111

VYHLÁŠKA

Ústrednej správy spojov

z 12. júna 1964,

ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách

Ústredná správa spojov po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi na vykonanie zákona č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách ustanovuje:


§ 1

(k § 2 zákona)

(1) Ústredná správa spojov rozširuje jednotnú telekomunikačnú sieť aj tým, že okrem ďalej uvedených výnimiek začleňuje do nej bezplatným prevodom správy telekomunikačné zariadenia štátnych socialistických organizácií, ak sú alebo po náležitej úprave môžu byť technicky spôsobilé na začlenenie do tejto siete.

(2) Prevádzatelia zariadení uvedených v predchádzajúcom odseku sú povinní predložiť príslušnej krajskej správe spojov (v Prahe Mestskej telekomunikačnej správe) na jej požiadanie technickú dokumentáciu o svojich telekomunikačných zariadeniach a oznámiť ďalšie potrebné údaje, aby sa mohli zistiť predpoklady pre začlenenie do jednotnej telekomunikačnej siete. Technická dokumentácia a údaje, ktoré sa týkajú diaľkových káblov, predkladajú sa Ústrednej správe spojov, a pokiaľ ide o rádiové spojenia, Správe rádiokomunikácií v Prahe alebo v Bratislave.

(3) O prevode zariadení rozhoduje organizácia spojov, uvedená v predchádzajúcom odseku, po dohode s užívateľom prevádzaného zariadenia. Ak nedôjde k dohode, o prevzatí rozhodne Ústredná správa spojov po predchádzajúcom prejednaní s ústredným orgánom nadriadeným užívateľovi.

(4) Mimo jednotnej telekomunikačnej siete zostanú telekomunikačné zariadenia, ktoré sa zriaďujú a prevádzajú podľa § 6 ods. 1 zákona. Z ostatných telekomunikačných zariadení inak spôsobilých pre začlenenie do jednotnej telekomunikačnej siete mimo tejto siete môžu zostať len tie, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť technológie výrobného alebo prevádzkového procesu vnútri závodov alebo podnikov, ako napríklad technické zariadenia Čs. tlačovej kancelárie, Čs. rozhlasu, Čs. televízie, Hydrometeorologického ústavu, priemyslová televízia vnútri závodov, zabezpečovacie zariadenia vnútri baní.

§ 2

(k § 3 zákona)

(1) Organizácia spojov pri poskytovaní výkonov jednotnej telekomunikačnej siete sú povinné uspokojovať potreby čo najväčšieho počtu užívateľov a pritom súčasne sledovať najvyššiu hospodárnosť a účelnosť.

(2) Organizácie spojov dbajú na to, aby sa pri zriaďovaní účastníckych staníc a iných zariadení jednotnej telekomunikačnej siete uspokojovali predovšetkým požiadavky osobitne dôležité z hľadiska záujmov socialistickej spoločnosti pred menej dôležitými požiadavkami.

(3) Telekomunikačné okruhy určené na verejné používanie možno zveriť pre výhradné prevádzanie len výnimočne za predpokladu, že sa tým podstatne nezníži možnosť v rámci jednotnej telekomunikačnej siete pohotovo a včas vyhovieť nárokom ostatných užívateľov. Toto obmedzenie sa netýka okruhov slúžiacich bezpečnosti a ochrane štátu.

(4) Z dôležitého všeobecného záujmu možno obmedziť prevádzku telekomunikačných okruhov, trvale zverených do užívania pre základné odvetvia národného hospodárstva, len po predchádzajúcom prejednaní s príslušnými ústrednými orgánmi.

(5) Ústredná správa spojov v spolupráci a príslušnými ústrednými orgánmi v rámci všeobecných podmienok vydá organizáciám spojov osobitné pokyny na zabezpečenie prednostného a spoľahlivého uspokojovania potrieb najdôležitejších odvetví národného hospodárstva, najmä dopravy a energetiky.

(6) Ústredná správa spojov pri plánovaní rozvoja jednotnej telekomunikačnej siete prihliada na potreby jednotlivých odvetví národného hospodárstva. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány predkladajú preto Ústrednej správe spojov svoje odôvodnené požiadavky na druh, rozsah a dobu potrebných výkonov a na výstavbu zariadení jednotnej telekomunikačnej siete v období prípravy plánu v lehotách ustanovených plánovacími predpismi.

(7) Federálne ministerstvo spojov pri plánovaní rozvoja jednotnej telekomunikačnej siete prihliada na potreby jednotlivých odvetví národného hospodárstva. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány predkladajú preto Federálnemu ministerstvu spojov svoje odôvodnené požiadavky na druh, rozsah a dobu potrebných výkonov a na výstavbu zariadení jednotnej telekomunikačnej siete v období prípravy plánu v lehotách ustanovených plánovacími predpismi.

§ 3

(k § 4 a 5 zákona)

(1) Zriadenie a prevádzanie telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete povoľujú:

a) Ústredná správa spojov, pokiaľ ide o telekomunikačné zariadenia diaľkového charakteru;

b) krajská správa spojov (v Prahe Mestská telekomunikačná správa), v obvode ktorej je celkom alebo z väčšej časti vonkajšie vedenie telekomunikačného zariadenia;

c) Správa rádiokomunikácií Praha a Správa rádiokomunikácií Bratislava, pokiaľ ide o vysielacie stanice, včítane amatérskych staníc.

Ak má spojenie prekračovať štátne hranice, na udelenie povolenia treba súhlas Ústrednej správy spojov. Evidenciu spojení prekračujúcich štátne hranice vedú príslušné nadriadené ústredné orgány, ktoré sú súčasne povinné vykonávať potrebné opatrenia proti zneužívaniu týchto spojení.

(2) Cudzím štátnym príslušníkom a organizáciám možno povolenie udeliť zásadne len za podmienok vzájomnosti.

(3) Povoľujúci orgán pri povolení určí podmienky, najmä pokiaľ ide o technické vybavenie, umiestnenie, spôsob a rozsah výstavby a užívanie telekomunikačného zariadenia.

(4) Na premiestnenie, rozšírenie a na každú inú zmenu povoleného telekomunikačného zariadenia je potrebné predchádzajúce schválenie povoľujúceho orgánu, pokiaľ nie je v podmienkach určené inak.

(5) Udelené povolenie je neprevoditeľné bez predchádzajúceho súhlasu povoľujúceho orgánu.

(6) Majiteľ povolenia je povinný zachovávať určené podmienky a v danej lehote odstrániť závady, ktoré zistí povoľujúci orgán.

(7) Výstavbu telekomunikačných zariadení, povoľovaných socialistickým organizáciám pred vypracovaním prípravnej a projektovej dokumentácie musí vopred prejednať a schváliť príslušná organizácia spojov (§ 13).

(8) Postup pri povoľovaní telekomunikačných zariadení nevyhnutných na zabezpečenie prevádzky energetiky a dopravy, pokiaľ tieto potreby nebude uspokojovať jednotná telekomunikačná sieť, určí Ústredná správa spojov po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi.

(9) Povolenie na zriadenie a prevádzanie telekomunikačného zariadenia nezbavuje žiadateľa povinnosti splniť iné podmienky, ustanovené osobitnými predpismi, najmä obstarať si stavebné alebo iné podobné povolenie, pokiaľ je potrebné.

§ 4

(k § 5 zákona)

(1) Rádiotelegrafické stanice môžu obsluhovať operatéri, ktorí preukázali svoju odbornú spôsobilosť zložením predpísanej rádiotelegrafickej skúšky a ktorí majú platné vysvedčenie palubného, prípadne pozemného rádiotelegrafistu.

(2) Rádiotelefonické stanice na palube československých lietadiel a lodí môžu obsluhovať operatéri, ktorí preukázali svoju odbornú spôsobilosť úspešným zložením predpísanej skúšky a majú platné vysvedčenie palubného rádiotelefonistu alebo palubného rádiotelegrafistu. V ich prítomnosti palubné rádiotelefonické stanice môžu obsluhovať aj poverené osoby, ktoré nemajú vysvedčenie, ak ich operatér s vysvedčením vopred riadne poučí.

(3) Ostatné rádiotelefonické stanice môžu obsluhovať operatéri, ktorí preukázali svoju odbornú spôsobilosť úspešným zložením predpísanej skúšky a majú platné vysvedčenie pozemného alebo palubného rádiooperatéra. S ich súhlasom môžu tieto stanice obsluhovať i poverené osoby, ktoré operatér s vysvedčením vopred riadne poučí. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na rádiotelefónne stanice verejnej a spojovej rádiotelefónnej siete, ktoré sú súčasťou jednotnej telekomunikačnej siete, a na občianske stanice.

(4) Vysvedčenia operatérov podľa predchádzajúcich odsekov vydáva Ústredná správa spojov alebo z jej poverenia Správa rádiokomunikácií Praha alebo Správa rádiokomunikácií Bratislava na základe skúšok, zložených podľa predpisov vydaných Ústrednou správou spojov.

(5) Amatérske vysielacie stanice môžu obsluhovať iba osoby, ktoré preukázali svoju odbornú spôsobilosť a majú platné vysvedčenie podľa predpisov o skúškach operátorov amatérskych staníc, ktoré vydá Federálne ministerstvo spojov.

§ 5

(k § 6 zákona)

(1) Orgány (organizácie), oprávnené zriaďovať a prevádzať telekomunikačné zariadenia mimo jednotnej telekomunikačnej siete podľa § 6 ods. 1 zákona v prípade zriadenia vysielacej stanice sú povinné najmenej 10 dní pred začatím jej prevádzky oznámiť príslušné prevádzkové údaje Ministerstvu vnútra.

(2) Orgány (organizácie) uvedené v odseku 1 sú povinné evidovať všetky telekomunikačné zariadenia mimo jednotnej telekomunikačnej siete, zriadené v ich pôsobnosti a dohliadať na to, aby sa tieto zariadenia nezneužívali.

(3) Obstarávanie výkonov pre verejnosť telekomunikačnými zariadeniami a pracovníkmi dráh alebo leteckej správy sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona a vykonávacích predpisov o používaní jednotnej telekomunikačnej siete.

(4) Vysielacie rádiové zariadenie na riadenie modelov a hračiek a iné vysielacie zariadenia určené na prenos ovládacích alebo meracích signálov, ktorých výkon nepresahuje 0,1 W, môžu sa zriaďovať a prevádzať bez povolenia; ich prevádzateľ je povinný prihlásiť ich do evidencie na odbočke Inšpektorátu rádiokomunikácií vo svojom kraji a dodržiavať určený kmitočet, výkon a druh vysielania. Zariadenia s vyšším výkonom sa môžu zriadiť a prevádzať bez povolenia, ak boli sériovo vyrobené podľa prototypu schváleného alebo uznaného Správou rádiokomunikácií Praha alebo Správou rádiokomunikácií Bratislava. Takisto musia byť tieto zariadenia evidované na príslušnej odbočke Inšpektorátu rádiokomunikácií a prevádzateľ nesmie robiť na zariadení žiadne zmeny.

§ 6

(k § 7 zákona)

(1) Vlastníci (užívatelia) rozhlasových a televíznych prijímačov sú povinní prihlásiť prijímače na evidovanie na pošte, v obvode ktorej majú bydlisko alebo sídlo.

(2) Poverení pracovníci organizácii spojov sú oprávnení presvedčiť sa o zachovávaní ustanovených podmienok.

(3) Pri odhlásení prijímača z evidencie je doterajší užívateľ povinný oznámiť pošte, aké opatrenia urobil, aby sa vylúčilo ďalšie, neoprávnené používanie prijímača, prípadne požiadať poštu, aby prijímač na jeho náklad zapečatila.

§ 7

(k § 8 zákona)

(1) Úhrady a poplatky za užívanie telekomunikačných zariadení a za výkony spojov sa určujú podľa taríf, prípadne iných cenových opatrení. Určené úhrady a poplatky za výkony spojov sú užívatelia telekomunikačných zariadení povinní platiť bez vydania osobitného rozhodnutia.

(2) Pre tvorbu, schvaľovanie a vyhlasovanie taríf platia osobitné predpisy.1) Tarify sú jednotné pre celé územie Československej socialistickej republiky; navrhuje ich a po ich schválení vyhlasuje Federálne ministerstvo spojov.

(3) Výkaz úhrad za výkony spojov, prípadne poplatkov nezaplatených socialistickými organizáciami, je dokladom pre použitie príkazu na vybranie pohľadávky organizácie spojov.2)

§ 8

(k § 9 zákona)

(1) Zdroje rušenia zisťuje a záväzné pokyny na ich odstránenie vydáva Správa rádiokomunikácií Praha alebo Správa rádiokomunikácií Bratislava.

(2) Ak prevádzateľ rušiaceho zariadenia nesplní príkaz na odstránenie rušenia, Správa rádiokomunikácií mu zašle písomnú výzvu, v ktorej súčasne určí lehotu (najmenej 15 dní) na odstránenie závady. Ak prevádzateľ rušiaceho zariadenia nevyhovie ani tejto písomnej výzve, Správa rádiokomunikácií môže vydať príkaz na vyradenie závadného zariadenia z prevádzky. Ak ide o zariadenie socialistickej organizácie alebo štátneho orgánu, vydá príkaz po prejednaní prípadu s príslušným štátnym orgánom nadriadeným prevádzateľovi rušiaceho zariadenia.

(3) Prevádzatelia všetkých vysokofrekvenčných účelových zariadení okrem vojenskej správy a Ministerstva vnútra sú povinní hlásiť tieto zariadenia na evidovanie Správe rádiokomunikácií Praha alebo Správe rádiokomunikácií Bratislava. Správa rádiokomunikácií na náklad prevádzateľa urobí podľa potreby potrebné skúšky zariadenia a rozhodne o opatreniach nevyhnutných na to, aby zariadenie nerušilo.

§ 9

(K § 9 a 10 zákona)

(1) Za zavinené poškodenie podzemného kábla (vrátane jeho súčastí), ktorý je v evidencii organizácie spojov, je organizácia, ktorá zodpovedá za poškodenie, povinná zaplatiť pokutu, a to pri kábli chránenom ochranným pásmom 50 000 Kčs, pri inom kábli 10 000 Kčs. Ak sa také poškodenie zistí v čase, keď od zistenia bezprostredne predchádzajúceho poškodenia podzemného kábla na území toho istého okresu, v Prahe a Bratislave na území obvodu, zavineného rovnakou organizáciou neuplynul 1 rok, zvyšujú sa pokuty na dvojnásobok týchto súm.

(2) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Pokuty ukladajú organizácie spojov a odvádzajú ich do 5 dní po prijatí prostredníctvom Federálneho ministerstva spojov do štátneho rozpočtu.

(3) Konanie o uložení pokuty nemožno začať po uplynutí jedného roka od zistenia poškodenia podzemného kábla.

(4) Stavebníci (investori), prípadne generálni projektanti stavieb, vodných diel alebo zariadení, ktorých vyhotovenie je spojené so zemnými prácami, vyžadujú si záväzné vyjadrenie o existencii podzemných vedení jednotnej telekomunikačnej siete na stavenisku (trase), prípadne aj nahliadnutie do podkladov na zakreslenie takých vedení na príslušnej okresnej správe spojov alebo na inej organizácii spojov určenej touto správou.

(5) Za ohrozovanie jednotnej telekomunikačnej siete sa považuje aj elektromagnetické tienenie stavbami a odrazy od stavieb.

§ 10

(k § 11 zákona)

(1) Ochranné pásmo, chrániace podzemný diaľkový kábel vrátane zariadenia, ktoré je jeho súčasťou, je široké 2 m a prebieha v celej dĺžke káblovej trasy. V niektorej trase sa toto pásmo v určitých bodoch môže rozširovať až na 3 m. Hĺbka ochranného pásma je 3 m a výška tiež 3 m (počítané od úrovne pôdy). Pre umiestnenie káblových vedení v zastavaných územiach a pod komunikáciami platia osobitné predpisy.*)

(2) V ochrannom pásme podľa odseku 1 je zakázané:

a) zriaďovať stavby, umiestňovať iné podobné zariadenie alebo skládky materiálu a vykonávať iné činnosti, ktoré by znemožňovali alebo sťažovali prístup ku káblom a ostatným zariadeniam alebo ktoré by mohli ohroziť plynulosť a bezpečnosť ich prevádzky (práce vykonávané mechanizačnými strojmi a zariadeniami akéhokoľvek druhu, korozívne pôsobenie presakovaním chemických látok a pod.,

b) bez súhlasu organizácie, v správe ktorej je chránený kábel, vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť káble a zariadenia a plynulosť a bezpečnosť prevádzky (výkopy, odpratávanie alebo navršovanie zemín, sondy, odvodňovanie, hlboká orba a pod.).

(3) V blízkosti ochranných pásiem je zakázané budovať stavby, zariadenia alebo skládky materiálu, ktoré by nadmerným zahrievaním pôdy alebo presakovaním ohrozovali plynulú a bezpečnú prevádzku káblov a zariadení.

(4) Organizácie, ktoré zriaďujú alebo prevádzajú v blízkosti ochranných pásiem podľa odseku 1 dopravné, priemyslové alebo iné zariadenia, napájané jednosmerným prúdom, sú povinné upraviť a prevádzať svoje zariadenia tak, aby sa káble a zariadenia nepoškodzovali bludnými prúdmi.

(5) Činnosti uvedené v odsekoch 3 a 4, pokiaľ sa majú vykonávať v takej blízkosti ochranného pásma, že by sa mohla ohroziť plynulá a bezpečná prevádzka káblov a zariadení v ochrannom pásme, treba vopred prejednať so správcom ochranného pásma a zároveň s ním dohodnúť, v akej vzdialenosti od ochranného pásma a za akých podmienok sa táto činnosť môže vykonávať.

(6) Úpravy vykonané v rozpore so zákazmi a obmedzeniami podľa odsekov 2, 3 a 4 v ochrannom pásme alebo v jeho blízkosti po jeho vyhlásení je ten, kto ich urobil alebo dal urobiť, povinný odstrániť na svoj náklad.

(7) Výnimky z ustanovení o ochranných pásmach môže v jednotlivých prípadoch povoliť orgán, ktorý ich určí. Pritom po dohode so správcom chráneného kábla určí primerané podmienky. Zákaz podľa odseku 2 sa nevzťahuje na použitie cestných pomocných pozemkov pre skladanie cestných údržbových hmôt a materiálov získaných pri čistení komunikácií, pre skládku zásnežiek na leto a výsadbu trvalých zásnežiek.

§ 11

(k § 11 zákona)

(1) Ochranné pásmo pri rádiových zariadeniach je územie v ich okolí, ktoré nie je určené na súvislé zastavanie a od prípadu k prípadu je určené podľa technických podmienok zariadenia a jeho dôležitosti.

(2) Rádiovým zariadením sa rozumejú zariadenia na rádiovú dopravu správ, obrazov alebo návestí alebo na ich prijímanie, zriaďovanie organizáciami spojov a orgánmi (organizáciami), ktoré sú podľa § 6 ods. 1 zákona oprávnené na ich zriaďovanie. Patria sem tiež pomocné zariadenia (napríklad zariadenia prevádzkových budov a miestností alebo laboratórií), zariadenia odpočúvacej služby alebo technické zariadenia Medzinárodnej rozhlasovej organizácie.

(3) V ochrannom pásme sa nesmú zriaďovať stavby akéhokoľvek druhu (ani elektrické slaboprúdové alebo silnoprúdové vedenia, železné konštrukcie, ako plynojemy, žeriavy a veže), vysádzať porasty, ani meniť tvar povrchu pôdy, pokiaľ by výsledok týchto činnosti mohol rušiť prevádzku rádiového zariadenia. V pochybnostiach o prípustnosti takejto činnosti rozhodne orgán, ktorý ochranné pásmo určí, po dohode so správcom chráneného rádiového zariadenia. Pri stavbách už vybudovaných a porastoch už vysadených, ktoré rušia prevádzku rádiových zariadení, môže orgán, ktorý ochranné pásmo určí, nariadiť vlastníkovi (užívateľovi) nehnuteľnosti, aby na nej vykonal úpravy nevyhnutne potrebné na prevádzku rádiových zariadení, alebo aby tieto stavby alebo porasty odstránil, a to na náklad správcu chráneného zariadenia, pokiaľ nejde o stavby, ktoré neboli riadne povolené.

§ 12

(k § 17 zákona)

(1) Rozhlasové a televízne antény alebo ich časti nesmú križovať pozemné komunikácie alebo vedenia, ak anténu možno postaviť inak. Ak sa nemožno vyhnúť križovaniu, treba povolenie, ktoré vydá stavebný úrad na základe predloženého náčrtku a písomného súhlasu prevádzateľov križovaných vedení, prípadne správy pozemnej komunikácie.

(2) Stavby telekomunikačných zariadení, ktoré vyžadujú vyslovenie súhlasu s plánom určujúcim polohu vedenia, musia sa prejednať so stavebným úradom už počas vypracovania projektovej dokumentácie tak, aby sa na jeho podmienky prihliadalo pri projektovej príprave stavby. Po vypracovaní plánu určujúceho polohu vedenia v mierke katastrálnej mapy investor ho predloží stavebnému úradu na vyslovenie súhlasu. Plán musí obsahovať výkres dotknutých nehnuteľností (pozemnej komunikácie), do ktorého sa zakreslí plánovaná telekomunikačná trať. K plánu sa pripojí technická správa, v ktorej sa musí vysvetliť spôsob vykonania stavby a z ktorej má byť zrejmé, ktoré časti nehnuteľnosti (pozemnej komunikácie) sa použijú. Na vykonávanie výkopových prác na pozemných komunikáciách je investor povinný vyžiadať si povolenie podľa predpisov o stavebnom konaní.

(3) Písomné námietky vlastníkov (užívateľov) nehnuteľností proti použitiu nehnuteľností musia obsahovať dôvody, pre ktoré boli podané. Investor ich prejedná a ak nedôjde k dohode, predloží ich stavebnému úradu na rozhodnutie. Súčasne mu dodá plán, ktorý určuje polohu vedenia, a ak vedenie prebieha mimo pozemnej komunikácie, aj polohu podpier s technickou správou. Ak sa vlastníci (užívatelia) nehnuteľností upovedomujú oznámením na miestnom národnom výbore alebo jeho prostredníctvom, môže investor, len čo uplynula lehota pre podanie námietok, prejednať námietky priamo na národnom výbore. Vyhlásenia vlastníkov (užívateľov) nehnuteľností, ktorí sa na vyzvanie ustanovili na prejednanie, zapíšu sa do zápisnice. Ak investor neuzná prednesené námietky, predloží ich s odôvodnením stavebnému úradu na rozhodnutie.

(4) Stavebnému úradu netreba predkladať na vyslovenie súhlasu plán určujúci polohu vedenia najmä vtedy, ak ide o stavby pripojených vedení telefónnych a ďalekopisných staníc, verejných telefónnych automatov, signálnych a iných vedení v miestnych telefónnych obvodoch, v ktorých je aspoň čiastočne vybudovaná miestna sieť, a ak stavbou vedenia nie je dotknutý všeobecný záujem alebo oprávnené záujmy vlastníkov alebo užívateľov nehnuteľností. V prípadoch, v ktorých môže byť dotknutý všeobecný záujem, napríklad ak pôjde o ochranu prírody, prírodných a kultúrnych pamiatok, o zásah do poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného fondu, ak vedenie má prebiehať v zátopovom území a pod., investor prejedná stavbu s dotknutými orgánmi štátnej správy.

(5) Investor je povinný dbať na výzvy stavebného úradu a odstrániť nedostatky vyvolané telekomunikačnými zariadeniami, ktoré sa zistili pri výkone štátneho stavebného dozoru.

§ 13

(k § 19 zákona)

(1) Výstavbou telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete musia jednotlivé rezorty plánovať podľa smerníc Ústrednej správy spojov.

(2) Pred zaradením výstavby telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete do plánu investor je povinný prejednať s príslušnou organizáciou spojov, či sledovaný cieľ nemožno dosiahnuť zariadeniami jednotnej telekomunikačnej siete.

(3) Ak organizácia spojov nemá proti výstavbe námietky, o svojom súhlase upovedomí investora. Ak po tomto súhlase sa takáto investícia môže zahrnúť do výhľadového alebo ročného plánu.

(4) Na základe súhlasu organizácie spojov a po zahrnutí výstavby do plánu investor prikročí k spracovaniu prípravnej a projektovej dokumentácie.

(5) Pred schválením sa prípravná a projektová dokumentácia musí prejednať s miestne príslušnou organizáciou spojov, ktorá na dokumentáciu dá schvaľovaciu doložku.

§ 14

(K § 19 zákona)

(1) Rozhodujúce telekomunikačné zariadenia a materiál pre potrebu odberateľských organizácií ostatných rezortov určené na začlenenie do jednotnej telekomunikačnej siete zabezpečujú miestne príslušné organizácie spojov.

(2) Za rozhodujúce telekomunikačné zariadenia a materiál sa považujú najmä: telefónne automatické ústredne (verejné i pobočkové), telefónne prístroje bežného vyhotovenia, telegrafné ústredne, ďalekopisné stroje, medzimestské telefónne pracoviská, diaľkové voľby, diaľkové káble, miestne oznamovacie káble (vrátane rozhlasových káblov a i.), bytové káble, zariadenia prenosovej techniky (s výnimkou zariadení pre prenos nosnými prúdmi po silnoprúdových vedeniach), prepájacie koncové a účastnícke telefónne zariadenia, telegrafné meniče signálu a modemy, rozhlasové ústredne (s výnimkou zariadení pre závodný rozhlas), zosilňovače rozhlasu po drôte, káblové súbory pre oznamovacie káble, veľké prijímacie zariadenia (diverzity a pod.), konferenčné a dispečerské zariadenia umožňujúce pripojenie na jednotnú telekomunikačnú sieť.

(3) Rozhodujúce telekomunikačné zariadenia a materiál pre potreby uvedené v odseku 1 od výrobcov a dodávateľov súhrnne zabezpečujú a dodávajú výhradne účelové zásobovacie organizácie spojov, a to:

a) Technická ústredňa spojov Praha pre organizácie s územnou pôsobnosťou v Českej socialistickej republike, a ak ide o dovážané zariadenia a materiál, aj pre organizácie s územnou pôsobnosťou v Slovenskej socialistickej republike,

b) Technická ústredňa spojov Bratislava pre organizácie s územnou pôsobnosťou v Slovenskej socialistickej republike.

Výnimky povoľuje Federálne ministerstvo spojov.

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na dodávky telekomunikačných zariadení určených na prevádzku mimo jednotnej telekomunikačnej siete a uvedených v § 6 ods. 1.

(5) Pokiaľ touto vyhláškou a podrobnejšími pokynmi nie je ustanovené niečo iné, spravuje sa spôsob a postup zabezpečovania rozhodujúcich telekomunikačných zariadení a materiálov pre potrebu ostatných rezortov všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(6) Organizácia, ktorá má v správe alebo vo vlastníctve rozhodujúce telekomunikačné zariadenie a materiál, ktoré nepotrebuje na plnenie svojich úloh alebo ktoré sú pre ňu neupotrebiteľné, je povinná ponúknuť ich na prevod príslušnej organizácii spojov.

§ 15

(k § 19 zákona)

(1) Ústredná správa spojov zabezpečuje rozvoj telekomunikačnej siete v ČSSR tak, aby jej technická úroveň zodpovedala svetovej úrovni telekomunikačnej techniky.

(2) Jednotlivé ministerstvá a iné ústredné orgány predkladajú požiadavky na výskum, vývoj a výrobu nových telekomunikačných zariadení Ústrednej správe spojov, ktorá ich koordinuje a pokiaľ súvisia s rozvojom jednotnej telekomunikačnej siete, určuje základné prevádzkové parametre a uplatňuje požiadavky vo výrobných rezortoch. Požiadavky sa musia upraviť podľa smerníc vydaných Štátnou komisiou pre koordináciu a rozvoj vedy a techniky.

(3) Ústredná správa spojov schvaľuje tiež základné technické parametre súvisiace s parametrami zariadení jednotnej telekomunikačnej siete pri všetkých zariadeniach, ktoré nadväzujú na výkony jednotnej telekomunikačnej siete (napr. rozhlasoví a televízne prijímače, UKV spojidlá a pod.), pokiaľ sa majú vo väčšom množstve vyrábať alebo dovážať zo zahraničia.

§ 16

(k § 19 zákona)

(1) Orgány poverené výkonom štátnej inšpekcie telekomunikácií sledujú a kontrolujú najmä:

- postup pri začleňovaní telekomunikačných sietí a zariadení iných rezortov do jednotnej telekomunikačnej siete,

- či povolené telekomunikačné zariadenia sú zriadené a prevádzané podľa vydaného povolenia, či sú odborne obsluhované i udržiavané a z hľadiska potrieb národného hospodárstva účelne využívané,

- či požiadavky rezortov na výskum, vývoj a výrobu telekomunikačných zariadení sú koordinované a či sa neúčelne netrieštia sily vo výskume a výrobe,

- či sa zabezpečuje dôsledná normalizácia, typizácia a unifikácia telekomunikačných materiálov a zariadení vo výrobe,

- či sa telekomunikačná prevádzka chráni pred rušením a či sa telekomunikačné zariadenia nezneužívajú.

(2) Pri kontrole, najmä pri vstupe do objektov a ku kontrolovaným telekomunikačným zariadeniam, pracovníci poverení výkonom štátnej inšpekcie telekomunikácií sú povinní preukázať svoje oprávnenie služobným preukazom; pri výkone funkcie sú povinní zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, ako aj prevádzkové a bezpečnostné predpisy platné v týchto objektoch a pre kontrolované zariadenia.

§ 17

(k § 20 zákona)

(1) Pracovníci spojov smú vo vnútornom služobnom styku zisťovať a vzájomne so oznamovať údaje, na ktoré sa vzťahuje telekomunikačné tajomstvo, len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon služby.

(2) Pri správach sprostredkovaných medzi účastníckymi stanicami sa za odosielateľov a adresátov správ považujú účastníci staníc.

(3) Ochranu telekomunikačného tajomstva nemožno požadovať pre telefonické hovory uskutočňované z verejných telefónnych automatov alebo z verejných telefónnych staníc, pokiaľ ide o možnosť vypočutia hovoru tretími osobami v blízkosti automatu alebo stanice.


§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.

Čl. II

Kde sa vo vyhláške č. 111/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o telekomunikáciách, hovorí o Ústrednej správe spojov, rozumie sa tým Federálne ministerstvo spojov, kde sa hovorí o krajských správach spojov, rozumejú sa tým riaditeľstvá spojov a Riaditeľstvo telekomunikácií Praha, Riaditeľstvo telekomunikácií Bratislava a Medzimestská a medzinárodná telefónna a telegrafná ústredňa Praha.

Čl. III

Zvýšené pokuty podľa § 9 ods. 1 sa môžu uložiť za poškodenie podzemných káblov zistené po uplynutí 1 roka od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

Riaditeľ Ústrednej správy spojov:


Inž. Laipert v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 372/1953 Ú.l. (č. 419/1953 Ú.v.) o príkazoch na vybranie.

*) Štátna norma o priestorovej úprave vedení - ČSN 38 3380.

**) Položka 25 sadzobníka I vyhlášky č. 160/1960 Zb. o správnych poplatkoch.

1) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v úplnom znení č. 170/1980 Zb.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien v úplnom znení č. 169/1980 Zb.
Vyhláška Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášky č. 73/1978 Zb. a vyhlášky č. 160/1980 Zb.

2) § 6 ods. 5, § 24 ods. 1 písm. b) vyhlášky predsedu Štátnej banky československej č. 10/1978 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené