaťou
kaleráb s vňaťou
mladý kôpor
karfiol
mangold
zeleninová paprika
patizóny
rezaná pažítka
pažítka
petržlen s vňaťou
kučeravá petržlenová vňať
pfeferony
valeriánka poľná
pór
brokolica
rebarbora
reďkev s vňaťou
reďkovky
šalát
špenát
štrbák
čínska kapusta
koreninová paprika
semenná paprika

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 47/1963 Zb. o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov.

*) Vyhláška č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou v znení vyhlášky č. 64/1964 Zb.

*) Vyhláška č. 47/1963 Zb. o nákupe poľnohospodárskych výrobkov od drobných užívateľov poľnohospodárskej pôdy a o predaji prebytkov poľnohospodárskych výrobkov.

**) Pre platnosť tejto dohody, ako i všetkých iných dohôd je potrebná písomná forma (§ 23 zákona).

*) Tieto predpisy vydáva podľa potreby pre jednotlivé roky Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov a Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.

*) Smernice Ministerstva potravinárskeho priemyslu uverejnené v čiastke 83/1959 Ú. l. (Ú. v.).

**) Vitana, n. p. Byšice.

*) Pokyny Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. P-15/1964 o prehlbovaní trhových vzťahov na úseku nákupu zeleniny.

**) Vyhláška č. 175/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupných cenách poľnohospodárskych výrobkov v znení vyhlášky č. 195/1960 Zb.

*) Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby a vykonávacia vyhláška č. 62/1964 Zb.

*) Vyhláška č. 154/1961 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o veterinárnej starostlivosti, a smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 1. 9. 1962, č. 60 500/62-43 (bolo vytlačené ako osobitná publikácia Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva).

*) Vyhláška č. 176/1957 Ú. l. (Ú. v.) o cenách chytanej živej zveri určenej na ďalší chov.

**) Smernice MPLVH pre hygienu potravín a surovín živočíšneho pôvodu č. 60 500/62-43 z 1. septembra 1962.

***) Vyhláška č. 48/1963 Zb. o domácich zakáľačkách ošípaných, povinnom odpredaji masti a nákupe krupónov z týchto zakáľačiek.

*) Smernice MPLVH o veterinárnej starostlivosti v chovoch zvierat z 1. 3. 1962 č. 60 400/62.

*) Smernice MPLVH pre poriadanie skušobných trhov na chovné a úžitkové kravy (čiastka 36 a 37 Vestníka MPLVH z 27. 9. 1962) a vyhláška č. 175/1959 Ú. l. (Ú. v.) o výkupných cenách poľnohospodárskych výrobkov v znení vyhlášky č. 195/1960 Zb.

*) Vyhláška č. 208/1957 Ú. l. (Ú. v.) o hospodárení s obalmi pri obehu tovaru.

*) Vyhláška č. 119/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu.

*) Pokyny Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov pre rozmiestnenie úloh plánu rozvoja poľnohospodárstva.

**) Vládne nariadenie č. 91/1960 Zb. o správnom konaní.

*) Za začatý km sa považuje vždy vzdialenosť väčšia ako 100 m.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené