Zákon č. 99/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok

Čiastka 56/1963
Platnosť od 17.12.1963 do30.06.2016
Účinnosť od 01.01.2008 do14.10.2008
Zrušený 160/2015 Z. z.
Komentáre 1 345
Literatúra 543
Rozhodnutia súdov 37 491
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené