Vyhláška č. 104/1964 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov

Čiastka 45/1964
Platnosť od 15.06.1964 do31.08.1994
Účinnosť od 01.09.1990 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené