Nariadenie vlády č. 17/1963 Zb.Vládne nariadenie o zriadení Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Čiastka 9/1963
Platnosť od 25.02.1963
Účinnosť od 01.03.1963

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené