Vyhláška č. 105/1963 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o predĺžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943.

Čiastka 59/1963
Platnosť od 29.12.1963
Účinnosť od 13.01.1964
Uzavretie zmluvy 27.11.1963
Ratifikácia zmluvy 07.12.1963
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 2 Protokol o predĺžení platnosti Zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík z 12. decembra 1943 nadobudol platnosť 10. decembra 1963.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.01.1964 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

13.01.1964

Pôvodný predpis

29.12.1963
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené